Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W PODATKU DOCHODOWYM

Z dniem 1 stycznia 2014 r. przedawniają się zaległości w podatku dochodowym za rok 2007. Upływ powyższego terminu oznacza, że urząd skarbowy nie będzie mógł dłużej domagać się niezapłaconego podatku.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się         z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeśli chodzi o podatek dochodowy oznacza to, że wraz z końcem 2013 r. przedawnią się zobowiązania dotyczące 2007 r. Organ podatkowy po upływie terminu przedawnienia nie może domagać się zapłaty zobowiązania. Należy mieć na uwadze, że przepisy przewidują sytuacje w których bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, zostaje przerwany. Ponadto należy dodać, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Po trzech latach, przedawniają się te podatki, które nie powstają z mocy prawa, tylko których wysokość wylicza urząd skarbowy w decyzji. Chodzi o podatki: od spadków i darowizn, rolny, leśny, od nieruchomości. Trzyletni termin przedawnienia oznacza, że jeśli do końca br. urząd skarbowy nie doręczył podatnikowi decyzji ustalającej wysokości zobowiązania w podatku za 2010 r., to 1 stycznia 2014 r. takie zobowiązanie ulegnie przedawnieniu. Wynika to z brzmienia art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż zobowiązanie podatkowe,   o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z powyższym przepisem zobowiązania podatkowe powstające po doręczeniu decyzji ustalającej może więc powstać, jeżeli decyzja ta została doręczona.

Przykład:

Osoba fizyczna w dniu 7 marca 2010 r. kupiła działkę budowlaną i złożyła stosowną informację w urzędzie gminy. Wójt tej gminy nie wydał decyzji ustalającej kwotę podatku od nieruchomości za rok 2010. Decyzja nie została również wydana w latach 2011, 2012 i 2013. W roku 2014 wójt gminy nie może już wymierzyć podatku od nieruchomości za rok 2010      w związku z tym, że w roku 2014 upłynął 3-letni okres uprawniający go do ustalenia zobowiązania w tym podatku. Ma jeszcze czas na wydanie i doręczenie decyzji ustalającej za lata 2011, 2012 oraz 2013.

Jeżeli jednak decyzja powyższa została doręczona a podatnik nie uiścił kwoty należnego podatku to zobowiązanie to przedawnia się z upływem terminu określonego w art. 70 Ordynacji, czyli po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Istnieją jednak przypadki, gdy termin przedawnienia prawa do ustalania zobowiązania jest wydłużony do 5 lat. Jest tak w przypadku niezłożenia przez podatnika deklaracji lub też niewykazania w niej wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jeżeli podatnik nie poinformuje organu podatkowego o powstałym obowiązku podatkowym poprzez złożenie stosownej deklaracji (informacji, zeznania), albo też w tej deklaracji nie poda wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego ustalenia tego zobowiązania, termin przedawnienia wydłuża się wówczas do 5 lat. Należy zwrócić także uwagę, że nieprawidłowe dane podane w deklaracji muszą dotyczyć wielkości rzutujących na wysokość zobowiązania. Nie można za takie dane uznać braku lub błędu w danych podatnika, lub wypełnienia jej niezgodnie z wymaganiami. Odmiennie został również uregulowany termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Wynosi on też 5 lat, ale liczonych od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczyła decyzja. Termin złożenia zeznania to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Należy podkreślić, że w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że regulacja powyższa jest niezgodna z art. 2 w związku          z art. 64 ust. 1 Konstytucji i przepis ten traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (czyli od 27 sierpnia 2013 r.). Jak uznał Trybunał, niezgodność z Konstytucją wynika z wyjątkowo niejasnego ukształtowania pojęcia przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, niejednoznacznego określenia zasad dotyczących biegu terminu do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od dochodów nieujawnionych oraz braku możliwości uwzględnienia zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego powstałego na zasadach ogólnych.

Dobrowolna zapłata zobowiązań podatkowych, które uległy przedawnieniu prowadzi do powstania nadpłaty, która podlega zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych.

NOWA KWOTA OGRANICZENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADKI CHOROBOWEJ W 2014 ROKU

Od stycznia obowiązują nowe zasady obliczania ograniczania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W 2014 roku miesięczne ograniczenie podstawy nie będzie zmieniało się kwartalnie, tak jak to miało miejsce do końca 2013 roku, lecz będzie określane jednorazowo na cały rok.

1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 983) za sprawą którego zmieniły się zasady ustalania ograniczenia podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Za sprawą nowelizacji od stycznia ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie określane jednorazowo na cały rok, a nie jak dotychczas kwartalnie. Bowiem w myśl art. 20 ust. 3. i 4. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w najnowszym komunikacje z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ogłosił, że ,,kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 9365 zł.

