Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

PODATEK OD NIEUJAWNIONYCH DOCHODÓW - NOWELIZACJA USTAWY O PIT PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

Prezydent 20.02.2015 r. podpisał nowelę regulującą opodatkowanie ukrywanych dochodów. Pozostawia ona 75% stawkę PIT od dochodów z nieujawnionego źródła.

Ustawa z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących opodatkowania przychodów, które nie znajdują pokrycia          w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

W lipcu ub. roku TK stwierdził, że niezgodny z konstytucją był przepis ustawy o PIT, który pozwala urzędowi skarbowemu ustalić wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości zgromadzonego przez niego mienia. Trybunał nie miał natomiast zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodów                     z nieujawnionego źródła.

Zgodnie z nowelizacją do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości. Natomiast przychodami pochodzącymi z nieujawnionych źródeł będą przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub kontrolę skarbową.

Przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych będzie wysokość odpowiadająca nadwyżce wydatku poniesionego w roku podatkowym (tj. w roku kalendarzowym) nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nie, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

Podstawą opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych będzie w danym roku podatkowym nadwyżka wydatków nad przychodami opodatkowanymi lub nie. Obowiązywać ma reguła, zgodnie,      z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalenia źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem.

W treści nowelizacji określono także zasady rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu          w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz zastrzeżono, że w przypadku ustalenia źródła wcześniej nieujawnionych przychodów oraz ich wysokości, przychody te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym według ogólnych zasad lub innym, właściwym w danym przypadku podatkiem.

Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą: terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, biegu terminu przedawnienia wobec spadkobierców, zakresu czynności sprawdzających oraz przepisów dotyczących wydawania zaświadczeń.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego, który wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2015 r.

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej            w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2014 r. wyniosło -3.942,67 zł (MP. z 2015 r. poz. 181).

 

 

Okres

1.03.2015 r. - 31.05.2015 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

157,71 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

197,13 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

236,56 zł

 

 

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

157,71 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,39 zł

15,39 zł

rentowe

 10,25 zł

2,37 zł

chorobowe

-

3,86 zł

wypadkowe

x*)

-

197,13 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,24 zł

19,24 zł

rentowe

12,81 zł

2,96 zł

chorobowe

-

4,83 zł

wypadkowe

x*)

-

236,56 zł
(III rok nauki)

emerytalne

23,09 zł

23,09 zł

rentowe

15,38 zł

3,55 zł

chorobowe

-

5,80 zł

wypadkowe

x*)

-

 

Uwaga: *) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie         z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

NOWE ROZPORZĄDZENIA WS. WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW I IZB CELNYCH

Ministerstwo Finansów opublikowało trzy projekty nowych rozporządzeń dotyczących właściwości urzędów i izb celnych. Akty dotyczą podatku akcyzowego, znaków akcyzy oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin. Rozporządzenia wejdą w życie z dniem     1.04.2015 r.

Wprowadzenie nowych rozporządzeń jest bezpośrednio związane z wejściem w życie           (w kwietniu br.) nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Nowela dotyczy również ustawy o podatku akcyzowym.

Właściwość ogólną urzędów i izb celnych w sprawach akcyzy uregulowano zgodnie                z dotychczasowymi przepisami. W projekcie wskazano 16 izb, na których rachunki dokonywane będą wpłaty podatku i z których dokonywane będą zwroty akcyzy.                     W przyporządkowaniu poszczególnych izb Ministerstwo Finansów uwzględniło strukturę organizacyjną organów.

W przypadku właściwości w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy powtórzone zostaną regulacje zawarte w dotychczasowym rozporządzeniu z 13 lutego 2009 t. (Dz. U. Nr 32, poz. 221). Nowością jest natomiast wyodrębnienie właściwości izb celnych, na których rachunki dokonywane będą wpłaty należności związanych ze znakami akcyzy. Zobowiązane do tego podmioty mają wpłacać podatek na rachunek izby, z którą dokonują rozliczeń finansowych.

Za podatek od wydobycia niektórych kopalin odpowiedzialne będą Urząd Celny w Legnicy oraz Izba Celna we Wrocławiu, na której rachunek dokonywane mają być zapłaty podatku.

