Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NOWE PRZEPISY WS. EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDÓW

W dniu 1.06.2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.05.2014 r. określające przypadki, kiedy nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (Dz.U. z 30.05.2014 r. poz. 709) Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione zostały niektóre pojazdy specjalne, w tym pomoc drogowa, pojazdy pogrzebowe oraz bankowozy typu A i B.

Obecnie, zgodnie z ustawą o VAT (art. 86a ust. 5 pkt 1), obowiązek prowadzenia ewidencji jest wyłączony w odniesieniu do pojazdów samochodowych przeznaczonych do odsprzedaży, sprzedaży (pojazdy stworzone przez podatnika), oddania w odpłatne używanie (na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, itd.) – pod warunkiem, że działanie takie jest przedmiotem prowadzonej przez danego podatnika działalności.

Jak wynika z nowego rozporządzenia, katalog pojazdów zwolnionych z wymogu został poszerzony. Wyłączenie obejmuje teraz również pojazdy specjalne o przeznaczeniu: – pomoc drogowa (posiadające nadwozie przeznaczone do przewożenia innych uszkodzonych pojazdów); – pogrzebowy (mające więcej niż jeden rząd siedzeń i masę dopuszczalną całkowitą nie większą niż 3 tony); – bankowóz (tylko typu A i B). Podatnicy wykorzystujący tego rodzaju pojazdy nie będą musieli składać do urzędu skarbowego informacji o pojazdach (formularz VAT-26).

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (Dz. U. z 2014 r., poz. 709). Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2014 r.

 

ZMIANA KATALOGU PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W Dz. U. z  12.05.2014 r. opublikowano ustawę z dnia 14.03.201r . o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa tą dokonano zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl zmienionych przepisów od 16.05.2014 r. do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w części uznanej za koszt uzyskania przychodów:

  • niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu
  • wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

 

PŁACA MINIMALNA W 2015 R. - 1750 ZŁ 

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w   2015 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wynosiło  1 750 zł. Oznacza to wzrost o 4,2 proc. w stosunku do 2014 r. (obecnie pensja minimalna to 1 680 zł). Kwota ta stanowiłaby 44,1 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2015 r. Taką propozycję rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

W latach 2007-2014 płaca minimalna wzrosła z 936 do 1 680 zł, co oznacza jej wzrost o 80 proc.

Natomiast "Solidarność", OPZZ i Forum ZZ stoją na stanowisku, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7%, wzrost wynagrodzeń  w gospodarce narodowej nie mniej niż 5,6%, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie mniej niż 9%, a wskaźnik emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2014 roku zwiększony 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzenia za pracę w 2014 r. Obliczeń dokonano na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych, ale również danych NBP oraz instytucji europejskich.

Ponieważ wzrost gospodarczy będzie wyższy niż planowano, PKB ma wynieść powyżej 3 proc., płaca minimalna powinna wzrosnąć, zdaniem ww. central związkowych do około 1797 zł. Gdyby rząd zgodził się na propozycję, płaca minimalna wzrosłaby do 45 proc. wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

KOLEJNE UŁATWIENIA W PROWADZENIU FIRMY

Mniej obowiązków informacyjnych, uproszczenie regulacji oraz wsparcie inwestycji przedsiębiorców to główne założenia projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, został przyjęty przez Radę Ministrów 10 czerwca 2014 r.

MG proponuje ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, które ułatwiają prowadzenie firmy w różnych obszarach. Będą one wsparciem przede wszystkim dla małych   i średnich przedsiębiorstw. Zmiany w przepisach dotyczą prawie 30 ustaw i mogą przynieść przedsiębiorcom ok. 900 mln zł oszczędności już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy, głównie w wyniku redukcji obowiązków informacyjnych.

Dokument zawiera także m.in. propozycję umożliwienia zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika na podobne stanowisko. Znosi również obowiązek pozyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT (obecnie koszt opłaty za potwierdzenie to 170 zł).

Część regulacji ma zwiększyć konkurencyjność polskich portów morskich i terminali przeładunkowych. Służyć temu będzie tzw. pakiet portowy, który zakłada skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin, a także wydłużenie terminu na rozliczanie VAT od importu zgłaszanego przez upoważnionych przedsiębiorców.

CO ZMIENI SIĘ W 2015 ROKU W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Minister Finansów zapowiada, oprócz zmian stawek, zmiany w zasadach płatności podatku. Od stycznia 2015 roku możliwości zapłaty podatku od nieruchomości w ratach nie będą mieli podatnicy, u których podatek ustalony w drodze decyzji gminy nie będzie przekraczał 100 zł. Z kolei podatnicy, u których kwota podatku należnego nie przekroczy kosztów doręczenia przesyłki poleconej (6,10 zł) zostaną całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku. W przypadku tych podatników nastąpi rezygnacja z samego obowiązku przekazywania decyzji przez gminę. Powyższe zmiany dotyczyć będą również podatku rolnego oraz podatku leśnego.

