Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa marzec 2013

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1.04.2013 R.

Prezenty o małej wartości i próbki - jeżeli przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą, to nie będzie ono podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdefiniowano próbkę, przez którą rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, który pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym jego przekazanie przez podatnika ma na celu promocję tego towaru, nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że jest to nieodłączny element promocji jego sprzedaży i ma skłaniać odbiorcę do zakupu (art. 7 ust. 2–7 ustawy o VAT).

Materiały reklamowe – nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych będzie podlegało opodatkowaniu. Do tej pory wręczenie katalogów reklamowych nie podlegało VAT. Od 1 kwietnia będzie mogło być zwolnione z podatku tylko pod warunkiem, że przekazywane materiały będzie można uznać za prezenty o małej wartości (do 10 zł, jeśli przekazujemy je jednorazowo, lub do 100 zł rocznie przy prowadzeniu ewidencji osób obdarowanych). Dodatkowo  podatnik będzie musiał na żądanie organów podatkowych wykazać związek przekazywanych prezentów z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dostawa terenów niezabudowanych - zwolniona z VAT będzie dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Określono nową definicję terenów budowlanych, przez które należy rozumieć grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Usługi pocztowe - zwolnione z VAT będą jedynie powszechne usługi pocztowe świadczone przez podmiot zobowiązany do ich świadczenia (art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT).

Wzrost stawek VAT – podwyższono stawkę podatku VAT do  23% na:

 • napoje, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu,
 • produkcję programów telewizyjnych,
 • wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej.

Warunki wyłączenia nietransakcyjnego przemieszczenia towarów z WNT i WDT - zlikwidowano ograniczenia czasowe dotyczące towarów przywożonych do Polski w ramach nietransakcyjnego przemieszczenia towarów, warunkujące wyłączenie z WNT. Zrezygnowano z warunku objęcia towarów na terytorium kraju procedurą wywozu, jeśli przemieszczenie towarów dokonywane jest w związku z eksportem towarów. Podatnik co do zasady będzie obowiązany do posiadania dokumentu celnego potwierdzającego objęcie towarów procedurą wywozu (objęcie tą procedurą nie musi jednak nastąpić w Polsce).

Wykreślono również ograniczenie czasowe (24 miesiące), w którym towary mają być używane na terytorium innego państwa członkowskiego, aby można było uznać, że nie doszło do WDT.

Zmiana definicji eksportu i importu towarów - importem towarów będzie przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Eksport będzie występował również w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim.

Przedstawiciel podatkowy - umożliwiono podatnikom nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, ustanowienie w określonych sytuacjach przedstawiciela podatkowego bez konieczności zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Uprości to obowiązki administracyjne w stosunku do podatników zagranicznych importujących towary "przez Polskę" do innych państw członkowskich

Ponadto:

 • zli
 • Dół formularza
 • kwidowano, dla celów opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, warunek wywozu z Polski w terminie 90 dni towarów, które mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi lub wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Zamiana ta zmniejszy obowiązki ewidencyjne i informacyjne podatników;
 • uproszczono definicję działalności gospodarczej, przez jednoznaczne wskazanie, że nie obejmuje ona czynności okazjonalnych związanych z działalnością gospodarczą;
 • dokonano dalszej liberalizacji warunków, jakie ma spełniać podmiot, który ma zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym, w szczególności w zakresie warunku nieposiadania zaległości w poszczególnych podatkach;
 • wprowadzono przykładowy katalog dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0% w eksporcie. Posiadanie przez podatnika dokumentu wskazanego w przepisach zapewni mu pewność przy stosowaniu tej preferencyjnej stawki;
 • zlikwidowano warunek podawania numeru kontrahenta na fakturze stwierdzającej dostawę towarów uzależniającego opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów według stawki podatku 0%;
 • zlikwidowano formalne ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego, w sytuacji gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż oraz w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami, w których kwoty na oryginale i kopii różnią się.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35)

NOWE FORMULARZE VAT OD 1.04.2013 R.

Z początkiem kwietnia obowiązywać zaczną nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów    i usług. Zmianom redakcyjno-technicznym ulegną formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12.

Wprowadzone we wzorach modyfikacje mają charakter stricte techniczny. Przykładowo, z niektórych pól zniknie numer „PESEL”, a wyrazy „Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika” zastąpione będą wyrazami „Identyfikator podatkowy NIP podatnika”.

Zgodnie z niedawną nowelizacją ustawy o VAT (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium kraju, którzy dokonują na jego terytorium tylko importu towarów – których miejscem przeznaczenia jest inne państwo członkowskie – w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, mają prawo ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestracji jako podatnik VAT czynny. Przedstawiciel podatkowy zostanie w takich sytuacjach zobowiązany do składania deklaracji VAT – w imieniu własnym i na rzecz wspomnianego podatnika. Dotyczyć ich będzie deklaracja VAT-13, która obejmuje tylko rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Jako że dostawa ta opodatkowana jest stawką na poziomie 0%, w formularzu nie ma pola na wpisanie kwoty należnego podatku.

Rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzające zmiany we wzorach formularzy VAT wejdą w życie 1 kwietnia 2013 r.

ODPIS NA FUNDUSZ SOCJALNY W 2013 R.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w dniu 9 listopada 2012 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r., które wynosiło 2917,14 zł. Odpisy na ZFŚS w 2013 r. (tak jak w 2011 i 2012 r.) będą więc wynosiły:

Rodzaj odpisu

Podstawa naliczenia odpisu

Stopa odpisu

Kwota odpisu

Podstawowy (na jednego zatrudnionego)

2917,14 zł

37,5%

1093,93 zł

Odpisy szczególne:

 • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze

jw.

50,0%

1458,57 zł

 • na jednego zatrudnionego zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności

jw.

