Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE WS. ZWOLNIEŃ Z VAT DO ZMIANY

Przepisy dotyczące zwolnień z VAT, odnoszące się do dostaw samochodów, zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE – przewiduje nowela rozporządzenia ws. zwolnień od podatku od towarów i usług. Dokument został już opublikowany w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać z początkiem kwietnia 2014 r. W nowelizacji zakłada się zastąpienie zwolnienia z podatku systemem korekt podatku naliczonego.

Zmiany w rozporządzeniu są związane z koniecznością dostosowania przepisów do wyroku TS UE z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors. Trybunał stwierdził, że zwolnienie z VAT (§ 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów) dotyczące dostaw pojazdów (przy nabyciu których podatnik mógł liczyć na częściowe odliczenie naliczonego podatku) jest sprzeczne z unijną dyrektywą ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

„Polska zobowiązała się do wprowadzenia, w miejsce stosowanego obecnie zwolnienia od podatku, rozwiązań, które pełniej realizowałyby zasadę neutralności i powszechności opodatkowania przy sprzedaży pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego” – wyjaśniają autorzy nowelizacji.

Nowe regulacje wprowadzone zostaną ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. System korekt podatku naliczonego stosowany będzie m.in. w sytuacji, kiedy podatnik kupuje pojazd samochodowy z ograniczonym prawem do odliczenia, a później (w czasie 60 miesięcy od nabycia) dokonuje opodatkowanej sprzedaży owego pojazdu. Jak zapisano w noweli, pojazd o wartości początkowej do 15 tys. zł podlegać ma korekcie 12-miesięcznej.

Jak tłumaczy resort finansów, konieczne jest usunięcie z rozporządzenia § 3 ust. 1 pkt 20. „Wprowadzenie systemu korekt wymaga likwidacji stosowanego zwolnienia od podatku przy dostawie takich pojazdów i objęcie tej czynności opodatkowaniem na zasadach ogólnych” – wyjaśnia projektodawca.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2014 r., poz. 369).

NOWY WZÓR VAT-26

Z początkiem przyszłego miesiąca obowiązywać zacznie rozporządzenie resortu finansów określające wzór nowego formularza – VAT-26, czyli informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wprowadzenie nowej deklaracji jest związane ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT). W noweli z 7 lutego 2014 r. określono m.in. zasady odliczania podatku VAT od wydatków powiązanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatnicy, którzy będą chcieli ubiegać się o pełny (100 proc.) zwrot VAT, będą musieli m.in. składać szczegółowe informacje dotyczące określonych pojazdów.

„Dokonanie pełnego odliczenia podatku VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie co do zasady złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

W formularzu VAT-26 znajdują się pola na wpisanie danych identyfikacyjnych oraz szczegółowych informacji dotyczących pojazdów. Chodzi m.in. o markę, model, rok produkcji, kolor, datę nabycia i numer rejestracyjny.

Wzór VAT-26 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 371). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r.

 

SAMOCHÓD NA CELE FIRMOWE – UWAGA NA WYSOKĄ GRZYWNĘ

Od 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają regulacje dotyczące odliczania podatku naliczonego od pojazdów samochodowych. Pełne odliczenie VAT przysługiwać będzie podatnikom jedynie wówczas, gdy samochody będą wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej, czyli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, będzie wykluczać ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów będzie wykluczać ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powodować, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie nieistotne.

Zatem aby uznać, że samochód wykorzystywany jest przez podatnika wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności, konieczne będzie poinformowanie urzędu skarbowego o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, a także prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Ustawodawca tak bardzo restrykcyjnie obwarował prawo do pełnego odliczenia VAT, że w praktyce podatnikom bardzo trudno będzie z niego skorzystać. Tym bardziej, że tą samą ustawą wprowadzono odpowiednie regulacje w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Dodano bowiem przepis art. 56a, w myśl którego podatnik, który wbrew obowiązkowi nie będzie składał właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa powyżej, albo złoży taką informację po terminie bądź też poda w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlegać będzie karze grzywny do 720 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca ww. czynu zabronionego będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Maksymalna kara wyniesie zatem aż 16 mln 128 tys. zł. Jest to najwyższa przewidziana grzywna w Kodeksie karnym skarbowym, podobna do tej, która związana jest z istotnymi przestępstwami podatkowymi, takimi jak np. nieujawnianie dochodów czy firmanctwo.

