Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa wrzesień 2012

ZMIANA STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2013 ROKU

Minister Finansów podpisał obwieszczenie z 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (MP z 14 sierpnia 2012 r. ).

W 2013 r. podatki te wynoszą min:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni (było 0,80 zł),
 • od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 0,67 zł),
 • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 21,05 zł).

Podatek od środków transportowych min:

 • od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł (było 748,25 zł),
 • od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1352,74 zł (było 1248,28
 • od samochodu powyżej 9 ton – 1623,28 zł (było 1497,92 zł).

Opłata targowa nie może przekroczyć - 757,79 zł dziennie (było 699,27 zł),

Opłata od posiadania psów nie może przekroczyć 119,93 zł rocznie od jednego psa (było 110,66 zł).

 

STAWKA VAT NA SPRZEDAŻ OPRAW OKULAROWYCH

 

Dotychczas wiele wątpliwości budziło jaką stawką opodatkować sprzedaż oprawek korekcyjnych do okularów. Część firm traktuje je jako wyrób medyczny i opodatkowuje 8% stawką podatku VAT. Inne traktują jako normalny towar i sprzedają je z 23% stawką podatku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6.08.2012 r. sygnatura III SA/Wa 2808/11 stwierdził, że oprawy do okularów korekcyjnych są wyposażeniem wyrobu medycznego dopiero po zamontowaniu w nich szkieł korekcyjnych. Sprzedaż samych opraw do okularów podlega opodatkowaniu według stawki 23 % VAT. Sąd zauważył, że na etapie dystrybucji nie można określić, czy dostawa samych opraw do okularów może zostać opodatkowana obniżoną stawką VAT, ponieważ może się okazać, że w oprawach zostaną zamontowane szkła nieposiadające właściwości korekcyjnych np. przeciwsłoneczne.

Sprawę do sądu wniosła spółka, która zajmowała się sprzedażą okularów korekcyjnych, opraw oraz okularów słonecznych. Wskazywała ona, że do 31.12.2010 r. dostawa opraw do okularów korekcyjnych i okularów korekcyjnych była opodatkowana według 7% stawki VAT. Od 1.01.2011 r. pojawiły się wątpliwości odnośnie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT (8%) w stosunku do opraw korekcyjnych. W związku z tym spółka zapytała ministra finansów, czy wyposażenie wyrobów medycznych, do jakich zalicza się oprawy do okularów korekcyjnych, zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych w Polsce lub w innym kraju UE lub posiadających znak CE jako wyroby medyczne lub wyposażenie wyrobów medycznych, jest opodatkowane obniżoną stawka VAT.

Organ stwierdził, że dostawa samych opraw do okularów korekcyjnych nie mieści się w definicji wyposażenia wyrobu medycznego i podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT.

W skardze do WSA spółka podniosła, że na charakter opraw do okularów korekcyjnych jako wyrobu medycznego wskazuje poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy VAT w związku z art. 132 ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Sąd nie podzielił tej argumentacji i wydał wyrok jak na wstępie.

 

EKSPORT CZY WDT – STOSOWANIE STAWKI VAT

 

Zaklasyfikowanie czy dana sprzedaż jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów czy eksportem – a zatem jaką stawkę VAT zastosować często rodzi problemy.

Jaką stawkę zastosować w sytuacji gdy kontrahent spoza unii zamówił towar, który ma być przewieziony do kraju unijnego. Faktura będzie wystawiana na kontrahenta spoza unii?

Przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy VAT, jeżeli wywóz dokonywany jest przez dostawcę lub na jego rzecz bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza Polską lub na jego rzecz.

Z definicji tej wyłącza się towary wywożone przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005.

Z uwagi na fakt, że w ww. przypadku towar nie opuścił terytorium UE, nie możemy mówić o eksporcie towarów. Dostawa ta mogłaby zostać uznana za WDT, pod warunkiem, że nabywca posiadał właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla podatku VAT z kraju UE dla transakcji

wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (i podał go na fakturze). W takim przypadku dostawca miałby prawo do opodatkowania dostawy stawką VAT 0%, pod warunkiem posiadania dokumentów, o których mowa w art. 42 ustawy VAT.

