Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa wrzesień 2014

SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Sejm zdecydował o ostatecznym kształcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach.

Nowelizacja za ww. spółki uznaje spółki, w których polski podatnik ma minimum 25 proc. udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co najmniej 50 proc. finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe o minimum 25 proc. w porównaniu do stawki CIT w Polsce.

 

Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak dotychczas - według skali podatkowej.

 

Ponadto, zgodnie z ustawą wprowadzone zostały nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

ZMIANY W ZAKRESIE OZNACZANIA CENAMI

W Dz.U. pod poz. 915 opublikowano ustawę z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa ta określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutkach nieprzestrzegania jej uregulowań. Jej przepisy nie mają zastosowania w odniesieniu do informowania o cenach w obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna ze stron nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.

Ustawa wprowadza nową definicję ceny. Pod tym pojęciem rozumieć należy wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar bądź usługę. W cenie trzeba uwzględniać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Cenę w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się poprzez umieszczenie jej na wywieszce bądź w innej formie. Co istotne, cenę wskazuje się w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający porównanie z innymi cenami. W tym celu należy poinformować o cenie jednostkowej, czyli ustalonej za jednostkę towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach. W związku z tym cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna zasadniczo dotyczyć ceny za:

 • 1 litr lub 1 metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości,
 • 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy,
 • 1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni,
 • 1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki.

 

Sprzedawca w przypadku stosowania obniżki cen zobowiązany jest wskazać informację o przyczynie jej wprowadzenia.

Nowa ustawa zawiera też zasadę, zgodnie, z którą w przypadku rozbieżności bądź jakichkolwiek wątpliwości co do ceny oferowanego towaru (usługi), konsumentowi przysługuje prawo do żądania jego sprzedaży po cenie dla niego najkorzystniejszej. Tym samym sprzedawca nie ma już możliwości odmówienia sprzedaży czy też dokonania sprzedaży po wyższej cenie, korzystnej dla niego.

Według nowych regulacji na przedsiębiorcę, który nie wywiązuje się z obowiązku oznaczania ceną oferowanych do sprzedaży towarów (usług), wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. W przypadku ujawnienia co najmniej trzykrotnego w okresie 12 miesięcy braku w zakresie oznaczania ceną, kara może być wymierzona do wysokości 40.000 zł. Okres 12 miesięcy należy liczyć od dnia, w którym stwierdzono naruszenie obowiązków po raz pierwszy. Inspektor nakładając karę i ustalając jej wysokość ma obowiązek wziąć pod uwagę stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

KOLEJNA AKTUALIZACJA PROGRAMU PŁATNIK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoich stronach internetowych poinformował, że od 01.09.2014 r. został udostępniony kolejny pakiet aktualizacyjny programu PŁATNIK, wersja 9.01.001E.

Zmiany w oprogramowaniu:

 • Skrócenie czasu wykonywania optymalizacji bazy danych u dużych płatników.
 • Poprawa algorytmu generowania Informacji Rocznej i Informacji Miesięcznej wprzypadku braku wypełnionego pola "Nazwa skrócona".
 • Zmiana algorytmu oznaczania statusów przetworzenia dokumentów w ZUS.
 • Poprawa algorytmu generowania raportu z wysyłki i potwierdzenia.
 • Zmiana pliku konfiguracyjnego umożliwiająca obsługę w programie nowych certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez centrum certyfikacji EuroCert.
 • Rozszerzenie zakresu obsługiwanych certyfikatów o centrum certyfikacji KIR.

Pakiet aktualizacyjny Programu PŁATNIK można pobrać ze:

Pakiet aktualizacyjny może być zainstalowany na dowolnej kompilacji  Programu PŁATNIK wersji 9 (tj. wersji 9.01.001, 9.01.001A, 9.01.001B, 9.01.001C lub 9.01.001D).

