Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa październik 2014

NOWE LIMITY PODATKOWE W 2015 ROKU

W 2015 roku, w związku ze spadkiem kursu euro, obniżeniu ulegną w stosunku do roku ubiegłego limity podatkowe.

RACHUNKOWOŚĆ CZY PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - stosując kurs euro z 30 września, obliczamy limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli limit po przekroczeniu, którego należy założyć księgi rachunkowe. Limit obowiązujący – 1.200 tys. euro - w 2015 roku obniży się z 5.059.560 zł (dla roku 2014) do 5.010.600 zł (dla roku 2015). Średni kurs euro ogłoszony przez NBP z 30.09.2014 r.- 4,1755 zł

MAŁY PODATNIK W PIT I VAT - kurs euro z 1 października 2014 roku określa małego podatnika w przepisach o PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 roku. Średni kurs euro z 1 października 2014 roku ogłoszony przez NBP wynosi 4,1792 zł.             

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DO 50 TYS. EURO ROCZNIE - od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50.000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą zaliczyć do kosztów w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Limit ten w 2015 r. wynosi 209.000 zł (w 2014 r. – 211.000 zł).

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście, jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. Limit ten na 2015 r. wynosi 150.000 tys. euro tj. 626.880 zł (w 2014 r. 633.450 zł). Taki sam limit obowiązuje dla spółki cywilnej.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro tj. 104.480 zł.

RZĄD PRZYJĄŁ ZMIANY W ULDZE PRORODZINNEJ ZA     2014 ROK

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Zmiany zawarte w projekcie ustawy o PIT przewidują pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych (z trojgiem i więcej dzieci).

Celem zmian jest umożliwienie skorzystania przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej. Będą z niej mogli skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane wg skali podatkowej. Ulga będzie przysługiwała także opiekunowi prawnemu dziecka, rodzicowi zastępczemu oraz osobie, która płaciła alimenty i w ciągu roku podatkowego utrzymywała pełnoletnie dziecko.

Wprowadzone przepisy zrównają sytuację podatników wychowujących dzieci, którzy uzyskują dochody w wysokości umożliwiającej skorzystanie z ulgi, z sytuacją tych podatników, którzy - z uwagi na zbyt niskie dochody i wynikający z tego niski podatek - z tej ulgi nie mogli korzystać.

Dodatkowe wsparcie obejmie tylko te osoby, które wcześniej wpłaciły do systemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że osoby uprawnione do ulgi na dzieci otrzymają – oprócz zwrotu nadpłaconego podatku – również zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w całości lub części) podlegających odliczeniu.

Kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko podwyższono o 20 proc. W związku z tym, kwota ulgi wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie (rocznie jest to 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (rocznie – 2 000,04 zł) na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie (rocznie – 2 700 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Rodzina wychowująca dzieci będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym następujące kwoty: na jedno dziecko – 1 112,04 zł; na dwoje dzieci – 2 224,08 zł; na troje dzieci – 4 224,12 zł; na czworo dzieci – 6 924,12 zł i na pięcioro dzieci – 9 624,12 zł. Dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie jest ograniczone uzyskanym dochodem.

Ponadto podatnik otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Z ulgi mogą korzystać tylko podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Zgodnie z projektem, podatnicy będą mogli rozliczyć przyznane ulgi w rozliczeniach podatkowych za 2014 r.

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WAŻNA ZMIANA PRZEPISÓW

Z dniem 19 października br. w życie weszła kolejna w tym roku nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).

Główną zmianą jest odejście od ustalenia najniższej ceny, jako głównego kryterium. Kryterium to można będzie stosować jedynie w przypadku przedmiotów i usług dostępnych powszechnie, których standardy jakościowe są praktycznie takie same.

Strona zamawiająca będzie mogła ponadto – w uzasadnionych okolicznościach – domagać się od wykonawcy/podwykonawcy zatrudniania osób (pracujących nad realizacją danego zamówienia) na podstawie umów o pracę. Taka opcja dostępna będzie w przypadku robót budowlanych oraz usług.