Jeśli jednak okaże się, że zagraniczny kontrahent nie posiada statusu unijnego podatnika VAT, dostawę należy potraktować jako krajową z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego towaru.

 

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

Przystąpienie Polski do UE spowodowało znaczny napływ obywateli innych państw. Wielu z nich prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Najczęściej osoby takie zlecają prowadzenie swoich rozliczeń podatkowych wyspecjalizowanym firmom, biurom rachunkowym, które czasami błędnie interpretują obowiązujące przepisy, dotyczące dozwolonych form prowadzenia rachunkowości.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przepisy ustawy o rachunkowości - te odrębne przepisy to w omawianym przypadku ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 6 stanowi, iż przepisy ustawy stosuje się z zastrzeżeniem ust. 3 (dotyczy prowadzących rachunkowość zgodnie z MSR), do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro,
 • osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Osobą zagraniczną jest natomiast, zgodnie z art. 5 pkt 2 lit. a) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

Wstępna analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, iż osoby fizyczne, nieposiadające obywatelstwa polskiego mają obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości – bez względu na wysokość osiąganych przychodów.  Nie ma przy tym znaczenia podstawa, na jakiej osoba ta przebywa w Polsce.

Wyjątek od reguły - jednak jest pewien bardzo szeroki wyjątek – wynikający z przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Artykuł ten stanowi, iż osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze wspólnotą europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Na mocy tych przepisów obywatele np. Niemiec, Szwecji, Irlandii, Węgier itp. - mogą prowadzić rachunkowość w formie PKPiR. Ale już np. obywatele Ukrainy czy Białorusi – bez względu na wysokość osiąganych obrotów – muszą prowadzić rachunkowość na zasadach określonych w przepisach ustawy o rachunkowości.

KORYGOWANIE DATY SPRZEDAŻY NA FAKTURZE

Przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość skorygowania niewłaściwych zapisów przy pomocy jednego z dwóch dokumentów, mianowicie noty korygującej lub też faktury korygującej. Pomimo, iż dokumenty te różnią się zakresem informacji, które mogą podlegać zmianom, w niektórych przypadkach dopuszcza się jednak zamienne ich stosowanie, przykładem czego jest poprawka pomyłki w dacie sprzedaży, określonej na fakturze pierwotnej.

Faktura korygująca - podstawowym dokumentem służącym do poprawy błędów zawartych na fakturach jest faktura korygująca, wystawiana przez sprzedawcę. Można nią skorygować wszelkie informacje, zawarte na fakturze np. dotyczące właśnie daty wystawienia faktury albo daty sprzedaży, ilości sprzedanych towarów, ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto), stawki podatku, czy kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Co więcej, w przypadku faktury korygującej, wyrażenie przez nabywcę zgody na dokonane zmiany, nie jest warunkiem koniecznym. Aby dokument ten był prawnie skuteczny wystarczy potwierdzenie odbioru dokumentu. Ze względu na to, że przepisy podatkowe nie narzucają formy, w jakiej nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, podatnik ma w tym zakresie pełną dowolność. Przykładowo, przedmiotowe potwierdzenie może mieć postać zwrotnego potwierdzenia odbioru (zwrotki pocztowej) przesyłki wysłanej pocztą. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji podatkowej z dnia 30 czerwca 2011r, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. akt IPPP1-443-812/11-4/Igo).

Nota korygująca - błędy o charakterze formalnym może jednak poprawić sam nabywca. Wystawia w tym celu notę korygującą. Poza możliwością poprawienia w ten sposób daty wystawienia faktury, czy też daty sprzedaży, można przy jej pomocy dokonać korekty także innych informacji czysto formalnych, dotyczących:

 • imienia i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresów;
 • numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • numeru kolejnego faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usług, będących przedmiotem sprzedaży.

