Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

BĘDZIE PROBLEM ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI PODATKOWEJ ONLINE BEZ KONTA W EPUAP.

Ministerstwo Finansów pracuje nad budową i wdrożeniem systemu e-Podatki. W jego ramach przygotowano projekt rozporządzenia z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie określenia rodzaju spraw, które mogą być załatwione z wykorzystaniem portalu podatkowego.

Portal podatkowy będący systemem teleinformatycznym administracji podatkowej służyć ma komunikacji organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami. W tym celu każdy podatnik / płatnik będzie dysponował własnym kontem umożliwiającym dostęp do złożonych przez podatnika / płatnika deklaracji podatkowych, czy podań a także pism doręczonych przez organ podatkowy.

Korzystanie z portalu e-Podatki będzie obejmowało:

 1. Dostęp do konta osoby fizycznej / innego podmiotu (podatnika, płatnika),
 2. Składanie deklaracji,
 3. Wnoszenie podań,
 4. Doręczanie pism organów podatkowych.

Minister Finansów określił również szczegółowe rodzaje spraw, które mogą być załatwiane w portalu e-Podatki, tj.:

 1. składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a także wnoszenie podań w sprawach tych podatników wraz załącznikami,
 2. składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od spadków i darowizn wraz z dokumentami mającymi wpływ na określenie podstawy opodatkowania oraz wnoszenie podań w sprawach tego podatku wraz z załącznikami,
 3. doręczanie pism organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej”.

System e-Podatki będzie systematycznie rozbudowywany o funkcjonalności umożliwiające załatwianie spraw z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Warunkiem korzystania z systemu będzie założenie konta podatnika, złożenie na portalu oświadczenia o akceptacji regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także konieczność uwierzytelnia tych oświadczeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo uwierzytelnienie ich podpisem potwierdzonym profilem ePUAP.


OD SIERPNIA WIĘCEJ DEKLARACJI BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ PRZEZ INTERNET

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem listy deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznych. Mowa tu o informacji PCC-3/A oraz SD-3/A.

Minister Finansów przygotował nowy projekt rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W myśl projektu rozporządzenia od dnia 18 sierpnia przez Internet będzie można składać również załączniki do deklaracji PCC-3 oraz SD-3: PCC-3/a oraz SD-3/A.

Przypomnijmy, że deklaracje PCC-3 (deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych) oraz SD-3 (zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw) można składać drogą elektroniczną od października 2012 roku. Obecnie nie ma jednak możliwości elektronicznego przesyłania załączników do tych deklaracji.

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 18 sierpnia 2014 roku.

 

MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU W PODATKU DOCHODOWYM

W którym miesiącu firma powinna rozpoznać przychód dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym w związku z wykonaniem usługi – to obecnie problem wielu podatników w kontekście zmiany ustawy o podatku VAST. Rodzi się dla wielu podatników pytanie czy przychód powstaje w dacie wystawienia faktury, czy też w memencie wykonania usługi, wydania towaru.

Należy zwrócić uwagę, że zmiana przepisów ustawy o podatku VAT w zakresie rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie tego podatku, nie ma wpływu na rozpoznanie przychodu dla celów podatku dochodowego. W tym zakresie nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

 

Pomocna dla Państw będzie interpretacja indywidualna z 6 czerwca 2014 r., sygn. ILPB3/423-126/14-2/EK - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Mimo, że interpretacja dotyczy osoby prawnej, to należy zwrócić uwagę, że zasady rozpoznawania daty powstania przychodu są takie same dla osób prawnych jak i osób fizycznych.

Fragment podsumowujący ww. interpretację „Ponadto dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzyskania przychodu, z którą ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych łączy moment powstania obowiązku podatkowego.

