Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZAKUP NA KREDYT BEZ KOREKTY KOSZTÓW  

W przypadku zakupu środków trwałych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i amortyzowanych, sfinansowanych kredytem bankowym którego podatnik nie spłaca nie istnieje obowiązek zmniejszania koszty o niezapłacone w określonych terminach kwoty. W tej sytuacji nie znajdą zastosowania przepisy zobowiązujące do korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązania.

Obowiązek korekty kosztów podatkowych dotyczących nieuregulowanych zobowiązań określa art. 24d updof. Z tego unormowania wynika m.in., że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu, jeśli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o tę kwotę dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w powołanym art. 24d updof.

Gdy w miesiącu, w którym przedsiębiorca musi dokonać korekty, nie ma kosztów uzyskania przychodów lub są one zbyt niskie, wtedy ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, która nie miała pokrycia w kosztach. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik może kwotę wynikającą z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu) ponownie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (w miesiącu, w którym ureguluje zobowiązanie).

Przepisy te stosuje się odpowiednio, w przypadku m.in. nabycia środków trwałych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów (art. 24d ust. 6 updof).

Jeżeli przedsiębiorca kupił samochód na kredyt, to w takiej sytuacji zawarł dwie odrębne umowy: sprzedaży i kredytową. Bank kredytując przedsiębiorcę, dokonał zapłaty za samochód. W tej sytuacji przepisy o korekcie kosztów nie znajdą zastosowania, ponieważ kwota wynikająca z faktury (rachunku lub umowy) została uregulowana. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 września 2013 r., nr ILPB1/415-661/13-2/AA. Czytamy w niej: "Umowa kredytowa jest odrębnym zobowiązaniem Zainteresowanej do spłaty kredytu wobec banku. W konsekwencji przepisy art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdą zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ podstawą ujęcia odpisu amortyzacyjnego w kosztach uzyskania przychodu nie jest wartość zakupionego urządzenia wynikająca z zawartej umowy kredytu bankowego, lecz wartość urządzenia na podstawie zawartej umowy sprzedaży, z której wynikające zobowiązanie do zapłaty zostało uregulowane w całości i terminowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez dostawcę".

Należy dodać, że przepisy o korekcie kosztów z tytułu niezapłaconego zobowiązania mogą mieć zastosowanie w przypadku zakupów na raty, gdy płatność na raty rozkładana jest przez sprzedawcę, czyli w przypadku korzystania z tzw. kredytu kupieckiego (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lipca 2013 r., nr IBPBI/2/423-393/13/AP).

 

 

NOWE PRZEPISY PRZY SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

Sprzedawcy zarówno tradycyjni, jak i sprzedający przez internet będą musieli przygotować się na zmiany, jakie przyniesie ze sobą nowa ustawa o prawach konsumenta. Jej przepisy nałożą na nich wiele dodatkowych obowiązków informacyjnych względem konsumentów oraz rozszerzą prawną ochronę ich klientów. Wydłużą również m.in. termin na odstąpienie od umowy zawieranej na odległość do 14 dni.

Ustawa o prawach konsumenta (obecnie po I czytaniu w Sejmie) będzie zupełnie nowym, odrębnym aktem prawnym, który ma na celu transpozycję przepisów unijnych. Przepisy tej ustawy będą dotyczyć zarówno umów zawieranych przez przedsiębiorcę i konsumenta w sytuacjach typowych, jak i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Przy czym będą to regulacje odrębne, umiejscowione w różnych rozdziałach tego aktu. Projekt ustawy wyraźnie wylicza rodzaje umów, do których jej przepisy nie będą miały zastosowania, np. nie będą dotyczyć umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument będzie zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł.

Obowiązki informacyjne - omawiana ustawa będzie regulować zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta. Szeroki katalog informacji, których trzeba będzie udzielić konsumentowi, ma ułatwić mu świadome podjęcie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy. Obecnie tzw. przedkontraktowe obowiązki informacyjne dotyczą jedynie umów zawieranych w okolicznościach nietypowych. Projektowane zmiany zakładają konieczność udzielania konsumentowi określonych informacji w jasny i zrozumiały sposób. Lista tych informacji będzie dość rozbudowana i obejmie m.in. główne cechy rzeczy i usług (świadczenia), dane identyfikujące przedsiębiorcę, łączną cenę lub wynagrodzenie wraz z podatkami bądź sposób, w jaki obliczana ma być cena, czas trwania umowy oraz zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia. Przepisy te nie będą miały zastosowania do umów, które dotyczą transakcji w bieżących sprawach życia codziennego i które są wykonywane natychmiast po zawarciu umowy. Katalog informacji dotyczący umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa będzie odrębny od powyższego i jeszcze bardziej rozbudowany, co spowodowane jest charakterem takich umów.

