Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

 

Tekst jednolity Statutu Izby

 

STATUT

MAZOWIECKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI

W WARSZAWIE

 

.

Zał. nr 1 do uchwały nr 1 /16  XXXVI Zjazdu Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie z dnia 12 maja 2016r.

TEKST JEDNOLITY

                                                            

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Izba Rzemieślnicza – zwana dalej „Izbą” – jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości.

 

§ 2

 

 1. Izba nosi nazwę: MAZOWIECKA IZBA RZEMIEŚLNICZA, MAŁEJ      I ŚREDNIEJ PRZESIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE zwana w skrócie MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI         W WARSZAWIE.

 

 1. Izba, w kontaktach zagranicznych, może używać nazwy w języku angielskim: SMALL BUSINESS CHAMBER, WARSAW.

 

§ 3

 

 1. Izba ma siedzibę w m.st. Warszawie, a jej zasięg terytorialny obejmuje województwo mazowieckie.

 

 1. Terenem działania Izby jest cały kraj.

 

§ 4

 

 1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz. U. z 2015 poz. 1182),

 

 • ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego               i innych instytucjach dialogu społecznego ( Dz. U. z 2015  poz. 1240) oraz niniejszego Statutu.

 

 1. Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

 

3.       Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego ( Dz. U. z 2015 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  ( Dz. U. z 2015 poz. 149).

 

 

§ 5

 

1. Podstawowym zadaniem Izby rzemieślniczej jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji reprezentujących pracowników oraz innych organizacji i instytucji, powoływanie komisji egzaminacyjnych  oraz przeprowadzanie i potwierdzanie egzaminów kwalifikacyjnych , a także udzielanie członkom pomocy instruktażowej i doradczej.

 

Do celów Izby należy w szczególności:

 

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła wobec organów władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą,

 

 1. uczestniczenie w dialogu społecznym po stronie pracodawców,

 

 1. uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki,
 2. uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle w celu podnoszenia poziomu szkolenia i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników obejmujący:

 

 • prowadzenie przez Izbę doradztwa dla rzemieślników zatrudniających

     młodocianych  pracowników w celu nauki zawodu,

 • współdziałanie z administracją rządową i terenową, kuratorami,

     szkołami zawodowymi w zakresie planowania i organizowania

     dokształcania teoretycznego,

 • organizowanie szkoleń dla rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego

( szkoła mistrzów),

 • organizowanie szkoleń doskonalących dla przedstawicieli cechów upoważnionych do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych u pracodawców rzemieślników,

 

 1. promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła w kraju i za granicą, organizowanie konkursów, wystaw, targów i giełd oraz udział w imprezach międzynarodowych,

 

 1. upowszechnienie wśród członków zasad etyki zawodowej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,

 

 1. udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w zakresie organizacyjnym  oraz doradztwa: prawnego, podatkowego, ekonomicznego i finansowo-księgowego,

 

 1. ochrona i wspieranie zanikających zawodów rzemieślniczych,                  w szczególności, o charakterze rękodzielniczym i artystycznym,

 

 1. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu       i optymalizację rynku pracy,

 

 1.  powoływanie spośród członków organizacji zrzeszonych w Izbie   rzeczoznawców w  celu wydawania opinii,

 

 1.   świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych               i finansowych na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw,

 

 

 1.   udzielanie pomocy zrzeszonym w Izbie członkom w zakresie korzystania ze środków unijnych i innych funduszy pomocowych,

 

 1.  uczestniczenie w realizacji innych zadań o charakterze publiczno-prawnym.

 

 

 

2. Cele i zadania statutowe Izba może realizować poprzez wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków Izby.

Izba może także prowadzić domy wczasowe oraz powoływać własne wyodrębnione zakłady.

 1. Izba może także tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi                      i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi  - jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych osób prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 2. W szczególnych przypadkach,  w celu realizacji celów statutowych, Izba może udzielić członkowi pomocy finansowej w formie i na zasadach określonych każdorazowo przez Zarząd Izby

 

 

 

§ 6

 

1. Izba rzemieślnicza może upoważnić cech do sprawowania nadzoru nad

      przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników 

      młodocianych.

