Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

OD 1 LIPCA NIP-7 I ZAP-3 KOLEJNE  DRUKI MOŻNA WYSYŁAĆ RZEZ INTERNET

Od 1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 roku  w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2013 poz. 203). 

 

Rozporządzenie to wskazuje, że od 1 lipca 2013 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą mogły być składane zgłoszenia:

NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (nie będącej przedsiębiorca i nie prowadzącą działalności gospodarczej) oraz załączniki do deklaracji NIP-7: NIP-B - informacja o rachunkach bankowych, NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności.

ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem,

  

Ponadto Ministerstwo Finansów 5 czerwca 2013 r. wydało rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2013 poz. 669). Rozporządzeniem tym rozszerzono listę deklaracji możliwych do składania przez internet. Wśród nowych deklaracji znajdą się:

VAT-13 - deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego,

PT-1 - oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym,

PT-2 - zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego.

 

Ze względu na fakt, że obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej było już wielokrotnie nowelizowane Ministerstwo Finansów w nowym rozporządzeniu nie tylko wprowadza nowe deklaracje lecz również wymienia wszystkie już obowiązujące. W celu ułatwienia podatnikom korzystania z rozporządzenia wszystkie punkty zostały uszeregowane  według rodzajów deklaracji dotyczących danego podatku. Rozporządzenie wchodzi w życie 11 czerwca 2013 roku.

NOWE WZORY VAT-UE OD 1 LIPCA

Od 1 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2013 r. poz. 724).

 Dokument wprowadza nowe wzory formularzy VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C oraz VAT-UEK. Modyfikacje wzorów mają ścisły związek z wejściem 1 lipca 2013 r. Chorwacji do Unii Europejskiej.

Do tego faktu dostosowane zostaną następujące wzory formularzy: VAT-UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach; VAT-UE/A – informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów; VAT-UE/B – informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów; VAT-UE/C – informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług; VAT-UEK – korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.

Jak wskazano w rozporządzeniu, nowe wzory mają mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za lipiec (informacje miesięczne) i za III kwartał 2013 r. (informacje kwartalne).

Ze „starych” formularzy korzystać będzie można jeszcze składając informacje za okresy rozliczeniowe w 2013 r. Nie mogą one jednak dotyczyć umów zawieranych z kontrahentami z Chorwacji.

PROGRAM MDM ZATWIERDZONY. KONIEC ZWROTU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o utworzeniu programu „Mieszkanie dla Młodych”, który ruszy z początkiem 2014 r. Młode osoby będą mogły liczyć na wsparcie zakupu jedynie nowych mieszkań. Program sfinansowany zostanie praktycznie w całości z oszczędności z tytułu likwidacji zwrotu podatku VAT za materiały budowlane.

 

Od nowego roku obowiązywać przestanie ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Projekt właściwie niczym nie różni się od pierwotnych założeń. Na pomoc liczyć mogą więc młode małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne, które nie przekroczyły 35 r. życia (w przypadku par znaczenie ma wiek młodszego z małżonków). Wsparcie obejmie jedynie zakup dokonany na rynku pierwotnym (nowe mieszkania) i polegać ma na dopłacie do wkładu własnego przy kredycie.

 

„Dofinansowanie wkładu własnego ma wynosić 10 proc. (dla singli i rodzin bezdzietnych) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wielkość powierzchni użytkowej mieszkania nie może być większa niż 75 m2, z tym że dofinansowaniem będzie objęty metraż do maksymalnie 50 m2” – czytamy w rządowym komunikacie.

Osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko mogą liczyć na nieco wyższe dofinansowanie (razem 15 proc.). Dodatkowy bonus (5 proc.) przysługiwać ma również rodzinom, którym w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko (liczy się też przysposobienie).

