Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa lipiec 2012

ULGOWE SŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi ulgowych składek ZUS informuje się, że w myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z możliwości opłacania składek od niższej podstawy wymiaru tj. zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia mogą skorzystać wyłącznie osoby wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. poz. 205, poz. 1585 ze zm.) tj. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz, którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym roku lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy – czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Z prawa do opłacania składek społecznych od niższej podstawy wymiaru nie mogą, więc skorzystać min. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Te osoby muszą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

IMPORT USŁUG U PODATNIKA ZWONIONEGO Z VAT

Czy podatnik zwolniony podmiotowo z podatku VAT ma obowiązek rozliczyć import usługi od kontrahenta zagranicznego? Jeśli tak to, w jaki sposób?

Podatnikami VAT są podmioty będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium Polski.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7. Dokonując jednak importu usług od firmy zagranicznej podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku VAT z tego tytułu oraz wykazania go w odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Jeżeli nabywcą usługi jest podatnik zwolniony podmiotowo z podatku VAT (czyli nieskładający deklaracji VAT), podatek należny z tytułu importu usługi wykaże w deklaracji VAT-9M - którą należy złożyć do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W deklaracji tej wskazuje się tylko podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego podatku do zapłaty.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku, gdy usługa jest kupowana od kontrahenta unijnego podatnik, mimo iż jest zwolniony z podatku VAT, ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

MNIEJ KONTROLI U CUKIERNIKÓW

W DZ. U. z 28 maja 2012 r. opublikowano rozporządzenie MF z 10.05.2012 r. poz. 587 zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

W myśl przepisów podmioty, które zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie nieskażonym oraz 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w stanie skażonym - zwolnione zostały z obowiązku przesyłania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki pisemną informację podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki.

Tym samym podmioty dokonujące obrotu i zużycia niewielkich liści alkoholu etylowego skorzystają z ułatwień przy kontrolach celnych.

 

KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 3 lipca 2012 r. poz. 34 opublikowano uchwałę nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 24.04.2012 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Treść Standardu jest załącznikiem do tej uchwały.

Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, co oznacza, że jego postanowienia można stosować od 3 lipca 2012 r. Warto przypomnieć, że jednostki mogą przyjmować rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości dobrowolnie. Decyzję w tej sprawie należy zapisać w zasadach (polityce) rachunkowości.

 

E-ODPISY Z KRS JUŻ DZIAŁAJĄ

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stronę internetową pozwalającą na samodzielne drukowanie informacji z KRS.

Zgodnie z ustawą, pobrane w domu czy biurze wydruki komputerowe aktualnych informacji mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w Sądach (odpowiadają odpisom aktualnym), jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS (tzw. identyfikator wydruku).

Jak to działa? - pod adresem https://ems.ms.gov.pl (zakładka: „Krajowy Rejestr Sądowy”) wyszukujemy interesujący nas podmiot objęty wpisem, a następnie klikając w odnośnik „Wyświetl” w kolumnie „Dane szczegółowe” dostajemy możliwość pobrania wydruku aktualnego (plik PDF) na moment jego zapisania na dysk komputera.

Jak zweryfikować wydruk? - na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/weryfikujwydruk udostępniono mechanizm weryfikacji prawidłowości wydruków. W tym celu w odpowiednim polu należy wprowadzić identyfikator zapisany w górnym lewym rogu wydruku.

System wygeneruje dokument PDF wyglądający niemal identycznie jak weryfikowany plik (włącznie z godziną jego sporządzenia).

Opłata za odpis aktualny to obecnie 30 złotych. Wydrukowanie odpisu z internetu to koszt rzędu kilkudziesięciu groszy.

 

URLOP NA ŻĄDANIE – PRACODAWCA MOŻE ODMÓWIĆ?

Zgodnie z art. 167(2) kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Urlop ten nie jest objęty planem urlopów ani uzgodnieniami, o których mowa w art. 163 K.p.

W przypadku urlopu na żądanie pracownik nie musi uzasadniać swojego żądania, a kodeks pracy zobowiązuje go jedynie do zgłoszenia żądania urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. W wyroku z 15 listopada 2006 r. (I PK 128/06) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż urlop na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy, przy czym regulamin pracy albo przyjęta u pracodawcy praktyka zakładowa (zwyczaj) mogą przewidywać późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie.

