Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NAGRODY I PREMIE Z ZYSKU PO OPODATKOWANIU MOGĄ BYĆ KOSZTEM PODATKOWYM – UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Dnia 22.06.2015 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął następującą uchwałę (sygn.. II FPS 3/15):

„W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt. 40 i art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nagrody i premie wypłacone pracownikom z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika. Zdaniem sądu, wydatki na wypłatę nagród z funduszu załogi, tworzonego z zysku po opodatkowaniu miały związek z przychodami firmy, a skoro wypłaty te maja charakter motywacyjny, oznacza to, że służą one osiągnieciu dobrych rezultatów działalności spółki i mają wpływ na osiągane przez nią przychody, także w przyszłości…”

To ważna uchwała, ponieważ dotychczas Ministerstwo Finansów i część sądów administracyjnych nie uznawały tego typu wydatków za koszt uzyskania przychodu.

SKŁADKI ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W 2016

W  7 września br. Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2016. W projekcie budżetu, rząd przyjął że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2016 rok wyniesie 4055 zł (w 2015 rok prognozowano je na poziomie 3959 zł).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% wspomnianego wynagrodzenia, stąd w 2016 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od kwoty 2433,00 zł.

Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2016 roku wyniesie więc:

składka emerytalna     -           474,92 zł (19,52%)

składka rentowa         -           194,64 zł (8%)

składka chorobowa    -             59,61 zł (2,45%)

składka wypadkowa  -             43,79 zł (1,80%)

składka na FP             -             59,61 zł (2,45%)

 

Obecnie przedsiębiorcy płacą miesięcznie 1092,28 zł z tytułu wszystkich składek ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ze składką na Fundusz Pracy. W 2016 roku suma ta przekroczy 1110 zł.

ZUS dla nowych firmzgodnie  z projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. minimalne wynagrodzenie ustalono w wysokości 1850 zł.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy spełniają warunki określone w ustawie,  będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.).

W związku z powyższym za miesiące styczeń - grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

na ubezpieczenie emerytalne             -           108,34 zł (tj. 19,52%),

na ubezpieczenia rentowe                  -             44,40 zł (tj. 8%),

na ubezpieczenie chorobowe             -             13,60 zł (tj. 2,45%).

 

Składka zdrowotna ZUS 2016 – znana będzie dopiero w drugiej połowie stycznia, gdy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2016 rok. Wówczas w komunikacie GUS zostanie podana wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2015 roku i wtedy będzie można obliczyć, o ile wzrośnie składka zdrowotna na 2016 rok.

WYSOKOŚĆ KAR DLA FISKUSA W 2016 ROKU

W obwieszczeniu Ministra Finansów z 13.08.2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 & 1 ustawy Ordynacja podatkowa ogłoszono, że kara porządkowa w 2016 r. wyniesie maksymalnie 2.800 zł.

Na podstawie ww. przepisu strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, który mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
  • bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
  • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,

mogą zostać ukarani karą porządkową.

Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej wymierzeniu.

Ponadto, w związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego, w 2016 r. zwiększeniu ulegnie również wysokość minimalnego mandatu karnego, wymierzanego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej z 175 zł do 185 zł.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 10wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 nr 83 poz. 930 z późn.zm.) kara grzywny za wykroczenia skarbowe może być wymierzona kwotowo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. W 2016 r. kary te będą zatem wymierzane w przedziale 185 zł – 37.000 zł.

Zmieni się wartość kary grzywny nakładanej poprzez mandat karny. Może być nim nałożona kara w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli według nowych przepisów 3700 zł. Z kolei wyrok nakazowy nie będzie mógł nakładać grzywny ponad wartość 18.500 zł.

Zmieniona zostanie również wartość stawki dziennej grzywny orzekanej w przypadku przestępstw skarbowych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. W 2016 r. będzie ona zatem ustalana przez sąd w granicach od 61,67 zł – 740.000 zł.

Podwyższeniu ulegnie również wartość, od której czyn przestępny uznawany będzie za przestępstwo, a nie wykroczenie. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Kwota kwalifikacji czynu jako przestępstwa wzrośnie zatem z 8750 zł do 9250 zł.

 

PORTAL OBYWATEL.GOV.PL

 

Na wyżej wymienionej stronie opisano 82 najpopularniejsze usługi administracji publicznej dla obywatela.

Zawartość strony będzie stale poszerzana i aktualizowana, a portal www.obywatel.gov.pl docelowo stanie się dla każdego pełnym źródłem informacji o administracji. Portal podzielony jest na 15 kategorii min.: dokumenty i dane osobowe, kierowcy i pojazdy, wyjazd za granicę, zgon, zaświadczenia i odpisy, ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne, w których opisano najbardziej popularne usługi publiczne jakie administracja świadczy dla obywateli. Ponadto zawierają informacje, jak załatwić różne sprawy urzędowe.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE W 2016

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna, dotycząca pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wzrośnie z początkiem 2016 r. z obecnych 1750 do 1850 zł brutto (wzrost o 5,7 proc.). W przypadku wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy stawka nie będzie mogła być niższa niż 1480 zł brutto (80 proc. wysokości płacy minimalnej).

