Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM 2014 ROKU

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

 1. Na dzień 31 grudnia 2014 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, wyroby gotowe wycenia się wg kosztów wytworzenia. Działalność usługowa i budowlana - roboty w toku wycenia się  wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji nie zakończonej.

 

 1. Do 20 stycznia 2015r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) w przypadku zmiany formy opodatkowania na kolejny rok podatkowy . Zawiadomienia nie składa się jeśli w kolejnym roku nie następuje zmiana formy opodatkowania. Również  do 20 stycznia 2015 r. należy złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o wyborze sposobu opodatkowania dochodów (podatek liniowy, czy skala podatkowa). W przypadku braku ww. zgłoszenia Urząd uznaje, że podatnik będzie płacił podatek dochodowy według dotychczasowych zasad.

 

 1. Do 20 stycznia 2015 r. należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień lub też złożyć zeznanie roczne i wpłacić podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego.

 

 1. Do 20 stycznia 2015 r. podatnicy ewidencjonujący przychody w kasie rejestrującej – jeśli chcą rozliczać zaliczki w dacie wpłaty - muszą zawiadomić Urząd Skarbowy o takim sposobie rozliczenia.

 

 1. Do 20 lutego 2015 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania  podatnika) o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

 1. Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i dokonać rocznego rozliczenia podatku.

 

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

 

 1. Na dzień 31 grudnia 2014 r.  należy sporządzić spis z natury towarów i materiałów oraz  wpisać go do prowadzonej ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego. Spis z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od jego zakończenia.

 

 1. Do 20 stycznia 2015 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) o rezygnacji z ryczałtu i zmianie formy opodatkowania.  W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.

 

 1. Do 31 stycznia 2015 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów oraz wpłacić należną zaliczkę za grudzień 2014 r. wynikającą z rozliczenia rocznego (druk PIT-28). W przypadku spółek zeznanie składa każdy ze wspólników do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania.

 

 

OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU ROCZNEGO ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW

do 9 stycznia           - przyjęcie oświadczenia od pracowników PIT-12 uprawniającego do                                   rozliczenia  przez zakład pracy podatku za rok ubiegły

do 31 stycznia         - płatnik zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-4R za                                     2014 r. o  wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w                                 poszczególnych miesiącach roku  od wypłaconych wynagrodzeń,                                     z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

do 28 lutego             - pracownikom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-12, oraz Urzędom                                  Skarbowym według miejsca zamieszkania pracownika  należy                                            przekazać imienne informacje PIT-11. W przypadku podatników                                              składających informacje roczne PIT11 w formie papierowej                                               (zakłady zatrudniające do 5-ciu pracowników którzy rozliczaja                                         dokumenty sami bez pośrednictwa Biura Rachunkowego),                                                 termin na ich  złożenie w Urzędzie Skarbowym wyznaczony                                                został na dzień 31 stycznia 2015 r.

do 31 marca             - przesłanie rocznego rozliczenia podatku PIT-40 dla pracownika oraz                                  do 15 kwietnia do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania                                        pracownika.

do 30 kwietnia         - złożenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych przez podatników                                    rozliczających się samodzielnie.

                                       

 

Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku zakład pracy - na wniosek pracownika - uwzględnia faktycznie poniesione przez pracownika koszty dojazdu do pracy, jeżeli zostaną udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi, odlicza od dochodu składki płacone przez pracownika na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa (np. Rada Adwokacka) oraz zwrócone nienależnie pobrane świadczenia jeżeli nie zostały potrącone od dochodu przy poborze zaliczek.

 

 

W przypadku zatrudnianych emerytów i rencistów należy pamiętać o przesłaniu do Oddziału ZUS w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. informacji o wysokości wypłaconego za 2014 rok wynagrodzenia (ze stosunku pracy, umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.).

 

KARTA PODATKOWA

 

Do 31 stycznia 2015 r. należy złożyć (na druku PIT-16A) informację o zapłaconej i odliczonej w poszczególnych miesiącach roku składce na ubezpieczenie zdrowotne.

 

PODATEK VAT

Do 15 stycznia 2015 r. należy złożyć informację w przypadku wyboru kasowej metody rozliczania podatku VAT.

W tym też terminie należy złożyć rezygnację z tej metody rozliczeń, jeśli podatnik ją dotychczas prowadził.

