Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ODPISY NA ZFŚS W 2014 R.

Kwoty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku pozostaną takie same jakie obowiązywały w 2013 r. Wynika to z art. 1 projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2014. Kwota bazowa 2917,14 zł – wysokość odpisu w 2014 r.:

Na jednego zatrudnionego

37,50%


 

1093,93 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach

50%

1458,57 zł

Na jednego młodocianego pracownika

I rok nauki 5%

  145,86 zł

II rok nauki 6%

  175,03 zł

III rok nauki 7%

  204,20 zł

Równowartość obowiązkowych odpisów podstawowych pracodawca będzie musiał przekazać na rachunek bankowy Funduszu do 30 września 2014 roku, przy czym termin wpłaty pierwszej raty w wysokości 75% równowartości kwoty podstawowej odpisu minie 2 czerwca 2014 roku. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2014 R. NA NOWYCH ZASADACH

Przedsiębiorcy, którzy planują sprzedaż firmowych środków trwałych powinni rozważyć możliwość dokonania takiej transakcji jeszcze w 2013 roku. Od stycznia 2014 roku wchodzą bowiem w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT, a wraz z nimi zlikwidowana zostanie definicja towarów używanych zawarta w art. 43. ust. 2 oraz dotychczas dostępne zwolnienie podatkowe przy ich sprzedaży. Oznacza to, że sprzedaż nawet starych środków trwałych czy wyposażenia, zakupionych przez wprowadzeniem ustawy VAT, podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem.

Aktualne przepisy ustawy o VAT dają podatnikom możliwość zwolnienia z opodatkowania sprzedaży towarów używanych. Aby możliwe było skorzystanie z tego przywileju, konieczne jest spełnienie kilku warunków. W myśl obowiązującego do końca 2013 roku art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Za towary używane uznaje się natomiast ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wynosi co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy o VAT).

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Oznacza to, iż pojęcie towarów w ustawie o VAT nie ogranicza się zatem jedynie do towarów handlowych, ale swoim zakresem obejmuje również środki trwałe oraz wyposażenie firmy.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo - przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zakupił w styczniu 2012 r. na podstawie faktury VAT marża samochód, który wprowadził następnie do ewidencji środków trwałych. Pojazd od tego momentu służył czynnościom opodatkowanym. W październiku 2013 roku przedsiębiorca podjął decyzję o jego sprzedaży. Jeżeli dokona tej transakcji jeszcze w 2013 roku, przez wzgląd na fakt, iż od zakupu rzeczonego pojazdu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz samochód był używany w firmie dłużej niż 6 miesięcy, ma on prawo skorzystać ze zwolnienia z VAT. W takim wypadku przedsiębiorca wystawi fakturę sprzedaży ze stawką “zw”. Ta sama zasada dotyczy wszystkich firmowych środków trwałych i wyposażenia, nawet wówczas, gdy uprzednio stanowiły majątek prywatny przedsiębiorcy, pod warunkiem, iż przy ich wprowadzeniu do majątku firmy nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będzie nowe brzmienie artykułu dotyczącego zwolnień od podatku VAT. Zgodnie ze zmienionym art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od podatku zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie zatem nie będzie dotyczyło już sprzętów używanych, ale wyłącznie tych, które są wykorzystywane na cele działalności zwolnionej z opodatkowania. W związku z tym uchylony zostanie art. 43 ust. 2, dotyczący definicji towarów używanych.

W związku z powyższym, wszyscy podatnicy VAT, którzy planują sprzedaż środków trwałych czy też elementów wyposażenia, powinni mieć na uwadze nadchodzące zmiany w przepisach. W niektórych przypadkach może się okazać, że ich sprzedaż jeszcze w roku 2013 będzie korzystniejsza, ponieważ pozwoli na zastosowanie zwolnienia od podatku.

Powyższy przepis nie będzie dotyczył sprzedaży samochodów osobowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego do VAT -  dotychczasowe zwolnienie w ww. zakresie zostałoby zachowane.

