Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa sierpień 2014

ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Nowela wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, która zmieniła dyrektywę 2006/43/WE i uchyliła dyrektywy 78/660/EWG i 83/349/EWG.

Jednostki mikro będą mogły korzystać z uproszczeń w sprawozdawczości – w sprawozdaniu wystarczy uwzględnić podstawowe informacje. Zgodnie z dyrektywą, za jednostki mikro uważa się spółki akcyjne, spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne, które w danym roku obrotowym (za który sporządza się sprawozdanie finansowe) oraz w roku poprzednim nie przekroczyły dwóch z trzech ściśle określonych kryteriów. Mowa o sumie bilansowej w wysokości 1,5 mln zł, przychodach netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł oraz przeciętnym zatrudnienie w roku obrotowym wynoszącym w przeliczeniu na pełne etaty 10 osób.

W nowelizacji poszerzono katalog mikropodmiotów m.in. o osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych – w przypadku, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych wyniosły za poprzedni rok obrotowy równowartość co najmniej 1,2 mln euro      i nie więcej niż 2 mln euro.

Z uproszczeń korzystać będą mogły ponadto stowarzyszenia, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, związki zawodowe oraz podobnego rodzaju podmioty.

Ustawa wprowadza również szereg zmian o charakterze redakcyjno-technicznym oraz przepisy przejściowe. Co do zasady ustawa o rachunkowości w brzmieniu nadanym nowelizacją będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Zmiany przewiduje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 5.08.2014 r.

 

NOWA USTAWA O CENACH ZMIENIŁA USTAWY PODATKOWE.

Obowiązuje już ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpiła obowiązującą blisko 13 lat ustawę o cenach. Wprowadzenie nowej ustawy miało też wpływ na zmiany w kilku ustawach podatkowych.

Ordynacja podatkowa - w przepisie określającym zakres wyłączeń stosowania Ordynacji podatkowej wykreślono opłaty za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach. Zmiana ta wynika z faktu, że ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) nie zawiera już żadnej podstawy kształtowania cen usług. W związku z tym bezprzedmiotowa stała się również regulacja dotycząca wpłaty do budżetu państwa kwoty nienależnej związanej ze stosowaniem przez przedsiębiorcę cen urzędowych lub marż handlowych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), jak również kwoty dodatkowej w wysokości 150% kwoty należnej w przypadku stwierdzenia przez organ kontroli skarbowej, że kwota nienależna nie została zwrócona kupującemu albo wpłacona do budżetu państwa. Tym samym przepis Ordynacji podatkowej wyłączający stosowanie tej ustawy do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy             o cenach, należało uchylić.

PIT i CIT – z przepisu określającego co nie stanowi kosztów uzyskania przychodów wykreślono kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach, podlegają wpłaceniu do budżetu państwa. Zmiana jest konsekwencją odstąpienia od instytucji zwrotu kwot nienależnych, powstałych przez stosowanie cen urzędowych lub marż handlowych urzędowych z naruszeniem przepisów ustawy o cenach.

Ustawa o kontroli skarbowej - uchylono regulację nakładającą na organy kontroli skarbowej obowiązek badania prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych urzędowych w granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Uchylenie związane jest z odstąpieniem od regulacji przewidzianych w art. 4 i 8 oraz w art. 13 ustawy      z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385).


ZMIANA WSKAŹNIKÓW OD 1 WRZEŚNIA 2014 ROKU

Prezes GUS ogłosił, że wynagrodzenie przeciętne w II kwartale 2014 roku wyniosło 3739,97 zł.  Niższe niż dotychczas wynagrodzenie przeciętne w II kwartale 2014 roku oznacza niższe wynagrodzenie uczniów oraz niższe limity ograniczenia emerytury od 1 września 2014 roku. 

Wynagrodzenie uczniów - na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za II kwartał 2014 roku (3.739,97 zł) ustala się wysokość wynagrodzenia uczniów w okresie od 1 września do  30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%       - tj. 149,60 zł
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%             - tj. 187,00 zł
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%             - tj. 224,40 zł

 

Ograniczenie emerytury - limity - 1 września 2014 roku zmienia się również wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów. To kolejny wskaźnik, który wynika z wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tego wynagrodzenia (kwoty zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w górę):

 SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPODATKOWANEJ W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW

Przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie przewidują odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez "kartowicza" jest w każdym przypadku obojętna podatkowo (nie wywołuje żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego), czy też ewentualnie może powodować powstanie przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOF (tzw. przychodu ze sprzedaży prywatnego majątku, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem okresu wskazanego w tym przepisie).

W związku z powyższymi wątpliwościami Minister Finansów w dniu 10.07.2014 r. zajął stanowisko w tej sprawie:

"(…) Podatek dochodowy w formie karty podatkowej ustalany jest odrębnie na każdy rok podatkowy w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

W konsekwencji, podatnicy ci nie muszą wykazywać również rzeczywistych przychodów z prowadzonej działalności. Stawki karty podatkowej zostały bowiem tak skalkulowane, że odpowiadają wysokości podatków przypadających od przeciętnych w skali kraju przychodów i dochodów osiąganych przy określonym stanie zatrudnienia w danym rodzaju i zakresie działalności oraz w danej grupie miejscowości.

