Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

LIMITY PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 2016 R.

Kurs średni NBP z 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł. Limity podatkowe i rachunkowe obowiązujące w 2016 r. będą zatem wyższe niż w roku obecnym.

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie - podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 22k ust. 12).

Mały podatnik w VAT - o statusie jako mały podatnik decyduje  wysokość obrotu rocznego (1.200.000 euro). Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Mały podatnik – 1.200.000 euro t. 5.092.000 zł (w 2015 r. – 5.015.000 zł)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wysokość obrotu uprawniająca do tej formy opodatkowania, zarówno w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej, jak i spółki cywilnej czy jawnej) wynosi 150.000 euro.

Limit ten wynosi więc 636.555 zł

W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście, jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. 

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2016 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczą kwoty        25.000 euro tj. 106.092,50 zł (w 2015 r. -104.480 zł.).

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. 

 

Pełna i uproszczona rachunkowość  - począwszy od 1 stycznia 2016 r., podatnicy stosują kurs przeliczeniowy wykorzystywany dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro nie tak jak to miało miejsce dotychczas z 30 września, lecz z 1 października (średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy – 4,2437 zł)

Podstawą zmiany jest art. 6 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) zgodnie z którym przepis art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu zmienionym (przeliczenie według kursu z 1 października, a nie 30 września) mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r. 

Limit uprawniający do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wynosi 1.200.000 zł tj. 5.092.440 zł  

Jednostki mikro - jednostkami mikro, korzystającymi z szeregu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wartość przychodów netto – w euro

Przeliczenie (dla jednostek w roku 2016)

1.200.000 EUR

5.092.440 zł

2.000.000 EUR

8.487.400 zł

GÓRNE STAWKI OPŁATY REKLAMOWEJ

Minister Finansów określił w obwieszczeniu z 24 września 2015 r. górne granice stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 912),  W efekcie część stała zostanie zmniejszona z 2,50 do 2,47 zł dziennie za obiekt. Przepisy wprowadzające nowy parapodatek, który może pobierać gmina, obowiązują od 11 września 2015 r. 

Możliwość pobierania opłaty reklamowej stworzyła prezydencka ustawa krajobrazowa z 24 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 774). W efekcie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych trafiły nowe art. 17a i 17b.

Gminy otrzymały prawo podjęcia uchwały o warunkach sytuowania obiektów reklamowych. Na mocy takiej uchwały gmina może pobierać opłatę reklamową, która dotyczy umieszczonych tablic reklamowych lub innych urządzeń reklamowych. W niektórych przypadkach parapodatek nie może być pobierany. Chodzi m.in. o szyldy oraz reklamy, które nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie.

Obecnie część stała ma zryczałtowaną wysokość ustaloną przez gminę – maksymalnie 2,50 zł dziennie za obiekt. Z kolei część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy albo urządzeń reklamowych służących ekspozycji danej reklamy. Część ta może wynosić do 0,20 zł dziennie za każdy m² pola powierzchni. W 2016 roku górna granica stawki części zmiennej pozostanie taka sama, ale część stała będzie nieco niższa i wyniesie maksymalnie 2,47 zł dziennie za m².

OD STYCZNIA 2016 R. ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ W VAT

W Dz. U. pod poz. 1649 opublikowano ustawę  z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta  nowelizuje również ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja uchyla art. 3 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a – 5 ustawy o VAT.

 

Obecnie zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o VAT, z niewielkimi wyjątkami, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby;

2) osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku podatników o których mowa w art. 16 i w art. 17, niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, właściwym organem podatkowym jest:

a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby,

b) dla osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Konsekwencją uchylenia ww. przepisów będzie, wobec braku właściwych przepisów w ustawie o VAT, stosowanie reguły ogólnej ustalania właściwego miejscowo organu podatkowego. Norma ta zawarta jest w przepisie art. 17 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Od 1 stycznia 2016 r., w świetle art. 17 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, właściwy dla  osób fizycznych (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie – oprócz karty podatkowej) będzie urząd skarbowy według adresu miejsca zamieszkania, a dla pozostałych podmiotów według adresu siedziby.