W przepisach przejściowych stwierdzono, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym (np. zmiana stawki składki) możliwe będzie podjęcie negocjacji ws. zmiany wynagrodzenia. Taka możliwość przysługiwać ma względem umów zawartych przed 19 października 2014 r., które podpisano na okres dłuższy niż 12 miesięcy.SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU  

Od stycznia 2015 roku nastąpi podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Podwyżka ta wynika z prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2015 roku. Oficjalnie nowe kwoty składek ZUS dla przedsiębiorców poznamy w grudniu. Nowe kwoty będą jednak obliczane na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2015 roku. Wynagrodzenie to zostało wskazane w projekcie budżetu na 2015 rok, który 3 września został przyjęty przez Rząd.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok ma wynieść 3959 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% wspomnianej kwoty a wiec 2375,40 zł. W związku z powyższym, składki wynosić będą:

 

 • na ubezpieczenie emerytalne             -           463,68 zł
 • na ubezpieczenie rentowe                  -           190,03 zł
 • na ubezpieczenie chorobowe             -             58,20 zł
 • na ubezpieczenie wypadkowe           -             45,85 zł
 • na Fundusz Pracy                              -            58,20 zł

 

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie znana w styczniu 2015 r.

 

UWAGA!! Kwoty obliczone zostały na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, wskazanej w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Zgodnie z procedurą ustalania minimalnej podstawy składek ubezpieczeniowych kwota ta powinna zostać ogłoszona w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" do końca 2014 roku. W związku z powyższym należy śledzić, czy prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.

 

NOWA WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA I NOWE SKŁADKI ZUS DLA NOWYCH FIRM W 2015 ROKU

Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za prace z 1680,0 zł w 2014 r. do  kwoty 1750,0 zł w 2015 r. (Dz.U. z 15.09.2014 r. poz. 1220). Wzrost minimalnego wynagrodzenia to wzrost również składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wynagrodzenie minimalne stanowi podstawę do obliczania wysokości składek ZUS dla nowopowstałych firm, bowiem kwoty składek dla nowych firm kształtują się w zależności od kwoty 30% podstawy minimalnego wynagrodzenia.

 

Podstawa naliczenia składki wynosić będzie 525,0 zł, a poszczególne składki na ubezpieczenie:

 • Emerytalne     -           102,48 zł
 • Rentowe         -             42,00 zł
 • Chorobowe     -             12,86 zł
 • Wypadkowe   -             10,13 zł

 

Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.- 1750,00 zł).

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma też wpływ na naliczanie składek emerytalnej i rentowej za osoby przebywające na urlopach wychowawczych.

Od 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru tych składek nie będzie mogła być niższa od kwoty 1750,0 zł dla osób zatrudnionych przed urlopem na pełny etat. Dla pracownika ”niepełnoetatowca” korzystającego z urlopu wychowawczego, podstawa ta nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia. Od 2015 r. podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych takiej osoby nie może być niższa od kwoty 1.312,50 zł (tj. 75% z kwoty 1750 zł).

WNIOSEK O UMORZENIE SKŁADEK ZUS TYLKO DO 15 STYCZNIA 2015 ROKU

Podatnicy, którym zależy na umorzeniu zaległości w składkach ZUS powstałej w latach 1999 - 2009 mają czas na złożenie wniosku tylko do 15 stycznia 2015 roku. Po upływie tego terminu wniosek w ZUS może zostać odrzucony.

Od stycznia 2013 roku obwiązuje ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (Dz.U. 2012 poz. 1551). Ustawa ta daje możliwość ubiegania się o umorzenie zaległości w składkach na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe za osoby obowiązkowo podlegające tym składkom z tytułu prowadzonej dzielności gospodarczej - powstałej  w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzenie dotyczy nie tylko samej zaległości w składkach, lecz także kwoty naliczonych odsetek od zaległości, opłaty prolongacyjnej, kosztów egzekucyjnych, czy też opłaty dodatkowej.

Zgodnie z przepisami ustawy płatnicy składek ZUS na złożenie wniosku o umorzenie zaległości w ZUS mają 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, a więc do 15 stycznia 2015 roku. Termin ten nie dotyczy jednak płatników, którzy po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej  (po dniu 15 stycznia 2013 roku) uzyskali z ZUS decyzję o:

 • obowiązkowym podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
 • wysokości kwoty zadłużenia składek ZUS powstałej w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
 • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub inną osobę trzecią.

Płatnicy ci mogą składać wniosek wyłącznie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji – chyba, że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie nie wyklucza możliwości składania wniosków po terminie, to dla własnego bezpieczeństwa warto mieć na uwadze ustawowy termin złożenia wniosku.

OPÓŹNIENIE W BADANIACH TECHNICZNYCH SAMOCHODU A PRAWO DO PEŁNEGO ODLICZENIA VAT

W sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej, może skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od jego nabycia, jak również od kosztów eksploatacyjnych.

