Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

MINISTERSTWO FINANSÓW URUCHOMIŁO USŁUGĘ SPRAWDZANIA PODATNIKÓW VAT

Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę, która ma w założeniu służyć przede wszystkim podatnikom stosującym mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem.

Każdy podatnik może sprawdzić, czy jego kontrahenci są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), czy też nie. Nowa usługa, czyli „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Po wpisaniu w odpowiednim miejscu identyfikatora podatkowego NIP użytkownik otrzyma jeden z trzech możliwych komunikatów: 1) podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT; 2) podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; 3) Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

 „Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu” – informuje resort finansów.

Usługa "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest dostępna na Portalu Podatkowym. Utworzenie Portalu Podatkowego – nowego kanału komunikacji administracji podatkowej z podatnikami daje możliwość udostępniania usług, które pozwalają podatnikowi m.in. na elektroniczną weryfikację różnych informacji. Portal Podatkowy i jego funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach mobilnych, które posiadają zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to praktycznie weryfikację podatnika w VAT z każdego miejsca.

Nowa usługa dostępna jest pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat

SPECJALIZACJA BIUR KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ - OD 1 LIPCA 2015 R.

Od 1 lipca 2015 r., o tym gdzie wysyłamy wniosek zadecyduje również rodzaj podatku, w zakresie którego składamy wniosek, a nie tylko i wyłącznie jak dotychczas miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby wnioskodawcy.

Ministerstwo Finansów odeszło od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie polegać na tym, że wyznaczone biura będą udzielać informacji telefonicznych i interpretacji podatkowych w wybranych podatkach.

Od 1 lipca 2015 r. biura w Toruniu i Piotrkowie Trybunalskim będą specjalizować się w PIT. VAT-em zajmować się będą głownie biura w Lesznie i Płocku. Natomiast Biuro w Bielsko-Białej ma być odpowiedzialne za akcyzę, PCC, spadki i darowizny, CIT oraz inne podatki.

ZMIANA USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 875), wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 i 699) – art. 4 ustawy zmieniającej.

Do art. 79 w ust. 2 zawierającego przypadki, w których organy kontroli nie dokonują zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, dodany został pkt 4a zgodnie z którym, takiego zawiadomienia nie dokonuje się, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

NOWE WZORY DEKLARACJI VAT – ROZPORZĄDZENIE MF

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 914) Minister Finansów określił nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT-7D(6),VAT-8(6) oraz VAT-9M(4). Zmienione formularze VAT-7(15), VAT-8(6) i VAT-9M(4) stosuje się, począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r. Formularze VAT-7K(9) oraz VAT-7D(6) obowiązują, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

Dotychczasowe wzory deklaracji obowiązują nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2015 r./IV kwartał 2015 r., a w sytuacji podatników dokonujących dostawy towarów, świadczących usługi lub nabywających towary lub usługi, w przypadkach o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT(odwrotne obciążenie)  – do rozliczenia za czerwiec 2015 r./II kwartał 2015 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

PROGRAM DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu (mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe):

dla mikroprzedsiębiorstw (1-9 osób)                         - do 90% kosztów projektu,
dla przedsiębiorstw małych (10- 49 osób)                - do 80% kosztów projektu,
dla przedsiębiorstw średnich (50- 249 osób)            - do 60% kosztów projektu,
dla przedsiębiorstw dużych (250 osób i więcej)       - do 20% kosztów projektu.

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej". Przykładowy wniosek, wyjaśnienia oraz wzór umowy znajdują się na stronie www.zus.pl/prewencja. Wnioski o dofinansowanie płatników składek są przyjmowane w trybie ciągłym, należy je składać w wersji papierowej na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa

Informacje na temat Programu dofinansowania można uzyskać pod numerem 22 560 16 00 oraz pod adresem e-mail: cot@zus.pl

ZMIANY DO USTAWY ZASIŁKOWEJ

Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany m.in. w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159). Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z pewnymi wyjątkami.

Zgodnie z nowymi przepisami zasiłki, do których prawo powstanie przed wejściem w życie nowych przepisów, za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, będą wypłacane na zasadach i w wysokości obowiązującej przed zmianą.

Zmiany w zasiłku opiekuńczym - rodzice dziecka niepozostający w związku małżeńskim (żyjący w tzw. związku partnerskim), dla celów wypłaty zasiłku będą traktowani jak członkowie rodziny. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 32 ust. 2 ustawy zasiłkowej, za członków rodziny, nad którymi sprawowanie opieki w okresie ich choroby uprawnia do wypłaty zasiłku opiekuńczego, uważa się ponadto ojczyma i macochę - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. W związku z tym zmienione przepisy art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) ustawy zasiłkowej,  umożliwią wypłatę zasiłku opiekuńczego w określonych przypadkach rodzicom niepozostającym w związku małżeńskim. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy nowelizującej.

