Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

REFAKTUROWANIE W PODATKU VAT

Refakturowanie usług, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT to sytuacja, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. Przyjmuje się wówczas, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Istota refakturowania polega na odsprzedaniu uprzednio nabytej usługi w celu przeniesienia kosztów poniesionych przez refakturującego na rzecz podmiotu, który ostatecznie w sposób faktyczny korzysta z określonych usług. Przedmiotem refakturowania mogą być wyłącznie usługi, natomiast nie może mieć zastosowania do dostawy towarów. Odsprzedaż (refakturowanie) usługi jest tożsama ze świadczeniem tej usługi.

Moment powstania obowiązku podatkowego w refakturowaniu w 2014 roku - do końca 2013 r., na podstawie uchylonego art. 19 ust.13 pkt 1 lit a oraz lit b ustawy o VAT, decydujące znaczenie miał nie moment wystawienia faktury, a upływ terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Podatnicy w drodze umowy decydowali o tym, kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdyż powyższy przepis dotyczył umowy właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczonych usług.

W związku ze zmianami ustawy o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie odrębnej regulacji odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie refakturowania. Zważywszy na brak jasnej regulacji, w praktyce wciąż pojawiają się wątpliwości, co do momentu powstania obowiązku podatkowego.

Z ogólnej zasady, wyrażonej w art. 19a ustawy o VAT, wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednakże art. 19a ust. 5 pkt 4 lit a oraz lit b ustawy o VAT przewiduje wyjątek - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury m.in. z tytułu:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług, w tym telekomunikacyjnych.

W sytuacji, jeżeliby podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, a w razie, gdyby nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). Jednakże w przypadku refakturowania usług należy odwołać się przede wszystkim do najnowszego orzecznictwa. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2012 r. (sygn. I FSK 65/12) wskazuje, że moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w przypadku refakturowania, powinno ustalać się tak jakby od początku refakturowana usługa była wyświadczona przez odsprzedającego, tj. należy stosować zasady przewidziane w art. 19a ustawy o VAT (przed nowelizacją: uchylony art.19).

Podsumowując, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży energii oraz usług telekomunikacyjnych powstawać będzie z chwilą wystawienia refaktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności.

 

Przykład: - Jeżeli faktura (refaktura) dotycząca stycznia 2014 r., została wystawiona dnia 7 lutego 2014 r. wówczas obowiązek podatkowy powstanie w tym właśnie dniu (niezależnie od terminu płatności), tzn. taka faktura powinna zostać ujęta do ksiąg rachunkowych i rozliczona w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r.

USTALANIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CZĘŚĆ ETATU - STANOWISKO MPIPS

 

W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę na poczet należności niealimentacyjnych pracodawca jest zobowiązany pozostawić pracownikowi kwotę wolną od zajęcia. Odpowiada ona:

  • minimalnemu wynagrodzeniu za pracę przysługującemu pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych
  • 75% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
  • 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 871 K.p.).

 

W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy można odnotować rozbieżne poglądy odnośnie metod ustalania kwoty wolnej w przypadku zajęcia wynagrodzenia pracownika nie pełnoetatowego. Jedni uważają, że w celu ustalenia kwoty wolnej w pierwszej kolejności należy ustalić minimalne wynagrodzenie za pracę proporcjonalnie do wymiaru niepełnego etatu, a następnie odliczyć składki i podatek. Natomiast inni, że najpierw należy od minimalnego wynagrodzenia w pełnej wysokości odliczyć składki i podatek, a następnie uzyskaną kwotę obniżyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Wobec rozbieżności stanowisk, w zakresie metodyki ustalania kwoty wolnej w przypadku zajęcia wynagrodzenia pracownika nie pełnoetatowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zajęło stanowisko w tej sprawie. W dniu 7 stycznia 2014 r. resort uznał, że:

"Brzmienie powołanego wyżej przepisu (art. 871 § 2 K.p. - przyp. red.) nie określa jednak dokładnie, jak należy liczyć kwotę wolną od potrąceń dla pracownika nie pełnoetatowego. Wydaje się jednak za słuszne przyjęcie rozwiązania polegającego na ustaleniu wpierw wysokości minimalnego wynagrodzenia w proporcji do etatu, a następnie odliczeniu składek i podatku. Takie rozwiązanie w większej mierze koresponduje z funkcją ochronną minimalnego wynagrodzenia. W tej sytuacji, bowiem pracownik jest traktowany na równi z pracownikiem, który otrzymywałby minimalne wynagrodzenie i pracowałby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Jednocześnie Departament Prawa Pracy nadmienił, iż prezentowane opinie nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów pracy, a także Państwowej Inspekcji Pracy."

