Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa luty 2012

ZWROT NADPŁATY SKŁADEK ZUS

 

W myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) płatnik składek jest obowiązany, według zasad wynikających z przepisów ustawy, obliczać, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy za siebie oraz za zatrudnione osoby.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot, z zastrzeżeniem ust. 6 c, ust. 8 i ust. 8d.

 

Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone lub po otrzymaniu zawiadomienia z Zakładu o kwocie nienależnie opłaconych składek. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu uzasadnionego wniosku płatnika składek a w przypadku przekroczenia górnego pułapu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w terminie 30 dni od otrzymania przez Zakład imiennego raportu korygującego za danego ubezpieczonego oraz deklaracji rozliczeniowej korygującej. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną przez Zakład zwrócone w ustawowym terminie, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych.

 

Nienależnie opłacone składki, których wpłata do ZUS nastąpiła po 31 grudnia 2011 r. ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:

 • otrzymania zawiadomienia z Zakładu,

 • faktycznego opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia.

 

W sytuacji, gdy w trakcie analizy dokumentów rozliczeniowych i płatniczych za dany okres rozliczeniowy zostanie stwierdzone przez płatnika składek, że zostały opłacone składki w zawyżonej wysokości, to zgodnie z przepisami płatnik może złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek.

 

Natomiast ubezpieczony może złożyć wniosek o ustalenie czy nastąpiło za dany rok kalendarzowy przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W wyniku analizy akt danego ubezpieczonego i stwierdzenia przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Zakład powiadomi płatników składek danego ubezpieczonego o opłaceniu składek od podstawy przewyższającej górną roczną granicę, co stanowi dla płatników podstawę do podjęcia stosownych działań.

 

Również w sytuacji, gdy Zakład wykonując dyspozycję wynikającą z art. 19 ust. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stwierdzi opłacanie składek od podstawy przewyższającej górną granicę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, informuje płatników składek o opłaceniu składek od kwot przewyższających roczną podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia.

 

Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia opłacenia składek, w tym w wyniku obliczenia ich od podstawy, przekraczającej kwotę graniczną składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, złożone dokumenty podlegają skorygowaniu, co prowadzi do ponownego rozliczenia konta i umożliwia ustalenie kwoty nienależnie opłaconych składek.

 

Obecnie wniosek dotyczący zwrotu nadpłaconych składek składany przez płatnika składek, czy też wniosek składany przez ubezpieczonego o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, można przekazać do Zakładu nie tylko w formie papierowej ale też w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Przechowywanie kopii dokumentów rozliczeniowych – zgodnie z nowymi przepisami okres przechowywania dokumentów rozliczeniowych wynosi 5 lat – dla dokumentów złożonych do ZUS od 1 stycznia 2012 r.

W przypadku dokumentów złożonych do 31 grudnia 2011 r. okres przechowywania dokumentów wynosi 10 lat.

 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Do 31 grudnia 2011 r. nastąpiło przeniesienie przedsiębiorców dotychczas wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy do Centralnej Ewidencji prowadzonej w systemie informatycznym przez Ministra Gospodarki.

 

Przeniesienia dokonywały gminy, ale tylko firm które posiadały pełne i zaktualizowane dane takie jak: REGON, NIP, opisany przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD 2007 itp. Jeśli wpis był niepełny lub niezaktualizowany, wówczas przedsiębiorca mógł nie zostać przeniesiony do CEIDG.

 

Sprawdzenia, czy firma została przeniesiona do CEIDG można dokonać na stronie internetowej systemu informatycznego Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.firma.gov.pl

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie odnajdzie swojej firmy w systemie – musi udać się do urzędu gminy lub miasta w którym rejestrowała pierwotnie swoją działalność w celu aktualizacji danych i przeniesienia ich do CEIDG.

Jeśli wpis w CEIDG zawiera błędy – przedsiębiorca powinien zgłosić zmianę zawartych w nim danych. Zmiany można dokonać osobiście w gminie lub za pośrednictwem strony internetowej MG wypełniając „wniosek o zmianę wpisu”.

 

 

SKŁADKA WYPADKOWA – NOWE STAWKI OD 1 KWIETNIA 2012 R.

