Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa maj 2013

ZMIANY ROZPORZĄDZEŃ MF W SPRAWIE PROWADZENIA PKPIR ORAZ RYCZAŁTU

 

W Dz.U. z 10 maja 2013r. pod poz. 551 opublikowano rozporządzenie MF z 30.04.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pod poz. 550 rozporządzenie z dnia 6.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepisy te obowiązują od dnia 11 maja 2013 r. Zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniami to min:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

  • wprowadzono nowy rodzaj dowodu księgowego na podstawie którego dokonuje się zmniejszenia lub zwiększenia kosztów wynikających z obowiązujących od 1.01.2013 r. przepisów o korekcie kosztów w związku z nieterminową zapłatą należności kontrahentowi. Określono podstawowe dane, jakie dokument ten powinien zawierać oraz zasady jego księgowania. Zmniejszenia lub zwiększenia kosztów będzie można dokonać raz w miesiącu, na podstawie zestawień ww. dowodów księgowych na koniec każdego miesiąca, nie później niż do 20 dnia następnego,
  • uregulowano, zasady postępowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca dotychczas zmniejszał lub zwiększał koszty bez wpisywania tych operacji do księgi przychodów i rozchodów. Ci podatnicy  muszą dokonać stosownych wpisów do PKPiR w maju, podając w „Uwagach” pozycje księgi, w której zaewidencjonowano koszty,
  • uregulowano kwestie związane z ustalaniem wartości remanentu sporządzanego przez przedsiębiorcę, wynikającego ze zmniejszania kosztów,
  • wprowadzono możliwość dokonywana w księdze zapisów obrotu zarejestrowanego w kasie fiskalnej na podstawie miesięcznego raportu fiskalnego. Dotychczasowe przepisy nie dawały możliwości ewidencjonowania w księdze obrotu z kasy fiskalnej na podstawie miesięcznego raportu fiskalnego.

 

Ryczałt ewidencjonowany

  • wprowadzono możliwość ewidencjonowania przychodu z kasy fiskalnej nie tylko na podstawie dobowego raportu ale również  na podstawie raportu miesięcznego.

Na odwrocie miesięcznego raportu, podatnik musi wpisać łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu.

 

NOWE WZORY DEKLARACJI VAT

 

W Dzienniku Ustaw z 26.03.2013 r., pod poz. 394, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. W załącznikach do tego rozporządzenia określono wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M, wraz z objaśnieniami.

W "nowych" deklaracjach usunięto m.in. pozycje, w których podawało się adres siedziby (zamieszkania) podatnika. Nie będzie też konieczności podawania numeru PESEL (dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi). W danych identyfikacyjnych podatnika będzie jedynie trzeba podać rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna) oraz pełną nazwę i regon (dotyczy podatników niebędących osobami fizycznymi) lub nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (dotyczy osób fizycznych).

"Nowe" deklaracje należy stosować począwszy odpowiednio od rozliczeń za kwiecień 2013 r. (VAT-7, VAT-8 i VAT-9M) lub za II kwartał br. (VAT-7K, VAT-7D). "Stare" wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D (obowiązujące przed 1 stycznia 2013 r.) mogą być nadal stosowane, nie dłużej jednak niż do rozliczeń za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r. Nie dotyczy to jedynie rozliczeń, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ww. ustawy (dotyczy korekt VAT w związku z tzw. "ulgą na złe długi").

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. Jednocześnie utraciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w tej samej sprawie (Dz. U. nr 211, poz. 1333 ze zm.).

 

 

KRÓTSZE TERMINY ZAPŁAT W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Od 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jest to kolejna próba ustawowego ograniczenia problemu zatorów płatniczych poprzez skrócenie terminów płatności w transakcjach handlowych oraz nałożenie dodatkowych sankcji dla dłużników.

