Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZMIANY W USTAWACH O PODATKU DOCHODOWYM

W Dz.U. z 18.08.2015 r. pod poz. 1197 opublikowano ustawę z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wchodzą w życie od     1 stycznia 2016 r.

Zmiany wprowadzone tą ustawą to min.:

 1. w Ordynacji podatkowej wprowadzono jakże ważny dla podatników zapis, oczekiwany od wielu lat – dodano art. 2a w brzmieniu „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Niestety przepis jest bardzo ogólny, w związku z tym może budzić wiele wątpliwości. Należy tylko mieć nadzieję, że będzie on przestrzegany przez aparat skarbowy.
 2. w ustawach o podatku dochodowym osób fizycznych i osób prawnych uchylono przepisy dotyczące obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania poniesionych kosztów w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności określonego w fakturze (art. 24d ustawy o pdof i odpowiednio art. 15b ustawy o pdop).

Mimo uchylenia przepisów dotyczących korekty kosztów w ustawach o podatku dochodowym należy pamiętać, że przepisy dotyczące ulgi na złe długi pozostały w ustawie    o podatku VAT. Czyli w dalszym ciągu w przypadku nie uregulowania przez dłużnika faktury w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności tej należności istnieje konieczność korekty przez dłużnika podatku VAT. Ponadto w dalszym ciągu podatnik (wierzyciel) ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w przypadku nieuregulowania przez dłużnika faktur po upływie       150 dni od dnia upływu terminu płatności tej faktury (art. 89a art. 89 b ustawy o podatku VAT).     

LIMIT ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO Z VAT - BEZ ZMIAN DO KOŃCA 2018 R.

14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej zdecydowała o upoważnieniu Polski do zastosowania odstępstwa w sprawie wspólnego systemu podatku VAT. W myśl tej decyzji do 31 grudnia 2018 r. limit podmiotowego zwolnienia z VAT nie zmieni się i będzie w dalszym ciągu wynosił 150 tys. rocznie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami obecny limit miał obowiązywać do końca 2015 r.      W przypadku, gdyby Ministerstwo Finansów nie wystąpiło z kolejnym wnioskiem o jego stosowanie, od 1 stycznia 2016 r. obowiązywałby limit 50 tys. zł, a więc znacznie niższy niż obecnie.

Przypomina się, że przy ustalaniu tego pułapu nie bierze się jednak pod uwagę wszystkich transakcji. Do ww. limitu przedsiębiorca nie musi wliczać m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, większości transakcji odgórnie zwolnionych z VAT, czy też sprzedaży środków trwałych oraz sprzedaży wysyłkowej.

Jeśli jednak limit zostanie przekroczony, trzeba opodatkować całą wartość sprzedaży, a także zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Rejestracja wymaga złożenia formularza    VAT-R w urzędzie skarbowym ustalonym ze względu na miejsce wykonywania sprzedaży opodatkowanej VAT-em. Należy o to zadbać jeszcze przed dniem przekroczenia limitu.

 ZMIANA WSKAŹNIKÓW OD 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił poziom wynagrodzenia przeciętnego w II kwartale 2015 roku. Jest ono niższe niż za poprzedni kwartał - wyniosło 3854,88 zł.

Obniżka przeciętnego wynagrodzenia powoduje obniżenie wynagrodzeń uczniów. Od 1 września br. wynosi ono:

w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%             -           154,20 zł

w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%                   -           192,74 zł

w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%                   -           231,29 zł

Ograniczenie emerytury - limity

1 września 2015 roku zmienia się również wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów. To kolejny wskaźnik, który wynika z wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tegoż wynagrodzenia (kwoty zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w górę).

Zawieszenie świadczenia       -           5.011,34 zł

Zmniejszenie świadczenia      -           2.698,42 zł

MAKSYMALNE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywały nowe, nieco niższe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Minister finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Zgodnie z obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2016 wyniosą:

Grunty:

 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni

Budynki lub ich części:

 1. mieszkalne - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej –22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Opłata od posiadania psów – 120,05 zł rocznie od jednego psa.

Obwieszczenie Ministra Finansów z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim                  z 19 sierpnia 2015 r., poz. 735.

ZMIANY W ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

W najbliższym miesiącu uruchomionych zostanie kilkadziesiąt pierwszych centrów obsługi – wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Powołani zostaną też tzw. asystenci podatnika, którzy mają pomagać początkującym przedsiębiorcom w odpowiednim rozeznaniu się w regulacjach podatkowych. Centra obsługi, które funkcjonować mają w poszczególnych urzędach skarbowych. Na terenie całej Polski – w pierwszym etapie zmian – uruchomionych zostanie w sumie 50 tego typu centrów.

„W centrach obsługi podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z podatkami, akcyzą oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” – informuje resort finansów.

W centrum podatnik będzie mógł złożyć np. dokumenty ZUS i załatwić sprawy związane z rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Co ważne, w przypadku składanych podań i deklaracji oraz wydawanych zaświadczeń i udzielanych wyjaśnień nie będzie mieć znaczenia właściwość miejscowa danego urzędu skarbowego.

Drugą nowością będą tzw. asystenci podatnika. Od września br. będą działać w wybranych urzędach skarbowych, a od 2016 r. – już we wszystkich urzędach. Ich główne zadanie to pomoc w zdobyciu pewnej wiedzy podatkowej, która może być potrzebna rozpoczynającym działalność przedsiębiorcom.

„Do zadań asystenta podatnika będzie należało: pomoc przedsiębiorcy w pokonywaniu pojawiających się trudności związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach przedsiębiorcy i realizacji przez niego obowiązków podatkowych, informowanie o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, udzielanie ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i ZUS” – wylicza resort finansów.

