Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

OD 2016 R. ZMIANY WE WPISACH DO CEIDG

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jej głównym celem jest uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów przedsiębiorców w CEIDG. Nastąpi znaczne ograniczenie danych, jakie musi podać przedsiębiorca we wniosku o zmianę wpisu w sytuacji zawieszenia działalności. Ponadto nowelizacja umożliwi przedsiębiorcom zgłoszenie siebie i członków rodziny do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego już w momencie  zakładania własnej firmy, bez konieczności dodatkowego i zgłaszania się w tej sprawie do ZUS.

 

Istotna zmiana będzie polegać na nałożeniu na przedsiębiorców obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG.  

 

NOWE DEKLARACJE VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń wprowadzających nowe deklaracje składane w podatku od towarów i usług. Zmiany obowiązywać będą od 1.01.2016 r. Nowe wersje deklaracji dotyczyć będą większości deklaracji związanych z rozliczeniami podatku VAT:

 • VAT-7,
 • VAT-7K,
 • VAT-7D,
 • VAT-8,
 • VAT-9M,
 • VAT-10,
 • VAT-11.

Zmiany wprowadzane w poszczególnych drukach mają głównie charakter kosmetyczny i porządkujący min.:

 • brak informacji o obowiązku dołączenia druku ORD-ZU,
 • zmiana dotycząca miejsca składania deklaracji - wynikająca z art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ww. zmianą do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adres siedziby podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie),
 • usunięto m.in. informację o konieczności stosowania pieczątki na deklaracji VAT obok podpisu podatnika oraz stawkę 3% VAT jako nieprzydatną obecnie w rozliczeniach podatkowych.

 

W dalszym ciągu rozliczeń wewnątrzwspólnotowych transakcji na drukach VAT-10 i VAT-11 można dokonywać na formularzach dotychczasowych, w stosunku do transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r. W przypadku pozostałych deklaracji proponuje się, aby dotychczasowe wzory tych deklaracji mogły być stosowane przez podatników nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r.

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za III kwartał 2015 roku (3895,33 zł) ustala się wysokość wynagrodzenia uczniów w okresie od 1 grudnia 2015 roku do 29 lutego 2016 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%             -           155,81 zł
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%                  -           194,77 zł
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%                 -           233,72 zł

 KTO W 2016 R. BĘDZIE PŁACIŁ ZASIŁKI

Zasiłki pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku oznacza jej przejęcie z dniem 1 stycznia 2016 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

Uprawnieni do wypłaty zasiłków - prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wysokość ustalają, a także świadczenia te wypłacają odpowiednio:

 1. płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób - osobom pozostającym w ubezpieczeniu oraz
 2. ZUS - w pozostałych przypadkach, tj.:
 • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, 
 • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, 
 • ubezpieczonym będącym duchownymi, 
 • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, 
 • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Przy czym chodzi tu o wypłatę - zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego.

Stanowi o tym art. 61 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową. Przepis ten za sprawą art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) ma również odpowiednie zastosowanie do: zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, należnych z ubezpieczenia wypadkowego.

Jedynie wynagrodzenie chorobowe, należne pracownikom w oparciu o art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) odpowiednio za pierwsze 33 lub 14 dni choroby w danym roku kalendarzowym, wypłacane jest wyłącznie przez pracodawcę, który jednocześnie finansuje je ze środków własnych, niezależnie od tego czy posiada uprawnienia do wypłaty zasiłków.

Stan ubezpieczonych - o tym kto jest/będzie płatnikiem zasiłków dla ubezpieczonych danego płatnika składek, w głównej mierze decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Przy czym liczbę tę ustala się nie na dzień wypłaty danego świadczenia, czy też okres, za który ono przysługuje, tylko na:

 • dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub
 • pierwszy miesiąc, w którym płatnik składek dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego, jeżeli na dzień 30 listopada nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli zatem na dzień 30 listopada 2015 r. u danego płatnika składek zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego będzie powyżej 20 osób, wówczas to on będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków należnych jego ubezpieczonym za cały 2016 r. Bez znaczenia będzie tu zmiana liczby ubezpieczonych po dniu 30 listopada 2015 r., np. w połowie 2016 r.

Jedynie wówczas, gdy ZUS podejmie wypłatę zasiłku przed 1 stycznia 2016 r., będzie ją kontynuował także w 2016 r., do czasu powstania przerwy między świadczeniami lub zmiany rodzaju zasiłku. Będzie tak nawet, jeżeli od dnia 1 stycznia 2016 r. to płatnik składek będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków.

Gdy natomiast stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2015 r. nie przekroczy 20 osób, płatnikiem zasiłków już od 1 stycznia 2016 r. będzie ZUS. W tym przypadku bez znaczenia pozostanie, czy np. ubezpieczony będzie chorował na przełomie roku i za dzień 31 grudnia 2015 r. należny zasiłek chorobowy otrzyma od swojego płatnika składek.

