Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NOWE LIMITY PODATKOWE NA 2014 R.

Kurs euro z 1 października 2013 roku zmieni wartości limitów sprzedaży małego podatnika PIT i VAT, jednorazowej amortyzacji oraz stosowania ryczałtu ewidencjonowanego. Kurs euro średni euro na 1 października 2013 r. wyniósł 4,2230 zł.

Mały podatnik PIT i VAT

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego obrotu rocznego (1.200 tys. euro) – ma dodatkowe uprawnienia. W zakresie podatku VAT może skorzystać z kasowej metody rozliczenia podatku, uzależniającej zapłatę podatku od daty uzyskania zapłaty od kontrahenta lub w przypadku zapłaty od nie podatników – daty zapłaty nie późniejszej niż 180 dzień od daty wydania towaru lub wykonania usługi. W zakresie odliczania VAT prawo to przysługuje w okresie dokonania zapłaty za towar lub usługę. W zakresie podatku dochodowego mały podatnik może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50.000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. Limit dla małego podatnika – 1200 tys. euro tj. 5.068.000 zł, dla małego podatnika pośrednika – 45 tys. euro tj. 190.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie

W zakresie limitu do stosowania jednorazowej amortyzacji, przeliczenia na złote kwoty limitu 50 tys. euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, po zaokrągleniu do 1.000 zł. Kwota ta w 2014 r. wynosić będzie -  211.000 zł.

Limit do ryczałtu ewidencjonowanego

Każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. 

Limit ten dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla spółek wynosi 150 tys. euro tj. 633.450 zł.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość

Wskaźniki ustalane w oparciu o kurs średni euro z dnia 30 września pozwolą stwierdzić, czy podatnik w przyszłym roku będzie korzystał z uproszczonej rachunkowości, czy też będzie zmuszony wybrać pełne księgi. Zmianie ulega również kwota graniczna płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

Kurs średni NBP przeliczenia euro na złotówki na dzień 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł. Powyższy przelicznik stanowi podstawę ustalenia wskaźników podatkowych.

Stosując kurs euro z 30 września, limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli po przekroczeniu którego należy założyć księgi rachunkowe w 2014 roku wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego z 4.936.560 zł do 5.059.560 zł.

ZMIANY W URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

Prezydent RP podpisał 28 sierpnia 2013 r. ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2013 r. Zmiany dotyczą m.in. sposobu określenia wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy” oraz sposobu jego wykorzystywania.

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. W przypadku chęci skorzystania z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, 35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. mama dziecka, natomiast jeden miesiąc tego urlopu przypadnie jego tacie. Żaden z rodziców lub opiekunów dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna.

W taki sam sposób określono wymiar urlopu w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wyjątkowo z 36 miesięcy urlopu wychowawczego może skorzystać również mama lub tata dziecka, jeśli drugi rodzic nie żyje lub gdy nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony albo, gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu.

Urlop będzie można wykorzystywać w większej niż dotąd liczbie części  - maksymalnie 5. O jeden miesiąc, czyli do czterech miesięcy, wydłużono okres, w którym z urlopu będą mogli korzystać równocześnie oboje rodzice.    

Urlop wypoczynkowy nie ulegnie przedawnieniu ze względu na długi, np. ponad trzyletni, czas wykorzystywania urlopu wychowawczego. Po takim urlopie pracownik będzie mógł wykorzystać cały urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

Nowelizacja odchodzi od proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Korzystanie z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabyło się prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie powróciło do pracy, nie wpłynie negatywnie na wymiar urlopu wypoczynkowego.

 NOWE WZORY FORMULARZY ZUS OD 1 LISTOPADA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe wzory formularzu ZUS, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2013 roku.

1 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2013 poz. 1101)Za sprawą rozporządzenia zmienią się formularze:

 1. ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osobowych osoby ubezpieczonej,
 2. ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
 3. ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego /  Zgłoszenie zmiany danych,
 4. ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
 5. ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 6. ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 7. ZUS RZA – Imienny raport miesięczny należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 8. ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa,
 9. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej (druk zastępujący obecny ZUS RMUA),
 10. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (druk zastępujący obecny ZUS RMUA),
 11. ZUS ZSWA – Zgłoszenie i korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Powyższe zmiany związane są m.in. z koniecznością modyfikacji kodów z tytułu ubezpieczenia oraz usunięcia nadmiarów kodów, w związku ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku.

Płatnicy składek posiadający dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych i przekazujący je w formie pisemnej, mogą posługiwać się nimi do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. Korzystając z dotychczasowych wzorów dokumentów zastosowanie będą miały kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy obowiązujące do dnia 31 października 2013 roku.

Płatnicy składek przekazujący dokumenty za pomocą oprogramowania zawierającego dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych mogą się nim posługiwać nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku.

KORYGOWANIE FAKTUR W 2013 I 2014 R.- INTERPRETACJE IZB SKARBOWYCH

W związku ze zmianami przepisów o podatku VAT, interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych wskazywały na nowe zasady korekt faktur VAT oraz wystawiania dokumentów z tymi korektami związanych.