 

Wprowadzenie zmian przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

 

 

30 CZERWCA BR. UPŁYWA TERMIN PRZEKAZANIA DO ZUS DOKUMENTÓW WYREJESTROWUJĄCYCH

 

Od 1 stycznia 2013 r. roku weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1016). Aktem tym wprowadzono kilka istotnych zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.), dalej ustawy zdrowotnej.

Związane są one m.in. ze zgłaszaniem/wyrejestrowaniem do/z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Zgodnie z nimi, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) jest zobowiązana poinformować płatnika składek (np. pracodawcę) o: członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia,
okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 lipca 2012 r., w terminie do 30 czerwca 2013 r. płatnicy składek zobowiązani zostali do przekazania do ZUS "zaległych" formularzy wyrejestrowujących z ubezpieczenia zdrowotnego za te wszystkie osoby, w stosunku do których wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Odnosi się to więc do osób, które w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów nie zostały wyrejestrowane z tego ubezpieczenia (np. pracownicy, członkowie ich rodzin). Przypominamy, że wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca dokonuje na formularzu ZUS ZWUA, z kolei członków jego rodziny (wcześniej przez niego zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego) na formularzu ZUS ZCNA.

 

SEJM PRZYJĄŁ ELASTYCZNY CZAS PRACY

 

Sejm uchwalił 13.06.2013 r. nowelizację Kodeksu Pracy, wydłużającą do roku okres rozliczeniowy czasu pracy. Celem rozwiązania jest pomoc w uratowaniu jak największej liczby miejsc pracy oraz w utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie spowolnienia gospodarczego.

 

Nowelizacja umożliwi bardziej racjonalną organizacje czasu pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy pozwoli przedsiębiorcom dostosować zapotrzebowanie na wykonywaną pracę do bieżących potrzeb, zaś pracownikom możliwość wnioskowania o indywidualne skorzystanie z ruchomego czasu pracy.

 

Nowe przepisy pozwalają też na wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik na rozpocząć pracę. Pracownik ma zagwarantowane wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna, nawet jeśli w danym miesiącu nie miałby obowiązku wykonywania pracy. Wprowadzenie tych rozwiązań musi być zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy i nie będzie możliwe bez zgody reprezentacji pracowników.

 

 WAŻNE WYROKI

VAT OD USŁUG TRANSPORTOWYCH I BUDOWLANYCH MOŻNA ROZLICZYĆ W MIESIĄCU WYSTAWIENIA FAKTURY - WYROK TSUE

 

W przypadku świadczenia usług transportowych (a także spedycyjnych czy budowlanych) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT).

 

W praktyce oznacza to, że zazwyczaj VAT od takich usług wykazuje się dopiero w miesiącu następnym w stosunku do daty wykonania usługi. Nie zawsze jednak jest to dla podatników korzystne, gdyż muszą oni "pilnować", czy przed upływem 30. dnia od wykonania usługi otrzymają zapłatę, która powodowałaby powstanie obowiązku podatkowego. Dlatego też niektórzy podatnicy woleliby wykazywać VAT od ww. usług już w momencie wystawienia faktury. Organy podatkowe dotychczas uznawały jednak, że takie postępowanie nie jest właściwe. Ich zdaniem, ustawodawca nie dał podatnikom wyboru w zakresie ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego. W przypadku braku zapłaty za usługę transportową (budowlaną, itp.), zdaniem fiskusa, VAT należy wykazać w 30. dniu od wykonania usługi, bez względu na datę wystawienia faktury.

 

Były jednak wątpliwości, czy przepisy krajowe są w tej kwestii zgodne z przepisami unijnymi. Jak bowiem stanowi art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Przepisy unijne dają wprawdzie państwom członkowskim pewną swobodę w zakresie ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego, ale nie ma tu pełnej dowolności. Muszą być bowiem zachowane warunki wskazane w art. 66 ww. Dyrektywy, czyli VAT powinien być wymagalny w jednym z następujących terminów:

a) nie później niż z datą wystawienia faktury;

b) nie później niż w momencie otrzymania zapłaty;

c) jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, w określonym terminie od daty zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym pojawiły się wątpliwości, czy wystawienie faktury dokumentującej wykonanie usługi transportowej nie powinno zobowiązywać do rozliczenia podatku (pomimo, że nie upłynęło jeszcze 30 dni od wykonania usługi i nie otrzymano zapłaty). O wyjaśnienie tej kwestii NSA zwrócił się do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (patrz - postanowienie z 4 stycznia 2012 r., sygn. akt I FSK 484/11). TSUE miał wyjaśnić, czy polski ustawodawca prawidłowo zaimplementował do porządku krajowego art. 66 Dyrektywy.


