Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa październik 2012

PODATKI 2013 - NAJWAŻNIEJSZE LIMITY

Przełom września i października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Z nim ustawodawca wiąże ustalenie limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą, jednorazowej amortyzacji, zwolnieniu z podatku VAT

Kiedy pełna księgowość w 2013 roku - kurs z 30 września

W tym roku 30 września przypadał w dzień wolny od pracy – w niedzielę. W niedzielę NBP nie podaje kursu walut, dlatego do obliczania wskaźników przeliczanych według kursu euro na 30 września zastosowanie znalazł kurs z piątku 28 września 2012 r. Kurs euro z 28.09.2012 wynosił 4,1138 zł. Chodzi tutaj o limit przewidziany ustawą o rachunkowości do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych). Limit ten (1 200 000 euro) w 2013 roku obniży się z 5 293 440 zł (dla roku 2012) do 4 936 560 zł.

Przepisy podatkowe

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z określonych w ustawie rodzajów działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro tj. 615.300 zł lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro tj. 615.300 zł.

W myśl ustawy kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro z 1 października 2012 r. wynosił 4,1020 zł.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym umożliwia także wpłacanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Możliwość tę ustawodawca przewiduje dla podatników, u których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. I w tym przypadku kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zatem limit ten w 2013 r. będzie wynosił 102 550 zł.

Rozliczenia małych podatników

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o VAT przewidują pewne szczególne formy rozliczania podatku przez tzw. małych podatników.

W podatku dochodowym małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro tj. 4 922 000 zł. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W podatku VAT małym podatnikiem jest ten podatnik podatku od towarów i usług:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro tj. 4 922 000 zł
 • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro tj. 185 000 zł.

Odpisy amortyzacyjne

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych (po spełnieniu innych warunków określonych ustawą) od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa również dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, w zaokrągleniu do 1000 zł tj. 205 000 zł.

Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty (w podatku dochodowym od osób prawnych) rozpoczynające działalność, które zostały utworzone między innymi przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (41 000 zł).

 

KONSEKWENCJE PODATKOWE ZAWARCIA UMOWY UŻYCZENIA

Użyczenie jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 710–719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm. dalej: K.c.). Zgodnie z art. 710 K.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

To, że istotą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność, nie oznacza, że na gruncie prawa podatkowego nie powstanie z tego tytułu przychód.

Rozpoznanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) przychodem jest między innymi wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Podobnie kwestia ta została uregulowana w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm. dalej: ustawa o CIT), w której stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 przychodem jest między innymi wartość otrzymanych nieodpłatnie albo częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń.

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „nieodpłatne świadczenie”. Zdarzają się więc sytuacje, w których nie jest oczywiste, czy doszło do nieodpłatnego świadczenia czy nie. W przypadku umowy użyczenia takie świadczenie ma jednak miejsce.

Przychód po stronie otrzymującego

Przychód rozpoznawany jest po stronie podmiotu, który otrzymał rzecz w bezpłatne używanie. Wynika to z brzmienia art. 11 ust. 1 ustawy o PIT (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT), gdzie jest mowa o „otrzymanych” świadczeniach.

Warto przypomnieć, że do 31 grudnia 2008 r., jeżeli przedmiotem użyczenia były nieruchomości, przychód powstawał również po stronie użyczającego. Przepisy wprowadzające taką zasadę, tj. art. 13 ustawy o CIT oraz art. 16 ustawy o PIT, zostały uchylone 1 stycznia 2009 r. na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2008 r. nr 209 poz. 1316).

Zwolnienie z opodatkowania

Zwolnienie przychodu z nieodpłatnego świadczenia z podatku dochodowego przewidziano w ustawie o PIT. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Wyjaśnijmy, że chodzi tu o: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów oraz zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych zstępnych.

Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do świadczeń otrzymywanych ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub umów będących podstawą uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Warto zaznaczyć, że w razie zwolnienia przychodu od opodatkowania w myśl art. 21 pkt 125 ustawy o PIT przychodu tego nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Ustalenie wartości przychodu

Obie ustawy podatkowe identycznie regulują to, w jaki sposób ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia. I tak, zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT (art. 12 ust. 6 ustawy o CIT), wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu – w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy albo praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Określenie źródła przychodu

Ustawa o CIT nie różnicuje źródeł przychodów. W ustawie tej nie zawarto też definicji przychodu. Wymieniono w niej jednak przykładowe kategorie przychodów. Należą do nich między innymi przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Na gruncie ustawy o PIT przychodem z tytułu nieodpłatnego świadczenia może być na przykład przychód ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej lub z innych źródeł. W każdym konkretnym przypadku należy go więc doliczyć do pozostałych przychodów z tego źródła. Na uwadze należy mieć oczywiście zwolnienie przewidziane w art. 21 pkt 125 ustawy o PIT.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA - OD STYCZNIA 2013 R. WYŻSZE KARY

Od 1 stycznia 2013 r., w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższeniu ulegają granice kwotowe odpowiedzialności oraz wysokość kar.

