Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa luty 2013

Delegacje zagraniczne DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE – ZMIANY PRZEPISÓW 
Od 1 marca br. zmieniają się przepisy dotyczące rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Reguluje je rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Delegacje krajowe
1)   od 1 marca br. wzrasta wysokość diety z 23 zł  do 30 zł
2) określono sposób zmniejszenia należnej diety w przypadku gdy pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie. Zgodnie z § 7 ust. 4 nowego rozporządzenia, kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
• śniadanie – 25% diety;
• obiad – 50% diety;
• kolacja – 25% diety.
3) określone w § 8 i 9 nowego rozporządzenia przepisy, regulujące prawo pracownika do ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, jak i do zwrotu kosztów lub ryczałtu za nocleg są, w zasadzie, analogiczne jak dotychczasowe regulacje.
Przy nowej stawce diety (30 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6,00 zł (obecnie 4,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety, 45 zł (obecnie 34,50 zł), co oznacza ich wzrost także o 30,4%.
4) zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia, zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety (do 600 zł). Dodano jednakże ust. 2, umożliwiający pracodawcy – w uzasadnionych przypadkach - wyrażenie zgody na zwrot udokumentowanych kosztów noclegu w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.
5) przepis § 10 stanowi powtórzenie dotychczasowego przepisu i zapewnia pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni prawo do zwrotu kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy (jednokrotnego lub wielokrotnego w zależności od okresu pobytu w podróży) środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.
6) w § 11 powtórzono dotychczasowy przepis dotyczący udzielenia pracownikowi, na jego wniosek, zaliczki na przewidywane koszty podróży krajowej. Z reguły wydatki związane z podróżą krajową są znacznie niższe niż przy podróży zagranicznej, dokonywane są w walucie polskiej, a zatem kwestię odnośnie wnioskowania o przyznanie zaliczki pozostawiono w gestii pracownika.

1) zmieniona została wysokość diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw, jak i rodzaj waluty (z USD na EUR) w kilkunastu krajach. Nowe wysokości diet oraz limitów za nocleg zostały określone w załączniku do nowego rozporządzenia.
2) zmieniono zasady rozliczeń diet w przypadku podróży do kilku krajów – zgodnie z nowymi przepisami & 13 ust. 2 w przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Pozwoli to wyeliminować zgłaszane dotychczas wątpliwości, czy w przypadku gdy pracownik wykonuje zadania służbowe w dwu lub więcej państwach (rozumianych jako państwa docelowe) pracodawca może ustalić wysokość diet, przewidzianych w załączniku, odpowiednią dla każdego z tych państw, a nie tylko jedną stawkę diety.
Dotyczy to np. podróży zagranicznej na trasie np. Warszawa – Berlin – Bruksela – Paryż, w sytuacji gdy w każdym z tych miast poza granicami RP pracownik odbywa służbowe spotkania. W takim przypadku pracodawca może ustalić należność z tytułu diet w sposób następujący: według diety przewidzianej dla Francji jako państwa docelowego (50 EUR) lub dodatkowo według diet przewidzianych dla Niemiec (49 EUR) i Belgii (48 EUR) bądź jednego z tych państw (Niemiec lub Belgii).
Powyższa zasada nie dotyczy – tak jak dotychczas – ustalania diety za czas przejazdu przez kilka państw tzw. tranzytem (np. podróż służbowa do Francji, odbywana samochodem prywatnym; w takim przypadku należną dietę ustala się w wysokości przewidzianej dla Francji);
3) znowelizowane zostały przepisy dotyczące zwrotu przez pracodawcę udokumentowanych kosztów leczenia pracownika za granicą - § 20 ust. 3 stanowi, że „Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”
4) dotychczasowe przepisy dotyczące możliwości wypłacenia zaliczki w walucie polskiej, za zgodą pracownika, jak i rozliczenia wypłaconej zaliczki uzupełniono regulacją, według jakiego kursu waluty należy ustalić zaliczkę i jej rozliczenie. Przeliczenia będzie się dokonywać  według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.
5) nie uległy zmianie pozostałe przepisy, dotyczące obliczania i wypłacania należnych diet, zwrotu kosztów noclegu, przejazdów i dojazdów, warunków udzielania zaliczki oraz rozliczania kosztów (wydatków) związanych z odbytą podróżą służbową.
6) Nowym przepisem jest § 22, dotyczący sposobu ustalania diety i innych wydatków w przypadku gdy podróż zagraniczna powiązana jest z przemieszczaniem się pracownika na obszarze kraju. Dotychczasowe przepisy nie zawierały odrębnych postanowień w tym zakresie, dlatego niektórzy pracodawcy mieli wątpliwości, czy i w jakiej wysokości należy dokonywać pracownikowi zwrotu należności za czas przejazdu na obszarze kraju.