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 uznał, że unormowanie, zgodnie z którym obowiązek podatkowy od usług transportowych czy spedycyjnych powstaje najpóźniej z upływem 30 dni od dnia wykonania usługi, o ile wcześniej nie nastąpi zapłata, jest niezgodne z dyrektywą VAT.


W wyroku TSUE czytamy:

"(…) art. 66 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie unormowaniu prawa krajowego, zgodnie z którym podatek VAT w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych staje się wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż po upływie 30 dni od dnia świadczenia usługi, nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty. (…)"

 

Pomimo, że TSUE uznał polskie przepisy określające termin powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych za niezgodne z regulacjami unijnymi, stosowanie norm krajowych nie może podatnikom zaszkodzić. Również po tym wyroku podatnicy mogą zatem ustalać obowiązek podatkowy od ww. usług zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, czyli wykazywać VAT z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Podatnicy mogą jednak stosować także rozwiązanie zgodne z wykładnią TSUE, czyli mogą rozliczać VAT wcześniej, tj. już w momencie wystawienia faktury (nawet jeżeli nie otrzymali jeszcze zapłaty i nie upłynął 30. dzień od wykonania usługi).

 

Na zakończenie zaznaczamy, że od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywać "nowe" regulacje w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jeżeli jednak wcześniej podatnik otrzyma całość lub część należności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania (w tej części). Zasada ta będzie miała zastosowanie również do usług transportowych czy spedycyjnych. Natomiast w stosunku do usług budowlanych obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu na wystawienie faktury (czyli generalnie 30. dnia od wykonania usługi).

 

NSA: OPŁATY ZA AUTOSTRADY I PARKINGI NIE SĄ EKSTRA KOSZTEM PODATKOWYM

Opłaty za autostrady i parkingi, które pracodawca zwraca pracownikom wyjeżdżającym w podróż służbową prywatnym samochodem, są kosztem podatkowym tylko w ramach tzw. kilometrówki i nie mogą być dodatkowo odliczone – orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok dotyczy spółki z Poznania. Spółka zwracała pracownikom koszty związane z wyjazdem w delegację służbową prywatnym samochodem, w tym wydatki na paliwo i opłaty za autostrady i parkingi.

Koszty eksploatacji, zwłaszcza koszty paliwa, spółka odliczała od dochodu przed opodatkowaniem w ramach tzw. kilometrówki, czyli limitu wynikającego z pomnożenia liczby kilometrów przejechanych przez pracownika przez stawkę określoną w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

Natomiast opłaty za przejazd autostradą i opłaty parkingowe spółka chciała zaliczać do kosztów w całości, a nie w ramach tzw. kilometrówki. Uznała bowiem, że nie mają one bezpośredniego związku z przejechaną trasą, a pracownicy ponoszą je dodatkowo.

Izba Skarbowa w Poznaniu stwierdziła jednak, że opłaty za autostrady i parkingi mogą być kosztem podatkowym tylko w ramach tzw. kilometrówki, bo są niezbędne do jazdy samochodem w delegacji tak samo, jak koszty paliwa.

Spółka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ale sąd uznał, że interpretacja wydana przez izbę skarbową była prawidłowa i oddalił skargę spółki. Poznański sąd orzekł, że opłaty za autostrady i parkingi są dla pracodawcy kosztem podatkowym tylko w ramach tzw. kilometrówki, tak jak koszty zakupu paliwa, opon, ubezpieczenia OC i AC.

