Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa listopad 2012

WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U.2012.1026). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie  art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

Od dnia 1 stycznia 2013 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1600 zł.

ZALICZA NA PODATEK DOCHODOWY ZA OSTATNI MIESIĄC (KWARTAŁ) 2012 R.

Do 2011 r. przedsiębiorcy oraz podatnicy uzyskujący przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych zaliczkę za grudzień uiszczali w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do 20 grudnia roku podatkowego. W przypadku gdy podatnik wybrał rozliczenie kwartalne, wówczas w tym samym terminie, tj. do 20 grudnia roku podatkowego miał obowiązek uiszczenia zaliczki za czwarty kwartał. Zaliczka ta była wpłacana w wysokości zaliczki za trzeci kwartał.

 

Taki sposób rozliczenia powodował, że w poszukiwaniu optymalizacji podatkowej podatnicy podejmowali działania mające na celu wykazanie możliwie najniższego dochodu w listopadzie (trzecim kwartale). Najczęściej odbywało się to przez ponoszenie w tym właśnie okresie wydatków mogących stanowić koszt uzyskania przychodu.

 

Zabiegów takich nie musieli podejmować podatnicy, którzy wpłacali zaliczki uproszczone. Ich wysokość zależała bowiem co do zasady od dochodu wynikającego z zeznania złożonego w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy (zaliczki w 2012 r. obliczane były na podstawie zeznania za rok 2010 złożonego w 2011 r.). Ale i oni zobligowani byli do wpłaty tzw. podwójnej zaliczki.

 

Nowe zasady - bez podwójnej zaliczki

Od 1 stycznia 2012 r. wprowadzono w tym zakresie zasadniczą zmianę. Na mocy ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r., nr 209, poz. 1316) podwójna zaliczka została zlikwidowana. Zmiana ta pierwotnie miała obowiązywać od roku 2010.

 

Ustawą z 23 października 2009 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1542) postanowiono jednak, że nowelizacja będzie mieć zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2012 r

 

W myśl nowych przepisów podatnik ma dwie możliwości rozliczenia

Z przepisu tego wynika, że podatnik ma dwie możliwości:

 • obliczyć zaliczkę od dochodu za grudzień (czwarty kwartał) oraz wpłacić ją do 20 stycznia następnego roku, złożyć zeznanie i dopłacić różnicę do 30.04.2013 r. lub
 • złożyć zeznanie podatkowe za rok podatkowy do 20-go stycznia oraz dokonać zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania (oczywiście, jeżeli z rozliczenia nie wyniknie nadpłata podatku).

 

Pojawiły się jednak wątpliwości, czy skoro na koniec roku - stosownie do § 27 ww. rozporządzenia - podatnicy zobowiązani są sporządzić spis z natury, to czy wartość remanentu początkowego i końcowego należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), zgodnie z art. 44 ust. 2 w związku z art. 24 ust. 2 ww. ustawy?

Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwa Finansów, które w piśmie z 4 września br. stwierdziło:

"(…) Od dnia 1 stycznia 2012 r. zmieniony został termin wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego, a nie sposób ustalenia dochodu będącego podstawą jej obliczenia. Tym samym okoliczność, że stosownie do § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (…), podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury m.in. na koniec każdego roku podatkowego, nie skutkuje obowiązkiem uwzględnienia tego spisu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za grudzień roku podatkowego

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

W przeciwieństwie do osób fizycznych, osoby prawne mają możliwość wybrania roku podatkowego, który nie będzie pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Nie wpłynęło to jednak na sposób ustalania zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego. Do lat podatkowych rozpoczynających się przed 1 stycznia 2012 r. nadal zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące, tzn. zaliczkę za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego należy wpłacić do 20. dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Nowe brzmienie art. 25 ust. 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.), należy stosować do lat podatkowych, które rozpoczęły się po 1 stycznia 2012 r.

 

 

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OD 2013 R.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 11 listopada nowelizację ustawy o PIT. Praktycznie zlikwidowana zostanie tzw. ulga internetowa, a korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców będzie ograniczone. Zmiany dotkną również ulgę na dzieci. Nowe przepisy będą stosowane do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r., czyli rozliczanych w 2014 r.