KOLEJNE ZMIANY PODATKU VAT

 

W Dz. U. z 3.09.2014 r. poz. 1171 opublikowano ustawę z dnia 25.07.2014 r. o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy ordynacja podatkowa. Zmiany mają wejść w życie od 1 października br. oraz od 1 stycznia 2015 r. Ustawa ta wprowadza nowe regulacje w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami.  Najważniejsze zmiany to:


Wprowadzono nowe definicje ustawowe, zdefiniowano min. pojęcie:

 • "państwo członkowskie konsumpcji", przez które należy rozumieć państwo członkowskie, na terytorium którego - zgodnie z odrębnymi regulacjami - będzie znajdowało się miejsce świadczenia (opodatkowania) usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub usług elektronicznych.
 • "usługi telekomunikacyjne" i "usługi nadawcze", które to definicje odwołują się do przepisów unijnych.

 

Miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych - obecnie w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (np. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) miejscem świadczenia usługi jest kraj usługodawcy (art. 28c ustawy o VAT). Tę zasadę ustalania miejsca świadczenia stosuje się również w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych czy elektronicznych. Od 1 stycznia 2015 r. powyższa zasada ulegnie zmianie. Miejscem świadczenia omawianych usług świadczonych dla konsumentów będzie kraj, w którym ten konsument posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Tak będzie wynikało ze znowelizowanego art. 28k ustawy o VAT.


Mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS) - podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dla konsumentów z innych krajów UE nie będą musieli dokonywać rejestracji na potrzeby podatku w krajach tych konsumentów. VAT będzie mógł być rozliczany w kraju usługodawcy, (czyli w kraju, w którym usługodawca jest zarejestrowany na potrzeby VAT). Rozliczenie to będzie dokonywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzony będzie tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS), który ułatwi rozliczenie VAT od omawianych usług. Z uproszczonej procedury rozliczania VAT będą mogli korzystać zarówno podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej w UE (tzw. procedura unijna), jak i podatnicy niemający siedziby w kraju UE (tzw. procedura nieunijna). Podatnik, który będzie zamierzał rozliczać VAT od omawianych usług według ww. procedury, będzie musiał złożyć zgłoszenie informujące o takim zamiarze.

 

Zgłoszenie w systemie MOSS – w przypadku, gdy państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, zgłoszenia na potrzeby rozliczania VAT w systemie MOSS będzie należało dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Rejestracji w systemie MOSS będzie można dokonywać od 1 października 2014 r.


Deklaracje składane w związku z korzystaniem z procedury szczególnej - podatnicy na potrzeby omawianej procedury szczególnej rozliczania VAT będą musieli składać kwartalne deklaracje VAT. Deklaracje te będzie się składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W deklaracji kwoty będą wykazywane w euro. W tej walucie będzie także należało dokonywać płatności podatku.


Ewidencja transakcji objętych systemem MOSS - podatnicy rozliczający VAT w systemie MOSS będą musieli prowadzić - w formie elektronicznej - ewidencję transakcji objętych tą procedurą, którą będzie należało udostępniać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. Ewidencję tę będzie należało przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych.


Korekta deklaracji bez uzasadnienia - korekta deklaracji składanych w związku ze stosowaniem procedury szczególnej rozliczania VAT nie będzie wymagała dołączenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn korekty.

 

Przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Jedynie regulacje dotyczące definicji, jakie terytoria uznawane są dla celów VAT za terytorium UE, weszły w życie z dniem ogłoszenia ww. nowelizacji, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. Natomiast przepisy odnoszące się do możliwości rejestracji w systemie MOSS będą obowiązywały od  1 października 2014 r.

 

Z uwagi na fakt, że przepisy te mogą budzić wątpliwości w zakresie miejsca opodatkowania ww. usług – Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronnie internetowej noty wyjaśniające opracowane przez Komisję Europejską z 3.04.2014 r. dot. zmian VAT w UE   w odniesieniu do miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które wejdą w życie w 2015 r. (rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013).

