Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa maj 2012

KIEDY PRZEDSIĘBIORCA MUSI MIEĆ RACHUNEK BANKOWY

Którzy przedsiębiorcy mogą działać bez rachunku bankowego? Co grozi za niezgłoszenie konta firmowego do urzędu skarbowego? Czy jest konieczne założenie oddzielnego rachunku dla potrzeb firmy?
 
Istnieje wąska grupa przedsiębiorców, w przypadku których posiadanie rachunku bankowego nie jest konieczne. Muszą oni jednak spełniać wszystkie wymienione poniżej warunki:
nie wykonywać jednorazowych transakcji o wartości powyżej 15 tys. euro,
nie prowadzić rozliczeń z podmiotami gospodarczymi,
być mikroprzedsiębiorcami (zatrudniać mniej niż 10 osób oraz osiągać roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nieprzekraczający 2 mln euro).

Powyższa grupa przedsiębiorców może opierać swoją działalność w całości na obrocie gotówkowym. Wszystkie należności wobec organów podatkowych (urzędów miast i gmin, urzędów skarbowych i ZUS) mogą regulować w kasach urzędów lub za pomocą przekazów pocztowych.
 
Może zdarzyć się, że przedsiębiorca, który nie spełnia powyższych kryteriów, wbrew obowiązkowi, nie zakłada lub nie zgłasza konta firmowego (np. aby ukryć dochody przed opodatkowaniem). Wówczas właściciel firmy musi liczyć się z ryzykiem grzywny za wykroczenie skarbowe. Warto pamiętać, że jeśli do celów firmowych wykorzystywanych jest kilka rachunków bankowych, to każdy z nich trzeba zgłosić.
 
Rachunki bankowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej zgłasza się w urzędzie miasta lub gminy podczas zakładania firmy korzystając z wniosku CEIDG-1 oraz załącznika CEIDG-RB (jeśli przedsiębiorca chce zgłosić więcej niż jedno konto firmowe). Ponadto, w trakcie prowadzenia firmy można zmieniać rachunek bankowy, a także zgłaszać kolejne rachunki do tego celu. Aktualizację danych dotyczących kont bankowych należy zgłosić w ciągu 7 dni korzystając z wymienionych wyżej formularzy.
 
Prywatny rachunek można wykorzystywać do celów firmowych - polskie prawo nie nakłada na właścicieli jednoosobowych firm obowiązku posiadania osobnego, firmowego rachunku bankowego, a co za tym idzie za brak wydzielonego rachunku firmowego nie grozi żadna kara. Przedsiębiorca może sam zdecydować, czy woli założyć taki rachunek czy też, chce korzystać do celów związanych z działalnością gospodarczą z prywatnego rachunku.
 
Na przeszkodzie w wykorzystywaniu prywatnego rachunku do celów własnej firmy może jednak stanąć bank, który prowadzi rachunek. Wiele banków zakazuje wykorzystywania prywatnego rachunku do rozliczania działalności gospodarczej pod groźbą natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Niektóre banki wręcz uniemożliwiają wykonywanie przelewów do organów podatkowych przy użyciu takich kont.
Należy jednak pamiętać, że posługiwanie się osobistym rachunkiem utrudnia prowadzenie księgowości firmy oraz rodzi wiele zagrożeń w przypadku kontroli skarbowej.
 
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy internetowe oraz oferują usługi w internecie często decydują się na wykorzystanie systemów płatności on-line w celu przyspieszenia i zautomatyzowania transakcji z klientami. Niektóre serwisy płatności internetowych, np. PayPal, pozwalają założyć specjalne konta firmowe oferujące dodatkowe usługi dla przedsiębiorców. Takiego konta nie trzeba jednak zgłaszać do urzędu skarbowego, ponieważ konto w serwisie takim jak PayPal nie jest rachunkiem bankowym.


WYRÓWNANIE KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDU PRZEZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

Opublikowano ważną dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie nieuzasadnionego redukowania przez ubezpieczycieli odszkodowań wypłacanych według kosztorysów naprawy pojazdów o amortyzację części.
Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe często wypłacając odszkodowania w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – nie uwzględniają cen nowych części zużytych do naprawy. Odszkodowania pomniejszają o tzw.  amortyzację części.

Uchwała składu  7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12.04.2012 r. sygn. akt III CZP 80/11 nie zmienia stanu prawnego, lecz dokonuje jedynie wykładni przepisów prawa. Oznacza to, że poszkodowani mogą ubiegać się o wyrównanie niepełnych odszkodowań wypłaconych w przeszłości, chyba, że roszczenie uległo już przedawnieniu. Zasadą powinno, więc być kalkulowanie kosztów naprawy i w efekcie odszkodowania według cen nowych części.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (np. wypadkiem samochodowym) ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, czyli najczęściej od dnia wypadku. Jednakże bieg terminu przedawnienia przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi szkody.