Inne zmiany to min.:

1.nowelizacja wprowadza, obok pełnomocnictwa szczególnego do jednej sprawy, pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnictwo ma być składane elektronicznie do centralnego rejestru i zwolnione z opłaty skarbowej,

2.wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych,

  1. zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę o nową stawkę obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) i stawkę podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę będą służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyzie i cłach,
  2. w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego przez podmioty powiązane wyodrębniony zostanie jeden urząd prowadzący postępowanie. Ustawa zakłada również wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację, co umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) przepisów dotyczących automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy Polską państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 22 października 2015 r.,

2) przepisów normujących instytucję pełnomocnictwa ogólnego oraz zmian przewidujących pozyskanie ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, które wchodzą w życie 1 lipca 2016 r.,

3) przepisów dotyczących Rejestru Zastawów Skarbowych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.

 APORT ZNAKU TOWAROWEGO JEST OPODATKOWANY VAT  - KONTROWERSYJNY WYROK WSA

Wyrok WSA w Łodzi z 18 lutego 2015 r. (sygn. I SA/Łd 503/15) dotyczył osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Osoba ta dostała w darowiźnie znak towarowy oraz prawo ochronne do tego znaku. Prawa te miały być przedmiotem wkładu do spółki jawnej. W analizowanym rozstrzygnięciu sąd potwierdził, że dokonanie tej czynności powinno być opodatkowane VAT, ponieważ wnoszący taki wkład będzie działał jako podatnik VAT.

Wniesienie znaku towarowego jako odpłatne świadczenie usług - w analizowanej sprawie miało nastąpić przekazanie znaku towarowego oraz prawa ochronnego, czyli prawa do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski (art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Czynnością opodatkowaną VAT jest odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). W omawianej sprawie poza sporem było to, że przekazanie praw niematerialnych, takich jak znak towar i prawo ochronne, może być uznane za świadczenie usług. Podkreślono przy tym, że w przypadku wniesienia tych praw aportem do spółki jawnej, można mówić o szczególnej formie odpłatności. Osoba wnosząca wkład do spółki otrzymuje bowiem w zamian określone prawa w tej spółce. Tym samym spełnione zostały przesłanki do uznania wniesienia takiego wkładu za odpłatne świadczenie usług.

Podatnik VAT - należy jednakże podkreślić, że odpłatne świadczenie usług jest opodatkowane tylko wtedy, gdy tej czynności dokonuje podatnik, czyli podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, działający w takim charakterze (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Działalność gospodarcza natomiast, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedstawionej sprawie podatnik twierdził, że wniesienie przez niego aportu w formie znaku towarowego oraz prawa ochronnego nie spełnia powyższych przesłanek. Podkreślał przy tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a znak towarowy znajduje się w jego majątku prywatnym. Ponadto zaakcentował on jednorazowość całego zdarzenia.

Z tych względów, zdaniem zainteresowanego, wniesienie przez niego znaku towarowego i prawa ochronnego nie będzie działaniem w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji czynność ta nie będzie opodatkowana tym podatkiem.

Wniesienie znaku towarowego jako działanie podatnika VAT - stanowisko podatnika zostało odrzucone przez organ podatkowy oraz WSA w Łodzi. Wskazano przy tym zwłaszcza na istotę znaku towarowego oraz prawa ochronnego do niego. Są to bowiem prawa, które realizuje się tylko w sferze gospodarczej. Ze swojej istoty nie mogą one natomiast służyć celom osobistym danej osoby. Jakiekolwiek wykorzystanie (poza samym posiadaniem) znaku towarowego będzie więc działaniem gospodarczym. W analizowanym rozstrzygnięciu bez znaczenie będzie więc fakt, że osoba wnosząca znak towary nie prowadziła wcześniej działalność gospodarczej, a znak towarowy otrzymała prywatnie, w drodze darowizny.