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób niebędących pracownikami - podstawę wymiaru zasiłku przysługującego osobie niebędącej pracownikiem (np. prowadzącej działalność gospodarczą, zleceniobiorcy), podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu – zgodnie z nowym brzemieniem art. 48 ust. 1 ustawy - stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli ubezpieczenie chorobowe trwa krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, to jako podstawę wymiaru zasiłku dla osób, które nie mogą dowolnie regulować wysokości podstawy wymiaru składek (np. zleceniobiorcy), przyjmuje się przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Inaczej będzie ustalana podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych, którzy sami deklarują kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (czyli przedsiębiorców). Zgodnie z nowym art. 48a ustawy zasiłkowej, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

  • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (dalej po odliczeniu 13,71%), za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia chorobowego rozpocznie się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, w liczbie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia zostaną uwzględnione również pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego tytułu. Liczba pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia uwzględnionych z poprzedniego i aktualnego tytułu nie może przekraczać 12. W tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku zostanie przyjęta przeciętna miesięczna najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz przeciętna kwota zadeklarowana jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, za okres pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia z aktualnego tytułu.

W sytuacji, gdy przerwa w ubezpieczeniu chorobowym (nieprzekraczająca 30 dni) nie jest związana z ustaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych, a jedynie z nieopłaceniem składki na ubezpieczenie chorobowe bądź z opóźnieniem w jej opłaceniu, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się również przeciętny miesięczny przychód za miesiące przed przerwą. Natomiast gdy ubezpieczony przez cały okres wykonywania działalności gospodarczej deklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, to za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe uwzględnianą w podstawie wymiaru zasiłku, uważa się tę właśnie kwotę.

Jeżeli niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia stanowić będzie kwota przychodu określona w umowie przypadająca za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu 13,71% (obecnie jest to kwota przychodu określona w umowie przypadająca na pierwszy miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia), a jeżeli kwota ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy (nowe brzmienie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

 

Nowelą ustawy zasiłkowej zmieniono także brzmienie art. 49 ust. 2 ustawy. Po zmianie przepis art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej (stanowiący o uzupełnieniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku) będzie stosowany, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu.

Dodano również art. 49 ust. 3 stanowiący, że przepis art. 48a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres tego ubezpieczenia rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku:

  • przyjmuje się miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz kwotę zadeklarowaną, w przeliczeniu na pełny miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, za miesiąc kalendarzowy, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu 13,71%,
  • w liczbie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, o której mowa w art. 48a ust. 1 pkt 2, uwzględnia się również miesiąc kalendarzowy, w którym powstała niezdolność do pracy.

Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób niebędących pracownikami wejdą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy.

Dodajmy, że w myśl art. 43 ustawy zasiłkowej, nie ustala się na nowo podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania, gdy prawo do zasiłku dla osoby niebędącej pracownikiem powstanie przed dniem wejścia w życie noweli ustawy zasiłkowej, a po jej wejściu w życie nastąpi przerwa w pobieraniu zasiłku albo zmiana rodzaju pobieranego zasiłku (art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.). W takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku po przerwie (po zmianie rodzaju zasiłku) będzie się ustalało na nowych zasadach.

Jedynie świadczenie rehabilitacyjne przyznane po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, do którego prawo powstanie przed zmianą przepisów, będzie ustalane z uwzględnieniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obliczonej według zasad obowiązujących przed zmianą (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.).

E-ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Zwolnienia lekarskie będą wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez ZUS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS (tzw. e-zwolnienia). Lekarz wystawiający e-zwolnienie będzie je przekazywał na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Przy czym przejściowo, nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r., będą mogły funkcjonować równolegle obecnie obowiązujące zasady dotyczące formy wystawiania zaświadczeń lekarskich (w wersji papierowej).

Płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe zobowiązani do przekazywania dokumentów  przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (tj zatrudniający pow. 5 osób), będą mieli obowiązek założenia, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego bezpłatnie przez ZUS, profilu informacyjnego płatnika. Termin realizacji tego obowiązku ustalono do 31 grudnia 2015 r.

Obok zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP ustawa nowelizująca przewiduje wydruk z systemu teleinformatycznego wystawionego zaświadczenia lekarskiego, w przypadku, gdy płatnik nie posiada profilu informacyjnego, a także w razie niemożliwości dostępu do internetu. Zaświadczenie będzie wówczas wystawiane na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego i opatrzone podpisem i pieczątką lekarza wystawiającego.

