Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa czerwiec 2012

NAKŁADY NA WYNAJMOWANY LOKAL A VAT W RAZIE ROZWIĄZANIA UMOWY PRZED TERMINEM

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 5 czerwca 2012 r. (sygnatura akt: I FSK 1352/11) oddalił skargę kasacyjną spółki, która nie zgadzała się z fiskusem w kwestii korekty VAT. Sąd uznał jednak, że skarżąca miała obowiązek skorygowania podatku. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się sprzedażą detaliczną poprzez sieć placówek handlowych. Sklepy stanowią jej własność lub są przedmiotem najmu. W wynajętych lokalach handlowych firma zwykle dokonuje modernizacji i adaptacji dostosowujących je do potrzeb własnej działalności. Umowy najmu zawarte pomiędzy nią a właścicielami nieruchomości są wieloletnie, najczęściej dziesięcioletnie. Zawierają zapisy, że w razie zakończenia umowy najmu właściciel nieruchomości nie będzie wymagał przywrócenia stanu poprzedniego i zatrzyma poczynione nakłady. Czasami z przyczyn ekonomicznych spółka musi rozwiązać umowę najmu przed terminem. Wówczas opuszcza lokal, a wynajmujący nabywa prawo do zatrzymania całości nakładów i ulepszeń przez nią wprowadzonych, za co nie należy jej się żadne wynagrodzenie. Podatniczka miała wątpliwości, czy musi korygować VAT odliczony w momencie poczynienia nakładów.
Fiskus uznał, że tak. Zauważył, że spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku od nakładów inwestycyjnych związanych z dostosowaniem lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże w wyniku rozwiązania umowy najmu pozostawione w całości nakłady, od których odliczono VAT, nie będą już służyć czynnościom opodatkowanym.
Niekorzystną dla spółki wykładnię potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Podkreślił, że zaniechanie wykorzystania poczynionych nakładów było uzależnione od woli samej firmy i nie wiązało się z wypadkami losowymi. O konieczności dokonania korekty, przekonany był również Naczelny Sąd Administracyjny. Prawo do odliczenia VAT przysługuje do momentu, gdy podatnik użytkuje przedmioty, co do których poczynił nakłady i rozliczył podatek – podkreślił sędzia Hieronim Sęk. W sytuacji, w której zaprzestaje ich używania, co do zasady musi dokonać korekty.  Wyrok jest prawomocny.

INFORMACJA ZUS O NAJWYŻSZEJ PODSTAWIE WYMIARU SKŁADEK NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE ZA VI-VIII  2012 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. (M.P. poz. 298) - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,
 • twórców i artystów,
 • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz
 • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.).

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm1)) ogłasza się, iż od dnia 1 czerwca 2012 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. wynosi 2 552,30 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. wynosi 4 740,00 zł.

SPRAWDZANIE NIP KONTRAHENTA UNIJNEGO

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 18.06.br na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej – tel. 801 055 055 lub 22 33 00 330 będzie można  uzyskać informacje udzielane przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, dotyczące potwierdzania numerów VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Jednocześnie wyłączony zostanie nr 63 242 33 55, pod którym dotychczas można było uzyskać te informacje.
Pozostałe formy kontaktu w celu dokonania potwierdzania numerów VAT podmiotów z innych państw UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych pozostają bez zmian tj.

 • pocztą na adres Biuro Wymiany Informacji Podatkowych Izby Skarbowej w Poznaniu 62-510 Konin, ul. Poznańska 46,
 • faksem na numer 63 240 19 89
 • pocztą elektroniczną –adres poczty: numery.vat@mofnet.gov.plMOMENT LICZENIA DO KOSZTÓW PODATKOWYCH WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNYCH

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje momentu, w którym nieściągalne wierzytelności zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Niemniej jednak powinno się stosować w takim przypadku generalną zasadę "przypisywania" kosztów do określonego roku podatkowego. Doda jednak należy, że termin do zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów ograniczony jest przepisem art. 16 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy, zgodnie z którym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako przedawnione.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (...). Przy czym stosownie do treści art. 15 ust. 4e ww. ustawy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Nieściągalne wierzytelności powinny wobec tego zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków:

wierzytelność powinna by
 odpisana jako nieściągalna (powinien by
 dokonany odpowiedni zapis w księgach rachunkowych) oraz nieściągalność wierzytelności powinna by
 udokumentowana w sposób wskazany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Gdy warunki te zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku podatkowym, w którym spełniony zostanie drugi z warunków.

W konsekwencji stanowiska mówiącego, iż zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku podatkowym, w którym spełniony zostanie drugi z warunków, to moment zaliczenia nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów powinien zostać wyznaczony w roku podatkowym:

 • w którym nastąpiło uznanie postanowienia komornika o bezskuteczności egzekucji za zgodne ze stanem faktycznym,
 • w którym uprawomocniło się postanowienia sadu, wydane w związku z ukończeniem lub umorzeniem postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje rok jego otrzymania lub pozyskania informacji o jego wydaniu. Ważna jest bowiem data dokumentu, w tym przypadku postanowienia sądu, a dokładniej jego uprawomocnienia, gdyż w tej dacie, a nie dopiero w dacie uzyskania (z różnych źródeł) informacji o wydaniu postanowienia, spełniona jest przesłanka udokumentowania nieściągalności - istnieje dokument, o którym mowa w art. 16 ust.2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Gdyby okazało się, że podatnik nie zaliczy wierzytelności nieściągalnej do kosztów podatkowych w odpowiednim roku podatkowym (w którym spełnione zostały oba warunki, tj. udokumentowanie jej nieściągalności i zaliczenie rachunkowo do kosztów), to aby zaliczyć wierzytelności nieściągalną do kosztów podatkowych, należy dokonać odpowiedniej korekty zeznania rocznego.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI SKŁADKI ZUS

Informujemy, że w związku z apelami środowiska rzemieślniczego dotyczącymi  zasad opłacania składek na  dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  - w dniu 2.04.2012 r.  wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z propozycją zmiany przepisów  art. 14 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 nr 205 poz. 1585) dotyczących:

 • utraty przez przedsiębiorcę prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
 • uznania daty płatności składki ZUS w przypadku regulowania należności za pośrednictwem poczty.

W piśmie wskazaliśmy, że przedsiębiorca powinien nabyć prawa do ubezpieczenia chorobowego wstecznie po uregulowaniu składek ZUS wraz z należnymi odsetkami, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Podkreśliliśmy fakt, że spóźnienie się z płatnością składki nie wynika z nierzetelności, czy złej woli, ale często z braku środków finansowych z którym obecnie boryka się coraz większa liczba przedsiębiorców. Jest to skutkiem ogromnych i stale nasilających się zatorów płatniczych. Wskazaliśmy, że inną przyczyną spóźnienia się z płatnością składki to regulowanie jej za pośrednictwem poczty, z konta „Giro Składka” prowadzonego przez Bak Pocztowy, który realizuje przelewy w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpłaty i złożeniu polecenia przelewu w urzędzie pocztowym do godz. 18. Przelew złożony po tej godzinie jest realizowany  w drugim dniu roboczym po dokonaniu wpłaty. Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że za datę płatności składki uznaje się datę stempla pocztowego w przypadku złożenia przelewu na poczcie. Są więc pewni, iż składka została zapłacona w przewidzianym przepisami terminie. Niejednokrotnie dopiero w przypadku ubiegania się o zasiłek chorobowy dowiadują się, że płacili składki po terminie.
Należy podkreślić, że w powyższej sprawie występowaliśmy już wielokrotnie zarówno do MPiPS, Ministerstwa Gospodarki któremu ten problem przedstawialiśmy opiniując przepisy deregulacyjne. Obecnie, po raz pierwszy otrzymaliśmy odpowiedź MPiPS w powyższej sprawie.
W odpowiedzi Ministerstwo stwierdziło, że nie widzi możliwości zmiany przepisów. Stwierdziło, że nie ma przeszkód do opłacania składki odpowiednio wcześniej, tak, by nie zaistniało ryzyko jej wpływu do ZUS po terminie. Zdaniem Ministerstwa nie wydaje się właściwe zwalnianie przedsiębiorców z obowiązków, których realizacja skutkuje wypłatą często długotrwałych świadczeń. Jednocześnie                                                                                                                                                                                                            wskazano, że ubezpieczony chcąc korzystać z przysługujących mu uprawnień, musi liczyć się z obowiązkami. Do takich należy opłacanie składek w terminie i w prawidłowej wysokości, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku płatnik ma możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu na opłacenie składek po terminie.
W powyższej sprawie z interpelacją poselską o zmianę przepisów wystąpił również Poseł Łukasz Gibała (interpelacja nr 4973 z 22.05.2012). W odpowiedzi MPiPS stwierdziło, że aktualnie resort pracy nie prowadzi prac zmierzających do zmiany przepisów w ww. zakresie.