Prawo do ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet nie zostanie całkowicie zlikwidowane. Odliczenie ma przysługiwać jednak tylko w kolejnych następujących po sobie dwóch latach podatkowych, jeśli w okresie wcześniejszym podatnik nie korzystał z tej preferencji. Przykładowo, podatnik korzystający w zeznaniu za 2012 r. po raz pierwszy z ulgi internetowej, może skorzystać z niej jeszcze raz, ale wyłącznie w zeznaniu za rok 2013.

Zgodnie z nowymi przepisami, zmiany obejmą także zasady korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Zwiększona zostanie ulga dla rodzin z trojgiem lub większą ilością dzieci. Na trzecie kwota ulgi wyniesie 139 zł miesięcznie, a na czwarte i każde kolejne – po 185,34 zł. Osoby wychowujące jedno dziecko mogą liczyć na odliczenie miesięcznie kwoty 92,67 zł. Warunkiem będzie jednak nieprzekroczenie w roku podatkowym przez małżeństwo limitu 112 tys. zł rocznego dochodu.

Nowelizacja przewiduje również ograniczenie prawa do stosowania zryczałtowanych, 50% kosztów uzyskania przychodu. W jednym roku łączne koszty w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć sumy 42 764 zł. Podatnik utrzyma prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. i będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r.

ZMNIEJSZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W STOSUNKU DO PIP

Do Senatu przekazano ustawę z 9.11.2012 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - znoszącej część obowiązków informacyjnych, które wypełniać względem Państwowej Inspekcji Pracy i inspekcji sanitarnej muszą obecnie przedsiębiorcy.

Obecnie osoba zakładająca firmę musi w ciągu 30 dni złożyć pisemne zawiadomienia do okręgowego inspektoratu pracy i sanitarnego, w których znaleźć powinny się informacje nt. miejsca, rodzaju oraz przedmiotu prowadzonej działalności. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, to grozi jej grzywna w wysokości 1-30 tys. zł.

Zgodnie ze znajdującym się w Senacie projektem, PIP i inspekcja sanitarna będą korzystać z baz danych zgromadzonych przez GUS i ZUS.

Skróceniu ulec ma również procedura nadawania NIP – potwierdzenie nadania ma być wydawane w ciągu maksymalnie 3 dni (obecnie termin wynosi do 14 dni). Z szacunków resortu sprawiedliwości wynika, że dzięki zmianom cały proces zakładania firmy skróci się przeciętnie o 2 dni.

LICZBA UBEZPIECZONYCH NA DZIEŃ 30.11.2012 R.A UPRAWNIENIA PRACODAWCY DO WYPŁATY ZASIŁKÓW W 2013 R.

 

Obowiązek wypłaty zasiłków w 2013 r. jest uzależniony od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2012 r., a nie w ciągu całego roku kalendarzowego.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, do wypłaty zasiłków zobowiązani są pracodawcy zgłaszający na dzień 30 listopada danego roku do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób (tj. co najmniej 21 osób). Zmiana liczby zatrudnionych w ciągu roku kalendarzowego nie wpływa na zmianę zobowiązań pracodawcy (płatnika składek) dotyczących wypłaty zasiłków w tym samym roku.

W liczbie tej należy uwzględnić wszystkie osoby zgłoszone przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego, czyli pracowników (w tym uczniów), wykonawców pracy nakładczej, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

Nie uwzględnia się natomiast osób, które przebywają na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych oraz duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

 

Przykład: Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Załóżmy, że na dzień 30 listopada 2012 r. przy prowadzonej działalności zatrudnia:

26 pracowników, w tym 4 przebywa na urlopie wychowawczym i 2 korzysta z urlopu bezpłatnego, 4 osoby na podstawie umowy zlecenia (z tego tytułu przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Na dzień 30 listopada 2012 r. do ubezpieczenia chorobowego zgłoszonych jest więc 25 osób, tj. (26 - 4 - 2) + 4 + 1. Osoba prowadząca działalność będzie zobowiązana do wypłaty zasiłków w 2013 r.

