Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW OD 1 GRUDNIA 2014 R.

Prezes GUS ogłosił, że wynagrodzenie przeciętne w III kwartale 2014 roku wyniosło 3781,14 zł. W związku z tym zmienia się wynagrodzenie minimalne uczniów. Za okres od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wynosi ono:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%       - tj. 151,25 zł
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%             - tj. 189,06 zł
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%             - tj. 226,87 zł

 

OD 1 GRUDNIA NOWY DRUK ZGŁOSZENIA NIP-8

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. W drodze rozporządzenia zmianie ulegnie:

 1. Druk NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
 2. Druk NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
 3. Druk ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Pojawi się całkowicie nowy druk NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających. Druk ten będzie dotyczył firm, które rejestrują się w KRS.  

Na druku NIP-8 przedsiębiorca zobowiązany będzie wskazać tzw. ,,dane uzupełniające”, wcześniej nieujawnione we wniosku KRS. Dane uzupełniające są to dane, którymi przedsiębiorca nie dysponował w momencie składania samego wniosku w KRS, a więc m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej, wykaz rachunków bankowych, czy też skrócona nazwa płatnika składek. Przedsiębiorca formularz NIP-8 zobowiązany będzie złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. To urząd skarbowy przekaże „dane uzupełniające” przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowe druki zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2014 roku. Będą dostępne w dziale deklaracje PIT.pl. Od 1 grudnia 2014 r. tj. daty wejścia w życie rozporządzenia  druki te będzie można składać elektronicznie.

W Dz.U. z 28.11.2014 r. poz. 1665 opublikowano rozporządzenie MF z 25.11.2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych: NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-8. Natomiast w Dz. U. z 28.11.2014 r. poz. 1666 opublikowano rozporządzenie MF z 26.11.2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 NOWA DEKLARACJA PIT/UZ DO ROZLICZEŃ PIT ZA 2014 ROK

Ministerstwo Finansów przygotowało wzór nowej deklaracji podatkowej PIT/UZ będącej częścią uzupełniającą zeznania PIT-36 i PIT-37. Nowa deklaracja służyć ma rozliczaniu ulgi na dzieci za 2014 rok.

Deklaracja PIT/UZ dotyczyć będzie dla tych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 za 2014 rok będą chcieli rozliczyć ulgę na dzieci – a u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Druk ten będą musieli złoży w ww. sytuacji również małżonkowie rozliczający się wspólnie. Ww. zobowiązani będą do złożenia jednej, wspólnej deklaracji PIT/UZ.

Wprowadzenie nowej deklaracji PIT/UZ nie spowoduje usunięcia deklaracji PIT/O. Deklaracja ta nadal będzie miała zastosowanie jednak wyłącznie w przypadku podatników rozliczających ulgę prorodzinną, u których kwota przysługującego odliczenia  z tytułu ulgi na dzieci będzie niższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.

Rozporządzenie MF z 27.11.2014 r. w spawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 opublikowano w Dz.U. z 28.11.2014 poz. 1673. Rozporządzenie wchodzi w życie 1.01.2015 r. i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (przychodów) bądź poniesionych strat za 2014 rok.


ZMIANY W KRS OD 1 GRUDNIA 2014 R.

1 grudnia 2014 wchodzą w życie zmiany, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu     w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Warunkiem utworzenia przez ZUS konta płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie danych podstawowych oraz zgłoszenie w urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS, wypełnionego druku "Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających" (formularz NIP-8).

Na podstawie danych podstawowych i uzupełniających przekazanych przez Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

 • ZUS ZPA - Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

Po utworzeniu konta płatnika składek pozostanie jedynie obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń  zatrudnionych osób, a także członków ich rodzin.

ZUS na podstawie danych przekazanych przez CRP-KEP zaktualizuje również dane i utworzy dokumenty:

 • ZUS ZPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZIPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
 • ZUS ZWPA - w zakresie wyrejestrowania płatnika składek/ zawieszenia działalności,
 • ZUS ZAA - w zakresie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZBA - w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.

Warunkiem utworzenia przez ZUS dokumentów uaktualniających dane jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku  w KRS w zakresie zmiany w danych podstawowych lub      w urzędzie skarbowym (formularz NIP-8) w zakresie danych uzupełniających.

Jednocześnie przypominamy, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o., a także będąca wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie, jako płatnika składek do ubezpieczeń (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w ZUS. Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie: płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, oraz siebie do ubezpieczeń, jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA

 

KASY FISKALNE 2015/2016

Z uwagi na wiele pytań dotyczących kas fiskalnych w 2015 r. ponownie informuję, ze zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 7 listopada br. (poz. 1544), od przyszłego roku kolejni podatnicy będą musieli liczyć się z zakupem kas. I tak, obowiązkiem stosowania kas, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, mają zostać objęci przedsiębiorcy świadczący m.in. usługi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Rozporządzenie będzie obowiązywać w 2015 r. i 2016 r.

