Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

KOREKTA FAKTURY MUSI ZAWIERAĆ NUMER FAKTURY PIERWOTNEJ

 

Identyfikowanie w fakturze korygującej faktury pierwotnej za pomocą danych takich jak numer dostawy czy zamówienia może utrudnić prawidłowe stosowanie stawki podatku VAT. Stąd niezbędne jest podanie na niej danych faktury pierwotnej, w szczególności numeru faktury, której dotyczy przeprowadzana korekta. To główna teza wyroku NSA z 27 lutego 2014 r.

 

Korekta faktury a podatek VAT - w trakcie prac nad wdrożeniem systemu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej okazało się, że nie jest możliwe zamieszczanie na tych fakturach informacji o numerze faktury pierwotnej (korygowanej). NSA nie zgodził się w tym zakresie z podatnikiem i wskazał, że podanie numeru faktury korygowanej jest najprostszym i najmniej uciążliwym sposobem wskazania w sposób wyraźny i jednoznaczny, do jakiej faktury pierwotnej odnosi się faktura korygująca.

 

Korekta Faktury a podatek PIT - zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego trudno w takiej sytuacji uznać umieszczenie tego elementu faktury korygującej w przepisach krajowych za naruszenie przepisów unijnych, a zwłaszcza art. 219 Dyrektywy 112. Identyfikowanie poprzez numer zamówienia/dostawy byłby odnoszeniem się do zamówienia/dostawy, którego dotyczy faktura pierwotna, a nie bezpośrednio do tej faktury, co nie zapewnia celów "wyraźności" i "jednoznaczności", gdyż w zależności od stanu faktycznego wprowadzenie takiego dodatkowego "ogniwa" może powodować niejasności uniemożliwiające jednoznaczne przypisanie faktury korygującej do faktury korygowanej (np. gdy faktura dotycząca jednego zamówienia jest korygowana dwukrotnie, nie wiadomo, czy druga z korekt dotyczy faktury pierwotnej czy pierwszej korygującej, gdyby obie były na potrzeby drugiej korekty "identyfikowalne" przez numer zamówienia). Nadto nie można zapomnieć, że nie ma obowiązku zamieszczania w fakturze VAT – w przeciwieństwie do numeru kolejnego tej faktury – numeru zamówienia, czy numeru dostawy. Z tych względów w wyniku porównania wymogu umieszczenia na fakturze korygującej numeru faktury korygowanej do wskazywania numeru zamówienia, czy dostawy, można w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sposób uzasadniony stwierdzić, że dochodzenie do faktury korygowanej jest bardziej utrudnione i uciążliwe (zwłaszcza w przypadku zamówienia), niż w przypadku spełnienia wymogu podania numeru faktury korygującej.

Wyrok NSA z 27 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 392/13

 

 

KORZYSTNA INTERPRETACJA ROZLICZANIA PRAW AUTORSKICH

Osoby uzyskujące przychody z praw autorskich mogą je rozliczać w ramach działalności gospodarczej  i płacić 19% podatek liniowy – tak wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 24903/2014.

W ostatnich latach pojawiały się interpretacje urzędów skarbowych zabraniające twórcom rozliczania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kwalifikując je do praw majątkowych.

Początek formularza

 

Odpowiedź sekretarza stanu  Janusza Cichonia w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 24903 (z dnia 28.03.2014r.) w sprawie niekorzystnej interpretacji przepisów wobec twórców prowadzących własną działalność gospodarczą:

Odpowiadając na wystąpienie Wicemarszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego z dnia 4 marca 2014 r. nr SPS-023-24903/14, przy którym załączono interpelację posłów Bogdana Rzońcy i Jana Warzechy w sprawie niekorzystnej interpretacji przepisów wobec twórców prowadzących własną działalność gospodarczą, uprzejmie informuję, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej, mogą także wybrać opodatkowanie wg 19-procentowej stawki podatku.

 

W przypadku, gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają obowiązku korygowania zeznań za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców obowiązek korekty nie wystąpi po stronie nabywców tych praw.

 

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają zastosowania zryczałtowane 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

 

Dodatkowo wyjaśniam, że na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonana z dniem 1 stycznia 2013 r. w zakresie zryczałtowanych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów m.in. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Celem tej zmiany było wyłącznie określenie nowych zasad korzystania ze zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów osiąganych z niektórych tytułów, w tym z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Zmiana ta nie odebrała możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Z uwagi jednak na istnienie rozbieżnych interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie Ministerstwo Finansów podjęło działania mające na celu ich zweryfikowanie i zmianę w przypadku stwierdzenia niezgodności z prezentowanym powyżej stanowiskiem. Jednocześnie stwierdziło, że mając na uwadze powyższe stanowisko, interpretacje podatkowe niezgodne z nim zostaną zmienione.