 

2. Zasady i tryb przekazywania nadzoru określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 

Izba rzemieślnicza jest uprawniona do przeprowadzania i potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych, wydawania świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

 

 

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§ 8

 

1.       Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

 1. cechy,
 2. spółdzielnie rzemieślnicze,
 3. jednostki organizacyjne, których członkiem, fundatorem, udziałowcem, bądź akcjonariuszem jest Izba.
 4. rzemieślnicy nie należący do cechów, a prowadzący działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle.
 5. inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła lub małej i średniej przedsiębiorczości.

 

 

2.  Osoby wykonujące działalność gospodarczą na warunkach określonych         w    ustawie z dnia 22.03.1989 roku o rzemiośle i zatrudniające pracowników   w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązane są uzyskać   członkostwo w Izbie, o ile nie są członkami właściwego cechu,                            a działalność tę prowadzą w granicach terytorialnego  zasięgu Izby.

 

3. Za zgodą Zarządu Izby mogą być jej członkami, na czas określony, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników.

 

4. Członkowie Izby wymienieni w ust. 1 pkt 4-5, ust.2 i ust. 3 działają na zasadach  sekcji – organizacji,  jak cechy i spółdzielnie rzemieślnicze.

 

5.Sposób funkcjonowania oraz organizację sekcji –organizacji w Izbie określa Zarząd Izby

 

 

§ 9

 

Członkowie Izby mają prawo do:

 

1/       korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu oraz innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby,

 

2/       uczestniczenia przez swych delegatów w zjazdach i wyborach do organów Izby,

 

3/       zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

 

4/       uzyskiwania informacji o działalności  Izby i jej sytuacji finansowo – gospodarczej,

 

5/       udziału przez swych przedstawicieli – w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień.

 

 

 

§ 10

 

Członkowie mają obowiązek:

 

1/       stosowania się do postanowień statutu Izby i uchwał organów Izby,

2/       uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby w wysokości określonej przez Zarząd Izby.

 

 

 

§ 11

 

1.Przyjęcia na członka Izby dokonuje  Zarząd na podstawie złożonej na piśmie deklaracji, według wzoru ustalonego przez Zarząd, wraz z dowodem opłaty wpisowego, którego wysokość stanowi połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału roku poprzedniego bez wypłat nagród z zysku, ustalonego przez GUS.

2.Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

3. O treści podjętej uchwały ( przyjęciu bądź odmowie ) zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia winna być uzasadniona.

4.Od decyzji odmownej służy odwołanie do Zjazdu.

   

§ 12

 

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

 

1/ wystąpienia,

2/ wykreślenia.

 

§ 13

 

 

Wystąpienie członka Izby następuje po upływie 6-ciu miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, licząc od 1-go następnego miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, chyba że strony uzgodnią inny termin.

 

 

§ 14

 

1.       Wykreślenie członka Izby – następuje w przypadku, jeżeli organizacja:

 • zmieni swój przedmiot działalności w taki sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej i przedsiębiorczości lub zostanie wykreślona z rejestru sądowego,
 • nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie,
 • przeniesie swoją siedzibę poza teren województwa mazowieckiego.

 

2.       Wykreślenie z Izby członka, będącego osobą fizyczną następuje w  

          przypadku:

          -         nie przestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Izby   

          -         stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków 

                    związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników,

          -         zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

§ 15

 

 1. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Izby. Przed podjęciem uchwały Zarząd powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a w szczególności, wezwać członka do wykonania obowiązków członkowskich. Organizacji wykreślonej przysługuje odwołanie do Zjazdu.

 

 1. Wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o wykreśleniu.

 

III. ORGANY IZBY

 

§ 16

 

 1. Organami Izby są:

 

           1/ Zjazd Delegatów, Kongres

           2/ Zarząd,

           3/ Komisja Rewizyjna,

           4/ Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.