Limit obrotów - stosownie do treści ww. rozporządzenia zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym). Wprowadzono jednak regulację wyłączającą z obrotu czynności, o których mowa w pozycji 34 załącznika do rozporządzenia (tj. dostawa nieruchomości) oraz z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (pozycja 49 załącznika do  rozporządzenia). Ma to na celu wyeliminowanie obrotu, który niejako zaburza obraz, (co do skali realizowanej działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy). W przeciwnym razie podatnik dokonujący jednorazowo zbycia np. nieruchomości „skonsumowałby" cały obrót uprawniający go do korzystania ze zwolnienia.

Czynności wyłączone ze zwolnienia z kas - w rozporządzeniu rozszerzono katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia (§ 4) poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

 • usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (tj. czynności notarialnych - bez względu na symbol PKWiU),
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

- z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w pozycji 45 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z poz. 45 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolnione są usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT (tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

 • usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • dostaw perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

- z wyjątkiem świadczenia usług (lit. a-h) na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (tj. podatnika, który przy świadczeniu usług działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej).

Zgodnie z poz. 35 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolniona jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Ponadto, wyłączeniem ze zwolnienia objęte będą dostawy (wszystkich) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (brak uzasadnienia dla różnicowania nośników zapisanych i niezapisanych). Obecnie wyłączenie obejmuje: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie.

 

1) zasady ogólne - w przypadku:

 • podatników, którzy przestaną spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed wejściem w życie nowego rozporządzenia (przed 1 stycznia 2015 r.), w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej będą oni stosowali terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym w latach 2013-2014 (rozporządzenie z 29 listopada 2012 r.);
 • podatników, którzy nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r. oraz nie zostaną zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie nowych przepisów, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania utraci moc z dniem 1 marca 2015 r.

2) dla nowych wyjątków od zwolnienia z kas - natomiast w przypadku podatników świadczących usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

korzystających ze zwolnienia z tytułu obrotu, którzy:

 • po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r. - zwolnienie z tytułu obrotu traci moc z dniem 1 marca 2015 r.;
 • przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia ww. usług, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia (po 1 stycznia 2015 r.), świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu;
 • po dniu 31 grudnia 2014 r. rozpoczynają świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu.

Z kolei w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie ww. usług, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

NOWE ZASADY SKŁADANIA WYBRANYCH PIT-ÓW DO URZĘDÓW SKARBOWYCH

W Dz. U. z 12.11.2014 r. poz. 1563 opublikowano ustawę z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.

Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powyższym zmianom towarzyszy udostepnienie przez Ministerstwo Finansów  Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

Dodatkowo przewiduje się wdrożenie rozwiązania, które umożliwi płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, będących osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy         o podpisie elektronicznym.

Zakłada się, że wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PFR). W pierwszym etapie usługa PFR zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. PFR za 2014 r. będzie można pobrać ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl),        a korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny – będzie prawem podatnika, a nie obowiązkiem.

Ponadto informuję, że nowe wzory rocznego obliczania podatków zostały opublikowane w:

 1. Dz.U. z 28.11.2014 r. poz. 1674 – dotyczy wzorów zeznań rocznych PIT-40, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz załączników do zeznań PIT/D, PIT/0, PIT/B, PIT/M
 2. Dz.U. z 28.11.2014 r. poz. 1672 – dotyczy wzorów zeznania rocznego PIT-28/A, PIT-28/B oraz PIT-16A, PIT-19A.

NOWELA USTAWY O PDOF W SPRAWIE ULGI NA DZIECI

W Dz. U. z 25.11.2014 r. poz. 1644 opublikowano ustawę z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., z tym, że jej przepisy będą dotyczyły 2014 r.

Nowe przepisy mają poprawić sytuację podatników, którzy dotychczas nie mogli w pełni wykorzystać ulgi na dzieci. Osobom, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi, zwracana będzie z budżetu państwa kwota niewykorzystanej ulgi. Zwrot nie będzie mógł przy tym przekraczać łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Drugą istotną zmianą jest podniesienie o 20 proc. wysokości ulgi na drugie i każde kolejne dziecko. Już w przyszłym roku kwoty odliczenia wynosić mają na pierwsze i drugie dziecko po 92,67 zł za każdy miesiąc tj. 1112,04 zł rocznie, na trzecie – 166,67 zł za każdy miesiąc tj.  2000,04 zł rocznie, a na każde następne po 225 zł tj.  – 2700 zł za cały rok.

Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Powyższa kwota, wykazana przez podatnika w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jednocześnie w ustawie określono limit owego dodatkowego wsparcia wskazując, że kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku.

 

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.