Płatnicy składek nieposiadający profilu informacyjnego w ZUS będą mieli obowiązek poinformowania (na piśmie) pracownika w terminie do 31 grudnia 2015 r. o obowiązku dostarczania, począwszy od 1 stycznia 2016 r. zaświadczeń lekarskich na piśmie.

Przepisy dotyczące e-zwolnień wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW Z WŁASNYCH UPRAW I CHOWU

W Dz.U z 20.05.2015 r. pod poz. 699, opublikowano ustawę z dnia 9.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta umożliwi sprzedaż produktów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (tj. produktów wytworzonych we własnym zakresie: pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery) bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Przychody uzyskiwane z tego tytułu - pod pewnymi warunkami - będą kwalifikowane do przychodów z innych źródeł (a nie do przychodów z działalności gospodarczej).

Zgodnie z nowym art. 20 ust. 1c ustawy o PDOF, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze,

3) sprzedaż następuje wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone oraz  na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,

4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży.

Podstawową formą opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych we własnym zakresie będzie opodatkowanie według skali podatkowej (przy zastosowaniu stawki 18% i 32%). Przychody te będą mogły być jednak także opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 2%. Wybór opodatkowania w formie ryczałtowej będzie następował poprzez złożenie pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. W pierwszym roku dokonywania sprzedaży ww. produktów forma ryczałtowa będzie mogła być stosowana bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów, a w kolejnym roku - jeżeli przychody z takiej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczą kwoty 150.000 euro.

Podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży ww. przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych będą zobowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży tych produktów. Ewidencję tę będzie należało posiadać w miejscu sprzedaży ww. produktów.

Zmiany uchwalone tą ustawą wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

NOWE FUNKCJE PŁATNIKA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza kolejne zmiany dotyczące zasad funkcjonowania i możliwości programu Płatnik. Jedną z nowości jest umożliwienie dwustronnej komunikacji pomiędzy płatnikiem a ZUS. Przedsiębiorcy mogą także m.in. weryfikować prawidłowość danych jeszcze przed ich wysłaniem.

Do tej pory płatnik przekazywał dokumenty rozliczeniowe, a informacje o ewentualnych błędach otrzymywał dopiero po przetworzeniu dokumentów przez ZUS. W aktualnej wersji programu Płatnik 10 możliwa jest już jednak komunikacja dwustronna, sprowadzająca się do tego, że płatnik sporządza i przesyła dokumenty na podstawie danych pobranych z ZUS.

Dokumenty można sporządzać na podstawie danych zapisanych na indywidualnych kontach w ZUS. To z kolei ma być gwarancją ich prawidłowego wypełnienia.

 „Celem wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) jest uruchomienie usług w zakresie weryfikacji dokumentów zarówno w ZUS, jak i u płatników składek korzystających z programu Płatnik. Nowe usługi mają ułatwić płatnikom bezbłędną realizację obowiązków związanych ze składaniem dokumentów w ustawowych terminach” – informuje ZUS.

Wśród nowości znajduje się ponadto m.in. obsługa tzw. płatników wieloodziałowych oraz możliwość sporządzania dokumentów korygujących na podstawie dokumentacji pobranej z ZUS.

ODSZKODOWANIA A KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZMIANA STANOWISKA MINISTRA FINANSÓW

Po dwóch latach od wydania interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową w Poznaniu dotyczącą możliwości zaliczania do kosztów kwot płaconych z powodu opóźnień w dostarczeniu towarów bądź ich uszkodzenia.

 

Izba Skarbowa w Poznaniu w indywidualnej interpretacji zgodziła się z poglądem firmy transportowej, że wypłacone kontrahentom odszkodowania z tytułu opóźnienia dostarczenia towaru z przyczyn obiektywnych (np. pogoda, zepsucie się towaru) są kosztem działalności firmy.

Po dwóch latach Minister Finansów zmienił interpretację. Powołał się na art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT. Wynika z niego, że podatkowym kosztem nie są m.in. odszkodowania z tytułu wad wykonanych usług. Zdaniem Ministra chodzi tu o wszelkie skutki nienależytego wykonania umowy, w tym uszkodzenia towarów powstałych w transporcie, a także niedostarczenie ich w określonym czasie. Skoro więc spółka płaci odszkodowanie i ma to związek z nienależytym wykonaniem umowy, to wydatek jest wyłączony z kosztów. Problematyka ta dotyczy również podatników opodatkowanych PIT.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.