 

 1. Kandydat na funkcję: Prezesa Zarządu Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego obowiązany jest do wykazania 5-cio letniego stażu jako delegat do organu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 .
 2. Można być członkiem tylko jednego z organów wymienionych w ust. 1, pkt. 2-4.
 3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego trwa cztery lata.
 4. Członkiem organów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 można być nie dłużej

         niż przez trzy pełne, kolejne kadencje.

 1. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1, pkt 2-4, dokonywane są   w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym przez organ, który dokonał wyboru.
 2. Warunkiem wyboru i odwołania członka organów wymienionych w ust. 1     pkt 2-4 jest uzyskanie ponad 50% oddanych, ważnych głosów.
 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ   

Izby uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 

 

§ 17

 

 1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 

 1. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego - winny czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę – odpowiada za nie osobiście.

 

§ 18

 

Za udział w posiedzeniach organów Izby – z wyjątkiem Zjazdu Delegatów – członkowie tych organów mogą otrzymać diety lub ryczałty i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Zarząd.

 

Zjazd Delegatów

 

§ 19

 

 1. Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem” – jest najwyższym organem Izby.

 

 1. Delegatami na Zjazd są przedstawiciele organizacji i sekcji-organizacji  zrzeszonych w Izbie, prowadzący aktualnie działalność gospodarczą          i zgłoszeni  w deklaracji, której wzór określa Zarząd Izby,

 

3.                 Zrzeszeni w Izbie członkowie delegują swych przedstawicieli na Zjazd,     w ilości ustalonej przez Zarząd Izby.

 

 1.     Delegaci zachowują  mandaty do czasu zgłoszenia nowych delegatów

    przez organizację zrzeszoną w Izbie.

 

 1.    Mandat delegata wygasa wskutek: śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa  

w organizacji lub odwołania przez organizację. W takim przypadku organizacja, której wygaśnięcie mandatu dotyczy, zgłasza nowego delegata.

 

 1.    Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

 

 1.   Delegaci organizacji, która nie uregulowała  w pełnej wysokości składek  na   

  fundusz statutowy Izby, mogą brać udział w Zjeździe wyłącznie z głosem   

  doradczym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Izby  w formie   

  uchwały.

 

 

                § 20

 

 1. W Zjeździe uczestniczą członkowie organów Izby.

 

 1. W Zjeździe uczestniczyć mogą zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele innych organizacji rzemieślniczych, organów administracji państwowej     i inne zaproszone osoby.

 

 1. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie będące delegatami na Zjazd uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

 

§ 21

 

 1. Do właściwości Zjazdu należy:

 

          1/ uchwalenie statutu i jego zmian,

         2/ wybieranie i odwoływanie prezesa Izby – jako prezesa Zarządu,

         3/ wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

             i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego,

         4/ wybieranie i odwoływanie delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego,

5/ uchwalanie rocznego planu działalności i planu finansowego Izby,

              rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania oraz udzielanie 

              absolutorium prezesowi i poszczególnym członkom Zarządu. Nie 

              udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem ze składu 

              Zarządu,

          6/  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

          7/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby i zakładów własnych

              oraz zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Izbie   

              i zakładach własnych,

          8/ ustalanie zasad naliczania składek na wykonanie zadań Izby,

          9/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału lub likwidacji Izby,

          10/ podejmowanie uchwał w spawie zbycia lub nabycia nieruchomości,

         11/ uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu,

         12/ uchwalanie kierunków działania Izby.     

 

 1. Za szczególne zasługi dla rzemiosła Zjazd może nadawać tytuły honorowe.

 

§ 22

 

 1. Zjazd zwoływany jest każdego roku, nie później niż do 30 czerwca. Ponadto – Zjazd może być zwołany przez Zarząd w każdym czasie            z ważnych powodów /Zjazd Nadzwyczajny/.

 

 1. Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest także przez Zarząd na żądanie:

 

          1/ Komisji Rewizyjnej,

          2/  ponad 50% zrzeszonych członków.