ZMIANY W KODEKSIE PRACY W ZAKRESIE UMÓW O PRACĘ

W Dz.U. z 21.08.2015 r. poz. 1220 opublikowano ustawę z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 

Po zmianach w Kodeksie Pracy będą wyróżnione 3 rodzaje umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony i umowa na okres próbny.

Nowelizacja ogranicza okres zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy. Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą – ale zgodnie ze zmianami nie może być ich więcej niż trzy, czwarta stawać ma się umową na czas nieokreślony. Od tych zasad przewidziano jednak wyjątki - np. dotyczące umów na zastępstwo czy na okres kadencji.

Zgodnie z nowelizacją zrównany będzie okres wypowiedzeń umów na czas określony i na czas nieokreślony. W przypadku, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie, gdy od pół roku do mniej niż trzech lat - miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż wynosi co najmniej trzy lata.

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą także umów na okres próbny. Co do zasady pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz i tylko, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. Jednakże w określonych przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienia pracownika na okres próbny.

Zmiany zakładają również ułatwienia dla firm. Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

WZNAWIANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

Zarówno zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. W związku  z tym w każdym z ww. przypadków konieczna jest wizyta  przedsiębiorcy w urzędzie miasta lub gminy i  złożenie wniosku CEIDG-1.   Pomimo funkcjonowania tzw. „jednego okienka” konieczna jest dodatkowo wizyta w ZUS, ponieważ  po wznowieniu działalności gospodarczej zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS nie jest dokonywane automatycznie.

Na podstawie uaktualnionego wpisu w ewidencji gospodarczej zakład ubezpieczeń ponownie rejestruje przedsiębiorcę, jako płatnika składek ZUS. Istnieją jednak sytuacje, w których płatnik składek jest zobowiązany do samodzielnego złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Jeżeli podczas zawieszenia wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę tytułu do ubezpieczeń lub podstawy wymiaru, wówczas konieczne jest uwzględnienie tego w dokumentach zgłoszeniowych (np. podjęcie pracy na etat, czy też ustanie okresu preferencyjnego ZUS).

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia w ZUS:

W terminie 7 dni od daty wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej:

 • ZUS ZUA lub ZUS ZZA za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeń (np. osoby współpracujące, pracownicy, zleceniobiorcy itd.). Prowadzący działalność składa dokument sam za siebie, tylko wówczas gdy w czasie zawieszenia działalności nastąpiły zmiany mające wpływ na obowiązek ubezpieczeń.
 • ZUS ZCNA zgłaszający dane członków rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W terminie do 10 lub 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (termin składania dokumentów jest uzależniony od faktu, czy rozlicza składki za siebie czy również za inne osoby).

 • Deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i/lub imienne raporty miesięczne za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności.
 • W przypadku wznowieniu działalności w trakcie miesiąca należy pamiętać o złożeniu ZUS DRA również za kolejny, pełny miesiąc prowadzenia działalności.

 

ZAKUP SAMOCHODU NA UMOWĘ KUPNA-SPRZEDAŻY A OBOWIĄZEK WYKAZANIA WNT

Pytanie podatnika: Kupiliśmy z Niemiec używany samochód na umowę kupna-sprzedaży (zakup od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej). Czy od tego zakupu musimy zapłacić VAT? Czy powinniśmy wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu?

Zakup, o którym mowa w pytaniu, nie stanowi dla nabywcy wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Od takiego zakupu nie trzeba płacić VAT.

Generalnie zakup towarów (np. samochodów, itp.) od kontrahentów z innych krajów UE stanowi dla nabywcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Od takich zakupów nabywcy wykazują zarówno VAT należny, jak i naliczony podlegający odliczeniu (o ile zakup związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych i nie ma ustawowego zakazu do odliczania VAT). Dodatkowo, w przypadku zakupu - w ramach WNT - środków transportu, nabywcy muszą w terminie 14 dni od terminu powstania obowiązku podatkowego (w praktyce - najczęściej w terminie 14 dni od daty zakupu) zapłacić podatek należny do naczelnika urzędu skarbowego (dotyczy środków transportu, które mają być przez nabywcę zarejestrowane na terytorium kraju, a jeżeli nie podlegają takiej rejestracji - mają być użytkowane na terytorium kraju -  art. 103 ust. 4 ustawy o VAT).

Istotne jest, że WNT występuje tylko w przypadku, gdy są spełnione pewne warunki, m.in. sprzedawca powinien być czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej, a sprzedaż nie powinna być opodatkowana na zasadzie marży (pomijamy przypadki, gdy przedmiotem dostawy są m.in. nowe środki transportu). W pytaniu wskazano natomiast, że sprzedawcą pojazdu była osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Taki zakup nie stanowi dla nabywcy WNT - nie ma on więc obowiązku zapłaty VAT od takiego zakupu, ani wykazywania go w deklaracji VAT. Zakup ww. samochodu pozostanie zatem poza regulacjami ustawy o VAT.

Końcowo przypominamy, że przed 1 stycznia 2015 r. podatnik dokonujący zakupu środka transportu w innym kraju UE, który to zakup nie stanowił dla niego WNT, zobowiązany był złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu tego środka transportu do Polski (na druku VAT-24). Organ podatkowy potwierdzał natomiast brak obowiązku zapłaty podatku na druku VAT-25. Przedstawienie tego zaświadczenia było konieczne przy rejestracji pojazdu. Obecnie (od 1 stycznia 2015 r.) nabywcy środków transportu nie składają do naczelnika urzędu skarbowego wniosku VAT-24, a organy podatkowe nie wydają zaświadczeń VAT-25. (Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 24 (887) z dnia  20.08.2015).

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.