Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

 • do aktualności

Treść strony

Zapytanie ofertowe ZRP i MIRIP trenerzy prowadzenie szkoleń

Data publikacji 13.05.2016 r.

Zapytanie ofertowe

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Szanowni Państwo,

W ramach projektu opracowywanego przez konsorcjum w składzie Związek Rzemiosła Polskiego (lider projektu) oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (partner projektu) w odpowiedzi na Konkurs dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Informacji i Promocji,

 

 zapraszamy do złożenia oferty na:

 

Przeprowadzenie 32 dwudniowych szkoleń dla około 1280 przedsiębiorców w 16 województwach. Każde szkolenie prowadzone będzie przez dwóch trenerów w dwóch grupach.

 

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe.

 

 1. Informacje ogólne

1. Zamawiający:

Konsorcjum w składzie: Związek Rzemiosła Polskiego (lider projektu) oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (partner projektu) powołane na podstawie Umowy
o współpracy z dnia 10.05.2016 r. w celu wspólnej realizacji projektu opracowywanego
w odpowiedzi na Konkurs dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Informacji
i Promocji.

Związek Rzemiosła Polskiego:                     Mazowiecka Izba Rzemiosła Przedsiębiorczości

ul. Miodowa 14                                             ul. Smocza 27

00-246 Warszawa                                          01-048 Warszawa

NIP: 526-025-13-68                                      NIP:527-020-62-28

Tel: 22 50 44 223                                          Tel: 22 838 32 17,  22 838 16 10,

Fax: 22 831-96-10                                         Fax: 22 838 35 53   

 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Procedurą udzielania zamówień przez Wnioskodawców stanowiącą załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu.

Link do dokumentacji:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/konkurs-dotacji-na-dzialania-edukacyjne-w-zakresie-funduszy-europejskich-na-lata-2014-2020-2021/

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia i termin realizacji)
 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 32 dwudniowych szkoleń  dla średnio 40 osobowych  grup uczestników. Szkolenia realizowane będą w 16 województwach, po dwa w każdym województwie w odstępie czasowym. Każde szkolenie będzie prowadzone w dwóch podgrupach szkoleniowych liczących średnio 20 osób, każda przez innego trenera. Szkolenie będzie składać się z następujących części: ogólnej (4 godziny zegarowe prowadzone wspólnie przez dwóch trenerów), warsztatowej (10 godzin zegarowych dla dwóch podgrup jednocześnie) oraz czterech godzin konsultacji osobistych dla każdej grupy szkoleniowej. Każde szkolenie prowadzone będzie
  w wynajętym ośrodku/hotelu.
 2. Termin realizacji: początek września 2016 - koniec września 2017. Dokładne terminy szkoleń zostaną podane po podpisaniu umowy wsparcia z Ministerstwem Rozwoju.

 

Tematyka szkolenia:

1)  ogólna - przekrojowa prezentacja Funduszy Europejskich (FE) na lata 2014-2020 realizowanych na podstawie Umowy Partnerstwa oraz finansowanych w ramach Polityki Spójności UE, tj:

 1. 6 krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia (omawiany w tych województwach, których dotyczy), Pomoc Techniczna
 2. 16 regionalnych programów operacyjnych (w danym województwie omawiany RPO dotyczący tego województwa)
 3. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 4. Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
 5. oraz przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych z FE ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji (Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz Regionalne Inteligentne Specjalizacje)  i zwrotnych instrumentów finansowych.

 

2)   specjalistyczna – przedstawienie tematu innowacyjności oraz współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Zaproponowane w ramach szkolenia działania edukacyjne powinny kłaść nacisk
w szczególności na zagadnienia współpracy przedstawicieli świata nauki (uczelni wyższych, jednostek naukowych), biznesu i instytucji otoczenia biznesu w wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych przy wykorzystaniu środków FE. Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości, jakie FE dają przedsiębiorcom oraz korzyści jakie mogą osiągnąć. Szkolenie ma pokazać przedsiębiorcom, że innowacyjność jest kluczowym elementem sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Szkolenie powinno uwzględniać również pokazanie dobrych praktyk i przykładów sukcesu przedsiębiorców wprowadzających innowacyjne rozwiązania w swoich firmach w tym w zakresie: produktu, oferowanych usług i oferowanych usługach, a także przykłady udanej współpracy przedstawicieli nauki i biznesu.