Kary odpowiedzialności karnej skarbowej, uregulowanej w ustawie z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 111, poz. 765, z późn. zm., dalej: K.k.s.), zależą od wysokości tzw. uszczuplenia należności publicznoprawnej przez czyn zabroniony tj. od wysokości niezapłaconego podatku. Wchodzące tu w grę granice kwotowe są wielokrotnościami minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc zmieniają się wraz z nim, czyli praktycznie rzecz biorąc – co roku, począwszy od 1 stycznia. W 2013 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 1600 zł, podczas gdy w 2012 r. wynosi 1500 zł.

Granice odpowiedzialności

Jeżeli uszczuplenie należności publicznoprawnej (w naszym przykładzie niezapłacony podatek):

 • nie przekracza tzw. ustawowego progu, czyli 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to czyn sprawcy kwalifikowany jest najłagodniej, czyli jako wykroczenie; w 2012 r. granica ta wynosi 7500 zł, a w 2013 r. – 8000 zł;
 • nie przekracza  tzw. małej wartości, czyli 200-krotności minimalnego wynagrodzenia, to czyn sprawcy kwalifikowany jest już jako przestępstwo, ale o łagodniejszej kwalifikacji prawnej, jako typ uprzywilejowany; w 2012 r. granica ta wynosi 300 000 zł, a w 2013 r. – 320 000 zł;
 • stanowi co najmniej tzw. dużą wartość, czyli 500-krotność minimalnego wynagrodzenia, to sąd może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i art. 38 § 1 K.k.s.; w 2012 r. granica ta wynosi 750 000 zł, a w 2013 r. – 800 000 zł;
 • stanowi co najmniej tzw. wielką wartość, czyli 1000-krotność minimalnego wynagrodzenia, to sąd może zastosować jeszcze surowsze nadzwyczajne obostrzenie kary zgodnie z art. 38 § 2 K.k.s.; w 2012 r. granica ta wynosi 1 500 000 zł, a w 2013 r. – 1 600 000 zł.

Powyższe granice znajdują zastosowanie wyłącznie do czynów, które polegają wprost na uszczupleniu należności publicznoprawnej (np. wspomniane uchylanie się od opodatkowania – art. 53 K.k.s.), a nie mają zastosowania do czynów, które nie znamionują się tym uszczupleniem (np. nieprowadzenie księgi podatkowej – art. 60 K.k.s.).

Podwyższenie omawianych granic odpowiedzialności działa na korzyść sprawcy, a skoro tak, to do konkretnego czynu powinny być stosowane zawsze nowe granice. Jeśli więc przykładowo sprawca w 2012 r. nie zapłacił podatku w wysokości 7700 zł, a orzekanie następuje w 2013 r., to czyn ten należy traktować tylko jako wykroczenie, mimo że w 2012 r. uszczuplenie podatku przekroczyło tzw. ustawowy próg. Ważne, że w 2013 r. już nie przekracza. Obowiązek stosowania nowych korzystnych granic odpowiedzialności wynika z art. 2 § 2 K.k.s.

Wysokość grzywny

Również wysokość grzywny wymierzanej na podstawie Kodeksu karnego skarbowego zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia:

 • grzywna za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia; tak więc w 2012 r. może być orzekana w granicach od 150 do 30 000 zł, a w 2013 r. – od 160 do 32 000 zł;

Warto dodać, że mandatem można nałożyć grzywnę do wysokości 3000 zł w 2012 r., a w 2013 r. – do 3200 zł (2-krotność minimalnego wynagrodzenia).

 • grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w systemie stawek dziennych i wynika z przemnożenia wysokości jednej stawki dziennej przez liczbę tych stawek; od minimalnego wynagrodzenia zależy wysokość jednej stawki dziennej, która nie może być niższa od 1/30 tego wynagrodzenia do 400-krotności tej 1/30; w 2012 r. stawka dzienna może być więc orzeczona w granicach od 50 do 20 000 zł, a w 2013 r. – od 53,34 do 21 333,33 zł (po niezbędnych zaokrągleniach); liczba stawek dziennych wynosi od 10 do 720; prowadzi to ostatecznie do następujących granic grzywny za przestępstwo:
  • w 2012 r. – od 500 do 14 400 000 zł,
  • w 2013 r. – od 533,40 do 15 359 997,60 zł.

Zaznaczmy, że podwyższenie granic grzywny, jako zmiana niekorzystna dla sprawcy, nie może być stosowane do czynów popełnionych przed tą zmianą. Wynika to znowu z art. 2 § 2 K.k.s. Ma to jednak stosunkowo mniejsze znaczenie praktyczne, gdyż tzw. widełki, czyli granice, w jakich można orzekać grzywnę przed podwyższeniem i po nim, w zdecydowanej części się pokrywają, co widać z przedstawionych wyżej liczb. Jeżeli więc orzeczona grzywna mieści się w części wspólnej (przed zmianą i po niej), to nie ma naruszenia prawa.