 

Wnioskujący powinien podać sprawy – mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

 

 1. Zjazd o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływany co cztery lata przyjmuje nazwę Kongresu.

 

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu – Zarząd powinien pisemnie zawiadomić zrzeszonych członków, co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.

 

 1. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zjazdu może złożyć Komisja Rewizyjna lub jedna trzecia zrzeszonych członków najpóźniej na 21 dni przed terminem  Zjazdu. Wniosek rozpatruje Zarząd Izby, a o decyzji obowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 14 dni przed terminem Zjazdu.

 

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby, uprawnione do udziału w Zjeździe, co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu oraz przekazuje materiały zjazdowe.

 

 1. Uzupełnienie porządku  może nastąpić w czasie obrad o sprawy szczególnie ważne dla ogółu rzemiosła – za zgodą 50% delegatów uczestniczących w Zjeździe. Uzupełnienie nie może dotyczyć spraw ustrojowych ( statusu prawnego ) i zmian statutu Izby.

 

 

§ 23

 

Obrady Zjazdu otwiera prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza spośród delegatów wybór: przewodniczącego Zjazdu, dwóch zastępców i sekretarza, którzy stanowią prezydium Zjazdu.

 

 

§ 24

 

 1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50% delegatów, uprawnionych do udziału          w Zjeździe. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie Zjazd (Kongres) odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych delegatów. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu.

 

 1. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

 

 1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, jeśli statut lub regulamin Zjazdu nie stanowią inaczej.

 

 1. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

 

 1. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu. Protokół przechowuje Zarząd Izby.

 

Zarząd

 

§ 25

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Izby i organizuje wykonanie jej zadań przez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie o rzemiośle oraz statucie do właściwości innych organów.
 2. Delegatów Izby na zjazdy, kongresy (z wyłączeniem delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego ), walne zgromadzenia oraz kandydatów do organów jednostek organizacyjnych, których członkiem, fundatorem lub wspólnikiem jest Izba – deleguje Zarząd

 

§ 26

 

 1. Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym prezesa Izby, jako prezesa Zarządu i co najmniej 2 zastępców. Członkami Zarządu są osoby fizyczne, wybrane przez Zjazd, spośród delegatów.

 

 1. Kadencja prezesa Izby i członków Zarządu trwa 4 lata i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru następnego Zarządu.

 

 1. Prezes Zarządu i co najmniej 2 zastępców stanowią Prezydium Zarządu Izby.

 

 1. Tryb i zasady pracy Zarządu, w tym  Prezydium Zarządu, oraz podział czynności pomiędzy członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

                                                     § 27

 

 1. Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne spośród kandydatów zgłoszonych do Izby.

 

 1. Zarząd może powołać zespoły spełniające funkcje doradcze                               i opiniodawcze działające w okresie pełnej kadencji Zarządu lub tworzone na czas określony.

 

 1. Ciałami  doradczymi mogą być:

 

1) Dziekanat Starszyzny Cechowej,

2) Forum Spółdzielni Rzemieślniczych,

3) Komisje do zadań szczególnych- tworzone okresowo

 

 1. Zadania, tryb i zasady pracy komisji oraz ciał doradczych określają

regulaminy uchwalone przez Zarząd

 

§ 28

 

 1.   Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezes, a w razie jego nieobecności

– zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej, niż         raz na dwa miesiące.

 

 1.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności

uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 50% statutowej liczby   członków, w tym prezesa lub jego zastępcy. W razie równości głosów, przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

 

§ 29

 

 1. Zarząd powołuje i odwołuje Dyrektora Izby.

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

 1. Dyrektor Izby zatrudnia i zwalnia pracowników na stanowiskach kierowniczych, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zarządu Izby.