 

Forma prowadzenia zajęć:

Każde szkolenie musi zawierać w sobie następujące elementy: wykład, warsztaty np.:
w formie dyskusji, prac w grupach - tzw peer-learning (czyli nauka przez wymianę wiedzy), gier edukacyjnych, praktycznych ćwiczeń i zadań, studiów przypadków), konsultacje osobiste. Zaproponowane formy prowadzenia szkolenia muszą charakteryzować się wysokim poziomem interaktywności i zaangażowania przedsiębiorców i kłaść nacisk na praktyczny aspekt zajęć.

 

Zadania trenera::

Trenerzy będą odpowiedzialni za:

 1. zbadanie potrzeb informacyjnych zrekrutowanych przedsiębiorców wchodzących
  w skład danej grupy szkoleniowej w oparciu o otrzymane wyniki badania (przed każdym szkoleniem, Zamawiający dostarczy  trenerom wypełnione ankiety uczestników pozyskane podczas rekrutacji.), a następnie wybór sposobu przekazania wiedzy dostosowany do danej grupy uczestników
 2. zmodyfikowanie na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb edukacyjnych uczestników, programu szkolenia i materiałów szkoleniowych
 3. poprowadzenie szkolenia (4 godziny sesji plenarnej prowadzonej wspólnie przez dwóch trenerów, 10 godzin warsztatów) prowadzonych samodzielnie prze jednego trenera w rozbiciu na dwa dni szkoleniowe.
 4. przeprowadzenie pod koniec każdego dnia szkolenia 2 godzin zegarowych konsultacji osobistych z uczestnikami szkoleń.

Ponadto trenerzy zobowiązani będą do:

 • uwzględnienia w przygotowywanych materiałach szkoleniowych oraz w prowadzeniu zajęć, wytycznych merytorycznych opracowanych przez Zamawiającego
 • udziału w spotkaniach zespołu trenerów w Warszawie, w siedzibie Zamawiającego. 

 

Forma współpracy: Pomiędzy Zamawiającym reprezentowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) lub Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRIP)
a Wykonawcami będą zawarte umowy zlecenia po podpisaniu przez lidera projektu umowy
o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą Oferentów, która jest niezbędna, aby zrealizować zadanie przewidziane w projekcie w opisie przedmiotu zamówienia (m.in. zakres tematyczny szkoleń oraz obszar terytorialny). Umowy zlecenia zostaną podpisane z Wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów po pozytywnym dla Zamawiającego rozstrzygnięciu Konkursu przez Ministerstwo Rozwoju.

 

III.   Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
 • dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia,
  tj. spełniają kryteria dostępu:
  • posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Funduszy Europejskich
  • posiadają wiedzę praktyczną z zakresu tematyki szkolenia (w dziedzinie aplikowania o środki unijne 2014-2020, realizacji projektów współfinansowanych z FE w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz
   w perspektywie  2014-2020).
  • posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców
   z Funduszy Europejskich 2014-2020
  • posiadają doświadczenie w prowadzeniu aktywizujących działań edukacyjnych przynajmniej w jednej z wymienionych form: blended learning, gry symulacyjne, peer learning, konsultacje osobiste, praca interaktywna z grupą
 • dołączą do oferty przykładowy program szkolenia
  1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim lub współpartnerem projektu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
   i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
   w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • - posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
 •  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 •  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli
 1. Oferent jest zobowiązany dołączyć do formularza ofertowego oświadczenie o braku
  w/w powiązań pomiędzy składającym ofertę a Zamawiającym (konsorcjum: ZRP 
  i MIRIP) stanowiącym Załącznik nr 4.
 2. W przypadku gdy którykolwiek z trenerów wskazanych przez Wykonawcę nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym, jego kandydatura na trenera zostanie odrzucona.

 

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1
  do Zapytania Ofertowego.
 4. Do oferty należy dołączyć: CV Wykonawcy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych z dopiskiem na potrzeby „Konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”, referencje, Załącznik nr 2 potwierdzający doświadczenie w zakresie prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców
  z zakresu Funduszy Europejskich, Załącznik nr 3 potwierdzający doświadczenie
  w prowadzeniu zajęć edukacyjnych podobnych do przewidzianych w projekcie oraz Załącznik nr 4 o braku powiązań pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.
 6. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę albo osobę umocowaną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.
 8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników.

 

 Miejsce oraz termin dostarczania ofert

1.  Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Związek Rzemiosła Polskiego (00-249 Warszawa, ul. Kapitulna 2/6, pok. 109 lub 110) lub w siedzibie Mazowiecka Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości: 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27, pok. 103, przesłać pocztą na jeden
z podanych powyżej adresów lub mailem (skan) na adres: nzn@zrp.pl lub na adres magdalena.weremczuk@fund.org.pl do dnia 23 maja 2016 r. godz. 10:00.