Stosownie do art. 12 ust. 3a omawianej ustawy, za datę powstania przychodów, o których mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

Z powyższego wynika zatem, że pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto dodać należy, że jeśli zaistniałe wyżej zdarzenia wystąpią po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

Zatem - co do zasady - przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy przed wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi zostanie wystawiona faktura, to przychód powstanie - zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w dacie wystawienia tej faktury, mimo że wykonanie usługi nastąpi w terminie późniejszym.

Jednocześnie należy wskazać, że jeżeli uregulowanie należności nastąpi przed wystawieniem faktury, to właśnie w dniu uregulowania należności powstanie przychód w podatku w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy.

Końcowo należy zauważyć, że powołane w treści wniosku orzeczenie WSA w Warszawie z 28 maja 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 570/10 nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że tezy badanego rozstrzygnięcia nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Dodatkowo należy wskazać, że ww. orzeczenie zostało uchylone w całości wyrokiem NSA z 11 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 1938/10.”

 

 NOWE ZASADY  LICZENIA LIMITU DO ZWOLNIENIA Z VAT

Przypomina się, ze od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady liczenia limitu zwolnienia z podatku VAT. Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Choć zasadniczy limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT określony w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT pozostał w 2014 r. na tym samym poziomie, wiele regulacji ustawowych dotyczących drobnych przedsiębiorców uległa zmianie. W nowym brzmieniu art. 113 ust. 1, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. zwolnienie dotyczy  sprzedaży dokonywanej przez podatników. Zatem to sprzedaż, a nie jak dotąd podatnik, jest objęta zwolnieniem z VAT,  jest to więc zwolnienie o charakterze przedmiotowym.

Ustalenie limitu sprzedaży - od 1 stycznia 2014 r. zmienił się zakres czynności wliczanych do ustalenia limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT. Do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Warto zwrócić uwagę, iż w 2014 r. nie zawsze sprzedaż zwolniona z VAT jest  pomijana przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku np. usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części takich nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (usługi zwolnione z VAT), usługi te nie będą wliczane do ww. limitu jedynie wówczas, gdy będą miały charakter pomocniczy.

Oznacza to, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą zwolniony ustawowo z podatku VAT jednocześnie wynajmujący prywatne mieszkanie – licząc limit 150 tys. zł - musi sumować obroty z działalności gospodarczej i zwolnionego z podatku wynajmu. Tak fiskus intepretuje nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia br.

Utrata prawa do zwolnienia – przypomina się, że z dniem 1 stycznia 2014 r. uległ zmianie przepis art. 113 ust. 5 ustawy o VAT. Obecnie jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę 150.000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Wykreślono przy tym obowiązek sporządzenia na dzień utraty prawa do zwolnienia spisu z natury zapasów towarów i przedłożenia go do urzędu skarbowego. Do końca ubr.  zwolnienie traciło moc w momencie przekroczenia tej kwoty.

 

PAKIET AKTUALIZACYJNY 9.01.001D DO PROGRAMU PŁATNIK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od dnia 14 lipca dostępny jest kolejny, trzeci już w tym roku pakiet aktualizacyjny 9.01.001D programu PŁATNIK.

Wersja programu PŁATNIK 9.01.001D daje możliwość wyboru schematu finansowania składek dla poszczególnych kodów tytułów ubezpieczeń. Aktualizacja może być zainstalowana wyłącznie do programu PŁATNIK w wersji 9.01.001, 9.01.001A, 9.01.001B lub 9.01.001C.  Plik zawierający pakiet aktualizacyjny programu PŁATNIK można pobrać korzystając ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.gov.pl

 

KAUCJA ZWROTNA OD LOKATORA MOŻE STAĆ SIĘ PRZYCHODEM PODATKOWYM

Kaucja zabezpieczająca roszczenia wynajmującego lokal stanowi standardową płatność uiszczaną w związku z najmem lokalu. Kaucji takiej nie należy rozliczać tak samo, jak opłaty z tytułu czynszu.