PRACODAWCA ZAPŁACI ZA NOCLEG KIEROWCY W KABINIE SAMOCHODU

12 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał orzeczenie, w którym uznał, że kierowcy nocującemu w kabinie samochodu podczas odbywania podróży służbowej w transporcie międzynarodowym, przysługuje zwrot kosztów noclegu.

Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). 

To powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia, albo na korzystniejszych warunkach i w wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

WYŻSZY PRÓG STOSOWANIA USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od 16 kwietnia 2014 r. obowiązuje podwyższony próg, od którego należy stosować procedury określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Umożliwi to udzielanie większej liczby zamówień przez sektor publiczny z wyłączeniem sformalizowanych trybów określonych w przepisach o udzielaniu zamówień publicznych. Takie m.in. zmiany wprowadzono w ustawie – Prawo zamówień publicznych.           

Od 16 kwietnia 2014 r. wysokość progu, od którego należy stosować ustawę PZP, zwiększono z 14 000 euro do 30 000 euro (znowelizowany art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Tym samym zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekracza 30 000 euro, nie muszą spełniać wymagań określonych ustawą PZP. Nowa wysokość progu – 30 000 euro (netto) – dotyczy wszystkich kategorii zamawiających. W 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 PLN. Kurs ten opublikowano w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1692. Tym samym od 16 kwietnia br. ustawy PZP nie będzie należało stosować do zamówień o wartości nieprzekraczającej 126 747 zł.

Należy zaznaczyć, że nowy próg to w rzeczywistości ustawowy zakaz stosowania ustawy PZP do zamówień poniżej 30 000 euro. Nowy wyższy próg to dla zamawiających brak konieczności organizacji przetargów przy zamówieniach o niewielkiej wartości. Oznacza to dla nich oszczędności na kosztach stałych organizacji i szybszy czas realizacji dostawy czy usługi. Dodatkowo brak konieczności stosowania procedur z ustawy o PZP oznacza, że zamówienia o niewielkiej wartości będą mogli dostać ci przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie brali udziału w przetargach. Część przedsiębiorców nie decydowała się na udział w takich postępowaniach ze względu na ich sformalizowanie narzucone ustawą PZP.

Korzystną zmianą dla przedsiębiorców i zamawiających jest rozszerzenie możliwości stosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki na dostawy rzeczy, które mają służyć do celów:  badawczych, eksperymentalnych,  naukowych lub  rozwojowych.

Jednak tryb zamówienia z wolnej ręki można tu zastosować jedynie po spełnieniu dwóch warunków:

1) zamówiona rzecz nie służy prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju,

2) zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy PZP).

Taka zmiana pozwoli na odformalizowanie udzielania zamówień w takich przypadkach. Zamówienia z wolnej ręki są bowiem najmniej sformalizowanym trybem udzielania zamówień publicznych.

Omówione zmiany mają zastosowanie do postępowań i konkursów o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 16 kwietnia 2014 r. Do postępowań i konkursów wszczętych i niezakończonych przed tym dniem należy stosować przepisy dotychczasowe (w tym i próg 14 000 euro). Także do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed tym dniem należy stosować przepisy dotychczasowe. Dotyczy to także umów zawartych po 16 kwietnia, jeżeli podpisano je w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed tym dniem.

Podstawa prawna:  art. 1–6 ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r., poz. 423

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW OD 1 MAJA 2014 R.

Zatrudnianie cudzoziemców od 1 maja 2014 r. jest łatwiejsze. Na podstawie nowych przepisów cudzoziemiec składa bowiem tylko jeden wniosek jednocześnie o pobyt czasowy i pracę. Dotychczas trzeba było oddzielnie składać wniosek o zezwolenie na pracę, a następnie na pobyt.

Nowa ustawa o cudzoziemcach obejmuje tylko cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej. Nie dotyczy natomiast obywateli państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tj. Islandii, Norwegii, Liechtensteinu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają. Osoby te, tak jak obywatele krajów UE, nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę w Polsce.

Nowa ustawa o cudzoziemcach zastępuje przede wszystkim dotychczas obowiązujące w niej definicje nowymi. Zezwolenia na pobyt i pracę udziela, tak jak przed zmianą przepisów, wojewoda.

