Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

SAMOCHODY A ODLICZANIE PODATKU VAT OD                      1 STYCZNIA 2014 R.

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, ograniczenie w odliczeniu podatku VAT od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa  obowiązuje do 31.12.2013 r. Zatem od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będą nowe (niżej przytoczone) przepisy 86a i art. 88a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku nabycia:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 000 zł.

Ograniczenia z przepisu art. 86a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie będą dotyczyć (art. 86a ust. 2):

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów specjalnych - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

 

Polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na stosowanie odmiennych przepisów w zakresie odliczenia VAT od samochodów, niż wynikające z unijnej dyrektywy.

Komisja zgodziła się by polscy podatnicy mogli odliczyć 50% podatku VAT zawartego        w cenie samochodów wykorzystywanych nie tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Derogacja będzie obejmowała tylko samochody, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Restrykcje nie dotyczyłyby natomiast pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3 500 kg oraz pojazdów o liczbie miejsc większej niż dziewięć wraz z miejscem dla kierowcy.

Podatnicy będą mogli odliczyć 50% VAT-u zarówno w przypadku WNT, najmu czy leasingu samochodu. Ograniczenie w odliczeniu VAT będzie obejmowało także wydatki poniesione na zakup paliwa oraz pozostałe związane z ich bieżącą eksploatacją (naprawy, części, myjnia itp.). Obecnie czynni podatnicy VAT mogą dokonać odliczenia całej wartości podatku wynikającego z faktury zakupu (wyjątkiem jest zakup paliwa do samochodów osobowych, od którego podatnicy nie mogą dokonać odliczenia VAT-u).

Możliwość stosowania przepisów w takiej formie, w jakiej stanowi je znowelizowana ustawa o VAT, będzie występowała co do zasady jedynie do okresu, w którym wejdą w życie nowe regulacje. Planuje się, że zmiany w ww. zakresie wejdą w życie w trakcie 2014 r. Zatem od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia implementacji ww. decyzji derogacyjnej obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86a i art. 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dół formularza

UTRZYMANIE WYŻSZYCH STAWEK VAT ZATWIERDZONE

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowela przedłuża obowiązywanie wyższych stawek VAT do 2017 r.

Z początkiem 2014 r. stawki VAT (8 i 23 proc.) miały zostać obniżone do wcześniejszego poziomu (7 i 22 proc.) – tak zapisano w ustawie, która trzy lata temu podwyższyła stawki do obecnego poziomu.

W nowelizacji przewidziano również likwidację mechanizmu warunkowych podwyżek poszczególnych stawek podatku VAT, mającego mieć zastosowanie, gdy państwowy dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. w relacji do polskiego PKB. Zmiana ta jest ściśle związana z zawieszeniem obowiązywania pierwszego progu ostrożnościowego (50 proc.).

Zmiany wprowadza – podpisana przez prezydenta Komorowskiego 18 grudnia 2013 r. – ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 31 grudnia 2013 r.     

WZROSNĄ STAWKI KARTY PODATKOWEJ

Od stycznia 2014 r. wzrastają stawki karty podatkowej. Wysokość stawek określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 956).

Do 63.783 zł wzrósł przychód roczny dla działalności określonych w poz. 70-76 tabeli tj. min. usługi budowlane, usługi w zakresie sztukatorska, odgrzybiania budynków, robót budowlanych instalacyjnych, cyklinowania - których wykonywanie dla innych odbiorców niż ludność uprawnia do stosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpłat podatku w formie karty powinno dokonywać się comiesięcznie do 7. dnia każdego miesiąca. Podatek za grudzień należy natomiast uiścić do 28. dnia tego miesiąca.

Z tabelami stawek na 2014 r. można zapoznać się pod adresem:
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/956/M2013000095601.pdf

 

WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY NA 2014 ROK

Współczynnik urlopowy służący do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wyniesie w 2014 roku 20,83.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym  i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Warto przypomnieć, że na mocy wyroku Trybunały Konstytucyjnego, sygn. TK 27/11 przywracającego zasady ustalania czasu pracy obowiązujące w 2010 roku, współczynnik urlopowy jest jednakowy dla wszystkich pracowników w ramach takiego samego etatu. Bez znaczenia jest zatem jaki dzień tygodnia wyznaczy pracodawca jako dzień wolny od pracy      z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy            i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie                               z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

Obliczając go należy pamiętać, że w roku 2014 występują: 52 niedziele, 52 wolne soboty,       9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku. W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2014 wyniesie 20,83. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni - (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 250 : 12 = 20,83

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.     I tak współczynnik urlopowy w 2014 roku dla pracownika zatrudnionego na:

1/4 etatu wyniesie 5,21 (1/4 x 20,83),

1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),

1/2 wyniesie 10,42 (1/2 x 20,83),

3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).

 

SKŁADKI ZUS W 2014 ROKU

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Obwieszczenie zostało podpisane 13 grudnia 2013 r.

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 112.380 zł. (M.P. 2013 poz. 1028) czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) , a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia 3746 zł. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442). Natomiast 60 % od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 3.746 zł) stanowi kwota 2.247,60 zł będąca w 2014 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

W związku z tym składka na poszczególne rodzaje ubezpieczenia wynosić będzie:

 

Na ubezpieczenie emerytalne             -           438,73 zł

Na ubezpieczenie rentowe                 -           179,81 zł

Na ubezpieczenie chorobowe             -             55,07 zł

Na Fundusz Pracy                            -             55,07 zł

Wypadkowe                                    -             43,38 zł

 

Łączne ubezpieczenie społeczne bez ubezpieczenia chorobowego   – 661,92 zł

Łączne ubezpieczenie z ubezpieczeniem chorobowym                   -  716,99 zł

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru składki  - 30% minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2013 r. wynosi 1680 zł – zapłacą składkę od podstawy 504,00 zł tj.