OD 1 LUTEGO BR. NIE PŁACI SIĘ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DO KWOTY 8,70 ZŁ

 

Od 1 lutego 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące naliczania odsetek od nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej, jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej w związku z art. 87 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Wobec tego, że od 1 lutego 2014 r. wskazana opłata wynosi 2,90 zł - odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconej składki zdrowotnej nie wpłaca się, jeśli nie przekroczą one kwoty 8,70 zł (3x 2,90 zł). Do końca stycznia br. nie naliczało się ich, gdy nie przekraczały one kwoty 6,60 zł (2,20 zł x 3).

 

Nadal nie nalicza się odsetek za zwłokę z tytułu nieuregulowanych zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP oraz FEP, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

Przy czym w stosunku do odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (a także na FP i FGŚP oraz na FEP) obowiązuje zasada zgodnie, z którą gdy wyliczona kwota odsetek za zwłokę za dany miesiąc nie przekracza kwoty 6,60 zł - nie są one należne (nie wpłaca się ich). Wynika to z art. 23 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

 

ZMIANA WYNAGRODZENIA UCZNIÓW OD 1 MARCA 2014 R.

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 roku. Wyższe wynagrodzenie przeciętne w poprzednim kwartale oznacza wzrost niektórych wskaźników ZUS oraz wskaźników podatkowych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 11 lutego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2013 roku wyniosło 3823,32 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za IV kwartał 2013 roku, to wyższe wynagrodzenie uczniów od      1 marca 2014 roku, wyższa podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu, których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

 

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych - na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za IV kwartał 2013 roku (3823,32 zł) ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 marca 2014 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,

w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,

w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

 

Wynagrodzenie

Obowiązuje od

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

152,93 zł

191,17 zł

229,40 zł

01.03.2014

146,07 zł

182,59 zł

219,10 zł

01.12.2013

 

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

Ograniczenie emerytury - zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów  po przekroczeniu, których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów (wskazane kwoty są kwotami brutto) obowiązujące od 1 marca br.:

 

Zmniejszenie świadczenia

Zawieszenie świadczenia

Obowiązuje od

2.676,40 zł

4970,40 zł

01.03.2014

2.556,20 zł

4.747,30 zł

01.12.2013

  

Podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - zmiany od 1 stycznia 2014 - Przypominamy, że od stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady obliczania ograniczania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W 2014 roku miesięczne ograniczenie podstawy nie będzie zmieniało się kwartalnie, tak jak to miało miejsce do końca 2013 roku, lecz będzie określane jednorazowo na cały rok. Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ,,kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 9365 zł.”

 

OBNIŻONE STAWKI PODATKU VAT ORAZ ZWOLNIENIA Z VAT

 

Obniżone stawki podatku VAT - w Dz.U. z 31.12.2013 r. poz. 1719 opublikowano rozporządzenie MF z 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie od 1 stycznia br., w dalszym ciągu utrzymano obniżoną 8% stawkę podatku min. na roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz usługi naprawy i przeróbki odzieży, naprawy rowerów, usługi fryzjerskie.

 

Zwolnienia z VAT - w Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. opublikowano rozporządzenie MF z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie od 1.01.2014 r., nie każda sprzedaż samochodu będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT. Ustawodawca zrezygnował z posługiwania się pojęciem „towary używane”, co dawało prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku sprzedaży zarówno samochodów osobowych w stosunku, do których nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, jak i tych w stosunku do których takie prawo przysługiwało – jeśli były one wykorzystywane w działalności co najmniej 6 miesięcy. Obecnie ze zwolnienia może korzystać tylko sprzedaż samochodów przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia części podatku VAT (50 lub 60%), bez względu na to ile miesięcy podatnik wykorzystywał ten samochód w działalności gospodarczej. Zwolnieniem nie będzie, więc objęta sprzedaż samochodu kupionego np. na umowę kupna- sprzedaży czy w komisie w trybie VAT-marża. Od sprzedaży tych aut trzeba będzie odprowadzić 23% VAT. Poza tym w nowym rozporządzeniu pozostały bez zmian dotychczasowe zwolnienia z tego podatku.

 

PODATNICY ZWOLNIENI Z VAT A WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

 

Ze względu na wątpliwości zgłaszane przez podatników zwolnionych z VAT w zakresie dokumentowania sprzedaży – czy w dalszym ciągu mają wystawiać rachunki,  czy też faktury VAT informuję że: do 31 grudnia 2013 r. podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT tj. ze względu na wysokość osiąganych obrotów dokumentowali swoją sprzedaż wyłącznie rachunkami. Od 1 stycznia 2014 r. przepisy w tym zakresie uległy zmianie.

 

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur z jednym wyjątkiem. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone przed upływem 3 m-cy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Co powinna zawierać taka faktura określa rozporządzenie MF z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Obowiązkowymi elementami faktury wystawionej przez ww. podatnika są:

  • data wstawienia i numer kolejny
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy
  • nazwa towaru lub usługi, miara i ilość dostarczonego towaru lub zakres usługi
  • cena jednostkowa towaru lub usługi i kwota należności ogółem.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.