Nie można jednak zapominać, że urlop na żądanie stanowi części urlopu wypoczynkowego pracownika, dlatego też ma identyczny do urlopu wypoczynkowego charakter prawny i poza wyjątkami przewidzianymi wprost w kodeksie pracy (art.163 § 1 zdanie trzecie, art. 168 K.p), jak również wynikającymi z istoty tego uprawienia, stosuje się do niego ogólne regulacje urlopowe wynikające z przepisów prawa pracy. Z tej też przyczyny za nieuzasadnione należy uznać stanowisko, że do wykorzystania tego urlopu uprawnia pracownika samo złożenie wniosku urlopowego lub inna forma uzewnętrznienia żądania w rozumieniu art. 167(2) K.p.

Pracownik nie może, więc rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody. Co więcej, rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, stanowiącą ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 & 1 KP (wyrok Sądu Najwyższego z 16.09.2008, II PK 26/08).

Nie każdy sprzeciw pracodawcy będzie jednak prawnie uzasadniony. Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, jednak decyzję tę muszą uzasadniać szczególne okoliczności dotyczące zakładu pracy (wyrok SN z 28.10.2008 r., II PK 123/09). Brak uzasadnionego sprzeciwu pracodawcy może zostać uznany za dorozumianą zgodę na wykorzystanie przez pracownika urlopu we wskazanym przez niego terminie.

Potwierdza to wyrok z 26.01.2005 (II PK 197/04), w którym Sąd Najwyższy potwierdził, że nieobecnoś pracownika w pracy po zgłoszeniu w terminie żądania udzielenia urlopu w trybie art. 167(2) KP, na które pracodawca nie udzielił odpowiedzi, nie jest nieobecnością nieusprawiedliwioną.

 

ZAWIESZENIE TERMINU PRZEDAWNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO W ZWIĄZKU Z WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

Dół formularza

17 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.

Jest to bardzo ważny wyrok. Wynika z faktu, iż częstą praktyką urzędów skarbowych jest wszczynanie kontroli tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego np. urząd wszczyna postępowanie w listopadzie lub grudniu – gdy tymczasem termin przedawnienia upływa 31.12. Wszczęcie postepowania przez urząd powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

KOSZTY ZBYCIA ŚRODKA TRWAŁEGO SFINANSOWANEGO DOTACJĄ

Ważna dla podatników Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26.04.2012 r. nr IPTPB1/415-99/12-2/MD

Podatnik otrzymał dotację z urzędu pracy, z której sfinansował częściowo nabycie środka trwałego. Zakup zaliczył do środków trwałych, a do kosztów podatkowych zaliczył odpisy amortyzacyjne od części jego wartości początkowej niesfinansowanej dotacją. Nie rozliczył w kosztach odpisów amortyzacyjnych przypadających na pozostałą część wartości początkowej. We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że zamierza sprzedać ten środek trwały. Miał jednak wątpliwość, jak powinien ustalić podatkowe koszty takiej transakcji: czy może zaliczyć do nich niezamortyzowaną część wartości początkowej w całości, czy też należy ją rozbić na sfinansowaną z dotacji i ze środków własnych, a do kosztów zaliczyć tylko część sfinansowaną z własnych środków.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji wskazał, że art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof zawiera ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczanych od wartości początkowej min. środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom, a została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Z tego względu zaliczeniu do kosztów podatkowych nie podlegają odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego w części sfinansowanej dotacją.

Jednocześnie wskazał, że wartość wszystkich odpisów amortyzacyjnych, także tych niestanowiących kosztów podatkowych, należy uwzględnić podczas ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego.

Przy ustalaniu dochodu z takiej transakcji kosztem podatkowym jest, bowiem różnica między wartością początkową środka trwałego a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit.b) ustawy o pdof). Z kolei na tę sumę składają się odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jak i niestanowiące kosztów podatkowych.

W związku z tym organ stwierdził, że podatnik sprzedając środek trwały, którego zakup został sfinansowany dotacją, powinien uznać za koszt podatkowy całą niezamortyzowaną część jego wartości początkowej.

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Od 21 lipca br. pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, będzie musiał sprawdzić, czy ten przebywa w Polsce legalnie. Nowe obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski.

W myśl nowej ustawy pracodawcy zatrudniający cudzoziemców powinni sprawdzić ich dokumenty pobytowe i przechowywać ich kopie. Dotyczy to zarówno umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Dokumenty należy sprawdzić zanim cudzoziemiec podejmie pracę. Dodatkowo cudzoziemiec powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, jeśli obowiązek taki wynika z innych przepisów.

