Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

OD 1 STYCZNIA 2015 R. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH VAT

 

1. Nowelizacja ustawy w zakresie rozliczania VAT od importu towarów

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2014 r., pod poz. 1662, opublikowano ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która w części dotyczącej podatku VAT weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Mocą tej ustawy zmianie uległo brzmienie art. 96 ust. 4 ustawy o VAT zgodnie, z którym naczelnik urzędu skarbowego dokonywać będzie potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako czynnego czy zwolnionego z VAT wyłącznie na jego wniosek.

Ponadto w art. 33a ustawy o VAT dodano ust. 12, który uprawnia podatników VAT posiadających status AEO działających we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz którego zgłoszenie celne składa przedstawiciel bezpośredni w rozumieniu przepisów celnych, do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Do podatników tych mają zastosowanie również dotychczasowe przepisy art. 33a ust. 2–4, 6, 7 oraz 9–11 ustawy o VAT, które obowiązują przedsiębiorców korzystających z procedury uproszczonej.

 

2. Nowe rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Od 1 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 1624), które zastąpiło obowiązujące do końca ubiegłego roku rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o tym samym tytule (Dz. U. nr 58, poz. 558 ze zm.).

W porównaniu z dotąd obowiązującym rozporządzeniem, z dniem 1 stycznia 2015 r. poszerzony został krąg podmiotów, które nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Na podstawie § 1 pkt 1 lit. m) ww. rozporządzenia obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie dotyczy podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonywać będą na terytorium kraju wyłącznie usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy.

WYSOKIE KARY ZA NIEZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

Od 1 stycznia 2015 r. niezłożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym w terminie jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym karą grzywny od 175 zł do 35 000 zł. Podatnicy powinni, więc dochować staranności w wypełnianiu tego obowiązku, jeżeli chcą uniknąć kary.

Nadal podatnicy powinni też pamiętać o przekazywaniu sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS mogą być, bowiem ukarani grzywną nakładaną przez sąd rejestrowy (art. 24 ust. 1 ustawy o KRS) lub grzywną albo karą ograniczenia wolności na podstawie art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe na podstawie odrębnych przepisów są zwolnione z obowiązku badania (art. 27 ust. 2 updop).

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego łącznie z zeznaniem podatkowym, a więc w terminie do końca kwietnia bieżącego roku za rok ubiegły (art. 45 ust. 5 updof).

Od 1 stycznia 2015 r. w ustawie – Kodeks karny skarbowy została wprowadzona sankcja za nieprzekazanie organowi podatkowemu w terminie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu. Przy czym określenia „sprawozdanie finansowe”, „opinia” oraz „raport” mają znaczenie nadane im w ustawie o rachunkowości (art. 53 § 30f Kodeksu karnego skarbowego).

W konsekwencji od 1 stycznia 2015 r. nieprzekazanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta w terminie będzie traktowane, jako wykroczenie skarbowe karane grzywną. Wysokość grzywny za to wykroczenie może oscylować w granicach od 175 zł do 35 000 zł (art. 48 k.k.s.).

PRZELICZANIE NA ZŁOTE KWOT WYKAZANYCH W ZBIORCZEJ FAKTURZE KORYGUJĄCEJ

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z  25 lutego 2014 r., nr PT8/033/178/653/12/14/WCX/RD-18386.

Jeżeli na okoliczność przyznania rabatu do wszystkich transakcji zrealizowanych w danym okresie podatnik wystawia zbiorczą fakturę korygującą w walucie obcej, przeliczenia kwot wykazanych w tej korekcie powinien dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej korekty (lub odpowiedni kurs EBC).

W ww. interpretacji Minister Finansów wyjaśnił, jaki kurs stosować do przeliczenia kwot wykazanych w zbiorczej fakturze korygującej wystawionej w związku z udzieleniem rabatu do wszystkich transakcji wykonanych w danym okresie.