Spółka złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku, ale Naczelny Sąd Administracyjny podzielił w piątek stanowisko poznańskiego sądu i oddalił skargę (sygn. II FSK 1945/11).

 

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WS.  USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 43/11) dotyczący art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. został ogłoszony 18 czerwca 2013 r. w Dz. U. z 2013 r. poz. 692.


Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.


Wznowienie postępowania obejmować będzie tylko te przypadki, w których spełnione są łącznie następujące warunki:

  • nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,
  • śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,
  • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.),
  • wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowemu z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.

 

Wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału, tj. do dnia 18 lipca 2013 r. (art. 240 § 1 pkt 8 i art. 241 § 2 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa). Organem właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji.

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 76 Ordynacji podatkowej o zaliczeniu nadpłaty, m.in. na poczet zaległości podatkowych.
Ministerstwo Finansów zaleca organom podatkowym sprawne przeprowadzenie postępowań podatkowych i zwrot nadpłat.


MONTAŻ SZAF - PRECEDENSOWY WYROK NSA

 

Trwała zabudowa meblowa 
w mieszkaniach czy domach to usługa modernizacji opodatkowana 8-proc. stawką.

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, która uratuje od bankructwa wiele firm z branży zabudowy na wymiar, zwłaszcza szaf i kuchni. Poszerzony skład NSA orzekł, że w stanie prawnym od 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe – projektowanie, dopasowanie, montaż – tworzące  trwałą zabudowę meblową stanowi usługę modernizacji opodatkowaną preferencyjną stawką VAT (sygnatura akt I FPS 2/13).


 

NOWY URLOP RODZICIELSKI I DŁUŻSZE URLOPY MACIERZYŃSKIE

 

Wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do 6 tygodni oraz wprowadzenie nowej kategorii – urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni – przewiduje wchodząca w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Łączny wymiar tych urlopów będzie wynosił 1 rok przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice będą mogli dzielić się urlopem dodatkowym oraz urlopem rodzicielskim. (ustawa z 28.05.2013 o zmianie ustawy KP oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 13.06.2013 poz. 675).

Głównym celem ww. przepisów jest umożliwienie skorzystania po urodzeniu dziecka przez rok z płatnego urlopu – macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów będzie wynosił 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. W przypadku porodów mnogich wymiar ten będzie wynosił od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. 

 

Zmiany w dodatkowym urlopie macierzyńskim

Dodatkowy urlop macierzyński i zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze: do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (łączny okres urlopu macierzyńskiego wraz z maksymalnym dodatkowym urlopem macierzyńskim wynosi obecnie 26 tygodni) i do 8 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie).

Urlopu dodatkowego pracodawca udziela jednorazowo lub w dwóch częściach. Aby z niego skorzystać pracownik musi złożyć wniosek do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu (dotąd okres ten wynosił 7 dni). Jeżeli z urlopu dodatkowego nie skorzysta matka dziecka, będzie mógł go wziąć ojciec.

 

Nowe rozwiązanie – urlop rodzicielski

Obowiązuje też nowy rodzaj urlopu – rodzicielski. Będzie on przysługiwał bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop ten będzie udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, każda nie może być krótsza niż 8 tygodni, a ponadto mają one przypadać bezpośrednio jedna po drugiej.

Urlop rodzicielski i zasiłek za jego okres ma przysługiwać w wymiarze 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie (w wieku odpowiednio do 7 lub do 10 roku życia).

Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka, łączny wymiar urlopu obojga rodziców nie może przekraczać maksymalnego wymiaru, tj. 26 tygodni. Urlop ten jest udzielany na wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Do wniosku trzeba dołączyć pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania w okresie wskazanym we wniosku z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców albo o okresie, w którym drugi z rodziców zamierza korzystać z tego urlopu.

Nowe przepisy stosuje się do osób, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 r.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.