WAŻNE INTERPRETACJE

  1. NAJEM PRYWATNY I FIRMOWY MOŻNA ŁĄCZYĆ, A WYCOFANY Z FIRMY MAJĄTEK - WYNAJMOWAĆ PRYWATNIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-695/13-2/IM

Podatnik, będący płatnikiem VAT, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na:

  • wynajmie lokalu mieszkalnego na cele użytkowe (lokal jest środkiem trwałym firmy),
  • podnajmie lokalu mieszkalnego na cele użytkowe,
  • wynajmie urządzenia medycznego (laser L(…) jest środkiem trwałym firmy).

Oprócz najmu w ramach działalności gospodarczej Podatnik w ramach najmu prywatnego wynajmuje lokal mieszkalny na cele mieszkalne i opodatkowuje przychód z tego tytułu zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5%.

Podatnik planuje w najbliższej przyszłości wycofanie z ewidencji środków trwałych firmy       i przekazanie obu środków trwałych na cele prywatne oraz zawieszenie działalności gospodarczej. Ponieważ oba lokale i urządzenie medyczne będą nadal przedmiotem najmu     i podnajmu, uzyskane z tego tytułu przychody, podatnik chce opodatkować poza działalnością gospodarczą również jako najem prywatny zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5%.

Minister Finansów stwierdził, że co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie         w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest, jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

W przypadku, zatem wycofania z ewidencji środków trwałych firmy i przekazania środków trwałych na cele prywatne oraz dokonania stosownych zmian w umowach najmu, z których będzie wynikało, że najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej – najem, stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie                     o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  1. UDOSTĘPNIENIE PRACOWNIKOWI SAMOCHODU DO CELÓW PRYWATNYCH A SKŁADKA ZUS

Wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego     z przeznaczeniem do celów prywatnych za częściową odpłatnością, w części finansowanego przez pracodawcę, należy uwzględnić zarówno w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenie takie nie mieści się, bowiem w zakresie wyłączenia przewidzianego przepisem    § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS w decyzji nr 50.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, dnia 05 lutego 2015 r.
Znak: DI/100000/43/76/2015/

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy od 1 stycznia 2015 r. będąc płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, będzie zobowiązany do potrącania składek na wyżej wymienione ubezpieczenia i fundusze od przychodu pracownika w wysokości odpowiadającej wartości nieodpłatnego świadczenia wskazanej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszonej o kwotę odpłatności ponoszoną przez pracownika. W ocenie wnioskodawcy nie będzie on zobowiązany do potrącania składek na te ubezpieczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku  stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretację w trybie art. 10 ust. 1 ustawy     o swobodzie działalności gospodarczej uznał za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu ZUS stwierdził: zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy    z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy     z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia   w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie zaś             z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników             u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Jednocześnie zgodnie z przywołanym przez wnioskodawcę § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające        z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,  a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, określonych kategorii przychodów zawarte w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi wyjątek od ogólnej zasady, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód, dlatego przepisy te muszą być interpretowane ściśle.

Z literalnego brzmienia § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wynika, iż z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzystają jedynie te przychody, które:

  • wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów     o wynagradzaniu,
  • przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych, niż detaliczne lub formę usługi).

W świetle powyższego składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania            z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością. Częściowa odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Pracownik uzyska efekt, o którym mowa w przepisie rozporządzenia wówczas, gdy pracodawca dokona zakupu towarów, przedmiotów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia pracownik zobowiązany byłby w przypadku osobistego (uzyskanego w oderwaniu od zatrudnienia) nabycia tychże dóbr. Jednakże trzeba zauważyć, iż ww. przepis § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia posługuje się sformułowaniem niektórych artykułów, przedmiotów lub usług, dlatego każdorazowo istotnym jest więc jednoznaczne ustalenie, o jaki artykuł, przedmiot lub usługę chodzi.

