Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

VAT OD TRANSPORTU I SPEDYCJI - INTERPRETACJA MF

 

Z uwagi na zakwestionowanie przez TSUE w świetle uregulowań unijnych poprawności przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT - do podatnika należy wybór momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.

 

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., dotyczącym interpretacji przepisu art. 66 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1), zwanej dalej „dyrektywą" w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT", w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT - działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje.

 

Zgodnie z ww. wyrokiem TSUE unormowanie prawa krajowego, stosownie do którego podatek od wartości dodanej w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych staje się wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT), nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty, pozostaje w sprzeczności z art. 66 dyrektywy.

 

Z uwagi na zakwestionowanie przez TSUE w świetle uregulowań unijnych poprawności przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT do podatnika należy wybór czy przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych znajdzie zastosowanie dedykowany dla tych usług moment powstania obowiązku podatkowego określony ww. przepisem czy też:

  • nie będąc obowiązanym do wystawiania faktury - podatnik będzie rozpoznawał obowiązek podatkowy zgodnie z zasadą wskazaną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, tj. z momentem wykonania usługi, lub
  • będąc obowiązanym do wystawienia faktury - podatnik będzie rozpoznawał obowiązek podatkowy zgodnie z zasadą wskazaną w art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

 

Zastosowanie jednego z ww. momentów powstania obowiązku podatkowego (tj. wskazanego w art. 19 ust. 4 lub ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT) determinuje właściwy termin wystawienia faktury, stosownie do postanowień przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 oraz z 2012 r. poz. 1428).

 

Zatem w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych, stosownie do przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT, faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych i spedycyjnych powinny być wystawiane zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych stosownie do przepisu art. 19 ust. 4 ustawy o VAT faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych powinny być wystawiane zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. nie później niż 7. dnia od dnia wykonania usługi.

Jednocześnie należy wskazać, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), uchylająca m.in. art. 19 ustawy o VAT i wprowadzająca w dodanym art. 19a nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W konsekwencji, niniejsza interpretacja będzie miała zastosowanie wyłącznie do czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Interpretacja ogólna z 8 sierpnia 2013 r., sygn. PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408 - Minister Finansów

WYROKI SĄDU PRZYDATNE W BIEŻĄCEJ PRACY

Pełnienie funkcji członka zarządu a odpowiedzialność za podatek

Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu w spółce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji członka zarządu w tejże spółce, powoduje odpowiedzialność podatkową tego podmiotu przewidzianą w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 2401/11. Wyrok taki podyktowany był sytuacją, w której członek zarządu spółki pomimo, iż formalnie złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu, faktycznie (rzeczywiście) pełnił tą funkcję. O faktycznym pełnieniu tej funkcji świadczyć mogą zdaniem Sądu okoliczności takie jak: podpisywaniu umów, dokumentów rejestracyjnych, deklaracji podatkowych i innych dokumentów spółki Powyższe orzeczenie ma znaczący wpływ na kształtowanie się sposobu interpretacji pojęcia „pełnienia funkcji członka zarządu” w rozumieniu art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej.

Spłata długu za małżonka jako darowizna

Organy podatkowe jako darowiznę traktują nie tylko przekazanie gotówki, ale również spłatę czyjegoś zobowiązania. Dla przykładu przedstawić można sytuację, w której jeden z małżonków spłaca zobowiązanie za drugiego małżonka. Nie następuje w takiej sytuacji przekazanie środków pieniężnych w postaci gotówki, ale następuje zwolnienie ze zobowiązania. Również w takiej sytuacji organy podatkowe uważają, że spłata przez jednego z małżonków zobowiązania, np. zobowiązania kredytowego, stanowi darowiznę. Takie stanowisko zostało przedstawione w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 1125/11. Do oceny tak rozumianej darowizny Sąd użył przepisów Kodeksu cywilnego, który w treści art. 888 stanowi, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Owo świadczenie natomiast zdaniem Sądu może stanowić przekazanie pieniędzy, jakiejś rzeczy, ale również spłatę za kogoś jego długów.

Na obiad z kontrahentem

W dniu 17.06.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał wyrok „że wymienione przez spółkę wydatki związane z poczęstunkiem dla osób będących klientami, muszą być uznane za koszt uzyskania przychodów, nie ulega bowiem wątpliwości, że stworzenie właściwego klimatu dla prowadzonej działalności rodzi skutek w postaci zwiększenia przychodu. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego pomiędzy poniesionym wydatkiem polegającym na poczęstunku (zarówno dostarczonym w firmie, jak i poza jej siedzibą), a osiągniętym przychodem zachodzi związek przyczynowy. Jednocześnie wydatki te jak podano to „drobny poczęstunek oraz napoje (kawa, herbata)” oraz „obiad lub inny posiłek na koszt zapraszającego”, to nic innego jak wydatek mieszczący się w kategorii wydatków wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” (sygn. akt II FSK 702/11).