PRZEPROWADZENIE BADANIA TECHNICZNEGO A PEŁNE ODLICZENIE VAT

Jak już wielokrotnie pisaliśmy od 1 kwietnia 2014 roku zmienią się zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zasadą będzie możliwość odliczenia podatku VAT od jakichkolwiek pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Ustawodawca wskazuje również, że pełne odliczenie podatku VAT będzie możliwe w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami, których konstrukcja będzie wykluczała ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powodować będzie, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie nieistotne.

Przypomnijmy, że pojazdy, których konstrukcja w myśl ustawy wykluczać będzie wykorzystywanie pojazdów do czynności innych niż związane z działalnością gospodarczą, to:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadać będą jeden rząd siedzeń, który oddzielony będzie od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadać będą kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniać będą również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  1. agregat elektryczny/spawalniczy,
  2. do prac wiertniczych,
  3. koparka, koparko-spycharka,
  4. ładowarka,
  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  6. żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynikać będzie, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Aby jednak móc odliczyć 100% podatku naliczonego w przypadku ponoszenia od 1 kwietnia 2014 roku wydatków związanych z pojazdami, o których mowa powyżej, podatnik będzie musiał wykazać odpowiednimi dokumentami, że pojazdy spełniać będą warunki, które dadzą podatnikowi prawo do pełnego odliczenia. I tak w przypadku pojazdów, o których mowa w punkcie pierwszym i drugim spełnienie tych warunków dokumentować będzie dodatkowe badanie techniczne, natomiast w przypadku pojazdów, o których mowa w punkcie trzecim prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego będą stwierdzały dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Badanie techniczne - przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów badanie techniczne będzie musiało zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, który będzie musiał zawierać odpowiednią adnotację o spełnieniu wspomnianych wymagań. Podatnicy będą musieli jednak pamiętać, że w przypadku gdy w pojeździe samochodowym, dla którego zostanie wydane zaświadczenie, o którym mowa zostaną wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie będzie już spełniać wymagań do pełnego odliczenia podatku VAT, pojazd ten nie będzie mógł zostać uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Z dniem wprowadzenia zmian w pojeździe podatnik utraci prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków związanych z tym pojazdem.

Termin przeprowadzenia badania technicznego - podatkowe badanie techniczne, o którym mowa powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o VAT, czyli od dnia 1 kwietnia 2014 roku. Jeżeli przed terminem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed upływem 3 miesięcy licząc od 1 kwietnia 2014 roku pojazd będzie przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne podatnik będzie zobowiązany przeprowadzić nie później niż przed dniem dokonania dostawy. Oczywiście zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zachowają swoją ważność.

Dokonanie zmian w pojeździe a utrata prawa do odliczenia - należy zaznaczyć, że niewskazanie przez podatników daty dokonania zmian w pojeździe, które to pozbawią ich prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego, będzie mogło prowadzić do dość nieprzyjemnych konsekwencji. W przypadku bowiem, gdy podatnik nie będzie w stanie określić dnia wprowadzenia zmian, pojazd będzie uznawany za niezwiązany wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnika od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz pierwszy odliczy podatek naliczony od wydatków związanych z tym pojazdem samochodowym (czyli zostanie zakwestionowany podatek naliczony odliczony w 100% od wydatków związanych z tym pojazdem). Jeśli natomiast podatnik będzie w stanie wskazać ostatni okres rozliczeniowy, w którym to pojazd spełniać będzie warunki do uznania go za pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, ograniczenie prawa do odliczenia powstanie w następnym okresie rozliczeniowym. Oczywiście jeśli podatnik dokona zmian w pojeździe, które spowodują utratę przez niego pełnego prawa do odliczenia podatku VAT, ale jednocześnie określi sposób wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej, zaprowadzi ewidencję przebiegu jak i złoży odpowiednią informację do urzędu skarbowego (VAT-26), nie będzie przeszkód, aby od wydatków związanych z tym pojazdem przysługiwało podatnikowi pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