 

 1. Zarząd może udzielić dyrektorowi lub innym osobom pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach należących do jego kompetencji, jak też ustanawiać pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia zakładu własnego, do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

 

 1. Zarząd Izby powołuje pełnomocników do współpracy z władzami samorządowymi powiatów, miast i gmin /dzielnic/, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

 

 1. Oświadczenia woli /w tym, w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych/ w imieniu Izby składają dwaj członkowie Zarządu (reprezentacja łączna), przy czym jedną z tych osób musi być Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby uprawniony jest także wraz z Prezesem Zarządu lub Zastępcą Prezesa, Dyrektor Izby działający na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

 1. Do reprezentowania Izby na zewnątrz upoważniony jest prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 30

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/       kontrola realizacji przez Zarząd uchwał Zjazdu,

2/       kontrola działalności Izby, a w szczególności:

                                         a/  okresowe badanie dokumentów finansowych i badanie bilansów 

                       rocznych,

                                         b/ dokonywanie okresowych kontroli wykonania przez Izbę jej 

                      zadań statutowych,

                  c/ kontrolowanie sposobu załatwiania przez Izbę wniosków 

                     organizacji zrzeszonych i ich członków,

3/       składanie ze swojej działalności sprawozdań Zjazdowi,

4/       składanie Zjazdowi wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań         

         finansowych /bilansów/ Izby i wniosków w sprawie udzielenia 

         absolutorium prezesowi Izby i członkom Zarządu.

 

§ 31

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby fizyczne wybrane przez Zjazd spośród delegatów.

 

 1. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i jednego lub dwóch zastępców.

 

 1. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.

 

§ 32

 

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej, jak raz na kwartał.

 

 1. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ważności decyzji podejmowanych przez Komisję wymagana jest obecność co najmniej 50% statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

 

 1. W celu dokonania czynności kontrolnych Komisja może powoływać zespoły kontrolne.

 

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.

 

§ 33

 

 1. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich wyjaśnień i sprawozdań.

 

 1. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokoły i wraz z wnioskami przedkłada je Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie Zjazdowi, w jaki sposób wykorzystał wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej.

 

 

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

 

§ 34

 

 1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy – zwany dalej „Sądem” rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.
 2. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie, bądź postanowienie sądu cechowego.

 

§ 35

 

 1. Sąd składa się z 3-7 członków, wybranych przez Zjazd spośród delegatów.

 

 1. Członkowie Sądu wybierają ze swego grona przewodniczącego Sądu                i jego zastępcę.

 

 1. Kadencja członków Sądu trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.

 

 1. Zasady i tryb postępowania przed Sądem określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 36

 

 1. Koszty działalności Izby pokrywane są:

          1/ ze składek członków,

          2/ z wpływów z działalności Izby i jej zakładów własnych,

          3/ z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych oraz 

              innych osób fizycznych i prawnych,

          4/ z oprocentowania środków bankowych,

 5/ z udziału w zyskach w spółkach i spółdzielniach, do których Izba

    należy,

          6/ z dotacji,

          7/  z innych wpływów.

 

 1. Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany uchwalane przez Zjazd.

 

 1. Do czasu uchwalenia nowego planu finansowego za dany rok obrotowy, Izba działa na podstawie prowizorium uchwalonego przez Zarząd.

 

 1. Zarząd Izby może dokonywać w planie finansowym zmian, pod warunkiem pokrycia wydatków odpowiednio uzyskanymi wpływami.

 

 

 

 

V. ZMIANA STATUTU

 

§ 37

 

Zmiany statutu mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu, podjętej większością ponad 50% ważnie oddanych głosów.

 

 

 

 

 

 

 

VI. PODZIAŁ I LIKWIDACJA IZBY

 

§ 38

 

Uchwałę o podziale, likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku w razie likwidacji podejmuje Zjazd większością ¾ głosów uprawnionych do głosowania.

 

 

 

Przyjęty na XXXVI Zjeździe Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła                 i Przedsiębiorczości w Warszawie w dniu 12 maja 2016 r.

 

 

        Sekretarz  Zjazdu                                 Przewodniczący Zjazdu

 

 

 

        …………………………                         …………………………

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.