POLISA PŁATNA W RATACH A OBOWIĄZEK KOREKTY KOSZTÓW

Termin płatności zobowiązania, o którym jest mowa w przepisach o podatku dochodowym, każdorazowo wskazuje łącząca strony umowa i jeżeli termin ten przekracza 60 dni - w tym w związku z rozłożeniem płatności na raty - to wówczas mogą w takim przypadku znaleźć zastosowanie przepisy o PDOP/PDOF, nakładającego na podatników tego podatku obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z treścią ww. przepisów, jeżeli ustalony przez strony termin płatności takiego zobowiązania jest dłuższy niż 60 dni, to wówczas zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z umowy albo innego dokumentu należy dokonać z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona w tym terminie uregulowana. Jednocześnie, powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku, kiedy podatnik swoje zobowiązanie uregulował w części, lecz całość tego zobowiązania ujął w kosztach uzyskania przychodów. Wówczas o nieuregulowaną część zobowiązania należy dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie, za  "dzień poniesienia kosztu" uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Jeżeli zatem przykładowo, firma kwotę składki ubezpieczenia  rozlicza bilansowo przez okres roku - współmiernie do okresu ubezpieczenia - poprzez comiesięczne ujmowanie 1/12 tej kwoty w kosztach, to również dla celów podatku dochodowego kwota tej składki ujmowana będzie w każdym z miesięcy w kosztach uzyskania przychodów po 1/12 kwoty składki. W konsekwencji, suma ujętych w kolejnych miesiącach w kosztach uzyskania przychodów kwot z tytułu opłacenia składki nie przekroczy wartości pierwszej już opłaconej raty tej składki. Z kolei ujęcie w kosztach uzyskania przychodów kwoty odpowiadającej drugiej racie z tytułu ubezpieczenia, czyli tej części zobowiązania, której płatność została odroczona o ponad 60 dni, nastąpi w miesiącu jej zapłaty - w 2014 r. i w kolejnych pięciu miesiącach roku 2014 r., a więc już po zapłaceniu tej raty.

W tym przypadku nie dojdzie do sytuacji wskazanej w art. 15b ust. 2 ustawy o PDOP, iż w kosztach uzyskania przychodów ujęta została kwota zobowiązania lub jego części, której jednostka - mimo upływu 90 dni od dnia jej ujęcia w tych kosztach - jeszcze nie uregulowała.

Przykład

Spółka we wrześniu br. wykupiła polisę ubezpieczenia OC samochodu ciężarowego, na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Składka dotycząca tej polisy wyniosła 2.100 zł i jest ona płatna w dwóch równych ratach (po 1.050 zł). I ratę spółka zapłaciła od razu przy zawarciu umowy ubezpieczeniowej, natomiast termin zapłaty II raty określono na 3 marca 2014 r.  Załóżmy, że spółka zapłaci II ratę w terminie.

W omawianym przypadku pierwsza rata składki została zapłacona we wrześniu br. i można powiedzieć, że obejmowała ona wartość składki, ujmowanej w kosztach uzyskania przychodów od września 2013 r. do lutego 2014 r. To oznacza, że koszty uzyskania przychodów z tego okresu nie będą podlegały korekcie o przypadającą na ten okres wartość składki.

Korekcie nie będą podlegały również koszty uzyskania przychodów za okres od marca do sierpnia 2014 r. II rata składki zostanie bowiem zapłacona 3 marca 2014 r. (czyli przed ujęciem w kosztach uzyskania przychodów wartości składki przypadającej na ten okres).

 

ZMIANA WSKAŹNIKÓW OD 1 GRUDNIA 2013 R.

13 listopada br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r. na poziomie 3651,72 zł. Oznacza to wzrost wartości niektórych wskaźników od 1 grudnia 2013 roku.

Wynagrodzenie uczniów - na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za III kwartał 2013 roku (3651,72 zł) ustala się wysokość wynagrodzenia uczniów w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 28 lutego 2014 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%             -           146,07 zł
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%                   -           182,59 zł
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%                   -           219,10 zł

Ograniczenie emerytury - 1 grudnia 2013 roku zmienia się również wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego – tj. brutto 2556,20 zł wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tego wynagrodzenia tj. 4747,30 zł.