Pracodawca, który w 2012 r. nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, a taki obowiązek będzie miał w 2013 r., podejmie wypłatę tylko tych zasiłków, do których prawo powstanie w 2013 r.

KOŃCZY SIĘ KRÓTSZY OKRES RZECHOWYWANIA PARAGONÓW

Z dniem 31 grudnia 2012 r. zakończy się okres, w którym podatnicy mają obowiązek przechowywać przez okres dwóch lat kopie dokumentów kasowych sporządzonych na nośniku papierowym. Jeżeli przepisy w tym zakresie się nie zmienią, to od 1 stycznia 2013 r. ponownie podatnicy będą zobowiązani do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez przedsiębiorców.

Skrócenie - do dwóch lat - okresu obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych przy zastosowaniu kasy na nośniku papierowym było rozwiązaniem przejściowym. Wprowadzono je ze względu na sygnalizowane przez podatników trudności techniczne spowodowane dużą ilością rolek dokumentacji paragonowej, podlegającej archiwizacji oraz niewielkim udziałem kas umożliwiających archiwizowanie kopii dokumentów na nośnikach informatycznych w ogólnej liczbie kas.

W swoim piśmie Rzecznik wyjaśnia, że ma świadomość znaczenia informacji utrwalonych w paragonach kasowych dla kontroli prawidłowości rejestrowania sprzedaży. Pragnie jednak zwrócić uwagę, że wobec braku obowiązku stosowania atestowanych gatunków papieru gwarantujących czytelność paragonów w okresie wieloletnim, powrót do pięcioletniego okresu przechowywania tych dokumentów nie zabezpieczy ich czytelności.

Dlatego też zwrócił się z prośbą o rozważenie kolejnego przedłużenia okresu przejściowego w zakresie wprowadzenia dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych na nośnikach papierowych.

NOWE ZASADY FAKTUROWANIA W 2013 R.

 

Poniżej podaję Państwu najważniejsze zmiany jakie nas czekają – w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego. Informacje te zostały przygotowane na podstawie projektów przepisów, które zostały już skierowane do sejmu. Te informacje pozwolą się Państwu przygotować do tych zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r. Kolejne będą: od 1.04., 1.07., 1.01.2014 – ale tylko w podatku VAT. Poinformuję o nich później.

 

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegnie wiele zasad dotyczących dokumentowania transakcji podlegających opodatkowaniu VAT. Poniżej przedstawiam najistotniejsze z nich, które zostały zaproponowane w projekcie zmian z dnia 10 października 2012 r. do rozporządzenia w sprawie faktur. W założeniu - rozporządzenie to będzie obowiązywało do końca czerwca 2013 r., a od 1 lipca 2013 r. przepisy dotyczące dokumentowania transakcji zostaną "przeniesione" (w niezmienionej treści) do ustawy o VAT.

 

 1. Podmioty wystawiające fakturę

Istotna zmiana będzie dotyczyła sposobu dokumentowania transakcji przez podatnika zwolnionego z VAT. Na mocy nowych regulacji podatnik ten będzie miał możliwość wyboru - czy udokumentować wykonaną czynność fakturą VAT, czy też rachunkiem.

 

2. Zakres przedmiotowy faktury

W przepisach rozporządzenia w sprawie faktur zostaną również określone elementy, jakie powinna zawierać faktura VAT. W porównaniu do aktualnie obowiązujących przepisów proponuje się wprowadzenie w tym zakresie kilka istotnych zmian.