Warto przy tym zaznaczyć, iż o skuteczności wprowadzonych zmian, decyduje akceptacja sprzedawcy, który potwierdza zasadność jej wystawienia i jednocześnie przyjmuje do wiadomości wprowadzone zmiany.

Uwaga! Przygotowany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje likwidację tej formy korygowania błędów (noty korygującej)..

 

UBEZPIECZENIE OC CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH A PIT

Firmy często opłacają składki ubezpieczeniowe za członków zarządu czy rad nadzorczych. Czy wartość składki jest przychodem tych osób? Czy spółka powinna od tych kwot pobrać zaliczkę na PIT? Na te pytania odpowiedział niedawno Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ).

Zaznaczmy na początek, że podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychód w ustawie o PIT - dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zwrócił uwagę, że za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych pojęcie nieodpłatne świadczenia obejmuje nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale również wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. 

Wartość świadczeń nieodpłatnych - w myśl art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Ubezpieczenie jako przychód opodatkowany PIT - organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Wskazał dodatkowo, że w myśl art. 808 § 1 zdanie pierwsze powołanej ustawy Kodeks cywilny, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Natomiast stosownie do zapisu art. 822 § 1 tejże ustawy, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Z treści tego przepisu wynika, że umowa ubezpieczenia nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej. Osoba ta może zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta). Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest ona bowiem odstępstwem od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy.

Skutki w PIT - dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że na gruncie prawa podatkowego, przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego, tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wysokość przychodu - zdaniem organu podatkowego, członek zarządu i rady nadzorczej spółki, których firma jako ubezpieczający zamierza objąć ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, uzyskują korzyść majątkową z tego tytułu, ponieważ nie są zobowiązani do zapłaty składki ubezpieczeniowej na własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej. To spółka pokrywa za nich koszt tego ubezpieczenia, a więc ponosi ciężar ekonomiczny tych wydatków. W takiej sytuacji niewątpliwie więc korzyścią majątkową dla tych osób jest zyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nieponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. Nie ma przy tym znaczenia wskazana okoliczność, że w umowie ubezpieczenia członek zarządu, czy rady nadzorczej spółki, nie są wymienieni z nazwiska, gdyż krąg osób objętych ubezpieczeniem na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej będzie znany. Spółka dysponuje bowiem wiedzą dotyczącą danych osób, które zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową.

Spółka może wskazać każdą osobę, która jest objęta tym ubezpieczeniem, a także okres, w którym korzysta z ochrony ubezpieczeniowej. Uwzględniając następnie koszt ubezpieczenia oraz okres tego ubezpieczenia, można ustalić wysokość przychodu uzyskanego przez daną osobę.  

Opłacenie składki, w części przypadającej na poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej spółki stanowi zatem u tych osób przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tego nieodpłatnego świadczenia ustala się zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT, w wysokości wartości składki, którą opłaciła spółka.
Spółka będzie w tej sytuacji – jako płatnik – zobowiązana do naliczenia i pobrania zaliczek na ten podatek.

KASACJA FIRMOWEGO SAMOCHODU OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystuje samochód ciężarowy stanowiący środek trwały. W maju br. samochód ten uległ wypadkowi, po którym musiała nastąpić jego kasacja ze względu na duże uszkodzenia. Samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Czy poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej? Czy otrzymane odszkodowanie należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej?

Odpowiedź:

Jeżeli samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczaniem AC to poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - oczywiście tylko w tej części wartości początkowej samochodu, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi (art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Suma odpisów amortyzacyjnych, które zmniejszają stratę obejmuje nie tylko odpisy, które zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, ale również te, których zgodnie z ustawą zaliczyć do kosztów nie było można (art. 22h ust. 1 pkt 1 updof). Natomiast - zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 - odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej należy doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE – INFORMACJA ZUS

ZUS informuje o zmianie podstawy wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł i w związku z tym podstawa wymiaru składek od września do listopada 2012 roku nie może przekraczać 8742,05 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Maksymalna podstawa wymiaru składek dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.