Celem ustalenia kaucji jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynajmującego. Zwroty jej charakter sprawia, że nie należy rozliczać jej jako przychodu podatkowego w chwili otrzymania. Kaucja zwrotna nie stanowi również zapłaty za usługę w rozumieniu podatku VAT.

Sytuacja zmienia się w jednak w przypadku, gdy strony umowy zdecydują się przeznaczyć kaucję na poczet zabezpieczonych roszczeń lub też zdecydują się przeznaczyć ją na poczet innych wzajemnych zobowiązań (zlanie się długu w postaci zwrotu kaucji z wierzytelnością z innej podstawy, np. czynszu najmu).

Dopiero w chwili wystąpienia powyższych zdarzeń kaucja powinna zostać wyszczególniona w ewidencjach wynajmującego i rozliczona dla celów podatku. Przychodu nie należy wykazywać wstecznie, w dacie zapłaty – uiszczenia kaucji. Staje się ona przychodem okresu, w którym zostaje zużyta.

W przypadku wykorzystania kaucji, podatnik rozpoznaje przychód w ramach źródła, z tytułu którego powstało roszczenie. Wynajmujący prywatnie nieruchomość zaliczy ją zatem co do zasady do źródła – najem, dzierżawa.

W przypadku wykorzystania części wpłaconej kaucji, staje się ona przychodem wyłącznie w części wykorzystanej. Zwrot kwoty bez jej wykorzystania sprawi natomiast, że wynajmujący nie rozpoznaje przychodu podatkowego.

Jeżeli rozliczenia się z lokatorem z najmu odbywają się na podstawie faktur VAT (uproszczonych lub standardowych), wynajmujący nie ma obowiązku wystawiać takich dokumentów w zakresie otrzymanej kaucji. Należy natomiast poświadczyć jej przyjęcie co do terminu oraz podmiotu przyjmującego kwotę.

Rozliczenie się zwrotnie z wpłaconej kwoty powinno być udokumentowane protokołem – oświadczeniem o spożytkowaniu kwoty lub o oddaniu jej w całości lub części najemcy. Pismo takie podpisane winno być przez obie strony umowy, z która kaucja jest związana (kto, komu, ile i co przekazał). Na podatniku ciąży obowiązek dowodzenia, że kaucja została zwrócona, a w konsekwencji nie powstał u niego przychód podatkowy.

 

OD 2015 R. KASA FISKALNA BEZ ZWOLNIEŃ DO 20.000 ZŁ OBROTU

Mechanicy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, kosmetyczki – wszystkie te zawody nie będą miały możliwości korzystania od przyszłego roku ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zmienią się również zasady dotyczące pozostałych podatników.

Obecnie konieczność instalacji kasy fiskalnej dotyka co do zasady podatników, których obrót przekroczy 20.000 zł. Limit ten jeszcze nie dawno był dwa razy większy. Ministerstwo Finansów ogranicza go jeszcze bardziej tworząc listę zawodów, których przedstawiciele kasę powinni zainstalować przed pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych.

Ministerstwo Finansów jest w trakcie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projektowane zmiany spowodować mają instalację kasy fiskalnej w każdym warsztacie samochodowym, kancelarii prawnej, gabinecie lekarskim, czy też stomatologicznym.

Czynności, które dodano do katalogu zobowiązujących stosować kasę fiskalną:

 • Usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym opon, zakładania, bieżnikowania, regenerowania),
 • Usługi w zakresie wymiany opon i kół,
 • Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium Ai P,
 • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
 • Usługi gastronomiczne, z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów oraz w stołówkach uczniowsko - studenckich
 • Dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Z katalogu zwolnień z obowiązku instalacji kasy fiskalnej usunięte zostanie również zwolnienie, w myśl którego kasy nie muszą stosować podatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

 • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
 • liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Zwolnienia nie zastosuje się również do sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, gdzie dotychczas korzystano ze zwolnienia pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Na limit zwolnienia 20.000 zł nie będzie wpływała natomiast, dostawa nieruchomości oraz dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.