Początek formularza

Dół formularza

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU W RAZIE SPORÓW Z KONTRAHENTEM Z UE

Strony  umowy mogą w umowie zawrzeć  tzw. umowę o jurysdykcji, która określa sąd właściwy do rozstrzygnięcia sporu tj. mogą wskazać państwo należące do UE, którego sady będą rozstrzygać spory. Wynika to z art. 23 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 44/2001 z 22.12.2000r . o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

Jeśli w umowie pominięto kwestie jurysdykcji, to należy stosować zasady wynikające z rozporządzenia. Zasadą ogólną jest, że osoby mające miejsce zamieszkania (siedzibę) na terytorium państwa członkowskiego mogą być, niezależnie od ich obywatelstwa, pozywane przed sądy tego państwa (art. 2 ust. Rozporządzenia 44/2001).

Od tej zasady są jednak wyjątki. Zamiast pozywać kontrahenta przed sąd w państwie, w którym ma on miejsce zamieszkania (siedzibę), można wybrać, czy pozwać go przed sąd    w państwie należącym do UE, w którym zobowiązanie zostało wykonane, albo miało być wykonane (art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia). Rozporządzenie wskazuje, jak należy rozumieć miejsce wykonania zobowiązania (o ile nie uzgodniono inaczej):

 • w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych – jest to miejsce w państwie należącym do UE, w którym rzeczy te zgodnie z umową zostały dostarczone albo miały zostać dostarczone,
 • w przypadku świadczenia usług – jest to miejsce w państwie należącym do UE, w którym usługi zgodnie z umową były wykonywane albo miały być świadczone.

 

Ponadto, jeśli strony w umowie nie wskazały, jakie prawo jest właściwe dla umowy, należy stosować następujące zasady wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I):

 • umowa sprzedaży towarów podlega prawu państwa, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu,
 • umowa o świadczenie usług podlega prawu państwa, w którym usługodawca ma miejsce zwykłego pobytu.

 

ZMIANA WSKAŹNIKÓW PODATKOWYCH Z DNIEM 1 CZERWCA 2014 R

Z dniem 1 czerwca br. spodziewać się możemy zmiany niektórych wskaźników podatkowych oraz wskaźników ZUS. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w poprzednim kwartale wyniosło 3895,31 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 12.05.2014 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2014r. wyniosło 3895,31 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2014r., spowoduje wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2014 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych - na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2014 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2014 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%             -           155,81 zł
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%                  -           194,77 zł
 •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%                -           233,72 zł.

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego -  od stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady obliczania ograniczania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W 2014 roku miesięczne ograniczenie podstawy nie będzie zmieniało się kwartalnie, tak jak to miało miejsce do końca 2013 roku, lecz będzie określane jednorazowo na cały rok. Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ,,kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 9365 zł.” Limit roczny na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 r. (podstawa naliczenia składki) wynosi – 112.380,0 zł.

 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - ODPIS DO KOŃCA MAJA

Pracodawcy, którzy utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zobowiązani są do przekazania do dnia 31 maja I raty odpisów w wysokości 75%.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163) pracodawcy zobowiązani są przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń. Przy czym w terminie do 31 maja zobowiązani są przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Odpis w 2014 roku wynosi:

 • 1.093,93 zł - na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy),
 • 1.458,57 zł - na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach,
 •    145,86 zł - na jednego zatrudnionego młodocianego w I roku nauki,
 •    175,03 zł - na jednego zatrudnionego młodocianego w II roku nauki,
 •    204,20 zł - na jednego zatrudnionego młodocianego w III roku nauki.

Przy czym na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a także na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25%, czyli o kwotę 182,32 zł, bądź o kwotę 218,79 zł (7,5%) na każdego pracownika z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy.

Do przekazania odpisów na ZFŚS w wyznaczonym terminie zobowiązani są wyłącznie pracodawcy, którzy musieli obligatoryjnie utworzyć w swoim zakładzie pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Mowa tutaj o:

 • pracodawcach zatrudniających na dzień 1 stycznia 2014 roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie podjęli decyzji o nietworzeniu funduszu,
 • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Pracodawcy, którzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzyli dobrowolnie, odpisy mogą przekazać w dowolnym terminie.