Wniesienie znaku towarowego do spółki jawnej będzie się łączyło wykorzystywaniem tej wartości niematerialnej do celów zarobkowych. To zaś jest jedną z form działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Czynność ta powinna być zatem opodatkowana.

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP - WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY W 2016 R.

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za        1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

 Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2016 roku

Pracownicy pełnoetatowi

     -     20,67

Pracownicy na 1/4 etatu     

     -       5,17

Pracownicy na 1/3 etatu

     -       6,89

Pracownicy na 1/2 etatu

     -      10,34

Pracownicy na 3/4 etatu

     -      15,50

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy            i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie                                z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

NOWE WZORY FORMULARZY SD-3 ORAZ SD-Z2

Z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązywać zaczną zmodyfikowane formularze zeznania podatkowego SD-3 oraz zgłoszenia SD-Z2. Wzory zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Zmianie ulec mają wzory zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) i informacji o pozostałych podatnikach (SD-3/A). Formularze w nowej wersji umożliwią złożenie zeznania również podatnikom, którzy nabędą rzeczy albo prawa majątkowe tytułem tzw. częściowego zniesienia współwłasności.

„We wzorze zeznania podatkowego SD-3 w części E oraz w informacji SD-3/A w części E wyodrębniono dodatkowe pola dotyczące nieodpłatnego zniesienia współwłasności, w tym tytułów nabycia określonych w art. 1 ust. 1 pkt 4 i art. 1a ustawy. Dla ułatwienia podatnikom wypełniania zeznania w części E opisywanych wzorów wymieniono przypadki dotyczące tych zdarzeń” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Analogiczne zmiany dotyczą wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2).

Wprowadzenie zmian przewidują projekty rozporządzeń (z 5 października 2015 r.) Ministra Finansów: – w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych; – w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 ZMIANA PRZEPISÓW

 

  1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (opublikowano w: Dz. U. z dnia 15.07.2015 r. poz. 985). Ustawa zmienia ustawę z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 782)

 

Ustawa wprowadza zasadę zgodnie z którą waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonywana ma być z zastosowaniem wskaźników zmian cen nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Wskaźniki takie mają być ogłaszane w terminie 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą, dla poszczególnych rodzajów nieruchomości oraz z podziałem na województwa, przy czym ustawa nie określa terminu początkowego, od którego Prezes GUS taki obowiązek ma realizować. Ustawa przewiduje jednocześnie stosowanie wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w przypadku gdy dla danego rodzaju nieruchomości nigdy nie ogłoszono wskaźnika zmian cen nieruchomości.

Nowelizacja doprecyzowuje także obowiązki rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych, tj. skraca do 2 miesięcy termin przekazywania wyciągów z operatów oraz wprowadza zmianę sposobu przekazywania wyciągów - wyciągi takie mają być przekazywane do właściwych starostów w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do przekazania ministrowi do spraw informatyzacji wzoru wyciągu z operatu szacunkowego w celu umieszczenia go w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

 

  1.  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Opublikowano w: Dz. U. z dnia 17.04.2015 r. poz. 539. Ustawa zmienia: ustawę z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 ze zm.), ustawę z 17.11.1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2014 poz. 101 ze zm. oraz 
    ustawę z 17.06.1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 poz. 1619 ze zm.)

 

Ustawa ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. Podstawowym sposobem dziedziczenia, w razie braku oświadczenia spadkobiercy, będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Ponadto nowela m.in.:

  • wprowadza instytucję tzw. prywatnego wykazu inwentarza,
  • poszerza krąg podmiotów upoważnionych do występowania w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu cywilnym o dalszych wstępnych (obok rodziców),
  • wyłącza spod egzekucji sumy przyznane skarżącemu na mocy orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tytułem słusznego zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.