Podniesienie wynagrodzenia minimalnego przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1385). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

DŁUGIE  TERMINY  ZAPŁATY -  PUŁAPKA DLA KUPUJĄCYCH

Wynegocjowanie wydłużonych terminów zapłaty za transakcje 60 czy 90 dni po otrzymaniu towaru czy odbiorze wykonanych prac jest bardzo korzystne, ale jednocześnie naraża na konieczność zapłacenia odsetek ustawowych przewidzianych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nigdy nie ma pewności, że  kontrahent nie upomni się o nie w przyszłości upomnieć.

Odsetki mimo zapłaty w terminie - celem ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest zapobieganie stosowaniu zbyt długich terminów zapłaty. Cel ten jest realizowany poprzez umożliwienie naliczania odsetek ustawowych w przypadku terminów zapłaty dłuższych niż 30-dniowe. Nie są to odsetki za opóźnienie w zapłacie. Należą się bowiem, mimo że zapłata nastąpiła w terminie. Ważne jest to, że był to termin dłuższy niż 30 dni.

W ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych są dwa przepisy pozwalające naliczać te odsetki. Pierwszy z nich (art. 5) dotyczy sytuacji, gdy strony transakcji handlowej przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Wówczas wierzyciel może żądać od zobowiązanego do zapłaty odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Odsetki te może naliczać do dnia faktycznej zapłaty (ale nie dłużej niż do dnia wymagalności, czyli dnia, w którym zapłata powinna była najpóźniej nastąpić).

Drugi przepis pozwalający naliczać omawiane odsetki (art. 6 ustawy) dotyczy sytuacji, gdy termin zapłaty nie został określony w umowie. Zasada jest podobna. W takim przypadku wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Dzień wymagalności (czyli termin zapłaty) może zostać w takiej sytuacji wyznaczony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Termin zapłaty może również zostać wyznaczony w wezwaniu dłużnika do zapłaty dokonanym w postaci elektronicznej, o ile strony przewidziały w umowie taki sposób składania oświadczeń woli.

Ustawa nie nakazuje, aby z żądaniem zapłaty tych odsetek trzeba było występować w ściśle określonym terminie. Trzeba tylko pamiętać o tym, że roszczenie o zapłatę odsetek przedawnia się po trzech latach (art. 118 K.c.). Zatem w praktyce nie należy żądać na drodze sądowej odsetek za okres wcześniejszy niż trzy lata, licząc od dnia złożenia pozwu, bo można przegrać sprawę o takie odsetki, gdy pozwany podniesie w sądzie zarzut przedawnienia.

Prawo a nie obowiązek - ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych daje wierzycielowi jedynie uprawnienie, a nie obowiązek dochodzenia roszczeń w oparciu o jej przepisy. Przepisy posługują się pojęciem: "wierzyciel może", a nie "wierzyciel musi". Tak uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt I ACa 160/13.

Z drugiej strony nie można w umowie wyłączyć prawa do omawianych odsetek. Takie postanowienia umowne będą nieważne. Wynika to z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Zastosowanie ustawy - Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma zastosowanie do umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają je w związku z wykonywaną działalnością. Chodzi o umowy, których stronami są przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód lub zamawiający w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych. Ustawa nie ma zastosowania do umów między przedsiębiorcami a konsumentami

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) oraz Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

ZANIECHANO POBORU PODATKU OD STYPENDIÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

W D.U. z 14 sierpnia 2015 r., pod poz. 1176, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie weszło w życie  15 sierpnia 2015 r.

Mocą tego rozporządzenia zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+", w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o PDOF. Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

ZMIANA PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 07.09.2015 r. poz. 1333). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, wyjątkiem są przepisy umożliwiające organizacjom pozarządowym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, które wejdą w życie z dniem      1 stycznia 2016 r.

 

Ustawa ta zmienia:

Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)
Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
Ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.)

 

Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

 

Na nowelizacji skorzystają m.in. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjne, które spełniają co najmniej 2 z 3 kryteriów: – suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł; – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł; – przeciętne zatrudnienie nie może wynosić więcej niż 50 osób. Po wejściu w życie noweli firmy takie będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, w których znajdą się wyłącznie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe z ograniczoną ilością danych.

Zgodnie z treścią ustawy, organizacje pozarządowe o przychodach na poziomie poniżej 100 tys. zł rocznie (poza spółkami kapitałowymi i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego) będą mogły prowadzić – zamiast ksiąg rachunkowych – uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Zniesiony zostanie ponadto obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, ale sprawozdania te nadal trzeba będzie składać – razem z innymi dokumentami – do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z przewidzianych dla małych podmiotów uproszczeń skorzystają również osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, mogące – na podstawie ustawy o rachunkowości – stosować jej przepisy. Warunkiem będzie to, że przychody za poprzedni rok obrotowy są mniejsze od równowartości 1,2 mln euro.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.