Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa styczeń 2012

 

ZMIANA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSDÓB NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM - OD 01.01.2012 r.

 

Od 01.01.2012 r. zmianie ulega wysokość podstawy wymiaru, od której będą opłacane składki ZUS za osoby przebywające na urlopie wychowawczym (emerytalna i rentowa). Powyższa zmiana została wprowadzona na mocy ustawy z dn. 06.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz.U. Nr 237 pod poz. 1654.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. – zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w cyt. nowelizacji – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2011 roku była to kwota 1386 zł.

Począwszy od 2012 roku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym stanowić będzie kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim kwartale tj. - w styczniu i lutym 2012 roku wynosić będzie 2049,60 zł - jednak nie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Trzeba więc ustalić przeciętne wynagrodzenie jakie pracownik otrzymywał przed urlopem wychowawczym i porównać z ww. kwotą .
Jeśli tak ustalona kwota jest równa lub niższa  niż 2049,60 zł – składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe trzeba naliczać od ustalonej w ten sposób kwoty. Jeżeli jest wyższa, to składki liczymy od 60% przeciętnej płacy.

W marcu kwota ta ulegnie zmianie w związku z ogłoszeniem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2011r. W związku z tym ponownie trzeba będzie ustalić podstawę naliczenia składki ZUS.

Przypominamy, że osoby przebywające na urlopach wychowawczych obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Składki ubezpieczeniowe za te osoby są w całości finansowane z budżetu państwa.

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych, stosuje się zasadę proporcjonalnego zmniejszania podstawy wymiaru za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie lub ustanie obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Wówczas kwotę podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

Podobnie jak dotychczas składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinny być wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA w bloku III.B, IV.B w polu 11 (kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika) i w bloku III.B, IV.B w polu 12 (kwota składki na ubezpieczenia rentowe finansowana przez płatnika). Następnie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sumowane z raportów ZUS RCA – powinny być wykazywane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku IV pola 10, 11 oraz 12 (składki finansowane przez budżet państwa).

Zmianie nie ulega wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Nadal należy obliczać ją od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Od 01.11.2009 r. jest to kwota w wysokości 520 zł.

SKŁADKA ZDROWOTNA W 2012 R.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 18.01.2012 r. wynagrodzenie to wyniosło – 3.771,08 zł.
W związku z tym minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. dla przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących wynosi 2.828,31 zł – a składka 254,55zł (9% z ww. kwoty). Kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego wynosi 7,75% podstawy naliczenia tj. - 219,19 zł.

 

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2012 R.

 

Zmiana stawek od 1 stycznia - z 8% do 23% wzrosła stawka podatku VAT na ubranka dla niemowląt oraz buty dziecięce. Zmiana ta wynika z przepisów unijnych.
Tylko do końca roku obowiązywało zwolnienie z VAT dla usług konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków. Od 1 stycznia usługi te są opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

Roczna korekta podatku – zmieniły się zasady dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego dotyczącego sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej – obowiązują one już za 2011 r.  W przypadku gdy współczynnik sprzedaży dającej prawo do odliczenia przekracza 98% - podatnik może uznać że wynosi on 100% (czyli daje prawo do pełnego odliczenia) jedynie gdy kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikające z zastosowania rzeczywistej proporcji sprzedaży – w skali roku była mniejsza niż 500 zł. W przypadku, gdy proporcja sprzedaży nie przekracza 2% - podatnik może wybrać czy chce uznać, że ta proporcja wynosi 0%, czy też chce stosować proporcję rzeczywistą.

Okazjonalny przewóz osób – od 1.01. obowiązują nowe zasady opodatkowania usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób. Wprowadzono szczególną procedurę rozliczania VAT, z której mogą skorzystać podatnicy świadczący wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską, niekorzystający z możliwości odliczania  podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku. Będą oni mieli możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji dla celów VAT oraz uproszczonego rozliczania podatku w odniesieniu do świadczonych przez nich usług.

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 1 STYCZNIA 2012 R.

 

Brak podwójnej zaliczki – weszła w życie nowelizacja ustawy likwidująca obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki  do 20 grudnia  za XI i XII. Obecnie podatnik będzie wpłacał zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał do 20 stycznia następnego roku podatkowego (zmiana  wprowadzona w Dz.U. nr 209 z 2008 r. poz. 1316 oraz z nr 201 z 2009 r. poz. 1542).

Różnice kursowe -  ustawodawca doprecyzował, kiedy należy stosować kurs faktyczny wymiany waluty obcej, a kiedy średni NBP. Obecnie przy ustalaniu różnic kursowych w przypadku sprzedaży  lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań stosować należy faktycznie zastosowany kurs waluty obcej. W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, zastosowanie znajdzie kurs średni ogłoszony przez NBP. (Dz.U. nr 178 z 2011r.)

 

ODPISY NA FUNDUSZ SOCJALNY  W 2012 ROKU

 

Zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym  Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 70  poz. 335 z 1996 r. ze zm.) pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia funduszu ustalają wysokość odpisu na jednego pracownika - biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w całym roku lub w II półroczu w zależności od tego które wynagrodzenie jest korzystniejsze.

Zgodnie z dodanym art. 5a do ustawy o ZFŚS w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w II półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS tj.  – 2917,14 zł, czyli tyle samo co w 2011 r. W związku z tym do ustalenia wysokości odpisu na 2012 r. przyjmuje się właśnie to wynagrodzenie, co oznacza że wysokość odpisu na Fundusz jak i świadczenie urlopowe pozostaje w niezmienionej wysokości.

