Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa kwiecień 2013

KASY FISKALNE OD 1 KWIETNIA 2013 R.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiany w przepisach rozporządzenia (rozporządzenie z 14.03.2013 r. Dz.U. z 15.03.2013 r. poz. 363), które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów.

Mogą one nadal być wykorzystywane aż do czasu ich zużycia. Podatnik powinien natomiast dysponować kasą rejestrującą, w szczególności posiadającą wystarczającą pamięć, odpowiednią do profilu prowadzonej przez niego działalności, co nie jest nowym wymogiem. Wymóg umieszczania NIP nabywcy (na jego żądanie) na paragonie będzie dotyczył tylko kas, które umożliwiają taką funkcję.

Przepisy nowego rozporządzenia doprecyzowują także konieczność zamieszczenia na paragonie nazwy towaru, tak aby był on jednoznacznie identyfikowalny. Sposób „jednoznacznego" identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Oznacza to, że tak jak dotychczas, to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi tak, aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub usługę. Przepisy nie wykluczają przy tym – tak jak obecnie – stosowania skrótów, a dotychczasowa praktyka potwierdza, że podatnicy korzystają z tej możliwości.

Z uwagi jednak na niejednolitą praktykę stosowania dotychczas wyżej opisanego wymogu przez podatników, MF doprecyzowało przepisy na potrzeby tych przedsiębiorców, którzy prowadzili ewidencję niepozwalającą na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług oraz przewidziało okres 6 miesięcy na dostosowanie się do obowiązujących zasad. Przepis ten wchodzi bowiem w życie od 1.10.2013 r.

JESZCZE RAZ O OPODATKOWANIU  PRZEKAZYWANYCH FOLDERÓW

W Informacji Podatkowej Nr 3 informowałam o zmianach w ustawie o podatku VAT, które weszły w życie od 1 kwietnia br., w tym min. sygnalizowałam o opodatkowaniu przekazywanych ulotek reklamowych, folderów. W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi tego zagadnienie przedstawiam ten temat szerzej.

Przed zmianą przepisów przekazywanie folderów reklamowych, katalogów, ulotek informacyjnych, bez względu na ich wartość, nie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku VAT. Często podatnicy stosowali te przepisy również w przypadku przekazywania gadżetów reklamowych (kubków, długopisów, pendrive’ów) z nadrukowanymi danymi firmy. Brak legalnej definicji drukowanego materiału reklamowego sprawiał, że organy podatkowe różnie podchodziły do tej kwestii kierując się przy podejmowaniu decyzji np. ilością informacji jaką zawierał wydruk.

Art. 7 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. nie pozostawia już wątpliwości.

Do 31.03.2013 r. nie podlegały opodatkowaniu:

przekazywane drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości i próbki.

 

Od 01.04.2013 r. przepis ten stanowi, że opodatkowanie podatkiem VAT nie dotyczy:

przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zniknął zatem zapis o drukowanych materiałach reklamowych i informacyjnych. Materiały takie będą teraz korzystały ze zwolnienia wyłącznie, gdy będą wypełniały definicję prezentów o małej wartości. Są nimi towary, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 zł netto (w przypadku nieprowadzenia dodatkowej ewidencji). Oznacza to, że od 01.04.2013 r. każde nieodpłatne przekazanie firmowego katalogu, folderu reklamowego czy innego gadżetu reklamowego, niezależnie od jego charakteru, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT jeżeli jego cena nabycia przekroczy 10 zł., a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia. Oczywiście przekazanie takie musi mieć również związek z prowadzoną działalnością.

Nowe przepisy skomplikują i „podrożą” rozliczenia przedsiębiorcy dokonującego przekazań  jakiegokolwiek np. katalogu z ofertą, folderu zawierającego katalog produktów itp., jeżeli koszt jego wytworzenia będzie przekraczał wspomniane 10 zł. Nie ma tutaj bowiem znaczenia, że „obdarowanym” będzie przedsiębiorca, a katalog służy do dokonywania zamówień i nie stanowi de facto żadnego realnego przysporzenia dla firmy, która go otrzymała.

Pewnym rozwiązaniem w tej sytuacji pozwalającym ograniczyć negatywne skutki tej regulacji może być sprzedaż takiego katalogu za symboliczną złotówkę. Jeżeli kontrahent nabywający katalog nie jest podmiotem powiązanym, w rozumieniu art. 32 ustawy, wówczas podatnik nie powinien się obawiać zakwestionowania ceny przez organ podatkowy. Ponadto nawet minimalna cenę można uznać za wygórowaną w przypadku sprzedaży katalogu, którego jedynym zadaniem jest umożliwienie zapoznania się z ofertą sprzedawcy.