W praktyce okazuje się, iż niejednokrotnie pracodawcy uznają za zasadne wyłączenie              z podstawy wymiaru składek na poszczególne ubezpieczenia takich świadczeń, które, ze względu na swój charakter, nie spełniają warunku korzyści, o którym mowa w przepisie i tak, w sytuacji umożliwienia korzystania przez pracowników z samochodów służbowych, które są własnością pracodawcy lub pracodawca na mocy określonego stosunku prawnego jest uprawniony do korzystania z nich (a więc, których wnioskodawca nie nabywa                          z przeznaczeniem udostępnienia ich swoim pracownikom) nie można mówić o korzyściach,     o których mowa w tym przepisie. Należy zaznaczyć, iż czym innym jest udostępnienie przez pracodawcę pracownikom po cenach niższych niż detaliczne określonych usług i towarów, które pracodawca nabywa z wyraźnym przeznaczeniem na ten cel, a czym innym udostępnienie składników własnego majątku (czy też środków trwałych) służących do wykonywania działalności gospodarczej.

Nadto należy zaznaczyć, iż udostępnienie samochodu służbowego nie może być również uznane za „przejazdy środkami lokomocji", o których mowa w drugiej części przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowaną                      i usystematyzowaną formę przemieszczania się (np. zapewnienie biletu lotniczego, czy też każdorazowe odwożenie prezesa, dyrektora itd. samochodem służbowym po pracy, dowóz pracowników do pracy pojazdem należącym do pracodawcy), a nie udostępnienie pracownikowi do swobodnego używania środka lokomocji (np. samochodu służbowego).

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008, nr 164, poz.1027 z późn. zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie zaś z art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 13 sierpnia 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.272 ze zm.) analogicznie ustala się podstawę wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Tym samym wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego z przeznaczeniem do celów prywatnych, w części finansowanego przez pracodawcę, należy uwzględnić zarówno w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenie takie nie mieści się bowiem w zakresie wyłączenia przewidzianego przepisem § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DŁUŻNICY PODATKOWI TRAFIĄ DO BAZ BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu zakładającego stworzenie powszechnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Biura informacji gospodarczej mają otrzymywać z urzędów informacje m.in. o dłużnikach zalegających ze składkami na ZUS oraz należnościami podatkowymi i celnymi, których wartość to, co najmniej 500 zł.

„System ma skutecznie obniżać ryzyko działalności gospodarczej, a w konsekwencji przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa obrotu i podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki” – przekonuje rząd.

W założeniach przewidziano m.in. wprowadzenie obowiązku przekazywania i udostępniania (przez niektóre organy administracji rządowej) biurom informacji gospodarczej danych nt. wymagalnych zobowiązań.

Zgodnie z projektem, urzędy centralne oraz ich oddziały terenowe będą bezpłatnie przekazywać biurom informacje o niezapłaconych zobowiązaniach wymagalnych (orzeczonych prawomocnie lub ostatecznie niezaskarżonych), dotyczących niezapłaconych składek ZUS, zaległych opłat telekomunikacyjnych, kar administracyjnych oraz należności podatkowych i celnych.

Samo przekazywanie takich danych będzie mieć charakter obligatoryjny. Wśród informacji znajdować mają się dane identyfikacyjne dłużnika. Wysokość zaległości nie będzie mogła być niższa niż 500 zł.

Informacje biurom będą mogły przekazywać również jednostki samorządu terytorialnego (JST) – w tym przypadku wymagane będzie jednak wcześniejsze podpisanie przez biuro          i daną JST umowy. Informacje dotyczyć mają podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz m.in. opłat za odpady i kar administracyjnych.

Wprowadzenie zmian przewidują – przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki – założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Założenia zostały przyjęte przez rząd 24 lutego 2015 r.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE – ZMIANY OD  1 KWIETNIA

Od 1 kwietnia br. zmianie ulegną kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort pracy i polityki społecznej. W przypadku płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stawka wyniesie 1,80 proc. (obecnie – 1,93 proc.).

Projektowane rozporządzenie, będące wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W porównaniu do obecnych przepisów taką samą kategorię ryzyka i stopę procentową składki zachowa 28 grup działalności. Wzrost ryzyka i stawek dotyczy 8 grup. W przypadku pozostałych 28 grup dojdzie do zmniejszenia kategorii ryzyka oraz stawek składki.

Najniższa stawka wyniesie 0,40 proc., podczas gdy do tej pory było to 0,67 proc. Obniżeniu ulegnie również stawka najwyższa (z 3,86 do 3,60 proc.), która dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego.

Dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON stawka wyniesie 1,80 proc. (obecnie – 1,93 proc.), co stanowi 50 proc. najwyższej stopy procentowej na dany rok podatkowy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 4 lutego 2015 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.