Jawność kosztów - w celu zapewnienia konsumentowi niezbędnej ochrony przepisy wprowadzają także, mający zastosowanie do wszystkich umów konsumenckich (a więc również tych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość), obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. Ponadto wprowadzają zakaz pobierania od konsumenta, który kontaktuje się z przedsiębiorcą w sprawie zawartej umowy, korzystając z przeznaczonego przez przedsiębiorcę do tego celu numeru telefonu, opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne. Sprzedając przez internet sprzedawca najpóźniej na początku zamówienia będzie musiał przedstawić informacje o ograniczeniach w dostarczaniu towaru oraz o akceptowanych metodach płatności.

Wprowadzone zostaną również przepisy dotyczące sposobu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, które mogłyby wiązać się z wygenerowaniem nieuzasadnionych kosztów dla konsumenta. Przykładowo w przypadku umów zawieranych przez telefon sprzedawca ma obowiązek przekazać konsumentowi treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku. Projekt przewiduje pewne rozluźnienie wymogów informacyjnych w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, dotyczących usług polegających na naprawie lub konserwacji, w których przedsiębiorca i konsument natychmiast wykonują swoje zobowiązania, a wynagrodzenie przedsiębiorcy nie przekracza 600 zł.

14 dni na zwrot - w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, a więc dotyczących szczególnie tych przedsiębiorców, którzy sprzedają za pośrednictwem internetu, najbardziej znaczącą zmianę przewiduje art. 27 projektu omawianej ustawy. Zmiana dotyczy uprawnień konsumentów zawierających takie umowy do odstąpienia od nich, bez potrzeby wskazywania jakiegokolwiek uzasadnienia. Obecnie termin na odstąpienie od umowy wynosi 10 dni. Projekt przewiduje wydłużenie tego terminu do 14 dni. Zmianie ulegnie również termin na odstąpienie od umowy w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi informacji o prawie odstąpienia od umowy. Termin ten będzie upływał 12 miesięcy po upływie podstawowego terminu 14 dni.

Ponadto przepisy definiują precyzyjnie początek biegu tego terminu dla różnych rodzajów umów oraz różnych sytuacji, szczegółowo określając skutki odstąpienia od umowy, w tym kwestię ponoszenia kosztów, a ponadto zawierają wyczerpującą listę sytuacji, w których prawo odstąpienia od umowy konsumentowi nie przysługuje. Przykładowo przedsiębiorca będzie miał obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia. Zwrot płatności będzie musiał nastąpić przy użyciu tego samego sposobu, jakiego użył konsument, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jeżeli konsument wybierze w momencie zawierania umowy sposób dostarczenia inny niż najtańszy z możliwych, przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Projektowana ustawa zawiera wzór formularza pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia konsumenta. Takie oświadczenie konsument będzie mógł złożyć za pomocą elektronicznego wzoru bądź przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Omawiane przepisy mają wejść w życie z dniem 13 czerwca br.

Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców, ochrona dla klientów

  • w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, zobowiązanie przedsiębiorcy do przedstawienia informacji przedkontraktowej na papierze, lub - o ile konsument wyrazi na to zgodę - na innym trwałym nośniku
  • zobowiązanie przedsiębiorcy do udzielenia lub udostępnienia informacji przedkontraktowych konsumentowi w sposób odpowiadający wykorzystywanym środkom porozumiewania się na odległość, a po zawarciu umowy potwierdzenia zawartej umowy, na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia towarów bądź przed rozpoczęciem świadczenia usługi
  • zakaz pobierania przez przedsiębiorców od konsumentów opłat w związku ze stosowaniem określonych sposobów płatności, które są wyższe od kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w związku z korzystaniem z tych sposobów płatności
  • brak obowiązku płacenia przez konsumenta w kontaktach z przedsiębiorcą dotyczących zawartej umowy opłaty wyższej niż za zwykłe połączenie telefoniczne, jeżeli przedsiębiorca posiada linię telefoniczną, przeznaczoną do takich kontaktów
  • konieczność uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność, oprócz uzgodnionego wynagrodzenia za główne obowiązki umowne
 