Korekty podatku VAT zależą od tego, czy ich zadaniem jest stwierdzenie podwyższenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku, czy też ich zmniejszenie. W przypadku faktur dokumentujących czynności podwyższające te kwoty, fakturę należy ująć  wstecznie, chyba że sama podwyżka wynika z czynności występującej po dokonaniu pierwotnego naliczenia VAT, np. gdy rabat udzielany jest automatycznie a korekta in plus następuje jedynie w przypadku, gdyby klient nie spełnił warunków rabatu (IPPP1/443-1599/11/13-5/S/EK, 2013.09.04, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

W przypadku natomiast obniżek – ich ujęcie następować może na bieżąco pod warunkiem otrzymania przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, uprawnia do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (IPPP1/443-654/13-2/AW, 2013.08.06, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Ta sama zasada dotyczyć będzie również faktury wystawionej w związku ze zbyciem wierzytelności własnych na rzecz Banku, która to czynność nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (ILPP2/443-477/13-3/MR, 2013.08.01, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Również w przypadku wystawiania korekt faktur wewnętrznych (wystawionych w związku z błędnym opodatkowaniem nieodpłatnych przekazań towarów zrównanych z odpłatnymi) ich ujęcie powinno nastąpić na bieżąco, w okresie ich wystawienia (ILPP2/443-443/13-2/JK, 2013.08.06, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Potwierdzenie zwrotu nie jest niezbędne osobno dla każdej faktury korygującej – możliwe jest wysłanie jednym listem poleconym wielu faktur korygujących i uzyskanie jednego dokumentu potwierdzenia odbioru „żółtej kartki zwrotu” (IPTPP4/443-266/13-4/JM, 2013.07.24, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Od 2013 r możliwe jest również wystawianie faktur korygujących według nowych zasad. W przypadku faktur rabatowych możliwe jest zbiorcze ujęcie na jednej fakturze korygującej rabatów dotyczących sprzedaży towarów i usług na rzecz jednego kontrahenta w danym okresie. Nie ma jednak możliwości, by taka faktura korygująca rabatowa – uproszczona – dotyczyła tylko części towarów lub usług sprzedawanych w danym okresie na rzecz kontrahenta. W takim bowiem wypadku należy wystawić fakturę korygującą standardową (NSA z dnia 14 sierpnia 2013 r., I FSK 1198/12).

W roku 2014 możliwe będzie również korygowanie deklaracji VAT w przypadku, gdy podatnik nie uzyska potwierdzenia  doręczenia faktur korygujących. Korekta będzie możliwa zatem, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia, mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE OD 1.01.2014 R.

Od stycznia 2014 r. wzrasta płaca minimalna z 1600 zł do 1680 zł. Publikacja: rozporządzenie RM z 11.09.2013 r. (Dz.U. z 13.09.2013 r. poz. 1074 ).

Oznacza to, również podwyższenie składki ZUS dla osób, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą. Płaca minimalna jest bowiem podstawą do wyliczeń preferencyjnych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, które są przywilejem właśnie poczatkujących przedsiębiorców (przez 2 lata od rozpoczęcia działalności płacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne, nie opłacają składek na FP).

 

Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2014 r. po wzroście minimalnego wynagrodzenia do 1680 zł – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne wynosić będzie 30% z ww. kwoty tj. 504 zł.

 

NOWY WNIOSEK O KARTĘ PODATKOWĄ

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Nowy wniosek PIT-16 zacznie obowiązywać od stycznia 2014 roku.
10 października Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Obecnie obowiązujący wzór wniosku PIT-16 jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz.U. 293 poz. 1732).

Zmiany obejmować będą w szczególności:

 1. Ograniczenie zakresu danych identyfikacyjnych zawartych we wniosku PIT-16,
 2. Usunięcie obowiązku wymogu podawania przez podatnika wysokości deklarowanej miesięcznej kwoty podatku,
 3. Wykreślenie oświadczenia podatnika lub pełnomocnika o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego

ROZLICZANIE VAT OD ZŁOMU I  TOWARÓW WRAŻLIWYCH - WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW

Na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) dostępna jest broszura informacyjna, w której wyjaśniono, jak stosować nowe regulacje (obowiązujące od 1 października br.) dotyczące rozliczania VAT od złomu i tzw. "towarów wrażliwych" tj. towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (ustawa z dnia 26 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 1027). Poniżej wybrane zagadnienia dotyczące tego tematu.

Zaliczki od towarów objętych odwrotnym obciążeniem

Zakres towarów objętych od 1 października tzw. "odwrotnym obciążeniem" (czyli gdy VAT rozlicza nabywca - chodzi o towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) uległ rozszerzeniu. W ustawie nowelizującej nie wprowadzono żadnych przepisów przejściowych, które odnosiłby się do rozliczenia transakcji, na poczet której wpłacono zaliczkę.

