Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 • -

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Definicje

Biuro Projektu – oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838 35 53;
e-mail: szkolenia@mirip.org.pl  Biuro czynne jest w godzinach 8:00 – 16:00.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia –dokument wydawany po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu przewidzianego planem szkolenia.

Data zgłoszenia na szkolenie - oznacza datę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez Biuro Projektu (pocztą elektroniczną, osobiście lub pocztą – liczy się data wpływu).

Grupa szkoleniowa – oznacza grupę osób zakwalifikowanych na dane szkolenie przez realizatora projektu. Grupa podstawowa liczy 10 osób.

Osoba zatrudniona - oznacza osobę, która w momencie przystąpienia do projektu (tzn. pracownika w dniu wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie) jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub umowy zlecenie / o dzieło w MŚP. Miejsce wykonywania pracy (określone w umowie) i/lub siedziba pracodawcy musi znajdować się na terenie województwa mazowieckiego.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inna osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku.

Mikroprzedsiębiorstwo –  przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

 

Pomoc de minimis –  pomoc publiczna przyznana beneficjentowi pomocy na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt – oznacza projekt pt. „Kompetencje pracowników MŚP kluczem do rozwoju sektora” realizowany przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w ramach Działania
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-576/11
w okresie 1 września 2012 roku – 31 grudnia 2013 roku.

Realizator projektu – oznacza Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Strona internetowa projektu – oznacza stronę www.mirip.org.pl/szkolenia

Uczestnik projektu – pracownicy MŚP z obszaru województwa mazowieckiego, którzy zostali zgłoszeni przez swoich pracodawców i podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie.

Uczestnik szkolenia – osoba, która przesłała kompletne dokumenty zgłoszeniowe na dane szkolenie (formularz zgłoszeniowy) oraz została zakwalifikowana na szkolenie przez Realizatora projektu.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zgodnie z wymogami Regulaminu.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Kompetencje pracowników MŚP kluczem do rozwoju sektora”.
 2. Projekt realizowany jest przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
 3. Czas realizacji Projektu od 01.09.2012 r. do 31.12.2013 r.
  Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie.
   
 4. Celem głównym Projektu jest wzrost konkurencyjności 65 MŚP woj. mazowieckiego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 120 pracowników do 31.12.2013 r.
 5. Instytucją Pośredniczącą II stopnia nadzorującą realizację Projektu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
  Uczestnictwo w projekcie jest objęte zasadami pomocy de minims i jest bezpłatne dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

§ 2

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia) zatrudniona na terenie województwa mazowieckiego w MŚP. Do udziału w szkoleniach wymagane jest zgłoszenie lub zgoda ze strony pracodawcy.
 2. Uczestnikami projektu mogą być zarówno kobiety jak i mężczyźni. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną osoby niepełnosprawne.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w projekcie przez Realizatora Projektu oraz wypełnienie i podpisanie:
  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1),
  2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2) oraz
  3. Kwestionariusza osobowego (załącznik nr 3).
  4. Dokumentów dotyczących kwalifikowalności MŚP (pracodawcy) do uzyskania pomocy de minimis w ramach projektu. (załączniki 5 – 7)
 4. Uczestnikami projektu mogą być pracownicy MŚP województwa mazowieckiego, zatrudnieni w przedsiębiorstwach, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL.
 5. Data podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie jest datą rozpoczęcia udziału
  w projekcie.
 6. Szkolenia organizowane są w ramach godzin pracy.

§ 3

Kryteria i zasady rekrutacji

 1. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej Projektu: szkolenia@mirip.org.pl w terminie przynajmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Informacje te będą także publikowane w środkach masowego przekazu.
 2. O przyjęciu na szkolenie decyduje zatrudnienie na terenie województwa mazowieckiego, oddelegowanie przez pracodawcę MŚP oraz kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Rejestracja Uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego (Załącznik nr 4) na stronie internetowej projektu i odesłanie go na adres
  e-mail: szkolenia@mirip.org.pl.
 4. Dopuszczalne jest również złożenie dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą do Biura Projektu (liczy się data wpływu).
 5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje data dostarczenie pełnej i kompletnej dokumentacji dotyczącej uczestnika i MŚP (pracodawcy).
 6. Osoby, które spełniają kryteria określone w § 2 oraz złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
 7. W przypadku rezygnacji osoby znajdującej się na liście osób zakwalifikowanych na szkolenie lub też niedopełnienia przez nią obowiązków Uczestnika szkolenia, w szczególności nie podpisania wymaganych dokumentów i/lub listy obecności, osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu jako Uczestnik szkolenia.

§ 4

Obowiązki Uczestników szkolenia

Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:

 1. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wskazanych w § 2;
 2. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu rekrutacji i szkoleń i poświadczenia tego faktu w formie oświadczenia stanowiącego część Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.
 3. uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych w ramach wybranego szkolenia, na które został zakwalifikowany, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności każdego dnia szkolenia;
 4. wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia udziału w końcowym badaniu efektywności projektu;
 5. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział osoby w Projekcie.

§ 5

Zaliczenie Szkolenia

 1. Zaliczenie szkolenia następuje po potwierdzeniu obecności Uczestnika na szkoleniu.
 2. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie, na którym wpisany jest wymiar godzin szkolenia oraz tematy zagadnień omawianych na szkoleniu.
 3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest obecność na min. 80% godzin zajęć w ramach szkolenia.
 4.  Uczestnik otrzyma zaświadczenie w przeciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.
 2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i szkoleń należy do Kierownika Projektu.
 4. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 

Załaczniki:

 

 1. Deklaracja udziału w projekcie
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 6. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ramach działania PO KL 8.1.1

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.