Ograniczenia składek ZUS - dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - wzrost wynagrodzenia przeciętnego skutkuje wzrostem miesięcznego limitu wymiaru składek ZUS w miesiącach: grudzień 2013 r., styczeń 2014 r., luty 2014 r. Od 1 grudnia 2013 roku podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9.129,30 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 roku).

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2014 R.

Minister Środowiska w obwieszczeniu z dnia 13 sierpnia 2013 r. ogłosił wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Mon. Pol. poz. 729). Górne jednostkowe i jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 r. zawarte zostały w załącznikach do obwieszczenia.

Porównanie wybranych górnych jednostkowych stawek opłat :

Przedmiot opłaty

2013 r

2014 r.

gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

371,43 zł/kg

385,17 zł/kg

substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi

238,14 zł/kg

246,95 zł/kg

umieszczenie odpadów na składowisku

272,10 zł/Mg

282,17 zł/Mg

pobór wody podziemnej

4,04 zł/m3

4,19 zł/m3

pobór wody powierzchniowej śródlądowej

2,10 zł/m3

2,18 zł/m3

 

 

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE - ZMIANY OD 2014 ROKU

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa reguluje m.in. zasady dokonywania zwrotu VAT za materiały budowlane od stycznia 2014 roku.

Zgonie z opublikowaną ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304) począwszy od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie       w związku z budową własnego pierwszego mieszkania. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT.
Podatnicy, którym od 2014 przysługuje zwrot VAT na nowych zasadach, korzystać mogą       z niego w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • przedsięwzięcie, powyższe, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza odpowiednio:
  • 75 m2 i 100 m2,
  • 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki dotyczące wieku, stopnia niepełnosprawności lub kontynuacji edukacji;
 • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat –       w przypadku małżonków – warunek dotyczy młodszego z małżonków;
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, co do których przysługuje zwrot; warunek ten dotyczy obojga małżonków.

PREZENTY ŚWIĄTECZNE PRZEKAZYWANE KLIENTOM - SKUTKI W VAT

Święta to często okres przekazywania klientom drobnych upominków. Na gruncie podatku od towarów i usług, zwyczaj ten rodzi dwa podstawowe pytania: czy można odliczyć VAT od zakupu prezentów oraz czy należy takie przekazanie opodatkować.

Odliczenie VAT od zakupu prezentów

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A zatem, jeśli przedsiębiorca wykonuje, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czynności opodatkowane, to od zakupów na cele firmowe może, co do zasady, odliczyć VAT. Podkreślenia wymaga fakt, że związek między zakupami a czynnościami opodatkowanymi nie musi mieć charakteru bezpośredniego, czyli innymi słowy – towary nie muszą zostać wykorzystane do wykonania konkretnej czynności opodatkowanej, by w związku z ich zakupem przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Wystarczający jest w tym przypadku związek pośredni, czyli ogólny związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT. W konsekwencji, zakupy towarów, które mają być przekazane klientom jako upominki świąteczne, będą w mojej ocenie generowały prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Celem przekazania takich upominków nie są bowiem względy osobiste, ale promocja firmy, okazanie dbałości o kontrahentów czy też chęć poprawy relacji z klientami. A więc, wręczenie prezentów kontrahentom służy działalności opodatkowanej w sposób pośredni, a co za tym idzie – daje prawo do odliczenia VAT przy nabyciu towarów. Podobnego zdania są organy skarbowej, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2012 r., sygn. IPPP3/443-456/12-3/RD.

 

VAT od nieodpłatnego przekazania

Trzeba jednak pamiętać, że istnienie prawa do odliczenia VAT w momencie zakupu towarów przeznaczonych na prezenty dla klientów będzie się zazwyczaj wiązać z obowiązkiem opodatkowania ich przekazania. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. A zatem, na gruncie podatku od towarów i usług, zasadą jest opodatkowania nieodpłatnych przekazań. Reguła ta będzie miała zastosowanie również do świątecznych prezentów przekazywanych kontrahentom, jeśli nie zajdzie jeden z niżej opisanych wyjątków.