 

WAŻNE INTERPRETACJE PODATKOWE

 
 1. Zmniejszanie podstawy naliczania składki ZUS przedsiębiorcy będącego na zwolnieniu lekarskim

 

Gdański oddział ZUS w decyzji nr 237 z 8.06.2014 r. (DI/100000/43/643/2014) orzekł, że zasady proporcjonalnego zmniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie stosuje się, gdy są one naliczane od kwoty wyższej niż minimalna.

 

Interpretacja dotyczyła osoby prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo, która opłacała wyższe niż wymagane przez przepisy składki na ubezpieczenie społeczne, w tym, chorobowe oraz Fundusz Pracy. Przedsiębiorca miał wątpliwość, czy w przypadku niezdolności do pracy, która trwa przez część miesiąca i za którą przysługuje zasiłek chorobowy, można proporcjonalnie obniżyć podstawę wymiaru składek.

 

ZUS przypomniał, że zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek i odpowiednio 30% minimalnego wynagrodzenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

W myśl art. 18 ust. 9 ustawy za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.

Z powyższego wynika, że niższą podstawę można zadeklarować za miesiąc, w którym nastąpiło objecie ubezpieczeniami społecznymi lub ich ustanie oraz gdy za część miesiąca przysługuje zasiłek chorobowy. Jednakże zasada ta nie ma zastosowania do osób prowadzących działalność gospodarczą, które określiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozmiarze przekraczającym ustawowe minimum. ZUS podkreślił, że uprawnienie do proporcjonalnego zmniejszania podstawy składek przysługuje jedynie, wtedy, gdy zadeklarowano podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w minimalnej wysokości.

 

2.Prawa autorskie do dzieła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji nr IPPB1/415-457/14-2/EC odniósł się do często spotykanego problemu - czy w przypadku umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dotyczących napisania oprogramowania na zlecenie i przekazania praw autorskich do niego, przy zastosowaniu odrębnej wyceny tych 2 zdarzeń właściwe jest odrębne opodatkowanie wykonanej pracy (napisania programu bądź części programu) jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś przekazania praw autorskich powstałych w trakcie prowadzenia tej działalności jako przychodów z praw autorskich zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?

 

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej wykonuje on usługi polegające na pisaniu, zgodnie z przekazanym Wnioskodawcy przez Zamawiającego zleceniem, fragmentów systemu informatycznego oraz przekazaniu praw autorskich do tego systemu. Zaznaczyć należy, że zlecenia dotyczą wyłącznie oprogramowania wytworzonego przez Wnioskodawcę, tj. produktu takiego, w który najpierw Wnioskodawca wkłada swoją pracę, aby go wytworzyć, za co jest odpowiednio wynagradzany, a następnie przekazuje wraz z produktem także przysługujące mu prawa autorskie za odpowiednim honorarium.

 

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że przychody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu wynagrodzenia za usługi programistyczne oraz honorarium za przeniesienie prawa autorskiego do dzieła stworzonego przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy zakwalifikować do przychodów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do przychodów z działalności gospodarczej.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wykluczają możliwości uzyskiwania przychodów, o których mowa w art. 18 updof, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof (tj. pozarolnicza działalność gospodarcza).

 

3.Przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na stronach  internetowych interpretacja Ministra Finansów

 

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w której odniosło się do rozbieżnych interpretacji w zakresie zaliczania do źródeł przychodów, kwot pochodzących z udostępniania powierzchni reklamowych na stronach internetowych. Interpretacja ogólna z dnia 5 września 2014 r., sygn. akt DD2/033/55/KBF/14/RD-75000.

 

W dotychczas prezentowanym stanowisku Ministerstwo Finansów bazowało na kwalifikowaniu przychodów z udostępniania powierzchni na stronach internetowych do tzw. innych źródeł przychodów. Wynikało to z faktu, że strona internetowa nie jest przedmiotem materialnym, a zatem nie jest rzeczą, a do takich właśnie mają zastosowanie umowy najmu czy dzierżawy.