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki kurs stosować do przeliczenia kwot wykazywanych w walucie obcej na fakturach korygujących. Zazwyczaj uznaje się, że należy tu przyjąć kurs, jaki zastosowano do przeliczenia faktury pierwotnej (czyli najczęściej średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania dostawy towaru/wykonania usługi).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2012 r., nr IPPP3/443-190/12-2/LK uznał, że również w przypadku zbiorczych faktur korygujących wystawianych w związku z udzieleniem rabatu do wszystkich transakcji kwoty wykazane w tej korekcie w walucie obcej należy przeliczać według kursu zastosowanego do faktur pierwotnych, ale Minister Finansów miał inne zdanie i z urzędu zmienił tę interpretację. W przytoczonej na wstępie interpretacji indywidualnej wyjaśnił:

"(…) przyznany rabat kwotowy dotyczy wprawdzie wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych w danym okresie dla jednego odbiorcy, to jednak należy uznać, że udzielony jest on de facto w konkretnym momencie, a na potwierdzenie tego zdarzenia wystawiana jest faktura korygująca. A zatem Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia na złote kwoty wykazanej na zbiorczej fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury. (…)"

NIEODPŁATNA UMOWA ZLECENIA Z CZŁONKIEM RODZINY

Istotę i właściwości umowy zlecenia określają przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Przy umowie zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy).

W świetle postanowień zawartych w art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego, strony umowy mogą ustalić, że zleceniobiorca wykona zlecenie bez wynagrodzenia (nieodpłatnie). W takim przypadku kwestia nieodpłatnego charakteru zlecenia powinna wyraźnie wynikać z treści zawartej umowy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są - co do zasady - otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF).

Zleceniobiorca, który nieodpłatnie wykonuje umowę zlecenia, nie uzyskuje, zatem przychodów w rozumieniu ustawy o PDOF, a jednocześnie na zleceniodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychód powstaje natomiast po stronie zleceniodawcy, który nieodpłatnie korzysta z usługi świadczonej przez zleceniobiorcę. W takiej sytuacji osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (będąca zleceniodawcą) uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PDOF, zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że w każdym przypadku omawiany przychód zleceniodawcy podlega opodatkowaniu.

Ustawodawca zwalnia, bowiem od podatku dochodowego świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 125 z zastrzeżeniem ust. 20 ustawy o PDOF).

Należy przy tym zauważyć, że:

  • I grupa podatkowa obejmuje: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
  • zaś do II grupy zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych.

W konsekwencji zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez podatnika m.in. od jego małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy, teściów, dzieci rodzeństwa, rodzeństwa rodziców (wujów, ciotek, stryjów), dzieci i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków.

Składki ZUS - podstawę wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy, co do zasady, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia - jeżeli w tej umowie określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Wynika to z przepisów art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) oraz art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). W konsekwencji należy uznać, że nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia nie stanowi tytułu do objęcia zleceniobiorcy

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA FP I FGŚP - WYJAŚNIENIE ZUS

1. Składki na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej ze zleceniodawcą będącym osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

Zgodnie z aktualnie uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Składki za wskazane osoby powinny być opłacane począwszy od składek za marzec 2015 r.

Warunkiem jest, aby zleceniobiorca:

  • podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
  • uzyskał przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • nie ukończył wieku 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy nie dotyczy w dalszym ciągu osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (umowa, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, ze zm.).

 

2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, o którym mowa w art. 104 a, art.104 b ust. 1 oraz art. 104 c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w art. 9 a, art. 9 b ust. 1 oraz art. 9 c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, dotyczy kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconych (postawionych do dyspozycji) w okresie przysługującego zwolnienia. Powyższą zasadę należy stosować począwszy od rozliczenia składek za marzec 2015 r.

Rozliczenie tych składek za okres od 04/2014 do 02/2015 dokonane z zastosowaniem wyżej przedstawionej zasady nie będzie kwestionowane.

KIEDY PODATNIK ODLICZY PODATEK VAT OD PARKINGU            W 50% I W 100 %


Podatnik może odliczyć pełny VAT z tytułu najmu miejsc parkingowych, związanych z najmem powierzchni biurowej, ale już opłaty za parkowanie w trakcie podróży służbowych pozwalają jedynie na odliczenie 50 proc. kwoty VAT naliczonego.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka w sprawie odliczeń podatku naliczonego z tytułu wynajmu miejsc parkingowych oraz opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych. Spółka wskazała, że jest najemcą powierzchni biurowej wraz miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej oraz na parkingu naziemnym. W samej umowie najmu zaznaczone zostało, że powyższe miejsca parkingowe wynajmowane są w związku z lokalem pomimo faktu, że czynsz płacony jest oddzielnie. W umowie nie zostało zapisane, że do miejsc parkingowych przypisane są konkretne pojazdy. Poza tym spółka wysyła pracowników w podróże służbowe, w trakcie, których pracownicy dokonują w imieniu i na rzecz spółki opłat za miejsca parkingowe w miejscu, do którego są oddelegowywani.
 

