Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja Podatkowa sierpień 2012

WZROST KAR ZA IGNOROWANIE ORGANÓW SKARBOWYCH

Od początku przyszłego roku maksymalna wysokość kary porządkowej za ignorowanie organu podatkowego wzrośnie z obecnych 2700 do 2800 zł – przewiduje opublikowane w Monitorze Polskim  z 2012 r. poz. 584 obwieszczenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Wyższa kara będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Podwyżka przeprowadzana jest co roku – według stopnia odpowiadającego wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach w porównaniu do takiego samego okresu w roku poprzednim.

Zgodnie z art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej, kara porządkowa może zostać wymierzona stronie, pełnomocnikowi strony, świadkowi lub też biegłemu, którzy pomimo prawidłowego wezwania ze strony organu podatkowego: nie stawili się osobiście (bez uzasadnionej przyczyny), bezzasadnie odmówili złożenia zeznań, wyjaśnień, wydania opinii, okazania przedmiotu albo udziału w innej czynności, bez zezwolenia organu opuścili miejsce przeprowadzania czynności przed jej zakończeniem.

Kary porządkowe nakładane są w formie postanowienia, na które można złożyć zażalenie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie powinno zawierać m.in. zarzuty przeciwko postanowieniu oraz istotę, zakres i dowody dotyczące uzasadnienia żądania uchylenia postanowienia.

Jeśli dana osoba nie złoży zażalenia lub wniosku o uchylenie postanowienia, to powinna zapłacić karę w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

KARTA PREZENTOWA A ZALICZKA

Sklep, który sprzedaje bony podarunkowe, nie musi od razu wykazywać przychodu. Fiskus ujednolica swoje stanowisko w tej sprawie (interpretacja ogólna Ministra Finansów z 30 maja 2012 r. - DD9/DD2/033/225/BRT/09/ PK-1280).

Karta prezentowa nie jest ani rzeczą, ani prawem majątkowym. Nie mieści się też w pojęciu usługi. Artykuł 14 ust. 1c ustawy o PIT nie ma więc zastosowania. Karta prezentowa (bon towarowy) jest substytutem pieniądza i umożliwia jedynie w oznaczonym terminie dokonanie zapłaty za świadczenia zrealizowane w przyszłości, które będą polegały na wydaniu towarów lub wykonaniu usług realizowanych w ramach działalności gospodarczej. Samo wydanie (sprzedaż) karty nie jest zatem wydaniem towaru (świadczeniem usługi). Nie może być więc przychodem podatkowym otrzymana kwota w momencie wydania karty.

Otrzymaną kwotę za wydanie karty należy traktować jako wpłatę na poczet wydania (nabycia przez klientów) towarów, w tym przypadku artykułów przemysłowych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Przychód powstanie w momencie wydania artykułów przemysłowych klientom, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy o PIT). Natomiast w sytuacji, gdy w wyznaczonym terminie obowiązywania ważności karty klient jej nie wykorzysta, to kwota, na którą opiewa ta karta i która została zapłacona przez klienta nabywającego kartę, powinna być rozpoznana jako przychód podatkowy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. W tym momencie kwota ta traci charakter pobranej wpłaty na poczet dostaw towaru.

 

WYDATEK NA KASK MOTOCYKLOWY NIE JEST KOSZTEM

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

Zakup kasku oraz odzieży ochronnej służącej do jazdy motocyklem ma na celu ochronę zdrowia użytkownika. Bezpośrednim celem tego rodzaju zakupów jest więc ochrona zdrowia. Wydatki poniesione na taki cel należą do wydatków o charakterze osobistym. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej w trakcie jazdy motocyklem - odzieży i kasku. Zatem tych wydatków nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie mają one związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pogląd taki znalazł potwierdzenie w wielu interpretacjach organów podatkowych min. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 czerwca 2012 r. - IPTPB1/415-160/12-4/AG.

 

DOWODY UZNAJĄCE WYWÓZ TOWARÓW Z POLSKI

Faktury, dowody wydania towaru z magazynu oraz dokumenty zapłaty to za mało, aby udowodnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować zerową stawkę VAT (wyrok NSA z 29 maja 2012 r. - I FSK 1229/11).

Dla zastosowania zerowej stawki przy WDT nie jest więc niezbędne posiadanie wszystkich wskazanych w ustawie o VAT dokumentów. Wystarczą niektóre, o ile łącznie potwierdzają wywiezienie towaru z Polski i dostarczenie ich odbiorcy w innym kraju. Tak wynika z uchwały NSA z 1 października 2010 r. (I FPS 1/10).