 

 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY – WNIOSEK DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W myśl art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych (tj. towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT), odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy ma zastosowanie do transakcji, w której wartość netto tych towarów, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, przekroczy w danym miesiącu kwotę 50.000 zł (nie dotyczy np. zakupu paliwa, na warunkach wskazanych w art. 105a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT). O odpowiedzialności solidarnej nie ma mowy wówczas, gdy w momencie dokonania dostawy ww. towarów nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik (nabywca) nie będzie ponosił odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy, gdy ich powstanie nie będzie wiązało się z uczestnictwem dostawcy w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub gdy sprzedawca, na dzień dokonania dostawy wymieniony był w wykazie podmiotów (prowadzonym przez Ministra Finansów), które – stosownie do art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o VAT – złożyły kaucję gwarancyjną w wysokości co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub w wysokości co najmniej 3.000.000 zł.

Do Trybunału Konstytucyjnego został złożony przez grupę posłów wniosek (sygn. akt K 62/13) o zbadanie zgodności z Konstytucją ww. regulacji. We wniosku wskazano, iż art. 105a–105c ustawy o podatku od towarów i usług naruszają zasadę pewności i określoności prawa. Podkreślono, iż zaskarżane przepisy działu Xa ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują w sposób dostatecznie precyzyjny tego, w jakich sytuacjach adresat tych norm (którym jest podatnik) może się spodziewać, iż nałożony zostanie na niego obowiązek uiszczenia zapłaty za nieuregulowane zobowiązania podatkowe jego nieuczciwego kontrahenta.

 

RYGORYSTYCZNE WARUNKI STOSOWANIA OBNIŻONEJ AKCYZY NA OLEJ OPAŁOWY ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ RP

Sprzedawca oleju opałowego, aby skorzystać z preferencyjnej stawki akcyzy, tj. 232 zł/1.000 litrów, zobowiązany jest do uzyskania od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu tego oleju na cele opałowe. Ponadto ma obowiązek sporządzania i przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego miesięcznego zestawienia tych oświadczeń. Zestawienie powinno być sporządzane w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.

Niedopełnienie wymienionych obowiązków skutkuje zastosowaniem przez organy podatkowe sankcyjnej stawki akcyzy. Wynika to z art. 89 ust. 16 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 1.822 zł/1.000 litrów lub 2.047 zł/1.000 kilogramów.

Podatnicy kwestionowali ten rygorystyczny przepis, argumentując, iż uchybienie związane ze złożeniem miesięcznego zestawienia ma charakter czysto formalny i nie oznacza wcale nieprawidłowego przeznaczenia sprzedanego paliwa. Podatnik na podstawie innych dowodów jest w stanie udowodnić, że paliwo opałowe zostało użyte do celów opałowych, uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy.

Wątpliwości podatników podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu kierując do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie prawne: "Czy art. 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym od spełnienia warunku z przepisu art. 89 ust 14 ustawy o podatku akcyzowym jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej".

W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. akt P 24/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł:

Art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w zakresie w jakim przepis ten nakazuje - w wypadku niespełnienia warunku przekazania do urzędu celnego zestawienia, o którym mowa w art. 89 ust. 14 tej ustawy - zastosowanie przy sprzedaży oleju opałowego stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

NOWE WZORY FORMULARZY WN-D W SODIR

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl zamieścił informację w sprawie nowego wzoru wniosku Wn-D w SODiR. Czytamy w niej, że: "W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, PFRON informuje, że nowe wzory wniosków dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składane za okresy sprawozdawcze począwszy od kwietnia 2014 roku zostaną udostępnione w systemie SODiR od dnia 5 maja 2014 roku. Złożenie wniosku za okres sprawozdawczy 04/2014 na dotychczasowym wzorze formularza będzie skutkowało skierowaniem go w stan "odrzucony - niepoprawna wersja dokumentu.".