 

Informacja podatkowa grudzień 2014

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU       

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało obwieszczenie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie  kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2014 poz. 1137). W myśl obwieszczenia kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 wynosi 118 770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3959 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% wspomnianej kwoty a wiec 2375,40 zł. W związku z powyższym, składki wynosić będą:

 • na ubezpieczenie emerytalne             -           463,68 zł
 • na ubezpieczenie rentowe                  -           190,03 zł
 • na ubezpieczenie chorobowe             -             58,20 zł
 • na ubezpieczenie wypadkowe           -             45,85 zł
 • na Fundusz Pracy                              -             58,20 zł

 

Preferencyjne składki dla rozpoczynających działalność - rozpoczynający działalność gospodarczą początkowo mają prawo do preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi dla nich zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę (Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 15 września 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 1220) zostanie podwyższone z 1680,00 zł w 2014 roku do kwoty 1750 zł w 2015 roku. Tak więc w przyszłym roku nowe firmy zapłacą składki ZUS od podstawy równiej 525 zł (w 2014 roku - 504,00 zł) i wyniosą one za styczeń-grudzień 2015 r.:

 • składka emerytalna                            -           102,48 zł
 • składka rentowa                                -             42,00 zł
 • składka chorobowa                            -             12,86 zł
 • składka wypadkowa                          -             10,13 zł

 

Pamiętajmy, że zarówno przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS jak i pozostali przedsiębiorcy w styczniu 2015 roku będą opłać składki należne za grudzień 2014 roku, więc jeszcze w starym niższym wymiarze. Natomiast wyższy ZUS przedsiębiorcy odczują dopiero na początku lutego, gdy będą płacili składki za styczeń 2015 roku.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie znana w styczniu 2015 r.

 

 

WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY W 2015 ROKU

Wartość współczynnika urlopowego w 2015 r. dla pracownika pełnoetatowego wynosi 21, zgodnie z wyliczeniem:  365 dni roku - (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 252; 252 : 12 = 21.

Wartości współczynnika urlopowego w 2015 r. dla niektórych niepełnych wymiarów czasu pracy podajemy w tabeli.

Współczynnik urlopowy w 2015 r. dla pracowników niepełnoetatowych

wymiar etatu

współczynnik urlopowy

1/2

21 × 1/2 = 10,5

1/3

21 × 1/3 = 7

1/4

21 × 1/4 = 5,25

3/4

21 × 3/4 = 15,75

 

 

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop przy użyciu współczynnika urlopowego następuje w oparciu o § 18 rozporządzenia urlopowego. Zgodnie z tym przepisem, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się:

dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a następnie, dzieląc otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie, mnożąc otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu.

Obliczając ekwiwalent za urlop stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (z pewnymi zmianami). Ustalając podstawę ekwiwalentu, składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Należy podkreślić, że przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop stosuje się współczynnik urlopowy obowiązujący w roku wypłaty ekwiwalentu, niezależnie od tego, czy przysługuje on za urlop zaległy, czy bieżący.

 

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY PO ZMIANACH

W poprzedniej Informacji Podatkowej informowałam, że w Dz.U. z 12.11.2014 r. poz. 1563 opublikowano ustawę z dnia 26.09.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zwracam uwagę, że przepisami tymi dokonano zmian również w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl nowych przepisów podatnicy opodatkowani kartą podatkową zobowiązani zostali do informowania o zmianach dotyczących opodatkowania kartą podatkową, w tym o zmianie stanu zatrudnienia,  we wniosku o zastosowanie karty.

Nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej opublikowano w Dz.U.  z 8 grudnia 2014 r., pod poz. 1734. Określenie "nowego" wzoru ww. wniosku wynika z wdrożenia instytucji portalu podatkowego w ramach programu e-Podatki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w tej samej sprawie (Dz. U. poz. 1501).

"Nowe" stawki karty podatkowej - w Monitorze Polskim z 27 listopada 2014 r., pod poz. 1119, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r.

Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70–76 ( usługi budowlane, budowlane instalacyjne, sztukatorstwo, odgrzybianie budynków, cyklinowanie, studniarstwo, zduństwo) dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 63 910 zł przychodu rocznie.

 

Zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym dokonano również ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 ze zm.).