Zdaniem spółki w przypadku miejsc postojowych naziemnych oraz podziemnych, których jest najemcą, naliczony VAT stanowi cała kwota wynikająca z faktur dokumentujących najem miejsc postojowych (z czynszu najmu). Również w przypadku dokonywania opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych pracowników, naliczonym VAT jest cała kwota VAT z faktur dokumentujących nabycie usług parkingowych. Spółka uznała, że jeżeli chodzi o podróże służbowe pracowników spółki, to o rozstrzygnięciu decyduje to, że nie są to koszty używania samochodów, a tzw. „inne koszty podróży służbowej".

Podatek VAT w przypadku parkowania w trakcie podróży służbowej - fiskus przystał na pełne odliczenie tylko w przypadku usług wynajmu miejsc parkingowych związanych z umowami najmu powierzchni biurowej. Inaczej według niego jest w przypadku opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych.

Ponoszony przez spółkę koszt opłaty parkingowej bezsprzecznie związany jest z konkretnym samochodem, który korzysta z tego miejsca parkingowego. Tym samym, ponoszonych kosztów opłat parkingowych nie można odnosić do ogółu wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. A ponieważ spółka nie wyeliminowała, według fiskusa, całkowicie korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych pracownika, to przysługiwać jej będzie ograniczone do 50 proc. prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków eksploatacyjnych, związanych z używaniem pojazdów samochodowych przeznaczonych do użytku „mieszanego", w tym wydatków na opłaty parkingowe za parkowanie samochodów podczas podróży służbowych pracowników.
 

Najem miejsc parkingowych, związanych z najmem powierzchni biurowej - tu fiskus potwierdzając stanowisko spółki uznał, że wydatki ponoszone na wynajem nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej oraz na parkingu naziemnym w otoczeniu budynku stanowią koszty ogólne związane z prowadzoną przez spółkę działalnością. Wydatki związane z usługami mają związek pośredni z uzyskaniem przez spółkę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, z uwagi na wykorzystywanie poniesionych wydatków na wynajem poszczególnych nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi, postojowymi oraz garażowymi, do czynności opodatkowanych spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lipca 2014 r., IPPP1/443-442/14-4/ISZ, LEX nr 237743

MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU Z NAJMU

Dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu lokalu jest dzień otrzymania wpłaty z tytułu czynszu, a nie dzień wymagalności.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z tytułu najmu (dzierżawy) będzie przychód otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym.

Również stosownie do treści art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Podstawą generowania przychodów z najmu (dzierżawy) jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego (wydzierżawiającego), tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego (wydzierżawiającego) muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej przywołanych przepisach, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego (wydzierżawiającego).

Przychodem z tytułu najmu jest, więc przychód otrzymany lub postawiony do dyspozycji - nigdy należny.

Potwierdza to również Interpretacja indywidualna z 12 lutego 2015 r., sygn. IPTPB1/415-629/14-4/KO - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

WCHODZĄ W ŻYCIE OD 1 KWIETNIA 2015 R.

1)WSTĘPNE BADANIA LEKARSKIE

ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662)

W art. 1 ustawy wprowadzono zmiany do Kodeksu pracy w zakresie m.in. przeprowadzania wstępnych badań lekarskich.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane:

  • ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  • do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; regulację tę stosuje się także do osób przyjmowanych do pracy, które pozostają w równoległym zatrudnieniu, natomiast nie ma ona zastosowania do osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

2)NOWA SKŁADKA WYPADKOWA

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 379).

Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki wypadkowej. Od 1 kwietnia 2015 roku składka wyniesie 1,80%, a nie jak obecnie 1,93%.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.