 

DATA WYKAZANIA W KSIĘDZE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Wielokrotnie pojawiały się pytania, kiedy zaksięgować podatek od nieruchomości. Czy podatek od nieruchomości jest kosztem w dacie wystawienia decyzji ustalającej wysokość tego podatku, czy w wynikających z decyzji datach będących terminami zapłaty poszczególnych rat, a może w momencie zapłaty każdej z rat?

 

Podatek od nieruchomości podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze w dacie wystawienia decyzji ustalającej wymiar tego podatku.

W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

U podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof).

Dla ujęcia w kosztach podatkowych podatku od nieruchomości nie bierze się pod uwagę określonych w decyzji terminów dokonywania wpłat poszczególnych rat, czy daty zapłaty tych rat. Podatek od nieruchomości uwzględnia się w kosztach uzyskania przychodów w dniu wydania decyzji ustalającej wymiar tego podatku.

Podatek od nieruchomości wykazuje się w księdze w kolumnie 13 "pozostałe wydatki".

 

Przykład

Dnia 19 lutego 2014 r. podatnik prowadzący podatkową księgę otrzymał wystawioną            17 lutego br. decyzję ustalającą wymiar podatku od nieruchomości dotyczącego budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Z decyzji tej wynika, że za 2014 r. podatek od nieruchomości wyniósł 800 zł, i jest on płatny w ratach po 200 zł w terminach do dnia 17 marca (15 marca br. przypada w sobotę), 15 maja, 15 września i 17 listopada (15 listopada br. przypada w sobotę).

Podatek od nieruchomości został przez podatnika wykazany w podatkowej księdze pod datą 17 lutego 2014 r. w kwocie 800 zł.

 

 

Dodajmy, że moment uznania za koszt podatkowy podatku od nieruchomości jest taki sam u podatników prowadzących księgę metodą uproszczoną jak i u podatników prowadzących księgę metodą memoriałową.

PAKIET AKTUALIZACYJNY DO PROGRAMU PŁATNIK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od dnia 19 maja dostępny jest pakiet aktualizacyjny 9.01.001C programu PŁATNIK. Aktualizacja może być zainstalowana wyłącznie do programu PŁATNIK w wersji 01.001, 9.01.001A lub 9.01.001B.

Wersja programu PŁATNIK 9.01.001C powstała w celu:

 • usunięcia błędów utrudniających przeglądanie, a także obsługę i generowanie dokumentów ,,Informacji rocznej i miesięcznej”,
 • wprowadzenia zmian w sposobnie pobierania danych dla grupy ,,Świadczeniobiorcy ZUS”,
 • rozszerzenie zakresu obsługiwanych certyfikatów o certyfikat Centrum Kwalifikowanego EuroCert.

Plik zawierający pakiet aktualizacyjny programu PŁATNIK można pobrać korzystając ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga! Zanim pobierzemy i zainstalujemy pakiet aktualizacyjny należy sprawdzić, czy używany przez nas program wymaga aktualizacji. W tym celu należy w programie PŁATNIK wybrać z menu opcję ,,Pomoc -> O programie” a następnie w prawym górnym rogu nowo otwartego okna sprawdzić wersję zainstalowanego programu.


NOWE ZASADY DORĘCZANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH W ZAKŁADACH PRACY

Projektowane zmiany w ustawie określają również nowe zasady doręczania zaświadczeń lekarskich do płatników składek (pracodawców). Zgodnie z nowymi przepisami doręczanie wystawionego zwolnienia lekarskiego będzie następowało poprzez skrzynkę podawczą ZUS-u na profil informacyjny pracodawcy, a w przypadku jego braku w formie tradycyjnej poprzez przekazania jak dotychczas druku zwolnienia bezpośrednio przez pracownika do pracodawcy. W przypadku wystawienia zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej pracownik zostanie zwolniony z dotychczasowego obowiązku samodzielnego przekazania druku zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni od dnia uzyskania zaświadczenia.

Pracodawcy nie posiadający profilu informacyjnego, a więc nie mający możliwości odbierania zaświadczeń w formie elektronicznej zobowiązani będą do informowania ubezpieczonego pracownika w pierwszym dniu podlegania przez niego ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania wydruku zaświadczenia lekarskiego. W przypadku tych pracowników 7 dniowy termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego będzie nadal obowiązujący. Projekt ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.