 

Ważne:

 • Na fakturze trzeba będzie podawać pełną nazwę firmy (nazwa, imiona i nazwiska). Nie wolno stosować nazw skróconych!
 • Będzie tylko jedna data: data dokonania dostawy, wykonania usługi lub data otrzymania zaliczki (jeśli będzie to faktura zaliczkowa)
 • W przypadku sprzedaży towarów lub usług zwolnionych z podatku – należy podawać na fakturze podstawę prawną tego zwolnienia (np. art. ustawy, rozporządzenia, dyrektywy itp.)
 • Zlikwidowano obowiązek umieszczania na fakturach adnotacji "Faktura VAT-MP", "Faktura VAT-marża" oraz informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca. Wprowadzono przy tym obowiązek umieszczania na fakturze wyrazów: "metoda kasowa", "samofakturowanie", "procedura marży dla biur podróży", "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki", "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", czy "odwrotne obciążenie" jeśli podatek nalicza odbiorca faktury.
 • W Fakturach wystawionych w obcej walucie podatek VAT musi być wykazany w złotych (i tylko w zł)
 • Faktury za paliwo nie muszą zawierać numeru rejestracyjnego samochodu. Wówczas, moim zdaniem, dla celów dowodowych trzeba na nich (na odwrocie faktury) napisać jakiego samochodu dotyczą, podać numer rejestracyjny, własną adnotację podpisać (dla celów dowodowych)
 • Ustalono także, że istnieć będzie możliwość wystawiania faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu całego miesiąca kalendarzowego - wówczas faktura będzie musiała być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym miały miejsce dostawy towarów lub były świadczone usługi.
 • Faktury dokumentujące dostawy wewnątrzwspólnotowe będą mogły być wystawiane do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym transakcje te miały miejsce.
 • Faktury końcowe – jeśli wcześniej wystawiono fakturę częściową, zaliczkową - wówczas faktura końcowa musi zawierać odesłanie do poprzednich numerów faktur, nie musi jak dotychczas zawierać ogólnej kwoty usługi, a jedynie różnicę do zapłaty netto, vat, brutto.

 

3. Faktury uproszczone

W rozporządzeniu w sprawie faktur wprowadzona zostanie możliwość wystawiania faktur uproszczonych tzn. zawierających mniej danych. Będą to Faktury dokumentujące sprzedaż lub wykonanie usługi wówczas, gdy kwota faktury (kwota należności ogółem) nie przekroczy 450 zł (albo 100 euro). Faktury uproszczone nie będą musiały zawierać imion i nazwisk lub nazw nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów a jedynie ich NIP, a także danych takich jak:

 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku - pod warunkiem jednak, że faktura taka zawierać będzie dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku.

 

Jeśli faktura nie będzie zawierała informacji pozwalających na wyliczenie kwoty podatku VAT do odliczenia, wówczas z takiej faktury nie odliczy się kwoty tego podatku – trzeba więc zwracać uwagę na te faktury.

 

4. Terminy wystawiania faktur

Projektowane rozporządzenie w sprawie faktur utrzymuje dotychczasową zasadę wystawiania faktur w terminie najpóźniej 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

 

Dotychczasowe zasady dotyczące terminów wystawiania faktur VAT będą obowiązywały do końca czerwca 2013 r., kiedy wejdą w życie odpowiednie zmiany w tym zakresie do ustawy o VAT. Wówczas zmienią się w znaczący sposób zasady fakturowania i zacznie obowiązywać ogólna zasada, w myśl której fakturę wystawiać się będzie nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

 

W przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy towarów lub przed wykonaniem usługi całości lub części zapłaty, fakturę wystawiać się będzie nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

 

Podtrzymana zostaje obecnie obowiązująca zasada, zgodnie z którą fakturę wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Bez zmian pozostawiono także zasady przechowywania faktur.

 

5. Dokumenty korygujące

Zakresem regulacji - zgodnie z projektem - objęto również zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów faktur, a także sposób i terminy przechowywania tych dokumentów. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje propozycja zlikwidowania możliwości wystawiania not korygujących. Jako dokumenty korygujące pozostaną - w zasadzie w niezmienionej formie - faktury korygujące. Natomiast w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik ponownie wystawiał będzie fakturę (duplikat), zgodnie z danymi zawartymi w egzemplarzu faktury będącym w posiadaniu nabywcy lub w posiadaniu podatnika (na wniosek nabywcy).

 

6. Autentyczność pochodzenia faktury, integralność treści i jej czytelność

W projekcie rozporządzenia w sprawie faktur znalazł się zapis, zgodnie z którym to podatnik będzie musiał określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktur.