WYNAGRODZENIE PRZECIĘTNE I ZMIANY WSKAŹNIKÓW OD             1 MARCA 2013 R.
W ogłoszonym komunikacie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r. GUS ustalił, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3690,30 zł.
Wyższe wynagrodzenie przeciętne za czwarty kwartał 2012 roku, to wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 marca 2013 roku, wyższa kwota dla ograniczenia poboru składek ZUS oraz możliwość dorobienia wyższej kwoty do emerytury zanim przekroczy się limit zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.
Kwota wynagrodzenia przeciętnego wpływa również na ustalenie wysokości poszczególnych wskaźników w okresie od 1 marca 2013 roku:
wynagrodzenie uczniów
I rok nauki – 147,61 zł; II rok nauki – 184,52 zł; III rok nauki – 221,42 zł.
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – limit 2013 r. – 111.390,0 zł. Jest to kwota po przekroczeniu której, nie nalicza się składek na ubezpieczenie.

WNIESIENIE  NIERUCHOMOŚCI  DO SPÓŁKI 

Często pojawiają się wątpliwości dotyczące sposobu dokumentowania wniesienia do spółki nieruchomości . Niejednokrotnie, wśród członków rodziny, odbywa się to na podstawie pisemnego oświadczenia.
Tryb wnoszenia nieruchomości (gruntowych, lokalowych, budynków), użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki zależy od rodzaju spółki, do której aport jest wnoszony- czy  jest to spółka cywilna, osobowa czy kapitałowa.
Nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółek. W praktyce przyjmuje się również, że użytkowanie – ustanowione jako ograniczone prawo rzeczowe, pomimo że jest niezbywalne (art. 254 kodeksu cywilnego) – może być przedmiotem aportu do spółki cywilnej lub osobowej. Jednak w przypadku jednej ze spółek osobowych, tj. spółki komandytowo-akcyjnej, użytkowanie jako prawo niezbywalne nie może być przedmiotem aportu do tej spółki.
Wynika to z art. 126 k.s.h., według którego,  do spółki tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek akcyjnych, natomiast stosownie do treści art. 14 § 1 kodeksu spółek handlowych przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej) nie może być prawo niezbywalne.
Zgodnie z k.s.h. spółki osobowe to: spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna - podobnie jak spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 8 k.s.h.).
Ponieważ spółka osobowa powstaje z chwilą wpisu do KRS, własność nieruchomości może przejść na nią dopiero z tą chwilą. W przypadku aportu do tych spółek własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub użytkowania ustanowionego jako ograniczone prawo rzeczowe konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego, nawet gdy umowa dotyczy spółki jawnej lub partnerskiej.
Spółka cywilna nie jest osobą prawną, lecz umową nazwaną prawa cywilnego, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie do spółki wkładów w postaci własności lub innych praw albo świadczenia usług (art. 860 k.c.).
Z uwagi na brak samodzielnej podmiotowości prawnej spółki cywilnej przedsiębiorcą nie jest spółka, lecz jej wszyscy wspólnicy. Wniesienie do spółki cywilnej wkładu w postaci ruchomości lub nieruchomości polega na przeniesieniu własności rzeczy na wszystkich wspólników.  Zatem aporty są wnoszone do spółki na rzecz wszystkich wspólników i stanowią one majątek wspólników – współwłasność łączną.
Dla zawarcia umowy spółki cywilnej przewiduje się (art. 860 § 2 k.c.) formę pisemną, w przypadku wnoszenia do niej aportu w postaci nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego.
Jednak obowiązek zachowania aktu notarialnego nie dotyczy przypadku, gdy przedmiotem wkładu do spółki cywilnej, której wyłącznymi wspólnikami są małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje majątkowa wspólność ustawowa, jest nieruchomość wchodząca w skład ich majątku wspólnego. Spółka cywilna nie ma odrębnej podmiotowości prawnej.
Substratem spółki cywilnej są jej wspólnicy – małżonkowie. Zatem pod względem formalnym to współmałżonkowie są właścicielami łącznymi nieruchomości. W tej sytuacji nie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości z uwagi na tożsamość przedmiotową i podmiotową (w obu przypadkach mamy do czynienia z tzw. wspólnością łączną).
Zawarcie spółki cywilnej przez małżonków przedsiębiorców nie zmienia ustroju majątkowego małżonków (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 września 2011, IPTPB1/415-83/11-2/ASZ).