 

Orzecznictwo sądów administracyjnych ukształtowało odmienną linię interpretacji. W swoich wyrokach sądy uznały, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę zarządzającą stroną internetową z tytułu udostępniania powierzchni np. pod reklamę, należy zakwalifikować do przychodów z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze (źródło wskazane w art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy o PIT). Uznano tym samym, że umowa, na podstawie, której jeden podmiot udostępnia innemu możliwość wyświetlania określonych treści jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Oddanie do używania dotyczy bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.

 

Ministerstwo Finansów pozwala, zatem w interpretacji ogólnej kwalifikować takie przychody do źródła - najem, dzierżawa pod warunkiem jednak, że przychody te nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

 

W konsekwencji kwoty uzyskiwane z najmu i dzierżawy powierzchni stron internetowych podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych – progresywnej skali podatkowej. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

4.Nieodliczony vat od wydatków na samochód, jako koszt podatkowy

 

Od 1 kwietnia br., tj. od dnia wprowadzenia nowych przepisów w zakresie odliczania podatku VAT od kosztów eksploatacji samochodów rodzą się wątpliwości dotyczące rozliczania nieodliczonego podatku VAT w podatku dochodowym oraz amortyzacji samochodów użytkowanych na cele działalności gospodarczej i cele osobiste. Wątpliwości te rozwiewa interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy, która udzieliła odpowiedzi na pytania podatnika.

Pytanie podatnika: Czy na gruncie art. 22a 1 ustawy o PIT, Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo uznając za koszt podatkowy odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodów osobowych wykorzystywanych do celów prowadzonej działalności? Czy na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy w związku z art. 86a ustawy o VAT, Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo uznając za podatkowy koszt uzyskania przychodu nieodliczony podatek od towarów i usług?

 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach tej działalności wykorzystuje samochody osobowe, które są ujęte w ewidencji środków trwałych i stanowią środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochody te są również wykorzystywane na inne cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokonywane odpisy amortyzacyjne od samochodów będących środkami trwałymi są uznawane za koszt podatkowy. Ponadto za koszt podatkowy Wnioskodawczyni uznaje ponoszone wydatki związane z używaniem samochodów osobowych z wyłączeniem wydatków niezwiązanych    z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawczyni nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu i nieodliczony podatek od towarów i usług, lub jego nieodliczoną część uznaje, jako koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

We wniosku wskazano, że do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni zalicza wydatki na eksploatację samochodów osobowych związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prawidłowe jest, zatem stanowisko Wnioskodawczyni, że do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczony nieodliczony podatek VAT od tych wydatków, który nie obniżył podatku należnego w podatku od towarów i usług. Wyraźnie zaznaczyć jednak należy, że nie dotyczy to wyłącznie wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów na inne cele niż działalność gospodarcza.

 

W interpretacji indywidualnej Interpretacja indywidualna z 20 sierpnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-582/14/WM - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdziła, że podatnik postępuje prawidłowo. Wnioskodawczyni może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodów osobowych stanowiących środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej, pomimo, że samochody te są częściowo wykorzystywane na inne cele. Wnioskodawczyni może również zaliczać do kosztów uzyskania przychodów część naliczonego podatku VAT niepodlegającego odliczeniu od podatku należnego w podatku od towarów i usług, przy czym możliwość ta dotyczy wyłącznie wydatków związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

 

INFORMACJE RÓŻNE

 

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie m.in. sposobu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania - w Dz.U. z 3.09.2014 r., pod poz. 1176, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Tekst jednolity rozporządzenia w powyższej sprawie ogłoszono w załączniku do tego obwieszczenia.

 

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania - w Dz.U. z 4.09. 2014 r., pod poz. 1186, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Jednolity tekst ww. rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. poz. 768). Nie obejmuje on natomiast § 2 i § 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników - w Dz.U. z 30.06.2014 r. pod poz. 865 opublikowano rozporządzenie MPiPS z 25.06.2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - W dniu 5.08.2014 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014r., poz. 1037).

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.