Limit miesięczny i roczny podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obowiązujące od stycznia do grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:
 składki na ubezpieczenie

Emerytalne i rentowe

Chorobowe

Okres

Limit roczny

Okres

Limit miesięczny

2014

112.380,00 zł

I-XII 2014

9.365,00 zł

 

ZWOLNIENIA Z VAT 2014 - NOWE ROZPORZĄDZENIE

 

W Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz. 1722 opublikowano rozporządzenie MF z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Rozporządzenie w sprawie zwolnień obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

 

Większość regulacji zawartych w rozporządzeniu nie zmieniła się w stosunku do rozwiązań zawartych w rozporządzeniu MF z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.).

 

Ustawodawca zrezygnował z utrzymania w rozporządzeniu w sprawie zwolnień niektórych zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym. Zostały one przeniesione wprost do ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Tak było w przypadku m.in.:

• usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą (art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT);

• usług zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. d ustawy o VAT);

• usług, w tym także pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach oraz innych niż spółki podmiotach posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi (art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT).

 

Rezygnacja z części zwolnień przewidzianych dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym jest z kolei konsekwencją braku konieczności dalszego utrzymywania przepisów szczególnych regulujących dane kategorie zwolnień z uwagi na ukształtowaną już praktykę stosowania przepisów. Przykładowo, rezygnacja ze zwolnień dotyczących: zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i oddania w użytkowanie wieczyste takich gruntów, jak również zbycia prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli te budynki i budowle są zwolnione z VAT, wynika z faktu że zbycie użytkowania wieczystego uznawane jest za dostawę towaru oraz z tego, że grunt dzieli stawkę VAT zabudowań na nim posadowionych (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT). Z kolei zwolnienia dotyczące zadań własnych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, czy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, na których są dokonywane usługi, stały w sprzeczności z wyłączeniem tych czynności z opodatkowania VAT wynikającego z przepisów ustawy o VAT (odpowiednio art. 15 ust. 6 oraz art. 12 ust. 1 pkt 4-7 ustawy o VAT).

 

Nadal obowiązywać będą natomiast zwolnienia dotyczące m.in.:

1. dostaw określonych towarów dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień), z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w § 3 ust. 2-3 tego rozporządzenia

2. dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień);

3. usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych (§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień).

 

Utrzymano również zwolnienie dla dostawy samochodów osobowych, od których przysługiwało podatnikowi przy nabyciu tylko częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego 50% lub 60% nie więcej niż 5.000 lub 6.000 zł. Jednocześnie usunięto z regulacji dotyczących tego zwolnienia odwołanie do definicji „towarów używanych”, która od             1 stycznia 2014 r. została usunięta z ustawy o VAT.

 

Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy spowodowały, że sprzedaż samochodów od których nie odliczono podatku VAT (np. kupione od osoby fizycznej czy od firmy zwolnionej z VAT) nie będą korzystały z ww. zwolnienia. Ich sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawka podatku VAT.

 

KOLEJNE DEKLARACJE PRZESYŁANE ELEKTRONICZNIE

W Dz.U. z 13.12.2013 r. opublikowano rozporządzenie MF z 9.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z rozporządzeniem od 14 grudnia 2013 r. elektronicznie mogą być wysyłane deklaracje w sprawie:

  • przedpłaty akcyzy AKC-PA,
  • informacje o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym INF-J, deklaracje dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych AKC-WG.

 

 

WSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW W 2014 R.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2014 r. będzie wynosiła 270,40 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3004,48 zł.

W dniu 20 stycznia 2014 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.

Sładka zdrowotna w wysokości 270,40 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3004,48 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Przypomina się, że odliczeniu od podatku podlega 7,75% podstawy naliczenia składki tj. 232,85 zł.

 OD 1 LUTEGO BR. NIE PŁACI SIĘ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DO KWOTY 8,70 ZŁ

Od 1 lutego 2014 r. odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne nie opłaca się w przypadku, gdy nie przekraczają one kwoty 8,70 zł. Do 31 stycznia br. kwota, która zwalniała z ich opłaty na to ubezpieczenie, wynosiła 6,60 zł.

Nadal nie nalicza się odsetek za zwłokę z tytułu nieuregulowanych zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP oraz FEP, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

Przy czym w stosunku do odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (a także na FP i FGŚP oraz na FEP) obowiązuje zasada, zgodnie z którą, gdy wyliczona kwota odsetek za zwłokę za dany miesiąc nie przekracza kwoty 6,60 zł - nie są one należne (nie wpłaca się ich). Wynika to z art. 23 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

Natomiast w przypadku nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej w związku z art. 87 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Wobec tego, że od 1 lutego 2014 r. wskazana opłata wynosi 2,90 zł - odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconej składki zdrowotnej nie wpłaca się, jeśli nie przekroczą one kwoty 8,70 zł (3x 2,90 zł). Do końca stycznia br. nie naliczało się ich, gdy nie przekraczały one kwoty 6,60 zł (2,20 zł x 3).

 

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzinska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.