Ww. rozporządzeniem wydłużono o 5 dni termin wysyłania do PFRON wniosków Wn-D i załączników INF-D-P. Po zmianach pracodawca składa ww. dokumenty w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Sporządzając informacje INF-D-P w odniesieniu do okresów sprawozdawczych przypadających począwszy od kwietnia br. pracodawcy nie wypełniają poz. 50 (Minimalne wynagrodzenie). Ta pozycja powinna zostać pusta, gdyż od           1 kwietnia 2014 r. dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie jest już uzależnione od płacy minimalnej. Zmianie uległ algorytm w druku INF-D-P wyliczający w poz. 51 kwotę ustaloną na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji. Podyktowane jest to tym, że aktualnie kwoty maksymalnego dofinansowania zostały ujednolicone zarówno dla pracodawcy posiadającego status ZPCHR, jak i pracodawcy z tzw. otwartego rynku.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r., z tym że nowe regulacje stosuje się, począwszy od miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należnego za kwiecień 2014 r.

 

OD 1 KWIETNIA DO 31 LIPCA BR. CZŁONKOWIE OFE DECYDUJĄ O POZOSTANIU W II FILARZE – WYJAŚNIENIE MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej www.mpips.gov.pl zamieściło informację w sprawie otwarcia "okienek transferowych" dla członków otwartych funduszy emerytalnych. Czytamy w niej, że: "Od 1 kwietnia do 31 lipca obecni członkowie OFE mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Na podjęcie decyzji mają czas do końca lipca.
Wszyscy obecni członkowie OFE mają 4 miesiące na decyzję, czy chcą, aby część przyszłej składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Wprowadzona przez rząd zmiana po raz pierwszy dała szansę ubezpieczonym na taki wybór.

Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej nadal trafiała do OFE, mogą w okresie od            1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Decyzję będzie można podjąć także w momencie podjęcia pierwszej pracy.
Osoba, która nie zadeklaruje pozostania w OFE, zostanie w ZUS i od tej pory składki, które trafiały do OFE, będą ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie w ZUS. Decyzja o pozostaniu w OFE lub wyłącznie w ZUS nie będzie ostateczna. Zmienić zdanie będzie można znów w 2016 roku, a następnie co cztery lata. Oświadczenie można złożyć osobiście, listownie lub przez Internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: pue.zus.pl.

Zmiany są częścią reformy systemu emerytalnego, która weszła w życie 14 stycznia br. Co jeszcze się zmieniło? Fundusze przekazały do ZUS nieakcyjną część swoich portfeli i nie mogą już kupować obligacji skarbowych. W zamian mogą więcej inwestować w realną gospodarkę: akcje, obligacje samorządowe, drogowe czy korporacyjne. Zyskały również możliwość pożyczania papierów wartościowych.
 

Osoby, które zostaną w OFE, będą przekazywały do niego składkę w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto. Pobierane przez fundusze opłaty od składek spadną z 3,5% do 1,75% (w tym z 0,8% do 0,4% opłata na ZUS). Fundusze będą także mniej pobierały za zarządzanie środkami swoich klientów. Prawo do dziedziczenia przysługuje bez względu na podjętą decyzję. Dodatkowo zostało ono wydłużone w przypadku subkonta w ZUS - zgromadzone środki mogły być dziedziczone do 3 lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

Środki zgromadzone w OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS na subkonto w celu zminimalizowania ryzyka związanego z wahaniami na giełdzie. Wypłatą emerytur zajmie się ZUS. Ich waloryzacja będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach.
 

Zmiany objęły także trzeci filar, czyli dobrowolne odkładanie na starość. Zasady oszczędzania na Indywidualnych Kontach Emerytalnych są teraz prostsze i bardziej przejrzyste. Procentową ulgę podatkową zastąpiła ulga kwotowa w wysokości 120% średniego wynagrodzenia. Obniżony został także podatek od wypłaty środków z IKZE - z obecnych 18% i 32% do 10%.".

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R.

 

Badaniu za 2014 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

4) pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, tj. w 2013 r., spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

 

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowości

Dane za 2013 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2013 r. (1 euro = 4,1472 zł/euro)

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło

co najmniej 50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro

2.500.000 euro × 4,1472 zł/euro
= 10.368.000 zł*

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

5.000.000 euro × 4,1472 zł/euro
= 20.736.000 zł*

 

* Wyrażone w euro wielkości przeliczono na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) - art. 64 ust. 1 pkt 4,

2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - art. 14b ust. 2,

3) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) - art. 9b.

 


Opracowała

Maria Mołodzinska
 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.