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (C-146/05, C-438/04, C-409/09): warunkiem zastosowania zerowej stawki VAT jest fizyczne przemieszczenie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. W wyroku w sprawie Teleos pic i in. (C-409/04) stwierdził on, że zwolnienie od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę i gdy dostawca ustali, że towar ten został wysłany lub przetransportowany do innego państwa członkowskiego, i że w wyniku wysyłki lub transportu fizycznie opuścił terytorium państwa członkowskiego dostawy.

 

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO FIRMY -_SPOSÓB ZGŁOSZENIA

W przypadku zmiany rachunku bankowego firmy lub też założenia kolejnego – podatnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie urząd skarbowy w terminie 7 dni, licząc od dnia zmiany danych.

Obecnie, zmiany danych dokonuje się w ramach tzw. „jednego okienka” na formularzu CEID-1 w gminie lub też za pośrednictwem internetu.

Urzędy skarbowe nie przyjmują żadnych innych druków na których można dokonać zmiany, ani też informacji o zmianie danych składanych na piśmie. Do niedawna było to jeszcze możliwe. Urzędy nie podchodziły zbyt rygorystycznie do informacji pisemnych dotyczących zmiany rachunku bankowego.

W przypadku złożenia informacji o kolejnym rachunku bankowym, podatnik ma obowiązek podać ten numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane zwroty podatku VAT.

Warto pamiętać o obowiązku aktualizowania danych ze względu na konsekwencje wynikające z Kodeksu Karnego Skarbowego. Karze podlega bowiem podatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Grozi za to grzywna w wysokości od 150 zł do 30 tys. zł, a w postępowaniu mandatowym – od 150 zł do 3 tys. zł.

 

MONTAŻ KLIMATYZACJI W FIRMIE

Często pada pytanie: kiedy zakup i montaż klimatyzatora o wartości powyżej 3500 zł można amortyzować jednorazowo, kiedy zaś jego wartość zwiększa wartość budynku i tym samym  podlega amortyzacji w czasie.

W przypadku, gdy system klimatyzacyjny nie stanowi instalacji wbudowanej na stałe w konstrukcję budynku, lecz urządzenie, które może być odłączone bez uszczerbku dla niego samego oraz bez uszkodzenia bądź naruszenia poszczególnych elementów budynku, wówczas nie stanowi on części składowej budynku.

Takie urządzenie, o ile spełnia kryteria definicji środka trwałego, powinno zostać ujęte w ewidencji Środków Trwałych jako środek trwały zaliczany do grupy 6 KŚT „urządzenia techniczne do rodzaju 653 „Urządzenia klimatyzacyjne”.

Dla celów podatku dochodowego, może więc to urządzenie zostać zaliczone do kosztów podatkowych jednorazowo, jeżeli podatni spełnia kryteria do uznania go za małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą (art. 16k ust. 7-13 ustawy o pdop i odpowiednio art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof).

Jeżeli system klimatyzacyjny został wbudowany w konstrukcję budynku, nakłady poniesione na jego zakup i montaż będą zwiększać wartość początkową tego budynku jako tzw. ulepszenie. Środek trwały uważa się za ulepszony, gdy wartość wydatków poniesionych na ten cel w danym roku podatkowym i obejmującym jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację jest wyższa od kwoty 3500 zł – a efektem  tych wydatków jest wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do jego wartości użytkowej z dnia przyjęcia go do używania. W takiej sytuacji nakłady na ulepszenie zwiększają wartość początkową środka trwałego będącą podstawą do amortyzacji.

 

ZATRUDNIANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ZMIANA PRZEPISÓW

Wzmocnienie funkcji kontrolnych PFRON, częściowa zmiana zasad wypłacania oraz wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – to najważniejsze zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podpisanej 10 sierpnia 2012 r.

Nowelizacja zakłada rozszerzenie kompetencji kontrolnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz będzie mógł przeprowadzać postępowania sprawdzające i kontrole w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach dotyczących miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia kosztów pracy.

Kompetencje Funduszu zostaną rozszerzone także o możliwość przeprowadzania kontroli u sprzedającego lub nabywcy ws. prawidłowości realizacji art. 22 ustawy o rehabilitacji, czyli przepisów dotyczących dokonywanych przez firmy i instytucje państwowe wpłat na konta PFRON.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji, według której dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika będzie przysługiwać pracodawcy jedynie w przypadku przekazania pieniędzy na „konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych”.