2.  Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. Kontakt z zamawiającym

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Magdalena Weremczuk, 22 838 01 72 wew. 121, email: magdalena.weremczuk@fund.org.pl, fax: 22 838 35 53, Norbert Pruszanowski tel. 22 50 44 256, 603 952 351, email: nzn@zrp.pl, fax: 22 831-96-10.

2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VII.  Ocena ofert

1. Ocenie merytorycznej zostaną podane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne i kryteria dostępu. Zamawiający dokona oceny i porównania  ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena łączna brutto za realizację 1 usługi szkoleniowej składającej się z z następujących elementów: (waga: 50 %)
 1. zbadanie potrzeb informacyjnych rekrutowanych przedsiębiorców wchodzących w skład danej grupy szkoleniowej  i w oparciu o otrzymane wyniki badania, wybór sposobu przekazania wiedzy dostosowany do danej grupy uczestników
 2. zmodyfikowanie na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb edukacyjnych uczestników, programu szkolenia i materiałów szkoleniowych
 3. poprowadzenie dwudniowego szkolenia (złożonego z 4 godzin sesji plenarnej prowadzonej wspólnie z drugim trenerem, 10 godzin warsztatów
 4. przeprowadzenie 4 godzin zegarowych konsultacji osobistych z uczestnikami szkoleń w trakcie dwudniowego szkolenia

W formularzu ofertowym prosimy o podanie ceny za każdy z wymienionych elementów jednej usługi szkoleniowej.

Do punktacji będzie brana pod uwagę łączna cena brutto wymienionych wyżej elementów jednej usługi szkoleniowej.

 

 1. udokumentowane referencjami doświadczenie  w prowadzeniu szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców zdobyte w ciągu ostatnich 4 lat liczonych od dnia ogłoszenia konkursu, tj.  od 28.04.2012 do  28.04.2016 r. - 30%
 2. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej jednej z form zajęć edukacyjnych przewidzianych w projekcie: tj.: doświadczenie w przeprowadzeniu konsultacji osobistych, w pracy interaktywnej z grupą: np. z wykorzystaniem warsztatów, peer learning, gier symulacyjnych, blended learningu – 20 %

Waga w % jest równa liczbie punktów.

 

2. Ocena dokonana zostanie w oparciu o następujące wzory:
Liczba punktów za Kryterium „cena łączna brutto za  realizację jednej usługi szkoleniowej składającej się z 4 elementów = 50 pkt.

Punkty liczone będą wg następującego wzoru:

Cena:

(Cena łączna minimalna za jedną usługę szkoleniową/Cena łączna za jedną usługę szkoleniową badanej oferty) x100 x 50%

Liczba punktów za Kryterium „udokumentowane referencjami doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców zdobyte
w ciągu ostatnich 4 lat liczonych od dnia ogłoszenia konkursu, tj. od 28.04.2012 do 28.04.2016 r” - 30 pkt.

Punkty za to kryterium przyznane będą w skali 0-30 pkt.:

 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane referencjami doświadczenie  w prowadzeniu powyżej 10 szkoleń– 30 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie  w prowadzeniu od 5 do 10 szkoleń– 20 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie  w prowadzeniu poniżej 5 szkoleń– 0 pkt.

 

Liczba punktów za Kryterium „udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej jednej z form zajęć edukacyjnych przewidzianych w projekcie: tj: doświadczenie w przeprowadzeniu konsultacji osobistych, w pracy interaktywnej z grupą: np. z wykorzystaniem warsztatów, peer learning, gier symulacyjnych, „blended learning”, etc. - 20 pkt.

Punkty za to kryterium przyznane będą w skali 0-20 pkt.:

 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie  w prowadzeniu powyżej 10 zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem przynajmniej jednej z ww. form  – 20 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie  w prowadzeniu od 5 do 10 zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem przynajmniej jednej z ww. form  – 10 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie  w prowadzeniu poniżej 5 zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem przynajmniej jednej z ww. form  0 pkt.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którzy zaoferowali najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.

4.  W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

5. W przypadku przekroczenia budżetu przeznaczonego na szkolenia, zastrzegamy możliwość negocjacji ceny z Wykonawcami, który uzyskali najwyższą liczbę punktów. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

5. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia  Oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, poprzez umieszczenie informacji na stronie www.zrp.pl oraz www.mirip.org.pl

 

VIII Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy wyłonieni Wykonawcy podali ceny przekraczające budżet projektu i nie zgodzili się na ich obniżenie lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

« wstecz

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.