Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa styczeń 2013

DANE DOTYCZĄCE 2013 ROKU

Skala podatkowa obowiązująca w 2013 r. pozostaje bez zmian:

do        85.528 zł                                –  podatek 18% minus kwota zmniejszająca  

                                                               podatek   556,02 zł           

ponad 85.528 zł                                 –  podatek 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad

                                                               85.528 zł

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek -           46,33 zł

Kwota wolna od podatku dochodowego w 2013 roku wynosi – 3.091 zł.


Koszty uzyskania przychodu w 2013 r. pozostają takie same jak w 2012 r. tj.

z jednego stosunku pracy       -         111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                          więcej niż 1335 zł. Jeżeli podatnik uzyskuje

                                                          przychody z wielu stosunków pracy koszty 

                                                          uzyskania przychodu nie mogą za rok

                                                          podatkowy przekroczyć 2002,05 zł.

 

dla dojeżdżających do pracy

z innej miejscowości              -         139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                          więcej niż 1668,72 zł. Jeżeli podatnik 

                                                          dojeżdżający  do pracy  uzyskuje przychody z

                                                          wielu stosunków pracy, roczne koszty uzyskania

                                                          nie mogą  przekroczyć 2502,56 zł.

 

Łączna suma wszystkich  odpisów jednorazowych dokonanych w ciągu roku

tzw. „jednorazowa amortyzacja”                                                                -           205 tys. zł

 

Współczynnik przeliczeniowy do ekwiwalentu za urlop                            -                20,92

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2 poz. 14, ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174 poz. 1353).

 

Kwota roczna ograniczenia podstawy wymiaru składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2013 r.  - 111.390 zł (Mon. Pol. z 27.12.2012 r. poz. 1018)

 

DANE DO ROZLICZENIA ROCZNEGO ZA 2012 R.

 

Roczna składka ZUS do odliczenia (łącznie ze składka chorobową)          -           7.962,24 zł

Roczna składka ZUS do odliczenia (bez składki chorobowej)                      -           7.342,73 zł

Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu                                                      -           2.620,67 zł

 

 

 

MAKSYMALNA PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM

 

Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Tak ustalona podstawa nie może być wyższa od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału).

Powyższe wynika z art. 18 ust. 5b i 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
 

Okres

1.12.2012 r. - 28.02.2013 r.

60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale tj. z kwoty 3510,22 zł (M.P. z 2012 r. poz. 842

2.106,13 zł

 

2) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

1.11.2009 r. - 31.12.2012 r.

od 1.01.2013 r.
do nadal

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego

520 zł

-

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

-

520 zł

Podstawa prawna:

(Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
i Dz. U. z 2009 r. nr 129, poz. 1058).

 

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych i składki ZUS w okresie od 1.12.2012 do 28.02.2013 r.

 

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Finansowanie

płatnik

ubezpieczony

140,41 zł
(I rok nauki)

emerytalne

13,70 zł

13,70 zł

rentowe

9,13 zł

2,11 zł

chorobowe

-

3,44 zł

wypadkowe

x*)

-

175,51 zł
(II rok nauki)

emerytalne

17,13 zł

17,13 zł

rentowe

11,41 zł

2,63 zł

chorobowe

-

4,30 zł

wypadkowe

x*)

-

210,61 zł
(III rok nauki)

emerytalne

20,56 zł

20,56 zł

rentowe

13,69 zł

3,16 zł

chorobowe

-

5,16 zł

wypadkowe

x*)

-

 

 

 

SKŁADKI ZUS W 2013 R. DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W MP z 27.12.2012 poz. 1018 opublikowano obwieszczenie MPiPS z 14.12.2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2013 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2013 r. wynosi – 111.390 zł, jest to kwota po przekroczeniu której płatnik składek zaprzestaje obliczania i przekazywania do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

Znana jest już podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne w 2013 r. Wynosić ona będzie jak dotychczas 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia tj. 2227,80 zł (60% z kwoty 3713 zł).

 

W związku z tym składka na poszczególne rodzaje ubezpieczenia wynosić będzie:

 

Na ubezpieczenie emerytalne             -           434,87 zł

Na ubezpieczenie rentowe                 -           178,22 zł

Na ubezpieczenie chorobowe             -            54,58 zł

Na Fundusz Pracy                             -             54,58 zł

Wypadkowe                                      -             43,00 zł

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru składki  - 30% minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2013 r. wynosi 1600 zł – zapłacą składkę od podstawy 480,00 zł tj.

 

Emerytalne     -           93,70 zł

Rentowe         -           38,40 zł

Chorobowe     -           11,76 zł

Wypadkowe   -             9,26 zł

Fundusz Pracy                  0

 

SKŁADKA ZDROWOTNA W 2013 R.

 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS  z 18.01.2013 r.wynagrodzenie to wyniosło – 3.877,50 zł.