Koszty reprezentacji wydatkiem na cele statutowe

Jak wskazał Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 15.11.2012 r. (sygn. akt. II FSK 2147/11) „Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ponoszą wydatki, które w myśl art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ich równowartość wpływa na zwiększenie dochodu. Jeżeli jednak wydatki te były poniesione na cele statutowe dochód powstały z tego tytułu jest wolny od podatku.” Taki sposób interpretacji przepisów prawa podatkowego powoduje, że wydatki na cele wyraźnie wyłączone z kosztów uzyskania przychodu w ustawie o CIT i tak nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli będzie można uznać, że są to wydatki na realizację celów statutowych.

MONTAŻ SPRZĘTU AGD W ZABUDOWIE KUCHNI TO DOSTAWA Z 23-PROC. VAT

 

Sprzedaż lodówki czy kuchenki oraz ich montaż w mieszkaniu klienta w dopasowane na wymiar szafki nie mogą być opodatkowane 8-proc. stawką VAT. To nie jest usługa modernizacji lokalu mieszkalnego, ale dostawa AGD. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.09.2013 r. (sygn.. akt I FSK 614/12).

 

To orzeczenie zapadło po czerwcowej uchwale NSA w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 2/13), który stwierdził wtedy, że obniżoną stawkę VAT można stosować tylko wtedy, gdy szafa lub zabudowa kuchenna są trwale związane ze ścianami mieszkania. Tylko w takim przypadku ma ona cechy modernizacji lokalu czy domu. Jeśli w prosty sposób możliwe jest wyjęcie takiej szafy lub zabudowy, aby ponownie sprzedać je na rynku, to nie jest to modernizacja lokalu.

 

Tymczasem na wokandę NSA trafiła sprawa przedsiębiorcy, który oferuje klientom dostawę AGD pod zabudowę wraz z montażem stałej zabudowy kuchennej. Podatnik uważał, że do całej oferowanej przez siebie usługi może zastosować 8-proc. stawkę, ponieważ sprzęt do zabudowy w przeciwieństwie do tradycyjnego nie jest bezpośrednio gotowy do użytku. A korzystanie z niego możliwe jest dopiero po instalacji w przygotowanych na wymiar szafkach. Minister finansów, który wydał dla niego interpretację, nie zgodził się tym. Stwierdził, że stawka obniżona nie może być używana przy instalacjach czy montażu różnych towarów – kuchennych czy łazienkowych w mieszkaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał rację fiskusowi. Orzekł, że podatnik powinien stosować stawkę podstawową. Uzasadnił to tym, że zabudowa meblowa nie jest instalacją techniczną w budynku, nie wymaga pozwolenia na budowę i może być w każdym czasie zdemontowana lub wymieniona. Podobnie jest z AGD.

NSA uchylił to rozstrzygnięcie. Nie zgodził się ani z sądem I instancji, ani z ministrem finansów. Powołując się na czerwcową uchwałę, uznał, że tylko trwała zabudowa meblowa – dostarczona i montowana w mieszkaniu klienta – może być opodatkowana niższą stawką. Z kolei AGD nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki. Wyrok jest prawomocny. Wyrok NSA z 10 września 2013 r. (sygn. akt I FSK 614/12).

 

UCHWALONE ZMIANY W VAT WCHODZĄ W ŻYCIE

 

Prezydent w dniu 29 sierpnia br. podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza  zmiany w zakresie:

 

obrotu towarami "wrażliwymi" i odpowiedzialność solidarną nabywcy - rozszerzono katalog towarów objętych tzw. "odwrotnym obciążeniem", nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła pewne zmiany w tym zakresie - a mianowicie zmieniono brzmienie załącznika nr 11 ustawy o VAT, rozszerzając tym samym katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów oraz o szeroką grupę wyrobów stalowych. Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, zmiany te pozwolą na ograniczenie wyłudzeń i nadużyć podatkowych w tej branży.