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami od 1 kwietnia br. będą obowiązywać nowe wysokości stawki procentowej składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 pracowników wysokość składki będzie jednakowa i wyniesie od 1 kwietnia br. 1,93% (obecnie - 1,67%), czyli 50% najwyższej stopy procentowej (3,86%), ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności. Identyczna składka obowiązuje płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON.

 

Innym zasadom podlegają płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W tym wypadku stosowany jest podział według rodzaju pracy oraz stopnia ryzyka (łącznie 64 grupy działalności i 14 kategorii ryzyka). W porównaniu do stanu obecnego te same stopy procentowe zachowają 22 grupy działalności. Wzrost stopy dotyczy 14 grup, a obniżenie 28 grup. Płatnicy składający w ciągu ostatnich trzech lat ZUS IWA będą podlegać stawce wyliczanej bezpośrednio przez ZUS na podstawie stóp procentowych i tzw. Wskaźnika korygującego.

 

Zmianom nie ulegnie najniższa stopa procentowa 0,67% dla działalności finansowej, ubezpieczeniowej, administracyjnej i turystycznej. Podniesiona zostanie natomiast najwyższa dotychczas stopa procentowa z 3,33% obecnie do 3,86% dla działalności związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego (lignitu).

 

Z szacunków resortu pracy wynika, iż nowe stopy procentowe spowodują zwiększenie wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 99 mln zł w 2012 r. z tytułu składek uiszczanych przez firmy zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników.

 

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia (z 15 lutego 2012 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2012 r.

 

ZMIANA W PRAWIE UBEZPIECZENIOWYM

 

Prezydent podpisał nowelizację ustaw ubezpieczeniowych. Ustawa wprowadza rozwiązania pro konsumenckie oraz usprawnia rynek ubezpieczeń obowiązkowych. Przewiduje m.in.

że:

 • przy wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC drogą pocztową uwzględniana będzie data stempla pocztowego

 • zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi ubezpieczeniowemu będą uznane za złożone reprezentowanemu przez niego zakładowi ubezpieczeń

 • uregulowano likwidację tzw. problemu podwójnego ubezpieczenia, gdy klient podpisuje nową umowę z innym zakładem, a jego stary ubezpieczyciel przedłuża automatycznie poprzednią polisę. Po zmianach zakład ubezpieczeń będzie musiał przesłać ubezpieczającemu informację – na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia o przedłużeniu polisy na kolejny okres

 • w przypadku sprzedaży pojazdu, umowa ubezpieczenia jego wcześniejszego posiadacza nie będzie mogła być automatycznie odnowiona, dzięki czemu klienci nie będą wpadać w pułapkę wielokrotnego odnawiania się starych umów

 • klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia

 • określono nowy sposób liczenia zwrotu składki w ubezpieczeniach OC. Jej zwrot będzie przysługiwał za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a nie jak obecnie za każdy pełny miesiąc

 • wysokość opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczeniowego ma być uzależniony od wielokrotności minimalnego wynagrodzenia, a nie kursu euro. Kara za brak OC na auto osobowe ma stanowić równowartość 2-krotności płacy minimalnej a na samochód ciężarowi i autobus 3-krotności płacy minimalnej. Na pozostałe pojazdy kara wynosić będzie 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

 

 

SKŁADKA NA FGŚP ZA ZATRUDNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY

 

W przypadku zatrudnienia w swojej firmie dziecka na umowę o pracę – z tego tytułu dziecko nie podlega składce na FGŚP. W tym przypadku nie ma znaczenia, że podlega on ubezpieczeniom w ZUS jako pracownik.

Obowiązek opłacania składki na FGŚP za zatrudnionych pracowników ciąży min. na pracodawcy. Dla celów opłacania składki na ten Fundusz, za pracownika uważa się osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Wyjątek stanowią jednak min . dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, nawet jeśli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Reguluje to art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 158 poz. 1121 ze zm.).

Ponadto składce tej nie podlegają: małżonek, rodzice, zięciowie i synowe, bratowe itp. Krąg osób nie podlegających składce na FGŚP określa art. 10 ww. ustawy.