Tym samym stawki karty podatkowej uwzględniają również podatek należny od przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie, jeżeli źródłem tych przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Bez znaczenia dla uznania przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych składników za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pozostaje okoliczność, że podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie prowadzą ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ani ewidencji wyposażenia, skoro od obowiązku ich prowadzenia zwolnieni są na mocy ustawy. Jednocześnie, nieprowadzenie tych ewidencji nie oznacza, że przychody uzyskane ze sprzedaży omawianych składników majątku nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy bowiem zauważyć, że opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których zalicza się również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową nie są natomiast przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z tą działalnością: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Źródłem przychodów z tego tytułu jest bowiem odpłatne zbycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie pozarolnicza działalność gospodarcza. Tym samym przychody uzyskane z tych tytułów nie są objęte stawką karty podatkowej."

Podsumowując:

Sprzedaż składników majątku (innych niż budynki/lokale mieszkalne, grunty związane z ww. budynkiem/lokalem, itp.) wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez "kartowicza" powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ten jednak nie podlega odrębnemu opodatkowaniu - podatek należny od tego przychodu uwzględniony jest bowiem w wysokości stawki karty podatkowej.

 

ZMIANA STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2013 ROKU

 

Minister Finansów podpisał obwieszczenie  z 7.08.2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.                                                                                                                                          

W 2015 r. podatki te wynoszą min:

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni (było 0,89 zł),
  • od budynków mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 0,74 zł),
  • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 23,03 zł),
  • gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł (było0,46 zł)

 

Podatek od środków transportowych min:

  • od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 821,45 zł (było 818,17 zł),
  • od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1370,38 zł (było 1364,92 zł)
  • od samochodu powyżej 9 ton – do 12 ton  – 1644,45 zł (było 1637,89 zł).

Opłata od posiadania psów nie może przekroczyć 121,50 zł  rocznie od jednego psa (było 121,01 zł).

NIEKORZYSTNE STANOWISKO FISKUSA W SPRAWIE ODLICZANIA VAT OD ZAKUPU OKULARÓW KOREKCYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW

Pracodawca nie może odliczyć VAT z faktury za zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, nawet jeżeli faktura jest wystawiona na pracodawcę – interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 17.02.2014 r. nr IPPP3/443-1068/13-4/MKw.

Spółka - realizując postanowienia regulaminu pracy i prawa pracy - zamierzała nabywać pracownikom okulary korekcyjne (oprawa, soczewki). Faktura miała być wystawiona na dane spółki. Okulary miał być nabywane dla pracowników pracujących co najmniej 4 godziny w ciągu zmiany roboczej przy obsłudze monitora ekranowego, w przypadku gdy zgodnie z zaleceniem lekarza wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok. Spółka miała pokrywać koszty zakupu okularów jedynie do wysokości określonego limitu. W przypadku zakupu droższych okularów, nadwyżkę miał opłacić pracownik. Kwota "dofinansowania" miała być przelewana na konto bankowe wystawcy faktury (zakładu optycznego). Faktura za okulary miała być wystawiona na łączną wartość zakupu. Powstała wątpliwość, czy z tej faktury można odliczyć VAT. Organ podatkowy uznał, że odliczenie nie przysługuje. Nabycia okularów korekcyjnych dokonuje bowiem pracownik i to pracownik - a nie pracodawca, który tylko finansuje ich zakup - posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel. Organ podatkowy wyjaśnił:

"(…) okulary korekcyjne są zapewniane pracownikom, w przypadku, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza wyniki badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania. Pracownik po zrealizowaniu recepty we wskazanym Zakładzie Optycznym otrzyma fakturę wystawioną na Spółkę. Zatem, jak wynika z opisu sprawy, to pracownik dokonuje nabycia okularów korekcyjnych, które są dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Z samego wystawienia faktury na pracodawcę, jeżeli pracodawca ten nie nabył faktycznie okularów (nie doszło do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy zakładem optycznym a pracodawcą), nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury.

Tym samym, w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez jego pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto, bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje kwestia, czy pracodawca, który realizuje obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, finansuje w całości czy w części zakup okularów pracownikowi.

Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przez jego pracowników okularów korekcyjnych. (…)"

W dalszej części ww. wyjaśnienia organ podatkowy podkreślił, że po stronie spółki, która finansuje pracownikowi zakup okularów, nie wystąpi żadna czynność opodatkowana. Okulary korekcyjne nabyte przez pracownika są bowiem od momentu nabycia jego własnością - spółka nimi nie dysponuje. W konsekwencji nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ani do ich "przekazania" pracownikowi.