W związku z tym minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r. dla przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących wynosi 2.908,13 zł – a składka 261,73 zł (9% z ww. kwoty). Kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego wynosi 7,75% podstawy naliczenia tj. – 225,38 zł.

 

 

RACHUNKI BANKOWE URZĘDÓW SKARBOWYCH - WYKAZY NA 2013 ROK

Resort finansów opublikował trzy szczegółowe wykazy z aktualnymi numerami rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych. Numery kont obowiązują od 1 stycznia 2013 r.

Pierwszy wykaz zawiera spis z numerami kont urzędów skarbowych – z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów podatków – z których korzysta większość zobowiązanych do tego podatników.

Drugi wykaz obejmuje spis numerów urzędów, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Chodzi m.in. o podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, oddziały/przedstawicielstwa firm zagranicznych czy niektóre osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W trzecim załączniku znajdują się z kolei numery rachunków urzędów, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Nowe wykazy określa obwieszczenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 grudnia 2012 r. poz. 58).

Ze szczegółowymi wykazami rachunków bankowych urzędów skarbowych można zapoznać się pod adresem:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1095334/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+21+grudnia+2012+r.+-+poz.+58+-

 

WYMIAR CZASU PRACY OBOWIĄZUJĄCY PRACOWNIKÓW W 2013 R.

Z dniem 8 października 2012 r. powrócono do zasad ustalania wymiaru czasu pracy obowiązujących w 2010 r. Było to konsekwencją opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 27/11), który uznał art. 130 § 21 K.p. za niezgodny z konstytucyjną zasadą równości. W myśl tego przepisu, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypadało w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, to nie obniżało ono wymiaru czasu pracy. Obecnie, zgodnie z wyrokiem TK, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, nawet jeżeli pokrywa się ono z dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

 

Metodykę obliczania wymiaru czasu pracy określa art. 130 Kodeksu pracy. Ustala się go w jednakowy sposób we wszystkich systemach czasu pracy, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym. Wymiar czasu pracy określa liczbę dni i godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Od 8 października 2012 r. (po publikacji wspomnianego wyroku TK), wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

 

Skutkiem obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy będzie obowiązek wyznaczenia (choć nie w każdym przypadku) dodatkowego dnia wolnego, tak aby została zachowana zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Należy dodać, że wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym obniża się również o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (obejmuje ona np. chorobową nieobecność w pracy).

W tabelach podajemy wymiary czasu pracy obowiązujące w 2013 r. w różnych okresach rozliczeniowych, we wszystkich systemach czasu pracy, z wyjątkiem ruchu ciągłego.

 

 

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2013 r.

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 dzień)

176

22

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 dzień)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 3 dni)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień)

168

21

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 dni)

152

19

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 dni)

160

20

Łącznie

2.008

251

 

 

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe w 2013 r.

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-III

(40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. x 1 dzień)

504

63

IV-VI

(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. x 4 dni)

488

61

VII-IX

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. × 1 dzień)

520

65

X-XII

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. × 4 dni)

496

62

Łącznie

2.008

251

 

 

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe w 2013 r.

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-IV

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. x 2 dni)

672

84

V-VIII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 4 dni)

672

84

IX-XII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 4 dni)

664

83

Łącznie

2.008

251

 

 

 

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2013 r.

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-VI

(40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. x 5 dni)

992

124

VII-XII

(40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 5 dni)

1.016

127

Łącznie

2.008

251

 

 

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy w 2013 r.

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-XII

(40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. × 10 dni)

2.008

251

 

 

UMORZENIE SKŁADEK ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW ZA LATA 1999-2009

Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

 • osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
 • spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

Należności podlegające umorzeniu:

 • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
 • odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
 • opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

 

Warunki umorzenia należności

 • nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. bądź też
 • spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

 

Termin na złożenie wniosku

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r..

Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:

 • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
 • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
 • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią

będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

 

Niezbędne dokumenty

 • W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności.
 • W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:
 • poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,
 • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387) lub
 • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf,
 • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl),
 • zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

Dodatkowe udogodnienia dla płatników

Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:

Pomocą w załatwieniu sprawy służy wykwalifikowana kadra pracownicza w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w której złożono wniosek o umorzenie należności z tytułu składek.

ZGŁOSZENIA INTRASTAT – NOWE PROGI STATYSTYCZNE NA 2013 ROK

W myśl przepisów Prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem VAT i realizująca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.

Główny Urząd Statystyczny informuje na swojej stronie internetowej, że na rok 2013 ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

 • próg podstawowy:
  • dla przywozu 1 100 000 zł,
  • dla wywozu 1 100 000 zł.
 • próg szczegółowy:
 • dla przywozu 42 000 000 zł,
 • dla wywozu 76 000 000 zł.

Wymagane deklaracje

Zaznaczmy, że podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

 1. wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
 2. wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie; w tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.


Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.