Ministerstwo Finansów w ww. broszurze informacyjnej wyjaśniło:

"(…) Tak jak dotychczas zasada odwróconego obciążenia znajdzie zastosowanie do dostaw towarów wykazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, mających miejsce od dnia 1 października 2013 r. Zasada ta znajdzie również zastosowanie do tych dostaw, na poczet których wniesiono przed 1 października 2013 r. całość lub część zapłaty (podkreśl. red.). (…)"

Z ww. wyjaśnienia nie wynika, czy rozliczenie VAT "od tych dostaw" oznacza, że "nowe" zasady należy zastosować do całej wartości transakcji, czy tylko do części wcześniej nierozliczonej. Należy przypuszczać, że gdyby VAT miał być w całości rozliczony przez nabywcę, powinno to wynikać z przepisów przejściowych. Skoro takich przepisów nie wprowadzono, brak jest ku takiemu rozliczeniu jakichkolwiek podstaw prawnych.

Zakup paliwa a odpowiedzialność solidarna nabywcy

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, zostały wykazane w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (poz. 10 tego załącznika), co generalnie oznacza, że za zakup paliwa nabywca może być pociągnięty do odpowiedzialności solidarnej (gdy spełnione są warunki do pociągnięcia nabywcy do takiej odpowiedzialności, m.in. gdy wiedział lub miał uzasadnione podstawy by przypuszczać, że uczestniczy w oszustwie - patrz art. 105a ust. 1 ustawy o VAT). Wprowadzono jednak przepisy, które przy zakupie paliwa mogą wyłączyć stosowanie solidarnej odpowiedzialności. Wystarczy spełnienie jednej z następujących przesłanek:

1) podatnik nabył paliwo na stacjach paliw lub stacji gazu płynnego, do standardowego zbiornika używanego przez siebie pojazdu, do napędu tego pojazdu,

2) podatnik nabył paliwo od podatnika dostarczającego gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych,

3) powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestniczeniem dostawcy w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

4) podatnik wykazał, że okoliczności lub warunki, na jakich zrealizowano transakcję, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku,

5) dostawca złożył odpowiednią kaucję gwarancyjną i był wymieniony w wykazie podmiotów, które taką kaucję złożyły (wykaz ten prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych, w formie elektronicznej).

Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że aby skorzystać z wyłączenia z odpowiedzialności przy zakupie paliwa na stacjach paliw, wystarczy jedynie wykazanie przed organem podatkowym, że zakupy były dokonane w ww. miejscach. Nie sprecyzowano jednak, jak podatnik może to wykazać. Co do zasady - wystarczające powinno być okazanie faktury, która wskazuje stację paliw, na której tankowano paliwo, ale nie zawsze tak będzie (np. gdy faktura nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego - tzw. "pusta" faktura). W praktyce zapewne każda sprawa będzie rozstrzygana indywidualnie. Można jedynie przypuszczać, że na tym tle mogą powstać spory między podatnikami a fiskusem.

Jeżeli podatnik będzie kupował paliwo zarówno na stacjach paliw, jak również u innych podmiotów (np. w hurtowniach), wówczas będzie wyłączony z odpowiedzialności tylko od zakupów dokonanych na stacjach. Takiej ochrony nie będzie miał w odniesieniu do zakupów dokonywanych poza stacjami paliw czy gazu płynnego (patrz - uzasadnienie do nowelizacji ustawy o VAT).

 

Rozliczenie kwartalne

Podatnicy, u których wartość dostaw towarów wrażliwych przekracza miesięcznie 50.000 zł netto i przekracza 1% wartości ich sprzedaży netto, muszą rozliczać VAT miesięcznie (ww. limity dotyczą wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach danego kwartału, a począwszy od rozliczenia za IV kwartał 2014 r. - także wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach czterech poprzednich kwartałów). Do ww. limitu nie wlicza się dostaw benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym), jeżeli:

1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów,

2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Tu warto zwrócić uwagę, że ww. wyłączenie z kwartalnego rozliczenia dotyczy także małych podatników, którzy dotychczas obowiązkowo rozliczali VAT kwartalnie.


Jeżeli u podatnika rozliczającego VAT metodą kasową miesięczna wartość sprzedaży towarów wrażliwych przekroczy 50.000 zł i przekroczy 1% wartości ich sprzedaży, taki podatnik będzie musiał rozliczać VAT miesięcznie. Nie utraci jednak prawa do kasowej metody rozliczania VAT.

Powyższe potwierdziło także Ministerstwo Finansów w przytoczonej wyżej broszurze informacyjnej, gdzie czytamy:

"(…) Mały podatnik rozliczający się metodą kasową po przekroczeniu wartości sprzedaży towarów wrażliwych w wysokości przekraczającej kwotę 50.000 zł (bez podatku) traci prawo do składania deklaracji kwartalnych, tj. jest obowiązany do składania deklaracji miesięcznych, nie traci jednakże prawa do stosowania metody kasowej. (…)"

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.