 Pojazdami tymi są te:

 • które podatnik wykorzystuje wyłącznie w działalności, zgodnie z ustalonymi zasadami ich używania, prowadzi do nich ewidencję przebiegu pojazdu,
 • których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub też ich użycie poza działalnością jest nieistotne. Mowa tu o:
  • pojazdach samochodowych innych niż samochody osobowe, wyposażone w jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą.
   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe posiadające kabinę kierowcy, z jednym rzędem siedzeń i nadwozie wykorzystywane do transportu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  • pojazdy specjalne, spełniające warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
   • agregat elektryczny/spawalniczy,
   • do prac wiertniczych,
   • koparka, koparko - spycharka
   • ładowarka,
   • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych i żuraw samochodowy,

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

 

Do pojazdów specjalnych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu, zostały również zaliczone:

 • pomoc drogowa, której nadwozie konstrukcyjnie jest przeznaczone do przewozu pojazdów uszkodzonych;
 • pojazdy pogrzebowe, jeśli działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług pogrzebowych,
 • bankowóz wyłącznie typu A i B, jeśli działalność gospodarcza podatnika polega na transporcie wartości pieniężnych.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wpisu w dokumentach rejestracyjnych tych pojazdów, iż zgodnie z przepisami o ruchu drogowym uznawane są one za pojazdy specjalne oraz spełniają warunki znajdujące się w odrębnych przepisach, określone dla tych przeznaczeń. Wymagania techniczne dla powyższych pojazdów powinny być potwierdzone badaniem technicznym, które przeprowadza okręgowa stacja kontroli pojazdów, oraz zaświadczeniem i odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku pojazdów specjalnych spełnienie wymagań technicznych można stwierdzić również na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO - zgodnie z art. 9 ustawy o VAT dodatkowe badanie techniczne powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli do końca czerwca tego roku). Gdyby przed tym terminem podatnik chciał sprzedać pojazd, wówczas badanie powinno zostać wykonane nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

W przypadku pojazdów spełniających kryteria określone w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, potwierdzone wymaganym zaświadczeniem, nie ma znaczenia termin uzyskania takiego zaświadczenia (do 30 czerwca 2014). Według ekspertów pozyskanie zaświadczenia po terminie określonym w ustawie nie jest równoznaczne z utratą prawa do odliczenia VAT w pełnej wysokości od kosztów związanych z eksploatacja samochodu. Zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów jedynie potwierdza stan faktyczny co do kwalifikacji pojazdu. Należy również zauważyć, że przepisy ustawy o VAT nie przewidują żadnych sankcji w przypadku niedotrzymania obowiązującego terminu na przeprowadzenie badania technicznego.

 Dół formularza

 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ZDECYDOWAŁ, CO ZE SKŁADKAMI JEDYNEGO WSPÓLNIKA SP. Z O.O.

 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy dotyczące zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. są zgodne z konstytucją.

Zgodnie z ustawą, którą rozstrzygał Trybunał, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, wówczas jest on uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W efekcie spada na niego obowiązek rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

We wniosku do TK skarżąca wskazała, że zróżnicowanie sytuacji prawnej wspólników spółek z o.o. ma cechy przypadkowości i pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia.

Przewodnicząca składu orzekającego poinformowała, iż TK uznał kwestionowany przepis ustawy - odnoszący się do wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. - za zgodny z konstytucją. TK stwierdził, bowiem, że przewidziane w przepisach kryterium różnicujące nawiązuje wprost do "nasyconej elementem osobowym konstrukcji jednoosobowej spółki z o.o.". "Zróżnicowanie zasadza się, bowiem na wyznaczanym przez skupioną w jednym ręku wiązkę uprawnień o charakterze majątkowym oraz uprawnień o charakterze korporacyjnym (...). Prawodawca uwzględnił też, że w osobie jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często dochodzi do swoistego połączenia pracy i kapitału, które to połączenie pozwala go zakwalifikować, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność" - wskazywał sprawozdawca składu orzekającego sędzia Stanisław Rymar, odczytując uzasadnienie wyroku.

W ocenie TK zróżnicowanie statusu ubezpieczeniowego wspólnika jednoosobowej spółki      z o.o. oraz wspólnika „typowej” spółki z o.o. nie oznacza naruszenia nakazu równej ochrony, jeśli ma ono charakter proporcjonalny oraz pozostaje w związku z innymi zasadami konstytucyjnymi.

Zróżnicowanie to jest zdaniem Trybunału racjonalnie uzasadnione oraz pozostaje w związku z treścią i celem przepisów. Jak wskazywał Rymar, zróżnicowanie zapobiega zawieraniu przez wspólników jednoosobowych spółek z o.o. umów o pracę ze spółką w celu uzyskania statusu pracowniczego oraz związanych z tym świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ponadto zaskarżony przepis, jak podkreślono, realizuje postulat powszechności ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do wspólników spółek prawa handlowego.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.