Nowelizacją objęto przepisy w zakresie:

 • opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej – opodatkowaniu podlegać będzie sprzedaż ruchomych składników majątku o wartości powyżej 1500 zł, które były wykorzystywane w działalności gospodarczej, zarówno te które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych jak i nie wprowadzone. Wystarczy fakt, że były wykorzystywane w działalności gospodarczej,                                          
 • złożenia przez małżonków pisemnego oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu osiągniętego z najmu przez jednego z nich – oświadczenie to dotyczyć będzie również lat następnych. Podatnik nie będzie musiał, jak to jest obecnie, składać takiego oświadczenia w każdym kolejnym roku,
 • obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień likwidacji działalności.

 

NOWE OBOWIĄZKI DLA SPÓŁEK JAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH

W dniu 4 grudnia 2014 r Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa ustawa zmienia m.in. ustawę o rachunkowości wprowadzając ust. 2a w art. 2 oraz dodając nowy art. 70a.

Dodawany ust. 2a w art. 2 precyzuje, że do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których nie stosuje się ustawy o rachunkowości na podstawie jej art. 2 ust. 1 albo które nie stosują zasad rachunkowości dobrowolnie na podstawie art. 2 ust. 2 tej ustawy, zastosowanie ma tylko dodawany art. 70a ustawy o rachunkowości oraz przepisy tej ustawy dotyczące roku obrotowego.

W dodawanym art. 70a proponuje się wprowadzenie obligatoryjnego zgłaszania informacji o braku obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie mają tego obowiązku. Propozycja ta jest skorelowana z proponowanymi zmianami do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (por. zmieniany art. 40 tej ustawy).

Powyższe zmiany mają wejść w życie 15 stycznia 2015 r.

NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM WPROWADZONA CZWARTĄ USTAWĄ DEREGULACYJNĄ

W Dz. U. z 2014 r. pod poz. 1662 opublikowano ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawą tą znowelizowano min. przepisy ustawy o PIT i CIT, VAT, ZUS, Kodeksu Pracy.

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM:

1) zmiana momentu określania przychodu dla wpłat podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonanych na poczet przyszłych dostaw towarów i usług - ustawa nowelizująca wprowadziła również możliwość przyjmowania za przychód zaliczek (przedpłat) już z chwilą ich otrzymania w przypadku, gdy podlega ona zarejestrowaniu w kasie fiskalnej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOF i art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o PDOP). Inaczej jest jednak dla celów VAT, gdzie zazwyczaj otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego i konieczność wykazania VAT należnego, a także zaewidencjonowania zdarzenia (otrzymania zaliczki) w kasie rejestrującej (jeżeli zaliczkę pobrano od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, a podatnik nie korzysta z żadnych zwolnień z ewidencjonowania).

Odmienne zasady rozliczania zaliczek dla celów podatku dochodowego i VAT powodują, że istnieje duże ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniu podatkowym. W celu uproszczenia tych rozliczeń ww. nowelizacja wprowadziła nowe przepisy (ust. 3g-3i art. 12 ustawy o PDOP i ust. 1j-1l w art. 14 ustawy o PDOF). Stanowią one, że w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty.

Warunkiem ustalania daty powstania przychodu według "nowych" zasad przez podatników PIT będzie zawiadomienie o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego (a przez podatników CIT - do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego). Natomiast podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej ww. zawiadomienia powinni dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ten sposób rozliczenia otrzymanych zaliczek będą mogli stosować od 1 stycznia 2015 r. wszyscy podatnicy PIT, a podatnicy CIT wówczas, gdy ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Natomiast podatnicy CIT, u których rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ww. zasady będą mogli stosować - co do zasady - dopiero od początku wybranego przez nich roku podatkowego.

Jeżeli podatnicy PIT lub CIT rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej w 2015 r. - "nowe" zasady ustalania przychodu będą mogli stosować od miesiąca rozpoczęcia ww. ewidencjonowania.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną, ww. zawiadomienia powinni dokonać wszyscy wspólnicy.

Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa, będzie dotyczył również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego (a podatnik CIT - do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego) następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

2) zasad ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu wykorzystywania przez nich samochodów służbowych do celów prywatnych - wartość ww. przychodu będzie ustalana ryczałtowo - wyniesie ona 250 zł (dla pojazdów o pojemności silnika do 1.600 cm3) i 400 zł miesięcznie (dla pojazdów o wyższej ww. pojemności). Przy stawce podatkowej 18% oznacza to kwotę zryczałtowanego miesięcznego podatku od wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych w wysokości odpowiednio 45 zł lub 72 zł (w zależności od pojemności silnika).