 

Emerytalne     -           98,38 zł

Rentowe         -           40,32 zł

Chorobowe     -           12,35 zł

Wypadkowe   -             9,73 zł

Fundusz Pracy                  0

 

Składka zdrowotna – wysokość składki  zdrowotnej uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Na dzień opracowania Informacji Podatkowej wynagrodzenie to nie było znane. W związku z powyższym wysokość składki zdrowotnej na 2014 r. zostanie podana w terminie późniejszym.

 

RÓŻNOŚCI

Minister finansów podpisał rozporządzenie z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie określa przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy, sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych w przypadku dokumentowania świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego za które pobierane są opłaty trasowe oraz usługi wstępu na imprezy masowe. Dotyczy to więc min. przypadków wystawiania faktur dokumentujących czynności zwolnione z VAT oraz prawo do wystawienia faktury przez podatników nie będących czynnymi podatnikami podatku VAT.

Przypomina się, że od 1 stycznia 2014 r. regulacje dotyczące faktur – treści faktury, terminy wystawiania faktur, wystawianie faktur i not  korygujących, duplikatów faktur, akceptacji faktur zostały uregulowane w ustawie o podatku VAT (dodano art. 106a-106q).

ZUS DO ODLICZENIA W ZEZNANIU ROCZNYM ZA 2013 ROK

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym                    -           8492,25 zł

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego                  -           7840,04 zł

Składka zdrowotne                                                       -           2698,37 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM 2013 ROKU

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  1. na dzień 31 grudnia 2013 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, wyroby gotowe wycenia się wg kosztów wytworzenia. Działalność usługowa i budowlana - roboty w toku wycenia się wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji nie zakończonej.

 

WAŻNE:

Wartość spisu z natury pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów (zwiększył przychody) na podstawie art. 24d ustawy o pdof (niezapłacone faktury). Remanent zmniejsza się o kwotę dotyczą jedynie towarów objętych spisem z natury. Kwotę tę wpisuje się, jako kolejną pozycję remanentu, ze wskazaniem pozycji spisu z którym związane jest pomniejszenie (pozycje pod którymi zostały wpisane towary znajdujące się w firmie w dniu 31.12 a za które nie zapłacono w przewidzianym terminie) oraz pozycji w księdze pod która została zaksięgowana kwota wyksięgowania niezapłaconych faktur.

  1. do 20 stycznia 2014r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) w przypadku zmiany formy opodatkowania na kolejny rok podatkowy. Zawiadomienia nie składa się, jeśli w kolejnym roku nie następuje zmiana formy opodatkowania. Również do 20 stycznia 2014 r. należy złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o wyborze sposobu opodatkowania dochodów (podatek liniowy, czy skala podatkowa). W przypadku braku ww. zgłoszenia Urząd uznaje, że podatnik będzie płacił podatek dochodowy według dotychczasowych zasad.

 

  1. do 20 lutego 2014 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

  1. do 30 kwietnia 2014 r. należy złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i dokonać rocznego rozliczenia podatku.

 

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

  1. na dzień 31 grudnia 2013 r.  należy sporządzić spis z natury towarów i materiałów oraz  wpisać go do prowadzonej ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego. Spis z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od jego zakończenia.

 

  1. do 20 stycznia 2014 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) o rezygnacji z ryczałtu i zmianie formy opodatkowania.  W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.

 

  1. do 31 stycznia 2014 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów oraz wpłacić należną zaliczkę za grudzień 2011 r. wynikającą z rozliczenia rocznego (druk PIT-28). W przypadku spółek zeznanie składa każdy ze wspólników do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania.

 

OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU ROCZNEGO ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW

 

do 9 stycznia              - przyjęcie oświadczenia od pracowników PIT-12 uprawniającego     

                                 do  rozliczenia przez zakład pracy podatku za rok ubiegły

do 31 stycznia          - płatnik zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-4R

                                  za 2014 r. o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek

                                  dochodowy w poszczególnych miesiącach roku od wypłaconych

                                  wynagrodzeń, z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

do 28 lutego               - pracownikom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-12, oraz

                                Urzędom Skarbowym według miejsca zamieszkania pracownika 

                                należy przekazać imienne informacje PIT-11.

do 31 marca              - przesłanie rocznego rozliczenia podatku PIT-40 dla pracownika

                                oraz do 15 kwietnia do Urzędu Skarbowego wg miejsca

                                zamieszkania pracownika. 

do 30 kwietnia           - złożenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych przez

                                podatników rozliczających się samodzielnie.

 

Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku zakład pracy - na wniosek pracownika - uwzględnia faktycznie poniesione przez pracownika koszty dojazdu do pracy, jeżeli zostaną udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi, odlicza od dochodu składki płacone przez pracownika na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa (np. Rada Adwokacka) oraz zwrócone nienależnie pobrane świadczenia jeżeli nie zostały potrącone od dochodu przy poborze zaliczek.

 

WAŻNE - w składanych zeznaniach rocznych – jedynym identyfikatorem dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej – jest numer PESEL, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą – NIP.

W przypadku zatrudnianych emerytów i rencistów należy pamiętać o przesłaniu do Oddziału ZUS w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. informacji o wysokości wypłaconego za 2013  rok wynagrodzenia (ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.).

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.