DATA WYREJESTROWANIA PRZEDSIĘBIORCY Z EWIDENCJI I ZUS

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną informację o zawieszeniu przekazuje do organu ewidencyjnego, który przesyła do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu działalności. Na tej podstawie ZUS wyrejestrowuje przedsiębiorcę, jako płatnika składek na formularzu ZUS ZWPA oraz z ubezpieczeń na formularzu ZWUA.
Często przedsiębiorcy nieprawidłowo wskazują datę zawieszenia działalności, co ma znaczenie przy naliczaniu składki za miesiąc, w którym to zawieszenie następuje. Wskazanie np. daty 30.04. jako datę zawieszenia oznacza, że ostatnim dniem prowadzenia działalności jest dzień 29.04, a nie 30.04. Składki na ubezpieczenie społeczne w tym przypadku należy naliczyć nie za pełny miesiąc a za 29 dni prowadzenia działalności.
Zawieszając działalność gospodarczą, we wniosku należy wskazać pierwszy dzień miesiąca, od którego działalność nie będzie już prowadzona.

Podobny problem występował przy likwidacji firmy. Nie bardzo było widomo, jaki dzień należy wpisać we wniosku CEIDG-1, czy ostatni dzień wykonywania działalności czy też pierwszy dzień, w którym działalność nie jest prowadzona.  Również w instrukcji dołączonej do wniosku brakowała opisu rubryki 16 dotyczącej daty zaprzestania działalności.
Obecnie Ministerstwo Gospodarki przygotowało nową instrukcję, w której czytamy, że w rubryce 16 wniosku CEIDG-1 należy wpisać ostatni dzień prowadzenia działalności.


JESZCZE RAZ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W Informatorze Podatkowym nr 4 informowałam o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych, rejestracją zbioru danych osobowych.
Problematykę dotyczącą tych zagadnień reguluje ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 ze zm.).
W związku z tym, że wiele organizacji cechowych zgłosiło się z zapytaniem o obowiązek rejestracji członków cechu informuję, że art. 43 ww. ustawy wymienia administratorów danych zwolnionych z obowiązku rejestracji zbioru danych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4) zwalnia z obowiązku rejestracji zbioru danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się.
Oznacza to, że organizacje rzemieślnicze zwolnione są z tego obowiązku w stosunku do zbioru danych dotyczących członków organizacji.


WYŻSZE ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Od 10 maja 2012 r. obowiązują nowe, wyższe odsetki od zaległości podatkowych - osoby, które mają długi u fiskusa, zapłacą już 14,5 % karnych odsetek w skali roku. Ich podwyżka jest związana z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych.
Zgodnie, bowiem z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200 proc. stopy lombardowej – a ta właśnie została podwyższona - oraz 2 proc. (ale nie mniej niż 8 proc.).

Zgodnie z decyzją RPP, stopa lombardowa wzrasta od 10 maja 2012 r. z 6,00 proc. do 6,25 proc.. A to oznacza, że stopa odsetek od zaległości podatkowych będzie wynosiła 14,5 proc.
To pierwsza podwyżka stopy lombardowej w tym roku, natomiast w 2011 r. podwyższano ją aż czterokrotnie – wliczając tegoroczną podwyżkę stopa lombardowa wzrosła od 20 stycznia 2011 r. o jeden punkt procentowy (z 5,25 proc. do 6,25 proc.). W efekcie oprocentowanie zaległości podatkowych wzrosło w tym czasie o 2 pkt proc. (z 12,5 do 14,5 proc.).
W niektórych sytuacjach stopa odsetek od zaległości podatkowych może być obniżona. Dzieje się tak w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki. Jeśli podatnik ureguluje zaległości wobec fiskusa w ciągu 7 dni, może skorzystać z obniżonej stawki. Wynosi ona 75 proc. stawki podstawowej, czyli po ostatniej zmianie – 10,88 proc..


ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W Dz. U. poz. 444 opublikowano rozporządzenie MPiPS z 2.04.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Rozporządzeniem dokonano zmian druków stanowiących podstawę przyznania  i wypłaty przez ZUS ubezpieczonemu zasiłku chorobowego. Obecnie jest nim zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:
ZUS   Z-3 – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem
ZUS Z-3a – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, z wyłączeniem przedsiębiorców i duchownych
ZUS   Z-3b – w przypadku ube4zpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność gospodarczą, osób współpracujących i duchownych

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje dotychczasowe regulacje, dostosowując je do praktyki ZUS, który niekiedy wymagał więcej dokumentów niż wynikało to ze starego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie obejmuje też wszystkie rodzaje urlopów rodzicielskich, w tym dodatkowy urlop macierzyński i urlop ojcowski oraz rezygnuje ze szczegółowego regulowania, dokumentowania samego faktu wypłaty zasiłków.
Rozporządzenie weszło w życie od 9 maja br.