43,75%

1276,25 zł

 • na pracownika młodocianego w 1., 2. i 3. roku nauki

jw.

5% – w 1. roku nauki

145,86 zł

jw.

6% – w 2. roku nauki

175,03 zł

jw.

7% – w 3. roku nauki

204,20 zł

 • odpis zwiększający wysokość odpisu podstawowego na każdego emeryta objętego opieką socjalną pracodawcy

jw.

6,25%

182,32 zł

 

Należy pamiętać, że pracodawcy mający obowiązek tworzenia funduszu socjalnego (tj. zatrudniający powyżej 20 pracowników w dniu 1 stycznia br. w przeliczeniu na pełne etaty) – do końca maja br. muszą odprowadzić na konto funduszu 75% wysokości odpisu ustalonego na bieżący rok. Pozostałą część muszą wpłacić na konto do 30 września br.

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego, ale wypłacają swoim pracownikom świadczenie urlopowe muszą pamiętać, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego uzależnionego od warunków pracy tj. w przypadku pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy – 1047,84 zł.

OD 1 KWIETNIA 2013 R. SKŁADKA WYPADKOWA  DLA FIRM BEZ ZMIANY

Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się nowy okres składkowy w zakresie ubezpieczenia  wypadkowego.  Ponieważ stan prawny w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie, nie zmieniają się więc zasady ustalania składki wypadkowej na nowy okres składkowy.  Składka będzie więc zależna wyłącznie od wielkości firmy, profilu działalności, od stanu przestrzegania bezpieczeństwa w firmie.

Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia ZUS nie więcej niż 9 osób składka na nowy rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. wynosić będzie tak jak dotychczas  1,93% tj. 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Według aktualnych stawek, najwyższą, w wysokości 3,86 proc. objęte jest górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. Połowa, czyli 50% z tej składki daje - wspomniane wcześniej ryczałtowe 1,93% podstawy wymiaru dla płatników zatrudniających do 9 osób.

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych, a jednocześnie nie mający obowiązku przekazywania do ZUS informacji ZUS IWA za trzy ostatnie lata, ustalają wysokość stopy procentowej składki wypadkowej w zależności od grupy działalności PKD do której należy płatnik.

Płatnikom, którzy przekazywali do ZUS przez trzy lata „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” (ZUS IWA), stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Firmy te, do 20 kwietnia otrzymują z ZUS-u zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli jednak płatnik do 30 kwietnia nie otrzyma tego zawiadomienia, to powinien sam zgłosić się do swojego oddziału ZUS, gdzie zostanie mu podana odpowiednia stawka.

Przepisy określające zasady różnicowania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe zawarte są w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 ze. zm.)

oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U.      z 2006 r. nr 200 poz. 1692 ze zm.).

KASY FISKALNE -  NOWE ZASADY EWIDENCJONOWANIA OD 1 KWIETNIA

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozporządzenie ws. sposobu i warunków prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Przepisy doprecyzowują m.in. kwestię odrębnej ewidencji. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z § 3 projektu, obowiązek ewidencjonowania dotyczyć ma każdej sprzedaży, w tym otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty).

Nowe przepisy precyzują kwestię zwrotu towarów i uznania reklamacji towarów i usług.      W odrębnej ewidencji należy – jak wskazuje § 3 ust. 5 projektu – ująć te zwroty i reklamacje, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży.

Taka ewidencja powinna zawierać m.in. numer paragonu fiskalnego, nazwę towaru lub usługi, datę oraz godzinę sprzedaży, termin dokonania zwrotu lub reklamacji oraz sam dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży i protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji, podpisany przez nabywcę i sprzedawcę.

Dokumentem potwierdzającym sprzedaż może być przykładowo paragon, umowa sprzedaży czy też gwarancja.

Jak wynika z nowego rozporządzenia, w odrębnej ewidencji powinny być ujęte również „oczywiste pomyłki” w zaewidencjonowanej sprzedaży (np. do kasy wprowadzono pomyłkowo zamiast 50 zł 500 zł) . Odrębna ewidencja musi zawierać w takiej sytuacji krótki opis przyczyn i okoliczności wystąpienia pomyłki oraz błędnie zewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i kwoty należnego podatku).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 8 lutego 2013 r.) Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków używania kas przez podatników. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 r.

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A UBEZPIECZENIE W ZUS

Wielu podatników rozpoczynających działalność gospodarczą ma wątpliwości – od kiedy należy płacić składkę ZUS. Czy podanie daty rozpoczęcia  działalności w ewidencji gospodarczej jest już podstawą do odprowadzania składki ZUS.

Na ten temat wypowiedział się ZUS Oddział w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 13.02.2013 r. znak: DI/100000/451/126/2013, w  której stwierdził:

„o prowadzeniu działalności gospodarczej skutkującej dla przedsiębiorcy obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w ZUS nie decyduje sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej.  Istotne znaczenie ma faktyczne prowadzenie (wykonywanie) tej działalności.

Organ rentowy przypomniał, że osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega  obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu na który jej prowadzenie zostało zawieszone. Powołując się na wyrok WSA w Warszawie z dnia 4,12,2007 r. sygn.. akt VII SA/Wa 1578/07 zwrócił uwagę, że zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem, ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności. Z tego powodu wpisowi do ewidencji nadawano zawsze charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny.

Organ rentowy dodał też, że obowiązkowi ubezpieczeń społecznych podlega osoba faktycznie prowadząca działalność gospodarczą (a więc wykonująca tę działalność). Nie podlega mu zaś osoba jedynie figurująca w ewidencji działalności gospodarczej na podstawie wpisu, która działalności nie prowadzi (por. wyrok SN z 13.11.2008 r. sygn.. akt II UK 94/08).

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.