 

 

WYŻSZA REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE ZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo ubiegać się z PFRON o refundacje składek ZUS. Wniosek w tej sprawie (Wn-U-G) należy złożyć w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych np. wniosek za styczeń trzeba złoży

do końca lutego.

 

Wysokoś

refundacji za styczeń wynosi:

 • przy znacznym stopniu niepełnosprawności - 539,91 zł

 • przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 323,95 zł

 • przy lekkim stopniu niepełnosprawności - 161,97 zł

 

Od 1 lutego, w związku ze wzrostem o 2% składki na ubezpieczenie rentowe, wzrasta również kwota refundacji. W okresie od lutego do grudnia wynosi

będzie:

 • przy znacznym stopniu niepełnosprawności - 582,22 zł

 • przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 349,33 zł

 • przy lekkim stopniu niepełnosprawności - 174,67 zł

 

 

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 1.01.2012 R.

 

Znowelizowane przepisy dotyczą zastawu skarbowego, kary porządkowej, ujawniania informacji dotyczących strony postępowania podatkowego oraz wydawania interpretacji ogólnych a także sporządzania informacji o wysokości dochodów przekazanych na rzecz podatników przez podmioty prowadzące rachunki zbiorcze.

 

Zastaw skarbowy - na podstawie art. 41 § 1 Ordynacji podatkowej Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych stanowiących ich dochód, a także odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka. Zobowiązania podatkowe, o których mowa powyżej, powstają na skutek doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji).

 

Wartość poszczególnych rzeczy lub praw w dniu ustanowienia zastawu nie może być niższa niż określona w art. 41 § 1 Ordynacji. Zgodnie z tym przepisem musi więc wynosić co najmniej 10.000 zł. Zastawem skarbowym nie mogą być jednak obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki. Przepis dotyczący ustanowienia zastawu stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe.

Zgodnie z obwieszczeniem z 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 Ordynacji minister finansów zwiększył wysokość tej kwoty i w 2012 r. wyniesie ona 11.900 zł.

 

Wyższa kara porządkowa - w myśl art. 262 § 1 Ordynacji strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, bądź też bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem - mogą zostać ukarani karą porządkową.

 

Wysokość kary porządkowej wynosiła do 2.600 zł. Co roku wysokość kary jest podwyższana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyjątek dotyczy przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną - wówczas kwota nie ulega zmianie. Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 Ordynacji wysokość kary porządkowej od 1.01.2012 r. wynosi 2.700 zł.

 

Ujawnianie informacji dotyczących strony postępowania podatkowego - jeżeli w toku postępowania podatkowego zachodzi potrzeba uzupełnienia zgromadzonych dowodów lub ich porównania z informacjami zgromadzonymi w banku, wówczas bank jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania.

 

Obowiązek banku do ujawnienia informacji powstaje na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego i dotyczy następujących informacji: posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków, posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków, zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych, nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

 

Obowiązek ujawniania informacji dotyczy również - na mocy art. 182 § 2 Ordynacji - zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 

Przepis ten uległ zmianie od 1 stycznia 2012 r., został uzupełniony na mocy art. 6 ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U nr 75, poz. 398). Od 2012 r. obowiązek ujawniania informacji dotyczących strony postępowania podatkowego obejmie również instytucje dobrowolnych funduszy emerytalnych.

 

Podobna zmiana dotyczy art. 275 § 3 Ordynacji, który wskazuje na obowiązek sporządzania i przekazywania informacji - na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego - o zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika przez ww. instytucje.

 

Interpretacje ogólne - od 1 stycznia 2012 r. uszczegółowione zostały przepisy dotyczące wydawania interpretacji ogólnych przez ministra finansów. Zgodnie ze zmianami, wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania tej interpretacji. W dniu złożenia wniosku nie może toczyć się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej, jak również nie może być wniesione odwołanie lub zażalenie od decyzji lub na postanowienie.

Ustawa wskazuje również - między innymi - kiedy minister finansów pozostawi wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia.

 

Rachunki zbiorcze - na podstawie nowego przepisu art. 182 § 3a Ordynacji, podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego są zobowiązane do sporządzania informacji o wysokości dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na takich rachunkach oraz o kwocie pobranego podatku.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.