W myśl obowiązujących przepisów do skutecznego wniesienia nieruchomości do spółki cywilnej czy jawnej oraz jej nabycia w drodze innej czynności np. na podstawie umowy sprzedaży, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Na wymóg zachowania tej formy dla wniesienia nieruchomości do spółki nie ma wpływu fakt, że aktualni czy przyszli wspólnicy są już właścicielami nieruchomości (por. Wyrok NSA z 23.03.2011 r. sygn.. akt I FSK 431/10).

|
PRAWO DO ZWROTU VAT W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM - TYLKO DO KOŃCA 2013 R.

Obecnie osoby fizyczne mają prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:
1)    budową budynku mieszkalnego;
2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
3)    remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).
W dniu 30 listopada 2010 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w dniu 4 marca 2011 r. przez Sejm, dokument "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku".

W ramach propozycji rządowej system zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym będzie kontynuowany do końca 2013 r., a po tej dacie powinno nastąpić jego zamknięcie z zachowaniem praw nabytych.

Powyższe znajduje potwierdzenie także w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 6 grudnia 2012 r. na interpelację poselską nr 10733.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -  NOWE PRZEPISY
W dniu 20.02.br. weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych (PZP). Nowelizacja ustawy (z 14 września 2012 r.) – Prawo zamówień publicznych. Nowela dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych. Zmiany dotyczą głównie przetargów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz obostrzeń dla nierzetelnych podmiotów.
Nowe regulacje pozwalają na udzielanie zamówień publicznych bezpośrednio powiązanych z obronnością i bezpieczeństwem Polski. W przetargach startować mogą wykonawcy posiadający siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub EOG, a także z krajów, z którymi Polska lub UE podpisały stosowne porozumienie ws. zamówień.
Duże znaczenie ma także wprowadzenie możliwości wykluczania z postępowania wykonawcy, który nie wykonując uprzednio realizowanego zamówienia albo wykonując je nienależycie, wyrządził szkodę lub została naliczona kara umowna na poziomie co najmniej 5% wartości danego zamówienia.
Z przetargów wykluczane będą ponadto podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), które złożyły odrębne oferty albo wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Regulacja dotyczy podmiotów bezpośrednio (lub pośrednio) kontrolowanych przez tego samego przedsiębiorcę.
Wykluczona z przetargu firma ma – zgodnie z nowelizacją – prawo odwołania się do Krajowej Izby Odwoławczej lub do sądu, jeżeli oczywiście uzna, że decyzja była niesprawiedliwa.

Opracowała:
Maria Mołodzińska
 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.