 

OD 1 KWIETNIA 2014 R. SKŁADKA WYPADKOWA  DLA FIRM BEZ ZMIANY

 

Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się nowy okres składkowy w zakresie ubezpieczenia  wypadkowego.  Ponieważ stan prawny w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie, nie zmieniają się więc zasady ustalania składki wypadkowej na nowy okres składkowy.  Składka będzie więc zależna wyłącznie od wielkości firmy, profilu działalności, od stanu przestrzegania bezpieczeństwa w firmie.

Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia ZUS nie więcej niż 9 osób składka na nowy rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. wynosić będzie tak jak dotychczas  1,93% tj. 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Według aktualnych stawek, najwyższą, w wysokości 3,86 proc. objęte jest górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. Połowa, czyli 50% z tej składki daje - wspomniane wcześniej ryczałtowe 1,93% podstawy wymiaru dla płatników zatrudniających do 9 osób.

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych, a jednocześnie nie mający obowiązku przekazywania do ZUS informacji ZUS IWA za trzy ostatnie lata, ustalają wysokość stopy procentowej składki wypadkowej w zależności od grupy działalności PKD do której należy płatnik.

Płatnikom, którzy przekazywali do ZUS przez trzy lata „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” (ZUS IWA), stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Firmy te, do 20 kwietnia otrzymują z ZUS-u zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli jednak płatnik do 30 kwietnia nie otrzyma tego zawiadomienia, to powinien sam zgłosić się do swojego oddziału ZUS, gdzie zostanie mu podana odpowiednia stawka.

Przepisy określające zasady różnicowania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe zawarte są w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 ze. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U.      z 2006 r. nr 200 poz. 1692 ze zm.).

 

ZASADA „DWÓCH TERMINÓW” KOLEJNYM UŁATWIENIEM DLA FIRM

 

Projekty aktów prawnych przygotowane przez rząd dotyczące prowadzenia firmy będą wchodziły w życie tylko dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 czerwca.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która wprowadza tzw. zasadę „dwóch terminów”. Zmniejszy to częstotliwość zmian w przepisach prawa gospodarczego i umożliwi przedsiębiorcom bardziej racjonalne  planowanie swojej działalności, zwłaszcza małym firmom.

 

OD 1 KWIETNIA OBOWIĄZUJĄ NOWE KODY UBEZPIECZENIOWE ZUS

 Z dniem 1 listopada 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 1101).

Rozporządzenie to zmieniło opis niektórych kodów tytułów ubezpieczeń, a niektóre z nich całkowicie zlikwidowało. Pierwsze zmiany w kodach ubezpieczeniowych nastąpiły we wrześniu i  listopadzie 2013 roku. Wówczas zaczęły obowiązywać  kody 12 50, 12 60, 12 70, 12 80, 12 90, 19 10 oraz kody świadczenia / przerwy: 319, 320, 325, 326, 327 i 328. Zmianie uległy również opisy kodów: 311 i 315. Nowe kody ubezpieczeniowe:

Kody ubezpieczeniowe dotyczące osób przebywających na urlopie wychowawczym:

 

 

1250 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność,

 

1260 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca

 

1270 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą

 

1280 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna

 

1290 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu

 

Kody ubezpieczeniowe dla świadczenia i przerwy

 

319 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

 

320 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,

 

325 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

 

326 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

 

327 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,

 

328 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.

 

Kody ubezpieczeniowe w dziale 1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

1910

osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

       

Zmianie natomiast uległy m.in. kody:

311 – przyjmując znaczenie  ,, zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”,

315 – przyjmując znaczenie ,, wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego”,

1900 - przyjmując brzmienie "osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych"

Niektóre kody ubezpieczeniowe zmienione rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej wejdą w życie dopiero z dniem 1 kwietnia 2014 roku. Wśród nich są kody: 26 00, 26 01, 27 00, 27 01.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.