Uwagi:
Sposób rozliczenia VAT od okularów korekcyjnych dla pracowników nie jest wątpliwy, gdy faktury za okulary wystawiane są na pracowników. W tym przypadku pracodawca nie może odliczyć VAT z takiej faktury. Nie powinien też być zobowiązany do wykazania VAT należnego od "przekazania" tych okularów pracownikowi. Tak też uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2013 r., nr IPPP3/443-1167/12-4/IG.

Problemy z rozliczeniem VAT pojawiają się natomiast w sytuacji, gdy faktura za okulary dla pracownika wystawiona jest na dane firmy. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2013 r., nr ILPP2/443-1016/12-3/MN, uznał (odmiennie niż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w przytoczonej wyżej interpretacji), że prawo do odliczenia przysługuje i - co istotne - w całości, pomimo że częściową odpłatność ponoszą pracownicy. Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 28 marca 2012 r., nr IPTPP1/443-3/12-4/MW, uznał, że pracodawca może odliczyć cały VAT od wydatków na zakup okularów dla pracowników tylko w przypadku, gdy pokrywa on 100% kosztów ich zakupu. Natomiast gdy pokrywa on tylko ich część, odliczenia powinien dokonać jedynie w części przez niego finansowanej. Zaznaczamy przy tym, że tej ostatniej interpretacji nie ma już na stronie Ministerstwa Finansów, co może sugerować, że wycofano się ze stanowiska tam zaprezentowanego.

W związku z powyższymi wątpliwościami i niejednolitym stanowiskiem fiskusa co do prawa do odliczania VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, na dzień dzisiejszy najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest nieodliczanie VAT z faktur dokumentujących takie zakupy, nawet jeżeli faktury te wystawione są na dane pracodawcy.

Bez względu na to, czy faktura wystawiona jest na dane firmy, czy na pracownika, zwrot pracownikowi wydatków na zakup okularów korekcyjnych będzie powodował powstanie przychodu po stronie pracownika, ale przychód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF (patrz - interpretacja ogólna Ministra Finansów z 16 marca 2011 r., nr DD3/033/30/CRS/11/95). Na mocy przywołanego przepisu, wolne od podatku dochodowego są bowiem świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

KOLEJNA AKTUALIZACJA PROGRAMU PŁATNIK – WERSJA 9.01.001D

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż od 15.07.2014 r. został udostępniony pakiet aktualizacyjny programu PŁATNIK, który udostępnia nowe słowniki oraz przewiduje dodanie nowej funkcjonalności, wspierającej użytkowników podczas sporządzania dokumentów ZUS RCA/ZUS RZA, składanych za ubezpieczonych nie wcześniej niż za następny miesiąc po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Program umożliwia wybór schematu finansowania składek dla kodów tytułu ubezpieczeń 3000XX i 5000XX, w zależności od tego, z jakim kodem tytułu dana osoba była zgłoszona do ubezpieczeń w okresie podlegania ubezpieczeniom. Instrukcja sporządzania dokumentów rozliczeniowych z użyciem nowej funkcji, stanowiąca załącznik do niniejszego komunikatu, zostanie zamieszczona również na stronie http://pue.zus.pl/platnik.
 

Pakiet aktualizacyjny Programu PŁATNIK można pobrać ze: . strony internetowej PUE ZUS, pod adresem:  http://pue.zus.pl/platnik lub strony internetowej wykonawcy oprogramowania, pod adresem: http://www.platnik.info.pl/.

Pakiet aktualizacyjny może być zainstalowany na dowolnej kompilacji  Programu PŁATNIK wersji 9 (tj. wersji 9.01.001, 9.01.001A, 9.01.001B lub 9.01.001C).

 

ODSETKI PRZYCHODEM I KOSZTEM W DACIE KAPITALIZACJI

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych pojawiły się wątpliwości -  czy odsetki skapitalizowane są przychodem podatkowym w dacie kapitalizacji, czy tez w dacie ich faktycznej wypłaty .

W wyroku z 13.12.2013 r. (sygn.. II FSK 2849/11) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kapitalizacja odsetek powinna być traktowana na równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek. Zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty. Powstałe przysporzenie dla pożyczkodawcy ma charakter trwały, definitywny i bezwarunkowy. Skapitalizowane odsetki od kredytów (pożyczek) stanowią przychód podatkowy w dacie ich kapitalizacji, a nie w dacie ich faktycznego otrzymania. Skapitalizowane odsetki to odsetki otrzymane, lecz niewypłacone.

NSA podkreśla, że w przypadku kapitalizacji dochodzi do „dopisania” naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty pożyczki (kredytu) za zgodą wierzyciela, więc należy uznać to za sposób zdysponowania naliczonych odsetek, które czynią zadość roszczeniu pożyczkodawcy o ich zwrot.

W ocenie NSA, rozliczenie odsetek wynikających z umowy pożyczki może nastąpić bądź to przez ich fizyczna wypłatę, bądź to poprzez ich kapitalizacje, tj. doliczenie do kwoty głównej. W sensie ekonomicznym w obu tych przypadkach pożyczkodawca uzyskuje określone przysporzenie tj. przychód podlegający CIT.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.