Drugie rozwiązanie może stanowić formuła, w której katalogi są jedynie udostępniane kontrahentom, ale ich właścicielem nadal pozostaje podatnik. W tym przypadku dla odpowiedniego udokumentowania wystarczające będzie umieszczenie na takim katalogu stosownej adnotacji lub zawarcie odpowiednich zapisów w umowie współpracy.

 MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA FAKTURY

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego. To potwierdzenie nabycia określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. W jakich warunkach fakturę można anulować?

Zaznaczmy na początek, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wystawienie faktury - w myśl art. 106 ust. 1 i 3 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Podatnik wystawia zatem fakturę w razie sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów lub usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Wprowadzenie do obrotu - faktura jedynie sporządzona a niewprowadzona do obrotu prawnego (faktura anulowana) nie jest fakturą wystawioną w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu  i nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w niej wykazanego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji anulowania faktury podatnik nie wykazuje wartości w niej zawartych w deklaracji VAT.

Z przepisów rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów  i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.  z 2011 r., nr 68 poz. 360, z późn. zm.) wynika, że podstawową formą korygowania faktury jest – w myśl § 13 i 14 – wystawienie faktury korygującej, a w niektórych przypadkach – zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia – noty korygującej. Zatem generalna zasada dotycząca korygowania danych zawartych w fakturze polega na wystawieniu faktury korygującej.

Podkreślić jednak należy, że dotyczy to sytuacji, gdy faktura została wprowadzona do obrotu prawnego (jest w posiadaniu nabywcy), dokumentuje faktycznie dokonane czynności, a po jej wystawieniu wystąpiły okoliczności, o których mowa we wskazanych wyżej przepisach rozporządzenia.

Prawo do anulowania faktury - przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjątku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 października 2011 r., nr IPPP3/443-982/11-2/LK.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że w spółce zdarzały się sytuacje, w których omyłkowo sporządzono nieprawidłowe faktury. Nieprawidłowości te zwykle były wynikiem błędu technicznego systemu finansowo-księgowego lub pracownika     i skutkowały wygenerowaniem w systemie i wydrukowaniem (albo wyłącznie wygenerowaniem) faktury zawierającej błędy.

Spółka wskazała, że faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego, ponieważ zarówno oryginał, jak i kopia faktury znajdowały się w jej posiadaniu. Były również przypadki wysłania faktury do osoby wskazanej, jako nabywca, który następnie dokonał jej zwrotu bez wprowadzenia do ksiąg (nie uwzględnił w ewidencji).

Dyrektor IS potwierdził, że gdy faktury nie zostały wysłane bądź gdy zostały wysłane, odebrane, a następnie odesłane przez kontrahentów bez wprowadzenia do ksiąg, nie doszło do zrealizowania transakcji. Spółka wprawdzie sporządziła faktury VAT, jednak nie zostały one wprowadzone do obrotu prawnego. Ponadto z przedstawionych przez wnioskodawcę okoliczności wynikało, że jest on w posiadaniu zarówno oryginału jak i kopii przedmiotowych faktur VAT. Zatem stwierdzić należało, że spółka miała prawo do anulowania przedmiotowych faktur.

Anulowanie powinno odbyć się przez opatrzenie faktur VAT odpowiednią adnotacją               o przyczynie i okolicznościach anulowania i pozostawienie ich w dokumentacji podatkowej, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

Anulowanie tylko jako wyjątek - organ podatkowy zwrócił dodatkowo uwagę, że anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w razie zaistnienia takiej konieczności. Tym samym podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych.

POCZTA MOŻE KONTROLOWAĆ FIRMY BEZ ZAPOWIEDZI

Poczta Polska ma prawo bez żadnych zapowiedzi kontrolować, czy przedsiębiorstwa mają zarejestrowane odbiorniki telewizyjne i radiowe – orzekł w tym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny. Z decyzji zadowolona jest m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która zabiega o zwiększenie wpływów z abonamentu.

Zgodnie z decyzją NSA, kontrola posiadanych przez firmę odbiorników RTV                           i wywiązywanie się z obowiązku zapłacenia opłaty abonamentowej nie mogą być realizowane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a powinny na mocy ustawy        o opłatach abonamentowych. W tej ostatniej ustawie nie ma z kolei żadnej wzmianki, która określałaby, że przed kontrolą konieczna jest wcześniejsza zapowiedź takich działań.