Podstawowa zasada naliczania odsetek po 30 dniach pozostała bez zmian - podobnie jak we wcześniej obowiązującej ustawie, jeżeli w umowie określono termin zapłaty dłuższy niż 30 dni lub nie określono żadnego terminu płatności, wierzyciel ma prawo żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia dostawy towaru lub wykonania usługi i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku dotyczącej tego świadczenia. Odsetki dłużnik może naliczyć do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności  świadczenia pieniężnego (czyli upływu terminu zapłaty). Jeżeli płatność zostanie dokonana po dniu upływu terminu płatności dłużnik może żądać zapłaty odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych płatności na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 

Maksymalne terminy płatności –  dla określonych grup transakcji wprowadzono nowe rozwiązanie w postaci maksymalnych terminów płatności, jednocześnie jednak przewidując, pod pewnymi warunkami,  możliwości ich wydłużenia.

Podmioty gospodarcze - w transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotami innymi niż podmioty publiczne maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Stosowanie dłuższych terminów płatności jest zagrożone sankcjami. Skuteczność nowo wprowadzonego przepisu będzie jednak mocno ograniczona poprzez określone w ustawie wyjątki od ww. powszechnie obowiązującego terminu.

W przypadku, gdy zastosowany termin płatności byłby dłuższy od 60 dni i nie pozostawałby w sprzeczności ze „społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadniony, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi” może on zostać wydłużony w sposób dowolny określony w umowie bez dodatkowych sankcji. Przyjęcie w ustawie tak nieostrych pojęć jak „społeczno-gospodarczy cel umowy” czy też „zasady współżycia społecznego” może w znaczący sposób ograniczyć pozytywne efekty zastosowania w ustawie maksymalnego terminu płatności.

Podmioty publiczne - nieco lepiej sytuacja przedstawia się w przypadku gdy nabywcą towaru lub usługi jest podmiot publiczny. W takich transakcjach maksymalny termin płatności wynosić będzie  30 dni. Jednak w przypadku gdy ustalenie dłuższego terminu płatności „obiektywnie uzasadnione jest właściwością lub szczególnymi elementami umowy” może on zostać wydłużony, ale maksymalnie do 60 dni.

Sankcje za przekraczanie maksymalnych terminów płatnościw przypadku, gdy, dłużnik przekroczy maksymalne terminy płatności wierzyciel ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek od zaległości podatkowych liczonych od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (czyli terminu zapłaty) do dnia rzeczywistej zapłaty. Ten przepis skutkowałby rzeczywistym zwiększeniem obciążeń dłużnika i mógłby wpływać na terminowe regulowanie przez nich płatności, gdyby wysokość odsetek podatkowych była wyższa od odsetek ustawowych. W chwili obecnej tak jednak nie jest.  Stąd też w momencie wejścia w życie tych nowych regulacji, przepisy te zapewne pozostaną martwe.

Zbadanie towaru przedłuża termin płatności - kolejny nowy przepis wprowadza zasadę, że jeżeli strony w umowie przewidziały konieczność zbadania towaru lub usługi celem potwierdzenia jego zgodności z umową, to termin płatności przesuwa się do dnia dokonania tego zbadania jednak nie dłużej niż do 30 dnia od dnia dostawy towaru lub wykonania usługi. Inaczej mówiąc to od dnia dokonania tego zbadania naliczane są wszelkie terminy wynikające z omawianej ustawy, data wykonania usługi lub wydania towaru nie ma tu już znaczenia.

Rekompensata dla wierzyciela - w myśl nowych przepisów, jeżeli dłużnik przekroczy ustawowe terminy płatności (generalnie 60 dni dla podmiotów gospodarczych, 30 dni dla podmiotów publicznych) wierzycielowi przysługuje automatycznie rekompensata z tytułu kosztów odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro od jednej płatności (faktury). Jeżeli jednak koszty odzyskiwania należności okażą się być wyższe od zryczałtowanej kwoty 40 euro wierzycielowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w całości.     

Nowe zasady mogą być stosowane dla transakcji handlowych (umów) zawartych po dniu wejścia w życie ustawy tj. od 28 kwietnia 2013 r.

PIERWSZY ODPIS NA ZFŚS TYLKO DO 31 MAJA

31 maja upływa termin przekazania pierwszej raty odpisów przez podmioty, które utworzyły w 2013 roku Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ustawa z dnia 4.03.1994 r. o ZFŚS Dz.U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.).