Dotychczas procedura zatrudniania cudzoziemca w większości przypadków była dwuetapowa. Najpierw to pracodawca, który chciał zatrudnić w Polsce cudzoziemca, ubiegał się o zezwolenie na pracę dla niego. Dopiero po uzyskaniu takiego pozwolenia, cudzoziemiec wnioskował o zezwolenie na pobyt. Po zmianach to cudzoziemiec, czyli przyszły pracownik, składa jeden wniosek o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie takie zostanie udzielone cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Polski jest wykonywanie pracy oraz jeśli są spełnione łącznie warunki określone w ustawie.

Co prawda, sam wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę i pobyt składa cudzoziemiec, to jednak niezbędna jest pomoc przyszłego pracodawcy w przygotowaniu tego wniosku. To przyszły pracodawca musi zwrócić się do miejscowo właściwego starosty z wnioskiem o określenie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy, opartego na rejestrach bezrobotnych i poszukujących pracy lub na negatywnych wynikach rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Informacje od starosty przyszły pracodawca musi przekazać cudzoziemcowi, a ten załącza taką informację do swojego wniosku. W niektórych sytuacjach cudzoziemiec składający wniosek będzie zwolniony z obowiązku wykazania, że pracodawca, który zamierza go zatrudnić, nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb na lokalnym rynku pracy.

Złożenie wniosku o zezwolenie na pracę i pobyt przez pełnomocnika w praktyce nie będzie możliwe, ponieważ w związku ze złożeniem wniosku konieczne będzie pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych, które będą zamieszczane na karcie pobytu.

Nowa ustawa przedłuża okres, na który może zostać udzielone zezwolenie na pracę i pobyt. Dotychczas były to maksymalnie 2 lata. Po zmianie przepisów zezwolenie na pobyt czasowy   i pracę będzie wydawane na okres do 3 lat.

Ustawa wprowadza również praktyczną regulację, która eliminuje obowiązek częstego odnawiania lub modyfikowania już udzielonych zezwoleń. Otóż zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania cudzoziemca, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Brak obowiązku wnioskowania o zmianę wydanego pozwolenia nie zwalnia jednak cudzoziemców z obowiązku informowania na piśmie wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu lub w ww. zmianie warunków jej wykonywania określonych w zezwoleniu.

Nowa ustawa przewiduje również możliwość zbierania większej liczby danych osobowych     o cudzoziemcach podejmujących pracę w Polsce, co z założenia ma ułatwić kontrolę i zarządzanie rynkiem pracy. Tymi dodatkowymi informacjami są: krajowy numer identyfikacyjny,  numer dokumentu podróży,  numer telefonu,  adres poczty elektronicznej.

Ujawnienie nielegalnie zatrudnionego cudzoziemca będzie skutkować wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu.

 

REWOLUCJA W ROZLICZANIU Z URZĘDEM SKARBOWYM PRZYJĘTA PRZEZ RZĄD

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Głównym celem projektu jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (usługa PFR) oraz ograniczenie liczby dokumentów papierowych, jakie w chwili obecnej wpływają do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane.  

Rozliczanie PIT - projekt noweli ustawowej nakłada na płatników podatku PIT i podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku – obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnienie z tego obowiązku, czyli możliwość przekazania informacji w formie papierowej, dotyczyłoby jedynie podmiotów, które dane o dochodach podatników, sporządzają dla nie więcej niż pięciu osób.

Każdy podatnik będzie miał konto w ramach nowego systemu informatycznego e-podatki, tworzonego przez Ministerstwo Finansów. Znajdzie tam wstępnie wypełnione zeznanie PIT, i jeśli uzna, że wszystko jest w porządku, to używając ikonki „wyślij”, prześle go do urzędu skarbowego i automatycznie uzyska poświadczenie jego odbioru.

Usługa PFR nie pozbawi jednak podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jednak w takich sytuacjach podatnik będzie musiał samodzielnie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu.

Zaproponowane rozwiązanie ułatwi dokonywanie rozliczeń podatkowych, ograniczy najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Zyska podatnik, dla którego wstępne rozliczenie PIT przygotuje administracja podatkowa i płatnik, który nie będzie musiał wysyłać skarbówce osobnych informacji o pojedynczych podatnikach. Płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym.

W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. Płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR, będą mogli wysłać internetowo w siedzibie urzędu skarbowego. Założono, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a od 2016 r. rozszerzą ją na PIT -36 (składany głównie przez przedsiębiorców) i PIT-38 (składany przez osoby osiągające dochody kapitałowe, np. z giełdy).

Rozliczenia CIT-8 i IFT-2 -na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych nałożono obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie elektronicznie. Złożone w ten sposób deklaracje podatkowe trzeba będzie opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, tj. weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z projektem nowelizacji, prawo do złożenia zeznań podatkowych CIT-8 i IFT-2, w formie papierowej, przysługiwałoby jedynie podatnikom i płatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, którzy są zwolnieni z obowiązku składania elektronicznych deklaracji w podatku PIT.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.