Niemniej warto wiedzieć, że do czynu popełnionego np. w 2010 r. należy, formalnie rzecz biorąc, stosować granice grzywny obowiązujące w tym roku, co może być jakimś argumentem przy ewentualnym „targowaniu się” o wysokość grzywny. A w każdym razie orzeczona grzywna nie może przekroczyć górnej granicy obowiązującej w roku popełnienia czynu.

OD STYCZNIA WZROŚNIE PŁACA MINIMALNA I SKŁADKI ZUS

Zgodnie z zapowiedziami rządu płaca minimalna wzrośnie od stycznia z 1500 zł do 1600 zł. Publikacja: rozporządzenie RM z 14.09.2012 r. (Dz.U. z 17.09.2012 r.).

Oznacza to, podwyższenie kosztów pracodawców, jak i osób, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą. Płaca minimalna jest bowiem podstawą do wyliczeń preferencyjnych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, które są przywilejem właśnie poczatkujących przedsiębiorców (przez 2 lata od rozpoczęcia działalności płacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne, nie opłacają składek na FP).

Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Przy obowiązującym w obecnym roku minimalnym wynagrodzeniu 1500 zł podstawa wynosiła 450 zł, od 1 stycznia 2013 r. po wzroście minimalnego wynagrodzenia do 1600 zł – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne wynosić będzie 480 zł. Zatem składki wzrosną ze 143,56 zł do 153,12 zł (z dobrowolną składka na ubezpieczenie chorobowe).

 

WAŻNE!

W związku z wieloma wątpliwościami przedsiębiorców dotyczącymi składek ZUS – niniejszym informuję, że przepis zwalniający z opłacania składek na Fundusz Pracy – kobiety po ukończeniu 55 lat i mężczyzn po ukończeniu 60 lat – dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. Przepis obowiązuje od 1.07.2009 r.

W związku z powyższym osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacały dotychczas składkę na Fundusz Pracy mimo ukończonych ww. lat winny dokonać korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS i wystąpić o zwrot nienależnie opłaconych składek lub też zaliczenie powstałej nadpłaty na poczet bieżących płatności składek.

Mimo, iż osoby te nie płacą składki na Fundusz Pracy, w przypadku rejestracji w Urzędzie Pracy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Nie wynika to z obowiązujących przepisów, ale na skutek zaleceń skierowanych do Urzędów Pracy przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, do ustalenia wysokości zasiłku dla ww. bezrobotnych za podstawę Urzędy mają brać okres dotychczasowego prowadzenia działalności gospodarczej.

ZWROT VAT NA MATERIAŁY BUDOWLANE: LIMITY ZWROTU W IV KWARTALE 2012 R.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 sierpnia 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z III kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł). Dla osób składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. limity zwrotu wyniosą:

1) jeżeli osoba nie korzysta z innych ulg budowlanych:

• 35.025,26 zł dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,
• 15.010,83 zł dla inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę (np. remont),

2) jeżeli osoba korzystała bądź korzysta z innych ulg budowlanych:

• 28.603,24 zł dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,
• 12.258,53 zł dla inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę (np. remont).

OD IX BR. SKŁADKI ZUS MOŻNA PŁACIĆ ON-LINE

Od września każdy płatnik może dokonywać płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
bezpośrednio ze strony pue.zus.pl. Dzięki współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z PKO Bankiem Polskim szeroki wachlarz e-usług świadczonych przez ZUS wzbogacił się o kolejną, ważną funkcjonalność.

Nowy sposób realizacji płatności składkowych ułatwi funkcjonowanie płatnikom zatrudniającym do 100 pracowników i korzystającym z aplikacji e-Płatnik na portalu pue.zus.pl. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mieli możliwość opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych on-line, bezpośrednio z Platformy Usług Elektronicznych (pue.zus.pl). W dalszym etapie PKO Bank Polski umożliwi również dokonywanie innych opłat, których adresatem jest ZUS.

Jak działa nowa funkcjonalność? Po zalogowaniu się na swoim koncie w aplikacji e-Płatnik mamy możliwość utworzenia dokumentu płatniczego. Potem wystarczy wybrać funkcję wysyłania przelewu, a system przekieruje nas na stronę logowania do iPKO. Od tego momentu wszelkie czynności odbywają się automatycznie i po dokonaniu autoryzacji transakcji składka ma już status potwierdzonej. Zrezygnować z operacji możemy w każdym momencie, aż do ostatecznego zlecenia dokonania przelewu.

Po ostatecznym zleceniu przelewu ZUS zostanie powiadomiony o dokonaniu nieodwołalnej operacji, a jeszcze przed realnym wpływem środków może uwzględnić fakt wykonania płatności. Pamiętać tylko trzeba, aby przed dokonaniem operacji na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków.

Opracowała:
Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.