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można będzie - w świetle projektowanych zmian - zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

 

Poza wykorzystaniem wymienionych wyżej kontroli biznesowych, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej będą uznane za zachowane w przypadku wykorzystania:

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 • elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Zlikwidowany zostanie dotychczasowy obowiązek wyrażania formalnej zgody na przesyłanie faktur droga elektroniczną. Kwestie te będą leżeć jedynie w gestii umownej stron. Oznacza to, że np. wystarczy ustna zgoda przyszłego odbiorcy faktur na otrzymywanie ich drogą elektroniczną.

 

 

METODA KASOWA ROZLICZANIA VAT - WAŻNE!

 

Mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczania VAT – zawiadomienie urzędu skarbowego należy złożyć do 15 stycznia 2013 r. Polega ona na tym, że po stronie sprzedaży i zakupów rozlicza się tylko te faktury, które zostały zapłacone w danym okresie rozliczeniowym. Możemy odliczyć podatek VAT z faktury którą zapłacimy. Dotyczy też to naszych kontrahentów – jeśli nie zapłacą nam za fakturę nie mogą jej odliczyć od swojego podatku. Zapłata dla celów kontrolnych musi być udokumentowana (albo dowód zapłaty kartą, przelew, opis na wyciągu bankowym itp.). Podatnicy którzy wybiorą ten sposób rozliczania - stosują kwartalne rozliczanie podatku, swoje faktury oznaczają Faktura VAT „metoda kasowa”.

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM – WAŻNE

 

Od 1 stycznia zmieniają się zasady zaliczania w koszty wydatków.

Podstawą zaliczenia do kosztów poniesionych wydatków będzie zapłata. Jeśli w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności podatnik nie zapłaci za daną fakturę - to faktura ta nie będzie zaliczana do kosztów danego okresu rozliczeniowego. Faktura ta będzie księgowana do księgi, ale jednocześnie odliczania będzie od podstawy naliczenia podatku (nie będzie kosztem). Jeśli faktura zostanie zapłacona wówczas będzie się korygować podstawę opodatkowania – w miesiącu zapłaty.

Np. faktura wystawiona 28.11. – na fakturze data zapłaty 14 dni tj. do 11.12 – jeśli zapłacimy w ciągu 30 dni od 11.12 to faktura ta będzie kosztem miesiąca listopada. Trzeba więc będzie pamiętać o dokumentowaniu płatności za faktury.

 

ZMIANY W ZGŁASZANIU CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1016). Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny. Wprowadzone zmiany doprecyzowują obecnie istniejące regulacje w tym zakresie.

Osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, mają obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny. Przy czym zgłaszają tylko te osoby, które nie mają własnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (ani nie są uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji). Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykładowo, pracownicy informują pracodawcę o członku rodziny, którego należy zgłosić do ww. ubezpieczenia. Z tym że przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawy zdrowotnej), w obecnym brzmieniu nie wskazują terminu, w jakim należy poinformować pracodawcę o członku rodziny, który powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Od nowego roku pracownicy będą musieli zawiadomić pracodawcę o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Będzie to uregulowane w art. 67 ust. 3 ustawy zdrowotnej (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.).

Obecnie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza jedna osoba ubezpieczona. Jednak przepisy ustawy zdrowotnej aktualnie o tym nie stanowią. Doprecyzowano więc i tę kwestię. Od 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywał nowy przepis art. 67 ust. 3a ww. ustawy. Zgodnie z nim, w przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy zgłoszenie do tego ubezpieczenia przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Dodano też warunek, że wnuki będą mogły być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego tylko w przypadku, gdy rodzice nie będą podlegali obowiązkowi tego ubezpieczenia z żadnego tytułu (lub nie będą osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji).

Ponadto od nowego roku przepisy ustawy zdrowotnej będą wprost wskazywały, iż osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, będzie podlegała wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia wraz z członkami rodziny, a wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego będzie dokonywał podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia. Będzie też trzeba zawiadomić podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach, które spowodują, że dana osoba utraci status członka rodziny (np. w przypadku uzyskania przez dziecko własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego).

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.