Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

 • do aktualności

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku ze składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Opublikowano dnia 13.07.2016r

Zapytanie ofertowe

W związku ze składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie w ramach projektów analiz potrzeb rozwojowych oraz Planów Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Współpartnerami projektu będą Związek Rzemiosła Polskiego oraz Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna.

I Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza 50 tys. PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz potrzeb rozwojowych oraz przygotowanie Planów Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Mazowsza zgodnie z:

 1. Minimalnym wzorem Planu Rozwojowego dla mikro i małych Przedsiębiorców zatrudniających do 25 pracowników – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
 2.  Minimalnym wzorem Planu Rozwojowego dla małych i średnich Przedsiębiorców zatrudniających powyżej 25 pracowników – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
 3.  Szczegółowym opisem przebiegu i sposobu wykonania planów rozwojowych zawartych w Regulaminie Konkursu- załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Przy czym :

 • analiza potrzeb rozwojowych i sporządzenie Planu rozwojowego dla mikro Przedsiębiorców nie może przekroczyć 31 godzin zegarowych
 • analiza potrzeb rozwojowych i sporządzenie Planu rozwojowego dla małych Przedsiębiorców zatrudniających  do 25 pracowników nie może przekroczyć 51 godzin zegarowych
 • analiza potrzeb rozwojowych i sporządzenie Planu rozwojowego dla małych Przedsiębiorców zatrudniających od 26 pracowników nie może przekroczyć 69 godzin zegarowych
 • analiza potrzeb rozwojowych i sporządzenie Planu rozwojowego dla średnich Przedsiębiorców nie może przekroczyć 96 godzin zegarowych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów z taką liczbą Oferentów, która jest niezbędna, aby zrealizować zadanie przewidziane w projektach w opisie przedmiotu zamówienia. Umowy zlecenia zostaną podpisane z Wykonawcami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów oraz zostaną zaakceptowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający przewiduje, że jeden Wykonawca przeprowadzi  około 15-30 analiz w projekcie.

III Forma współpracy: Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będą zawarte umowy zlecenia po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z PARP i po akceptacji Wykonawcy przez PARP, a bezpośrednio po rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego Umowy o współpracy z wyłonionymi Wykonawcami.

IV Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

V Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia przewidziana jest w okresie od dnia podpisania umowy wsparcia z PARP (tj. od około listopada 2016 r.)  do 30 października 2018 r.

 

VI Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym

1. W postępowaniu mogą wziąć udział:

1) Osoby fizyczne nie wykonujące działalności gospodarczej.

2) Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) dostarczą wszystkie dokumenty zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

2) posiadają doświadczenie we współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami,

3) opracowali min. 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 lat przed  ogłoszeniem Konkursu  (kwiecień 2013 - kwiecień 2016)- konieczne referencje.

Referencje powinny zawierać:

 1. jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko);
 2. dane firmy, która wydaje referencje;
 3. zakres usługi, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat;
 4. dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje (wraz z osobą kontaktową).

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą na zasadzie kwalifikacji „spełnia/nie spełnia”.

4. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII Forma i termin składania ofert:

Oferty powinny zawierać:

 1. CV Wykonawcy zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty).
 2. Wykaz wykonanych strategii lub planów rozwoju firm w okresie od kwietnia 2013 r. do kwietnia 2016 r. w ujęciu tabelarycznym - Załącznik  nr 1 do Zapytania ofertowego.
 3. Min. 10 referencji od przedsiębiorców.
 4. Cenę brutto za zrealizowanie 1 godziny doradczej (60 minut). Cena powinna zawierać koszt dojazdu do klienta oraz ewentualnego noclegu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym i Współpartnerami Projektu podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
 6. Oświadczenie Wykonawcy, iż w okresie związania umową z Zamawiającym łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

7.Wszystkie dokumenty powinny zawierać oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i klauzulę o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.

8.Komplet dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres magdalena.weremczuk@fund.org.pl. W temacie e-maila należy wpisać „Opracowywanie Planów Rozwoju dla firm z Mazowsza - działanie 2.2 POWER- oferta” oraz podać imię i nazwisko składającego ofertę. Dopuszczalne jest również złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, pokój 103,  z dopiskiem na kopercie jak wyżej.