obowiązku miesięcznego rozliczania VAT - podatnicy mogą rozliczać VAT miesięcznie lub kwartalnie. Po wprowadzeniu nowelizacji, niektórzy podatnicy nie będą mogli już rozliczać VAT kwartalnie. Będzie to dotyczyło podatników dokonujących dostaw wyrobów stalowych, paliwa, czy złota, czyli towarów o wysokim ryzyku wyłudzeń i wysokiej wartości transakcji, dla których mechanizmu odwróconego obciążenia nie stosuje się (towary te będą wymienione w "nowym" załączniku nr 13 do ustawy o VAT). Ograniczenie to nie będzie jednak mieć zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży paliwa (wymienionego w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy o VAT) po spełnieniu warunków określonych ustawą oraz  nie będzie dotyczyło podatników dokonujących sprzedaży towarów wymienionych w ww. załączniku, gdy wartość tej sprzedaży będzie stosunkowo niewielka (warunki określono w ustawie).

 

odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy -  nowelizacja wprowadza do ustawy o VAT odrębny dział Xa, który szczegółowo reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością podatkową nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Zgodnie z "nowym" art. 105a ww. ustawy, podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

W związku z wprowadzeniem nowej instytucji odpowiedzialności solidarnej w VAT, wprowadzono także zmiany w Ordynacji podatkowej w przepisach dotyczących zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych i odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

 

rozszerzenia zwolnienia z VAT dla darowizny żywności - zwolnienie to wynika z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT. Przepis ten od 1 października 2013 r. ulegnie zmianie. Nie będzie on już odnosił się tylko do producentów. A to oznacza, że po 30 września br. także sklepy, hurtownie, czy restauracje, przekazując żywność na cele charytatywne, nie będą musiały płacić podatku, gdyż takie przekazanie będzie zwolnione z VAT. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację (podobnie jest obecnie - por. art. 43 ust. 12 ustawy o VAT, z tą różnicą, że teraz przepis ten mówi o "prowadzeniu" ww. dokumentacji, a po zmianach - będzie odnosił się do jej "posiadania"). Dodatkowym warunkiem zwolnienia z VAT będzie, aby z dokumentacji prowadzonej przez organizację pożytku publicznego wynikało przeznaczenie otrzymanych towarów na cele charytatywne.

 

Zmiany określające obowiązek podatkowy - od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy od mediów, a także m.in. usług najmu, dzierżawy, ochrony osób, stałej obsługi prawnej i biurowej, itp. będzie określał "nowy" art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Obowiązek ten od ww. usług miał powstawać z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności. Po zmianach, w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT nie ma już odesłania do terminu płatności. Obowiązek podatkowy od mediów (najmu, itp.) będzie zatem uzależniony tylko od daty wystawienia faktury - o ile będzie ona wystawiona terminowo (fakturę taką będzie należało wystawić z upływem terminu płatności). Dopiero jeżeli podatnik nie wystawi faktury, lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności. Istotne jest także, że nie będzie trzeba wystawiać faktur dokumentujących dostawę mediów, czy świadczenie usług najmu, dzierżawy, itp., gdy nabywcą będą osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (ale fakturę taką będzie można wystawić). Jeżeli podatnik faktury nie wystawi - obowiązek podatkowy powstanie z upływem terminu płatności.

Sposób ustalania obowiązku podatkowego na ww. zasadach będzie dotyczył także dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

 

NOWE WZORY PIT-11 ZA 2013 ROK

 

11 września opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1054). Rozporządzenie to określa nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, który będzie obowiązywać od stycznia 2014 r. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych za 2013 r.

Za sprawą rozporządzenia zmianie ulegną również formularze:

PIT-2 - oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

PIT-2A - oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

PIT-3 - oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

PIT-12 - oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym,

PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

PIT-6/PIT-6L - deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,

PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,

PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,

IFT-1/IFT-1R - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania.

O POSTĘPOWANIU KARNYM SKARBOWYM ORGAN MUSI ZAWIADOMIĆ

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne. Nowelizacja dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nałożenia obowiązku zawiadamiania przez organy podatkowe i celne podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu.

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa polskiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11). W ramach nowelizacji wprowadza się zmiany do: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727).

W wyroku w sprawie P 30/11 Trybunał stwierdził, że art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2007 r. Nr 221, poz. 1650), w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa nowelizująca przewiduje, że wszczęcie postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jeżeli podatnik zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przez upływem tego terminu. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do przedawnienia terminu dochodzenia należności określonych w Prawie celnym. W konsekwencji organy podatkowe i celne obowiązane będą do zawiadamiania odpowiednio podatnika lub dłużnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Ponadto na organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego skarbowego nałożono obowiązek informowania organów podatkowych lub celnych o prowadzonym przez siebie postępowaniu. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.