Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

DANE DOTYCZĄCE 2015 ROKUBEZ ZMIANY

W 2015 r. w dalszym ciągu zamrożona jest skala podatkowa i kwota wolna od podatku. Również stawki podatku VAT będą nadal na podwyższonym poziomie. Wynika to z  wprowadzonej ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Ustawa została podpisana przez Prezydenta           23 stycznia br.

Skala podatkowa obowiązująca w 2015 r. pozostaje bez zmian:

do        85.528 zł                                –  podatek 18% minus kwota zmniejszająca  

                                                                     podatek   556,02 zł      

ponad   85.528 zł                                –  podatek 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad

                                                                    85.528 zł

 

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek    -          46,33 zł

Kwota wolna od podatku dochodowego w 2013 roku wynosi – 3.091 zł.


Koszty uzyskania przychodu w 2015 r. pozostają takie same jak w 2014 r. tj.

z jednego stosunku pracy                   -     111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                                      więcej niż 1335 zł. Jeżeli podatnik uzyskuje

                                                                     przychody z wielu stosunków pracy koszty 

                                                                   uzyskania przychodu nie mogą za rok

                                                                  podatkowy przekroczyć 2002,05 zł.

 

dla dojeżdżających do pracy

z innej miejscowości                           -     139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                                      więcej niż 1668,72 zł. Jeżeli podatnik 

                                                                     dojeżdżający  do pracy  uzyskuje przychody z

                                                                   wielu stosunków pracy, roczne koszty uzyskania

                                                                  nie mogą  przekroczyć 2502,56 zł.

 

WSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 R.

W 2015 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.

20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2015 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 roku. Podstawa składki zdrowotnej w 2015 roku wyniesie więc 3104,57 zł.

Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń - grudzień 2015 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 279,41 zł. Przypomina się, że odliczeniu od podatku podlega 7,75% podstawy naliczenia składki tj. 240,60 zł.

DO 2 LUTEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ  DRUK ZUS IWA

Niektórzy płatnicy składek do 2 lutego muszą złożyć informację ZUS IWA za 2014 r. zawierającą dane konieczne do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy.

W kwietniu 2015 roku zacznie się nowy rok składkowy – czyli okres, w którym płatników obowiązuje konkretna stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stopę tą na każdy rok składkowy ustala ZUS na podstawie danych, które płatnicy wykazali w informacjach IWA. Do jej złożenia zobowiązani są płatnicy składek, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2015 r.,
 • byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.,
 • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2014 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS).

 ZGŁOSZENIA INTRASTAT – PROGI STATYSTYCZNE NA 2015 ROK

W myśl przepisów Prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem VAT i realizująca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Wysokość progów statystycznych wynika z rozporządzenia RM (Dz.U. z 2014 poz. 1330). Główny Urząd Statystyczny informuje na swojej stronie internetowej, że na rok 2015 utrzymano dotychczasowe wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

 • próg podstawowy: dla przywozu  - 1 500 000 zł, dla wywozu    - 1 500 000 zł.
 • próg szczegółowy: dla przywozu   -  42 000 000 zł, dla wywozu     -  76 000 000 zł. Podmioty przekraczające progi szczegółowe są zobowiązane do wypełniania wszystkich pól deklaracji INTRASTAT.

 

Wymagane deklaracje - podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

 1. wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
 2. wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie; w tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Deklarację składa się do właściwej, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, izby celnej, w dwóch formach: elektronicznej – za pośrednictwem systemu dokonywania zgłoszeń celnych CELINA oraz    e-maila w formacie xml, oraz pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  

MNIEJ OBOWIĄZKÓW WOBEC  ZUS

Od 1 stycznia br. nie obowiązuje już przepis nakładający na przedsiębiorców obowiązek weryfikowania – do 30 kwietnia każdego roku -  prawidłowości dokonanych rozliczeń . Gdy przedsiębiorca naruszył ten wymóg, popełniał wykroczenie, za które groziła grzywna do 5 tys. zł wymierzana przez sąd na wniosek ZUS (art. 98 ust. 1 pkt 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Uchylenie od 1 stycznia 2015 r. tego obowiązku nie zwalnia jednak płatników ze składania korekt dokumentów ubezpieczeniowych, gdy stwierdza błędy. W zależności od tego, kto je zauważy, obowiązują różne terminy korygowania. Jeżeli nieprawidłowości stwierdzi płatnik we własnym zakresie na poprawienie jest 7 dni od zauważenia uchybień. Jeśli natomiast stwierdzenie nieprawidłowości następuje w wyniku:

 • decyzji ZUS – na korektę jest 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
 • kontroli ZUS – 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.