Termin złożenia oferty do końca dnia: 20 lipca 2016 r.

 

 

VIII Kryteria oceny ofert:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa. Będziemy oceniać w skali  0 - 20 pkt. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od ilości wykonanych planów lub strategii rozwoju.

W celu udokumentowania doświadczenia należy przedłożyć wykaz wykonywanych planów lub strategii rozwoju firmy- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 Punkty za kryterium doświadczenie w opracowywaniu planów lub strategii rozwoju firmy zostaną przyznane następująco:

 • 10 planów lub strategii rozwoju – 0 pkt.
 • 11 planów lub strategii rozwoju– 5 pkt.
 • 12 planów lub strategii rozwoju – 10 pkt.
 • 13 planów lub strategii rozwoju – 15 pkt.
 • 14 i więcej planów lub strategii rozwoju – 20 pkt.

B) Cena. Będziemy oceniać w skali  0 - 80 pkt. Cena musi być adekwatna do zleconych do wykonania zadań. Powinna zostać podana w kwocie brutto za 1 przeprowadzoną godzinę doradztwa (60 min.). Cena powinna uwzględniać koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o następującą proporcję:

Podstawa wyliczenia proporcji jest następująca:

 

Cena najniższej złożonej oferty

Punkty za cenę =    ……………………………………….…… x 80 pkt

                                                     Cena  oferty badanej

 

W przypadku niezaakceptowania kandydatury Wykonawcy/ów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczniemy rozmowy z kolejnym/mi Wykonawcą/ami z listy z najwyższą liczbą punktów.

W przypadku przekroczenia budżetu przeznaczonego na doradztwo zastrzegamy możliwość negocjacji ceny z Wykonawcami, który uzyskali najwyższą liczbę punktów. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

IX Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej w języku polskim, drogą e-mailową lub osobiście w siedzibie Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
 3. Oferta Wykonawcy wraz z kompletem dokumentów musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zeskanowana i przesłana na adres magdalena.weremczuk@fund.org.pl  lub dostarczona osobiście do siedziby Zleceniodawcy (ul. Smocza 27, pokój 103 – sekretariat Izby, 01-048 Warszawa).
 4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być zawarte w treści e-maila, natomiast w temacie należy podać tytuł zapytania „Opracowywanie Planów Rozwoju dla firm z Mazowsza - działanie 2.2 POWER– oferta” datę poprzednio złożonej oferty oraz dopisek „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 6. Wykonawca/wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym, ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji, oryginały dokumentów, które uprzednio zostały przesłane w wersji elektronicznej. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem podpisania umowy. W opisanym przypadku pod uwagę będzie brana kolejna oferta z najwyższą ilością punktów.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 8. Minimalny czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy wsparcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, który przewiduje się na listopad 2016 r.
 9. Nie przewiduje się udostępniania wyników konkurencyjnych ofert. Każdy z Wykonawców usługi zostanie poinformowany o przyznanej mu liczbie punktów i o wybraniu lub niewybraniu jego oferty.

X Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

- zostanie złożona po terminie składania ofert,

- będzie zawierała rażąco niską cenę

- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji gdy:

 1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w sytuacji nie osiągnięcia porozumienia w wyniku negocjacji.

XII Osoba do kontaktów:

Pani Małgorzata Stodulna, 22 838 32 11 wew. 160, e-mail:malgorzata.stodulna@mirip.org.pl,  Pani Magdalena Weremczuk (22) 838 58 62; (22) 838 32 11 wew. 117, e-mail: magdalena.weremczuk@fund.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 - Wykaz wykonanych strategii lub planów rozwoju firm w okresie od kwietnia 2013 do kwietnia 2016 r. w ujęciu tabelarycznym
 2. Załącznik nr 2 - Minimalny wzór Planu Rozwojowego dla mikro i małych Przedsiębiorców zatrudniających do 25 pracowników
 3. Załącznik nr 3 - Minimalny wzór Planu Rozwojowego dla małych i średnich Przedsiębiorców zatrudniających powyżej 25 pracowników
 4.  Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przebiegu i sposobu wykonania planów rozwojowych zawartych w Regulaminie Konkursu
 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

 

« wstecz

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.