Odpis podstawowy w 2012 r. wyniesie:

1. Na jednego zatrudnionego pracownika 37,5% ww. wynagrodzenia tj. – 1093,93 zł
2. Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50% wynagrodzenia tj. – 1.458,57 zł
3. Na jednego pracownika młodocianego:
w   I roku nauki (5%) tj. -  145,86 zł
w  II roku nauki (6%) tj. – 175,03 zł
w III roku nauki (7%) tj. – 204,20 zł.

Pracodawcy mający obowiązek tworzenia funduszu socjalnego (tj. zatrudniający powyżej 20 pracowników w dniu 1 stycznia br. w przeliczeniu na pełne etaty) – do końca maja br. muszą odprowadzić na konto funduszu 75% wysokości odpisu ustalonego na bieżący rok. Pozostałą część muszą wpłacić na konto do 30 września br.

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego, ale wypłacają swoim pracownikom świadczenie urlopowe muszą pamiętać, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego uzależnionego od warunków pracy tj. w przypadku pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy – 1093,93 zł lub 1458,57 zł, jeśli pracownik zatrudniony jest w szczególnych warunkach.
 

INTRASTAT – PROGI STATYSTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W 2012 R.

Na 2012 r. ustalono następujące progi statystyczne dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej (rozporządzenie RM nowelizujące rozporządzenie programu badań statystycznych statystyki publicznej Dz. U. nr 297 z 2011 poz. 1759):

próg podstawowy
dla przywozu        -    1.100.000 zł
dla wywozu        -    1.100.000 zł

próg szczegółowy
dla przywozu        -    36.000.000 zł
dla wywozu        -    72.000.000 zł

Od 1 lutego 2011 r. organem celnym właściwym w sprawach Intrastat jest dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. Zgłoszenie Intrastat należy zatem przesyłać na adres: Izba Celna w Szczecinie Wydz. Intrastat  Lubieszyn 72-002 Dołuje.

Przypomina się, że obowiązek przekazywania informacji dotyczy podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone przez Prezesa GUS wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych. Firmy, których obroty w wywozie lub przywozie przekroczyły próg podstawowy, ale nie przekroczyły progu szczegółowego wypełniają jedynie niektóre pozycje deklaracji Intrastat.

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY OPŁACONA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI – A ROZLICZENIE ROCZNE

W ostatnim czasie organy podatkowe prezentują pogląd, że składka opłacona na Fundusz Pracy przez jednego ze wspólników spółki osobowej nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów u wszystkich wspólników, proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zysku tej spółki.

W piśmie z 5.11.2010 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że spółka osobowa nie jest płatnikiem tej składki za wspólników spółki, a zatem składki na Fundusz Pracy stanowią koszt wyłącznie tego podatnika (wspólnika), którego one dotyczą.

Zdaniem Ministerstwa Finansów podatnik, który opłacił składki za siebie powinien ją uwzględnić przy obliczaniu zaliczki na podatek oraz w zeznaniu rocznym po stronie kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym, składka na Fundusz Pracy opłacona przez jednego ze wspólników podlegającego ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, nie może stanowić kosztu podatkowego u wszystkich wspólników.

OD 01.01.2012 r.  DŁUŻSZE URLOPY RODZICIELSKIE

Dodatkowy urlop macierzyński, urlop ojcowski oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - to urlopy rodzicielskie, których wymiary ulegają, z dniem 01.01.2012 r., zmianie - będą one dłuższe.
Dodatkowy urlop macierzyński przysługujący na podstawie art. 1821 k.p. osiągnie swój docelowy wymiar w 2014 r. Do tego czasu obowiązują przepisy przejściowe ujęte w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 06.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). Oznacza to, że w 2012 i 2013 r. wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi:
do  4 tygodni  – przy urodzeniu 1 dziecka podczas jednego porodu,
do 6 tygodni – przy urodzeniu dwojga bądź więcej dzieci podczas jednego porodu.
Z kolei urlop ojcowski (art. 1823 k.p.) osiągnie zamierzony przez ustawodawcę definitywny wymiar już 01.01.2012 r. Jeszcze do końca 2011 r. urlop ojcowski przysługuje w przejściowym wymiarze 1 tygodnia (por. art. 3 ustawy z dn. 25.11.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz.U. Nr 249, poz. 1655), natomiast od stycznia 2012 r. będą to – zgodnie z zapisami art. 1823 § 1 k.p. – 2 tygodnie.

Podobnie jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego podlega stopniowemu zwiększaniu w okresach dwuletnich – aż do osiągnięcia docelowego poziomu określonego w art. 183 § 3 k.p. (nastąpi to od 01.01.2014 r.). W latach 2012–2013 wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie kształtował się następująco:
do   4 tygodni   –  w razie przyjęcia na wychowanie 1 dziecka,
do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci,
do 2 tygodni   –   w razie przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.
Przepisy regulujące kwestie długości dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w latach 2012–2013 zawarto w art. 12 ust. 3–4 nowelizacji k.p. z dn. 06.12.2008 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 1654).
Warto jeszcze zwrócić uwagę na art. 13 ust. 1 wspomnianej noweli k.p., w ramach którego określono uprawnienia pracowników korzystających z dodatkowych urlopów: macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego w dniu 01.01.2012 r. Pracownicy, o których mowa, mają prawo do części dodatkowego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem tego urlopu.

Jeżeli chodzi o urlop ojcowski, to pracownik–ojciec wychowujący dziecko, korzystający w dniu 01.01.2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia, ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego.
Zarówno w odniesieniu do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, jak i w przypadku urlopu ojcowskiego, dodatkowej części urlopu udziela się na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.


Opracowała:
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.