 

Ponadto – w myśl nowych przepisów - osobom, którym płatnik naliczał jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne – nie będzie obowiązku sporządzania i przekazywania rocznego RMUA.

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2014 ROK

 

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska dotyczą:

 • przedsiębiorców (wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą)
 • innych osób fizycznych w zakresie w jakim obowiązuje je uzyskiwanie pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód lub pozwolenia zintegrowanego (np. osoby prowadzące hodowlę drobiu).
 • podmiotów posiadających osobowość prawną, nie będących przedsiębiorcami, korzystających ze środowiska (np. szkoły, szpitale, urzędy, stowarzyszenia itp.)

Obowiązkiem ww. jednostek jest:

 • samodzielne naliczanie wysokości opłaty według stawek za dany rok określonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub odpowiednio obwieszczeniem Ministra Środowiska,
 • przekazanie opłaty na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego - na przelewie określić czego opłata dotyczy i za jaki okres została naliczona.
 • przedstawienie Marszałkowi Województwa zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat według wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska (od 2009 r. - Dz.U. 2009 Nr 97 poz. 816).

Termin wnoszenia opłaty oraz przedstawiania zestawienia za rok ubiegły upływa 31 marca danego roku.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (powietrze, pobór wód, wprowadzanie ścieków, składowanie odpadów) których roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Należy pamiętać, że wystąpienie takich sytuacji nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska w danym komponencie.

Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

Informacje dodatkowe - nt. wymagań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz sprawozdawczości w tym zakresie można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska:

 

W celu ułatwienia sporządzenia ww. sprawozdania resort środowiska przygotował bezpłatny  program komputerowy do naliczenia tych opłat i sporządzenia sprawozdania – znajduje się on na stronie www.ekoportal.gov.pl

                                                                                                                           

JEDENAŚCIE NOWYCH DEKLARACJI ZŁOŻYMY BEZ BEZPIECZNEGO PODPISU


Minister finansów rozszerzył wykaz deklaracji i podań, które mogą być składane przez osoby fizyczne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Do dotychczasowego katalogu deklaracji, które mogą być przesyłane bez podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydane rozporządzenie dodaje następujące:

 • informacje o pozostałych podatnikach (PCC-3/A), dotyczące czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 31 sierpnia 2014 r.,
 • zeznania podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), dotyczące nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 31 sierpnia 2014 r.;
 • informacje o pozostałych podatnikach (SD-3/A), dotyczące nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 31 sierpnia 2014 r.;
 • zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), dotyczące nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 24 października 2014 r.


Ponadto, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, w zakresie dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2014 r., będą mogły być składane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
 • informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
 • informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),
 • informacje o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),
 • roczne obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40).
   

Rozporządzenie z 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1971) weszło w życie 1 stycznia 2015 r.

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej". Nowa jest końcowa część przepisu, wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu.

Przepis ten wzbudził spore zamieszanie w związku z czym - MF postanowiło opublikować w tej sprawie wyjaśnienie:

„Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.". Nowa jest końcowa część przepisu wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu.

Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług).

Deklaracje w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Termin ten jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE, na jego określenie nie mają zatem wpływu krajowe ustalenia, co do dni ustawowo wolnych od pracy. MOSS to system uproszczony, w którym deklaracje składa się wyłącznie elektronicznie, a bramka do ich przyjmowania otwarta jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Stąd też w przywołanych art. 130c ust. 3 i 133 ust. 2a wprost zapisano, iż termin ten upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Taki sposób obliczania terminu nie dotyczy terminów składania „krajowych" deklaracji VAT oraz deklaracji podatkowych w innych podatkach. Nie dotyczy także terminów płatności podatków. Zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, z wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT w procedurze MOSS. Obecnie nie planuje się zmian przepisów wprowadzających inne wyłączenia w zakresie obliczania terminów.”