Firmy już zatrudniające imigrantów będą miały 45 dni (do 4 września) na uzupełnienie dokumentacji o kopię dokumentu uprawniającego do pobytu ich pracowników na terenie Polski.

PiPS przypomina, że:

  • dokumentem uprawniającym do pobytu w Polsce może być ważna wiza lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dotyczące wzorów dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
  • cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce, jeśli posiadają zezwolenie na pracę (chyba, że na mocy szczególnych przepisów nie potrzebują takiego zezwolenia) oraz przebywają w Polsce legalnie. Nowe obowiązki nie dotyczą cudzoziemców, którzy są obywatelami Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami ich rodzin (małżonkami, dziećmi bądź rodzicami).

Za niestosowanie się do nowych przepisów i zatrudnianie nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców przedsiębiorcom grożą kart. Grzywnę nie niższą niż 3 tys. zł można zapłacić za powierzanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. Do 10 tys. zł grzywny grozi za uporczywe powierzanie pracy, która nie ma związku z prowadzoną przez pracodawcę powierzającego działalnością gospodarczą.

Grzywna lub kara ograniczenia wolności grozi m.in. za zatrudnianie małoletniego obcokrajowca przebywającego nielegalnie oraz za równoczesne zatrudnianie wielu cudzoziemców przebywających nielegalnie. Karą pozbawienia wolności do trzech lat zagrożone jest powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi oraz powierzenie pracy w warunkach szczególnego wykorzystania (wyzysku).

Skazani za jedno z tych przestępstw nie będą mogli przez rok ubiegać się o zamówienia publiczne. Sąd może również pozbawić skazanych dostępu do środków z funduszy europejskich na od roku do 5 lat, a także nakazać zwrot równowartości środków europejskich uzyskanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wyrok.

W przypadku zatrudnienia nielegalnie przebywającego cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej podlega ona wykreśleniu z rejestru.

Ustawa przewiduje też ułatwienia dla nielegalnie przebywających cudzoziemców w dochodzeniu roszczeń z tytułu wynagrodzenia.

Resort pracy radzi, aby przedsiębiorcy informowali swoich podwykonawców o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie, a także sprawdzali, czy podwykonawca zgłosił cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych. W takim wypadku wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeśli podwykonawca zatrudniający cudzoziemca okaże się niewypłacalny. W przeciwnym razie wykonawca może zostać zobowiązany do wypłaty cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń, pokrycia kosztów przesłania należności cudzoziemcowi, który wyjechał z Polski, a nawet pokrycia kosztów wydalenia cudzoziemca.

Zasada ta dotyczy głównego wykonawcy oraz wszystkich wykonawców pośredniczących pomiędzy wykonawcą a podmiotem, który powierzył pracę cudzoziemcowi.

 

KASY FISKALNE W 2013 ROKU – PRPJEKTOWANE ZMIANY

Resort finansów szykuje zmiany w przepisach dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania ewidencji na kasach fiskalnych. Przewiduje to projekt rozporządzenia (z 18 lipca 2012 r.) Ministra Finansów ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

Główną, przewidzianą w projekcie z 18 lipca 2012 r., zmianą jest zrównanie limit obrotu pozwalających na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasach fiskalnych dla podmiotów kontynuujących i rozpoczynających działalność. Zgodnie z projektem, zwolnienie obejmie podatników, których obroty – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – nie przekraczają 20 tys. zł w skali roku.

Zmiany dotkną, więc tych podatników, którzy zgodnie z dotychczasowymi przepisami korzystali z wyższego limitu (40 tys. zł), jako kontynuujący w danym roku działalność (jeżeli wcześniej nie powstał w stosunku do nich obowiązek ewidencjonowania). W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku limit będzie z kolei określony proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

Zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzane w rozporządzeniu proporcjonalne obliczenie obrotów nie będzie stosowane w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność i sprzedaż w 2012 r. - będzie ich obowiązywać limit w wysokości 20 tys. zł bez względu na okres prowadzonej w 2012 r. działalności.

Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (tj. do dnia 1 stycznia 2013 r.) oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji zostaną zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.

Jak wynika z treści projektu, przepisy dotyczące zwolnień nie będą mieć zastosowania do pomiotów zajmujących się dostawą m.in.: gazu płynnego, części do silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, oprogramowania komputerowego (niezależnie od formy nośnika) oraz wyrobów tytoniowych. Ze zwolnień nie będą mogli korzystać również podatnicy, w przypadku, których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.

Opracowała:
Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.