OPODATKOWANIE VAT USŁUG KSIĘGOWYCH I RACHUNKOWYCH

Świadczenie usług - co do zasady - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po spełnieniu pewnych warunków przedsiębiorcy czasami mogą jednak skorzysta ze zwolnienia z VAT. Czy świadczenie usług rachunkowo-księgowych podlega VAT?

Kwestia opodatkowania VAT usług doradczych oraz rachunkowych i księgowych organy podatkowe zajmują się dość często. Nie tak dawno sprawę rozstrzygał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 4 kwietnia 2012 r. nr IPPP2/443-233/12-2/KOM). Wyjaśniał, czy biuro rachunkowe ma możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo - księgowych.

Zakres świadczonych usług  - ze złożonego wniosku o wydanie interpretacji wynikało, ze podatnik prowadzi działalność gospodarcza sklasyfikowana pod numerem PKD 69.20.Z jako usługi rachunkowo - księgowe. Posiada certyfikat księgowy, na podstawie którego uprawniony jest do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Strona nie posiada uprawnień do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, tj. nie jest wpisana na listę doradców podatkowych, dlatego nie podpisuje w imieniu podatników i płatników sporządzonych deklaracji podatkowych, nie udziela porad, nie reprezentuje klientów przed organami podatkowymi. Deklaracje podatkowe są sporządzane tylko w przypadku, gdy stanowią element kompleksowej usługi w zakresie rachunkowości.

Opodatkowanie i zwolnienie z VAT - analizując przedstawiony stan faktyczny, Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, ze zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak wynika natomiast z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Dodajmy, ze zgodnie z art. 113 ust. 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Usługi doradcze a VAT - organ podatkowy zwrócił uwagę, ze zgodnie z treścią art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnienia z opodatkowania VAT nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Warto odnieść się w tym miejscu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).
Minister Finansów określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy - stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia. W poz. 12 załącznika do ww. rozporządzenia (bez względu na symbol PKWiU), wymieniono doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.
Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują jednakże pojęcia doradztwa. Wyjaśnił, że w potocznym rozumieniu termin "doradztwo" obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia "usługi w zakresie doradztwa" jest szerszy niż termin "usługi w zakresie doradztwa podatkowego". Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 "doradza
" znaczy udzieli porady, poda, wskaza sposób postępowania w jakiejś sprawie. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumie w związku z tym szeroko. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe.

Usługi rachunkowo-księgowe - biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, że jeżeli podatnik nie wykonuje usług o charakterze doradczym ani nie udziela porad prawnych, natomiast świadczy kompleksowe usługi rachunkowo - księgowe, w ramach których sporządza deklaracje podatkowe, to może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Opracowała:
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.