Pracodawcy, którzy mieli obowiązek bądź też dobrowolnie utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą w terminie do 31 maja przekazać pierwszą – podstawową ratę w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów odprowadzonych na fundusz. Pozostałą kwotę w wysokości 25%, jeżeli na konto ZFŚS wpłynęło wyłącznie 75% odpisu, a nie więcej, należy przekazać do 30 września. Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wysokość odpisu podstawowego wynosi co do zasady na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 Grupy pracodawców zobowiązane do utworzenia ZFŚS wskazują przepisy ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z nimi fundusz tworzą pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniali co najmniej 20 pracowników. Grupa ta ma jednak możliwość odstąpienia od utworzenia funduszu. Możliwości takiej nie mają jednak pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy zobowiązani są do utworzenia funduszu. W powyższym przypadku  obowiązek utworzenia ZFŚS występuje bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Przypomina się, że pracodawcy zatrudniający mniej niż dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności (art. 3 ust. 3 ustawy). Skorzystanie z tego zwolnienia jest jednak uzależnione od statusu pracodawcy (musi on funkcjonować poza sferą budżetową) oraz spełnienia formalności określonych w ustawie o ZFŚS. Procedura rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczenia urlopowego uzależniona jest od tego, ilu pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty oraz osobowo) jest zatrudnionych w danym zakładzie.

Jeżeli stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku wynosi poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz w ujęciu osobowym, pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy przekazuje pracownikom informację o nietworzeniu Funduszu i (lub) niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego (art. 3a ustawy o ZFŚS).

Przekazanie informacji następuje w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy. Należy podkreślić, że wspomniana rezygnacja dotyczy tylko tego roku, w którym została dokonana. W następnym roku (latach), w zależności od decyzji pracodawcy, informację o rezygnacji trzeba ponawiać, pamiętając o czasowych ramach na dokonanie tej czynności (w styczniu danego roku).

FAKTURA NA ZAKUP PALIWA – A NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU

Od 1 stycznia 2013 r. w przepisach ustawy o podatku VAT zniesiono obowiązek wpisywania na fakturze dokumentującej sprzedaż paliw wlewanych do baku pojazdu samochodowego -numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

Zmiana przepisów w ww. zakresie nie oznacza, że podatnicy nie mogą zamieszczać na fakturach takich danych. Wpisanie takich danych jest potrzebne z uwagi na przydatność tego numeru w rozliczeniach z fiskusem.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 pkt 1-6 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 247 poz. 1652 ze zm.) podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do napędu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz innych niż samochody osobowe, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, spełniających warunki określone w ww. przepisie.

W związku z powyższym, podatnik, który zamierza odliczyć podatek VAT z faktury zakupu paliwa do pojazdu (bez numeru rejestracyjnego) musi udowodnić, że  dokumentuje ona nabycie paliwa do pojazdu spełniającego wymogi przepisów ustawy VAT.

Dlatego też, moim zdaniem, pomimo zmiany przepisu w celach dowodowych podatnik powinien na fakturze dokonać stosownej adnotacji o numerze rejestracyjnym pojazdu, do którego zakupiono paliwo.

ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZEZ OSÓB PRAWNYCH PRZY KARCIE PODATKOWEJ

Często podatnicy mają wątpliwości, czy wykonywanie usług na rzecz osób prawnych wyklucza opodatkowanie kartą podatkową?

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Co do zasady prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej nie jest uzależnione od wykonywania działalności wyłącznie na rzecz ludności. Ustawodawca wprowadza wyjątek od powyższej zasady. Dotyczy on wyłącznie wykonywania usług w zakresie złotnictwa - jubilerstwa, wymienionych w części I tabeli pod poz. 4, które mogą być wykonywane tylko dla ludności, oraz usług wymienionych w części I tabeli pod pozycjami 70-76, w których to poza świadczeniami dla ludności dopuszczalne jest wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców, ale w rozmiarze nieprzekraczającym w 2013 r. kwoty 63 152 zł przychodu rocznie.

Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie „ludność” rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludność” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wykonywanie  usług mieszczących się w części I tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie na rzecz osób prawnych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), poza wyjątkami wskazanymi wyżej, nie spowoduje utarty  prawa do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Pogląd ten znalazł potwierdzenie min. w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 6.03.2013 r., sygn. IPPB1/415-72/13-2/MT.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.