Nowelizacja przewiduje ponadto skrócenie o 4 miesiące okresu obowiązywania przepisu, na podstawie którego podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej jest najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r. (1276 zł). Zmiana ma pozwolić na urealnienie wysokości środków otrzymywanych przez pracodawcę w relacji do faktycznie ponoszonych kosztów.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

KASY FISKALNE W 2013 R. – PROJEKT ZMIANY LIMITÓW

Resort finansów szykuje zmiany w przepisach dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania  kas fiskalnych. Uprawniający do zwolnienia limit rocznych obrotów zostanie zrównany do 20 tys. zł w skali roku. Obowiązkowo ewidencję będą musiały prowadzić szkoły nauki jazdy. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2013 r.

Główną, przewidzianą w projekcie z 18 lipca 2012 r., zmianą jest zrównanie limit obrotu pozwalających na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasach fiskalnych dla podmiotów kontynuujących i rozpoczynających działalność. Zgodnie z projektem, zwolnienie obejmie podatników, których obroty – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – nie przekraczają 20 tys. zł w skali roku.

Zmiany dotkną więc tych podatników, którzy zgodnie z dotychczasowymi przepisami korzystali z wyższego limitu (40 tys. zł), jako kontynuujący w danym roku działalność (jeżeli wcześniej nie powstał w stosunku do nich obowiązek ewidencjonowania).

W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku limit będzie z kolei określony proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności – obecnie nie ma znaczenia to, w którym kwartale podatnik rozpoczyna działalność.

Należy tu dodać, że zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzane w rozporządzeniu proporcjonalne obliczenie obrotów nie będzie stosowane w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność i sprzedaż w 2012 r. - będzie ich obowiązywać limit w wysokości 20 tys. zł bez względu na okres prowadzonej w 2012 r. działalności.

Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (tj. do dnia 1 stycznia 2013 r.) oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji zostaną zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.

Ministerstwo Finansów planuje także nałożyć obowiązek ewidencjonowania na szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11). Decyzję argumentuje licznymi doniesieniami urzędów skarbowych nt. nieprawidłowości występujących w tych podmiotach.

Jak wynika z treści projektu, przepisy dotyczące zwolnień nie będą mieć zastosowania do pomiotów zajmujących się dostawą m.in.: gazu płynnego, części do silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, oprogramowania komputerowego (niezależnie od formy nośnika) oraz wyrobów tytoniowych. Ze zwolnień nie będą mogli korzystać również podatnicy, w przypadku których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 18 lipca 2012 r.) Ministra Finansów ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

 

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SAMOCHODU A STOSOWANIE MARŻY

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 19.07.2012 r. C-160/11 uznał, że podatnik-pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marzy przy dostawie pojazdów uznawanych za towary używane (zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy) – nabytych uprzednio ze zwolnieniem z podatku od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia VAT od ceny tych pojazdów na wcześniejszym etapie obrotu.

Tym samym podatnicy (pośrednicy), którzy stosowali procedurę marży do sprzedaży samochodów zakupionych od czynnego podatnika VAT „ze zwolnieniem z VAT” przysługującym na podstawie przepisów rozporządzenia, muszą dokonać korekt rozliczeń VAT i opodatkować tę sprzedaż według zasad ogólnych.

Korektą powinien zostać objęty okres nieobjęty przedawnieniem – czyli od grudnia lub IV kwartału 2006 r.

 

ZATRUDNIENIE A USTAWA ANTYKRYZYSOWA – WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO

Umowy na czas określony, które wygasły między 22 sierpnia a 31 grudnia 2011 r., nie przekształcą się w umowy stałe – orzekł Sąd Najwyższy, przychylając się w ten sposób do stanowiska środowisk pracodawców.

Uchwała SN z 9 sierpnia 2012 r. (sygn. akt PZP 5/12) dotyczy budzącej sporo kontrowersji interpretacji przepisów tzw. ustawy antykryzysowej. Jak stwierdził Sąd, umowy na czas określony zawarte przed ustawą antykryzysową (czyli przed 22 sierpnia 2009 r.) rozwiązują się w przewidzianym w nich terminie, nawet jeśli trwały przeszło 24 miesiące po 21 sierpnia 2009 r. Oznacza to, że umowy, które zostały rozwiązane pomiędzy 22 sierpnia a 31 grudnia 2011 r. nie przekształcą się w umowy stałe.

Ustawa antykryzysowa przewidywała, iż okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia między tymi samymi stronami nie mógł przekroczyć 24 miesięcy. W czasie obowiązywania ustawy wyłączono ponadto mechanizm z art. 251 Kodeksu pracy, według którego trzecia umowa na czas określony automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

 

Opracowała:
Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.