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość ww. świadczenia będzie się ustalało za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

Natomiast jeżeli pracownik będzie ponosił częściową odpłatność za wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych (czyli gdy świadczenie dla pracownika będzie częściowo odpłatne), to przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy kwotą odpowiednio 250 zł lub 400 zł i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

3) rozszerzenia katalogu dochodów wolnych od podatku – wartość  świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę oraz bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną tj. pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny przyznane decyzją administracyjną tej osobie. Wolna od podatku będzie wartość pomocy prawnej, o ile jej jednorazowa wartość nie będzie przekraczała kwoty 200 zł, a świadczenie nie będzie dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

ZMIANY W KODEKSIE PRACY – według nowych przepisów wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegać osoby ponownie zatrudniane u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko pracy – jeśli przerwa między zatrudnieniem nie będzie dłuższa niż 30 dni oraz osoby zmieniające pracę, które w ciągu 30 dni od rozwiązania stosunku pracy zatrudnią się na stanowisko odpowiadające posiadanemu przez pracownika aktualnemu zaświadczeniu lekarskiemu. przepis ten dotyczy zaświadczeń lekarskich wydanych od 1.04.2015 r.

ZMIANY W VAT

1) Zmiany w zakresie rejestracji dla celów VAT -  od 1 stycznia 2015 r. naczelnik urzędu skarbowego będzie potwierdzał zarejestrowanie podatnika jako "podatnika VAT czynnego" lub jako "podatnika VAT zwolnionego" wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Zniesienie obligatoryjnego potwierdzania ww. zgłoszeń ma obniżyć koszty rozpoczynania działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem podatnik nie złoży wniosku o potwierdzenie zarejestrowania na potrzeby VAT, nie będzie musiał także wnosić  opłaty w wysokości 170 zł.

2) Uproszczenia w rozliczaniu VAT od importu towarów dla podmiotów mających status AEO

Przypomnijmy, że - co do zasady - VAT należny od importu towarów podatnicy najpierw wpłacają w terminie 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, a dopiero później w deklaracji VAT wykazują wpłacone uprzednio kwoty jako VAT naliczony. Ostatecznie transakcja ta jest wprawdzie podatkowo neutralna, gdyż VAT należny i naliczony są sobie równe (jeżeli zakup związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych), lecz takie rozliczenie powoduje zamrożenie środków finansowych i w konsekwencji jest niekorzystne dla podatników.

Znacznie korzystniejsze jest rozliczenie VAT od importu towarów poprzez deklarację VAT, czyli wykazanie w deklaracji zarówno VAT należnego, jak i naliczonego (na zasadach analogicznych, jak przy WNT). Przy takim rozliczeniu podatnik nie ponosi finansowego ciężaru podatku. Nie wszyscy jednak z tego sposobu rozliczania VAT mogą korzystać. Obecnie przysługuje on tylko podatnikom, którzy stosują uproszczone procedury celne (uproszczone zgłoszenie celne i wpis do rejestru - art. 33a ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2015 r. krąg podmiotów, które będą mogły rozliczać VAT od importu towarów w deklaracji VAT, zostanie rozszerzony. Z tego sposobu rozliczania VAT będą mogli bowiem korzystać również podatnicy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego w rozumieniu przepisów celnych.

ZMIANY W ZUS – płatnik składek będzie zwolniony z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu RMUA w przypadku pobierania wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne, a w pozostałych przypadkach będzie zobowiązany przekazać RMUA na żądanie ubezpieczonego, nie częściej niż raz w miesiącu za miesiąc ubiegły, z wyłączeniem przypadków pobierania składek z emerytur i rent.

 

LIMITY SKŁADKI ZUS I SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO ODLICZENIA W ZWEZNANIU ROCZNYM

W zeznaniu rocznym można odliczyć składki ZUS w wysokości:

 1. Składka z ubezpieczeniem chorobowym           -           8.597,56 zł
 2. Składka bez ubezpieczenia chorobowego          -           7.937,21 zł

Dla nowych firm

 1. Składka z ubezpieczeniem chorobowym          -           1.921,70 zł
 2. Składka bez ubezpieczenia chorobowego         -           1.774,09 zł

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne-2.786,73 zł

 

W załączeniu przesyłam również informację dotyczącą obowiązków związanych z zakończeniem roku.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.