Stanowisko NSA dotyczy sprawy mającej początek w 2010 r., kiedy to kontrolerzy Poczty odwiedzili jeden z krakowskich hoteli. Znaleźli tam aż 22 niezarejestrowane telewizory, za które nie opłacano abonamentu. W efekcie właściciel hotelu miał zapłacić 11 tys. zł, jednak odwołał się do resortu infrastruktury. Jako że okazało się to nieskuteczne, złożył następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, argumentując przy tym, że zgodnie   z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej – kontrola powinna być zapowiedziana.

Warszawski sąd przychylił się do interpretacji przedsiębiorcy, lecz ostatecznie NSA uchylił decyzję WSA. „Kontrola opłacania abonamentu RTV może się odbywać bez wcześniejszego uprzedzenia przedsiębiorcy. Sprawdzenia posiadanych przez przedsiębiorcę telewizorów nie wpisuje się w zakres kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które to do czynności kontrolnych wymagają wcześniejszego powiadomienia” – podsumowuje w specjalnym oświadczeniu KRRiT.

 

 

FAKTURA PRO FORMA NIE WYWOŁUJE ŻADNYCH SKUTKÓW W VAT

 Ustawa o VAT ani rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie posługują się pojęciem "faktura pro forma". W praktyce gospodarczej ukształtował się jednak pogląd, że taka faktura pełni jedynie rolę wstępnej oferty handlowej, zachęty do podpisania umowy. Ponieważ nie dokumentuje ona żadnego zdarzenia gospodarczego, to nie wywołuje żadnych skutków w VAT ani u wystawcy takiego dokumentu, ani u nabywcy.

 

W związku ze zmianami w zakresie fakturowania, jakie obowiązują od 1 stycznia 2013 r., pojawiły się jednak wątpliwości, czy również w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia br. faktura pro forma pozostaje poza regulacjami ustawy o VAT. Wątpliwości te powstały dlatego, że obecnie faktura nie musi już zawierać oznaczenia "FAKTURA VAT" ani nawet "FAKTURA". Za fakturę może być zatem uznany każdy dokument, który zawiera wszystkie elementy, jakie faktura powinna zawierać.

 

Zmiana przepisów w omawianym zakresie nie powinna zmienić dotychczasowej praktyki, co oznacza, że nadal faktura pro forma nie powinna wywoływać żadnych skutków w VAT. W związku z wątpliwościami w tej sprawie zgłaszanymi przez podatników stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów, które potwierdza ww. pogląd (wyjaśnienie to dostępne jest na stronie internetowej www.mf.gov.pl):

 

"(…) Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT (podkreśl. red.). Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia również podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi (co do zasady, w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności - vide § 9 i 10 rozporządzenia fakturowego).

Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. zmian wprowadzonych ww. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r., nie zmieniło się merytoryczne podejście do dokumentów określanych mianem faktur pro-forma. W szczególności niezasadne jest stanowisko prezentowane przez niektórych autorów, że wystawienie takiego dokumentu         (w celu np. potwierdzenia przyjęcia zamówienia), w przypadku gdy będzie zawierał wszystkie dane wymagane dla faktur (w tym kwotę podatku), rodzi obowiązek zapłaty wykazanego podatku do urzędu skarbowego na podstawie art. 108 ustawy o VAT."

 

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

W Dz. U. z 28.03.2013 pod poz. 403 opublikowano ustawę z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

 

Zgodnie z nowymi przepisami termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. W transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem, termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie będzie mógł przekroczyć 30 dni. Terminy powyższe mogą zostać wydłużone tylko po spełnieniu określonych warunków. W przeciwnym razie wierzyciel będzie mógł naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek podatkowych.

Ustawa wprowadza również maksymalny, 30-dniowy termin na tzw. procedurę badania towaru lub usługi, w ramach której potwierdzana ma być ich zgodność z umową.

 

Nowa regulacja wprowadza również tzw. stałą rekompensatę o równowartości 40 euro, która ma pokryć wydatki ponoszone przez wierzyciela przy próbach odzyskania należności. Uprawnienie do naliczenia tej kwoty możliwe będzie od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez odrębnego wezwania do jej zapłaty. Gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie mógł uzyskać na drodze sądowej zwrot wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności.

 

Ustawa utrzymuje również niektóre rozwiązania przewidziane już w przepisach obecnie obowiązujących, m.in. możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek podatkowych za brak zapłaty w terminie oraz odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia przez wierzyciela i doręczenia faktury dłużnikowi, gdy strony ustaliły w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.

 

Ustawa stanowi implementację do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.