Co istotne, w związku ze zmianą przepisów, od tego roku podatnicy nie mają już obowiązku dokumentowania darowizn fakturą wewnętrzną. Aktualnie obowiązujące regulacje przewidują możliwość (a nie konieczność) wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej nieodpłatne przekazanie. Podatnicy mogą więc udokumentować tę transakcję innym dowodem wystawianym dla celów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Prezenty o małej wartości

Wyjątkiem, od ogólnej zasady opodatkowania darowizn, jest przekazanie prezentów o małej wartości na cele związane z działalnością prowadzoną przez podatnika. Zgodnie z przepisami, opodatkowaniu nie podlega przekazanie jednej osobie towarów:

 • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, oraz
 • towarów nieujętych w ewidencji, jeśli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) albo koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przekazanie kontrahentom prezentów o wartości nieprzekraczającej 10 zł nie wymaga więc dokonania żadnych formalności. Upominków takich nie ujmuje się w ewidencji, a ich wręczenie nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Oczywiście spełniony musi być warunek przekazania na cele związane z działalnością podatnika, zakładam jednak, że prezenty okolicznościowe przekazywane kontrahentom spełniają ten warunek. W przypadku prezentów o wartości nieprzekraczającej 10 zł istotne jest to, by ich przekazania nie wykazywać w ewidencji obdarowanych. W innym razie, należałoby według mnie takie przekazanie wliczyć do limitu 100 zł, a w przypadku jego przekroczenia – opodatkować.

Warto też zaznaczyć, że nie każde przekazanie drobnych upominków należy kwalifikować do prezentów o małej wartości. W mojej ocenie, poza systemem VAT pozostanie np. wręczenie kartek świątecznych z życzeniami. Tego rodzaju upominek nie przedstawia bowiem żadnej wartości konsumpcyjnej dla kontrahenta, a w konsekwencji – jego przekazanie nie będzie podlegać rygorom ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeśli planujemy przekazać kontrahentom prezenty, których wartość jednostkowa jest wyższa niż 10 zł, jednak nie przekracza 100 zł, to w celu skorzystania z wyłączenia z VAT musimy zaprowadzić ewidencję obdarowanych. Jakie dane powinny się w niej znaleźć? Nie zostało to uregulowane w przepisach, jednak przyjmuje się, że ewidencja powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska oraz identyfikator podatkowy obdarowanych, datę przekazania oraz określenie przedmiotu przekazania i jego wartości.

Niestety, w przepisach nie wskazano, czy limit 100 zł jest kwotą brutto czy netto. Za rozsądniejsze uważam rozwiązanie drugie, czyli przyjęcie że jest to kwota bez VAT. Jeśli bowiem podatnik prowadzi ewidencję prezentów, to znaczy, że w stosunku do przekazanych przez niego towarów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, podatek ten jest więc dla niego neutralny. Przeciwne stanowisko prezentują jednak organy skarbowe i trzeba przyznać, ze znajduje ono odzwierciedlenie w brzmieniu przepisu (ustawodawca, chcąc by limit był kwotą netto, wskazuje to wprost w przepisie – np. limit 10 zł). Bezpieczniej jest więc uznać, że limit 100 zł dotyczący prezentów ewidencjonowanych jest kwotą brutto.

 

ZMIANY W USTAWACH O PIT I CIT

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu zmian w ustawach podatkowych. Pierwotnie nowela miała dotyczyć tylko opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych (SKA), ale sejmowa komisja ds. finansów publicznych dodała do projektu również kilka innych zapisów, w tym głównie o nowych zwolnieniach z podatku PIT.

Oprócz wprowadzenia opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem CIT, zaproponowano przede wszystkim zwolnienie z podatku PIT dochodów uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonych lub otrzymanych (darowizna) udziałów i wkładów w spółdzielni. Zwolnienie ma dotyczyć również tytułów udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną i innych papierów wartościowych oraz tytułów/jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

„Zwolniony z PIT będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Ponadto dodawany jest przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców” – wyjaśnia sejmowa komisja.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.