ZASIŁKI  DLA  BEZROBOTNYCH – NOWE STAWKI
Od 1 czerwca obowiązują nowe stawki zasiłków dla osób bezrobotnych. Zgodnie z podpisanym przez ministra pracy obwieszczeniem, wysokość zasiłków wzrośnie – zależnie od okresu wypłacania – o ok. 20-30 zł miesięcznie.

Ustalony na podstawie wskaźnika inflacji zasiłek dla bezrobotnych wyniesie od 1 czerwca 2012 r. odpowiednio:
1) 794,20 zł (761,40 zł x 104,3%) – w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku;
2) 623,60 zł (597,90 zł x 104,3%) – w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Jak wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłki dla bezrobotnych podlegają corocznej waloryzacji (z dniem 1 czerwca) o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych odnotowany w całym poprzednim roku. Tegoroczna wysokość podwyżki oparta jest, więc na wskaźniku inflacji rocznej za 2011 r. (4,3% wg Głównego Urzędu Statystycznego).

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, zasiłek przysługuje osobom, które mają potwierdzony status bezrobotnego, nie potrafią znaleźć pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i płaciły przez 365 dni (w ostatnich 18 miesiącach) pełne składki na Fundusz Pracy (lub też pracowały w tym czasie w innym państwie UE).
Okres wypłacania zasiłku uzależniony jest od stopy bezrobocia w danym powiecie – jeżeli jest ona niższa od 150% średniej krajowej, to świadczenie można pobierać przez 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach okres ten wynosi 12 miesięcy.


AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH SFINANSOWANYCH DOTACJĄ A KOSZTY

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi amortyzowania środków trwałych sfinansowanych dotacją, poniżej przedstawia się interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, która może być pomocna przy rozliczaniu ww. kosztów.

Odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 kwietnia 2012 r. nr IPTPB3/423-26/12-4/GG.

Ze stanu faktycznego wynikało, iż wnioskodawca prowadził zadanie inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie, które zostało zrealizowane z końcem 2010 r., a wybudowane środki trwałe przyjęte na stan. Pokrycie ostatnich 20% wydatków z dotacji miało nastąpić po rozliczeniu projektu i zatwierdzeniu przez KE raportu końcowego - z opóźnieniem w stosunku do daty rozpoczęcia użytkowania wybudowanych środków trwałych i dokonywania od ich wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne naliczone przed otrzymaniem końcowej dotacji były dokonane zgodnie ze stanem faktycznym, a więc w czasie ich naliczenia. Zdaniem wnioskodawcy należało zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Dyrektor Izby Skarbowej uznał jednak stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Amortyzacja, jako koszt podatkowy
Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 74. poz. 397 ze zm.) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Wyłączenie z kosztów
Organ podatkowy zwrócił jednak uwagę, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Wyjaśnił, że wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty, otrzymane środki pieniężne stanowiące zwrot podatnikowi poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych wchodzą w zakres powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności. Natomiast część niezwróconych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. Należy zwrócić uwagę, iż częściowe sfinansowanie zakupu (wytworzenia) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych środkami w postaci zwrotu poniesionych wydatków pozostaje bez wpływu
na ustaloną wartość początkową.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej powołany przepis znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy wydatki na zakup (wytworzenie) środka trwałego zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane np. z dotacji rozwojowej z Funduszu Spójności.

STAWKI PODATKU VAT NIE ZOSTANĄ PODWYŻSZONE

Minister Finansów w obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych (M.P. z 2012 r. poz. 355) podał, że wskaźnik państwowego długu pub licznego do PKB na 31.12.2011 r. wyniósł 53,5%.
Zgodnie z art. 146f ustawy z 11.03.2004 r. o podatku VAT (Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze3 zm.) w przypadku gdy relacja ta przekroczyłaby 55%, to rząd uruchomiłby procedurę podwyższenia stawek podatku VAT od 1 lipca br.
Jeśli relacja państwowego długu publicznego do PKB według stanu na 31.12.2012 r. przekroczy 55%, to od 1.07.2013 r. stawki podatku VAT zostaną podwyższone. Wysokość tego wskaźnika Minister Finansów ogłosi do 31.05.2013 r.

Opracowała:
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.