 

WAŻNE INTERPRETACJE PODATKOWE

 

1. Wydruk z Monitora Sądowego i Gospodarczego wystarczy do potwierdzenia nieściągalnej wierzytelności


Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, których nieściągalność zostanie udokumentowana ogłoszonymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowieniami sądów o ukończeniu postępowania upadłościowego - wynika z interpretacji indywidualnej z 16 grudnia br.

O interpretację zwróciła się spółka, która zamierza zaliczać wartość nieściągalnych wierzytelności (które to należności zostały wcześnie rozpoznane jako przychody podatkowe) do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruku postanowienia zamieszczonego w MSiG.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, wydając interpretację, powołał się na przepisy ustawy o CIT, zgodnie z którymi do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć takie wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana:

 • postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
 • postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku lub o umorzeniu postępowania upadłościowego lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
 • protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
   

Wynika z tego, że ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków i to spełnienia ich jednocześnie. Nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność, która nie została uprzednio zaliczona do przychodów należnych, choćby została udokumentowana w sposób przewidziany w ustawie, jak i wierzytelność, która została uprzednio zakwalifikowana do przychodów należnych, ale której nieściągalność nie została udokumentowana we właściwy sposób.
 

Organ podatkowy stwierdził, że wydruk ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym nieściągalność wierzytelności. Spółka ma więc prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne, które nie są przedawnione, a uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, których nieściągalność zostanie udokumentowana ogłoszonymi w ww. publikatorze postanowieniami sądów o ukończeniu postępowania upadłościowego, gdyż będą spełnione przesłanki przewidziane w odpowiednich przepisach ustawy o CIT.


Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1123/14/AP

 

2.Odsetki od zaległych opłat za użytkowanie wieczyste są kosztem podatkowym

                 
Odsetki zapłacone w związku z nieterminowym uregulowaniem należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki - wynika z interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2014 r.

Jak zauważył organ podatkowy, w art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca wprowadził wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Stosownie do art. 2 § 4 Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Opłata za użytkowanie wieczyste wynika ze stosunku cywilnoprawnego, tym samym w odniesieniu do niej oraz odsetek naliczanych w związku z nieterminową jej wpłatą nie znajdują zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej, a co za tym idzie wyłączenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT nie będzie miało zastosowania w niniejszej sprawie.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2014 r., IBPBI/2/423-1135/14/MS

 

3.Samo zapewnienie to za mało, aby odliczyć pełny VAT od nabycia samochodu


Ustawa o VAT jednoznacznie wskazuje, że użycie pojazdów samochodowych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą mogą wykluczyć jedynie ustalone zasady używania tych pojazdów, dodatkowo potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który zamierza kupić samochód osobowy dla celów transportu niewielkich partii wyprodukowanego towaru do odbiorców. Podatnik zapewnia, że nabyty pojazd będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej i że sam będzie prowadził samochód dla potrzeb działalności gospodarczej. Nie będzie jednak prowadził ewidencji przebiegu pojazdów. Nie ma też możliwości potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów służbowych. Według podatnika przysługuje mu 100% odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu.
 

Fiskus się nie zgodził. Organ wskazał, że ustawa o VAT jednoznacznie wskazuje, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane do działalności gospodarczej, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

 

Dlatego fiskus uznał, że podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego. Mimo iż podatnik wskazał, że nabyty pojazd samochodowy będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej, to jednak nie oznacza to, że nie może być wykorzystany w sposób mieszany, tj. do celów działalności gospodarczej oraz do innych celów, w tym również do celów prywatnych podatnika.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 listopada 2014 r., sygn. akt IBPP2/443-822/14/KO, LEX nr 248605

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.