NOWA PKWiU 2015

 

Od 1.01.2016 r. w statystyce,  ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji  publicznej będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z roku 2015. Została ona ogłoszona rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.09.2015 r. (Dz. U. poz. 1676).

 

Do 31 grudnia 2016 r. w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji publicznej, będą stosowane równolegle PKWiU 2008 i PKWiU 2015.

 

Natomiast do 31 grudnia 2017 r. do celów opodatkowania:

 • podatkiem VAT
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w fo9rmie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej

będzie stosowana PKWiU z 2008 r.

 

 

ZGŁOSZENIE FIRMY DO PIP I SANEPIDU

 

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi obowiązku zgłaszania firmy do PIP i Sanepidu w przypadku zatrudnienia pracownika (jeśli do tej pory w firmie nie zatrudniano żadnego pracownika) lub w przypadku nowopowstałego zakładu, który zatrudnia pracowników – niniejszym informuję, że obowiązek ten przestał obowiązywać w 2013 r.

 

Obowiązek ten wynikał z art. 209 & 1 Kodeksu pracy, który stanowił, że pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą był zobowiązany zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Artykuł został uchylony (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

 

Obecnie informacje o podmiotach zatrudniających pracowników Sanepid i PIP otrzymują kwartalnie od urzędów statystycznych. Sanepid korzysta również z danych gromadzonych przez ZUS.

Należy również zaznaczyć, że obowiązki zgłoszeniowe względem Sanepidu obciążają te firmy, które podlegają ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

ZMIANA PRZEPISÓW        

 

1.   Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opublikowano w Dz.U. z 6.11.2015 r. poz. 1814). Zmienia ustawę z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2015 poz. 149 ze zm.

Ustawa wprowadza regulacje służące aktywizacji zawodowej osób poniżej 30 roku życia. Ich istotą jest refundacja pracodawcy, przez okres 12 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne ponoszonych w związku z zatrudnieniem osób nie mających pracy. Pracodawcy będą zobowiązani do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy takich osób przez okres refundacji i następnie przez okres 12 miesięcy. W przypadku niewywiązywania się z tego warunku powstaje po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi.

Umowy w sprawie refundacji będą mogły być zawierane od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Wydatki na ten cel finansowane będą przez starostów w ramach Funduszu Pracy w latach 2016- 2018.

 

2.     Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (opublikowano w Dz.U. z 12.11.2015 r. poz. 1854). Zmienia:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  i ustawę z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827)

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12). Rozstrzygnięcie Trybunału dotyczyło art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a więc przepisów, które przyznają bankom możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i zarazem przesądzają, że takie tytuły - po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd - mogą stanowić podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych albo są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z czynności bankowych.

Ustawa uchyla przepisy dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Reguluje także procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców. Ponadto do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza przepis stanowiący, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

 

KOGO FISKUS SKONTROLUJE W 2016 ROKU?

Co roku resort finansów wspólnie z organami kontroli skarbowej określa listę poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, które wykazują podwyższone ryzyko błędów i oszustw podatkowych. W ten sposób urzędnicy typują (na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w dotychczasowych kontrolach) zjawiska i obszary, na których inspektorzy skarbowi powinni skupić swoje działania w 2016 roku.  Z dokumentu „Główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.„ opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że na cenzurowanym znajdą się:

 • usługi finansowe,
 • usługi ubezpieczeniowe,
 • doradztwo podatkowe i
 • doradztwo prawne.

Skarbówka będzie prowadziła zdecydowanie więcej kontroli w takich obszarach biznesu jak:

 • branża motoryzacyjna (sprawdzanie używanych aut i oszustwa VAT przy sprzedaży nowych),
 • e-handel, zwłaszcza dotyczący elektroniki,
 • produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 • handel hurtowy produktami spożywczymi i tytoniem,
 • obrót nieruchomości,
 • opieka zdrowotna, a dokładniej rozliczenia prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz
 • handel paliwami.

CO SIĘ ZMIENI W ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie liczne zmiany w Ordynacji podatkowej. Wprowadza je ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw opublikowana pod poz. 1649.

Zmiany polegają m.in. na:

 • wprowadzeniu możliwości ustanowienia pełnomocnika do wszystkich spraw podatkowych (tzw. pełnomocnictwo ogólne),
 • wprowadzeniu reguły, zgodnie z którą firmę będzie obsługiwał jeden urząd skarbowy, który będzie właściwy zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i VAT,
 • obniżeniu stawek odsetek za zwłokę przy dobrowolnym regulowaniu zaległości podatkowych oraz podwyższeniu stawki odsetek za uchylanie się od płacenia VAT i akcyzy,
 • usprawnieniu doręczania pism podatkowych,
 • wprowadzeniu możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika oraz możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą,
 • wprowadzeniu możliwości wydawania interpretacji podatkowych na wspólny wniosek oraz na wniosek podmiotu realizującego zamówienie publiczne.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego (tzw. jednolity plik kontrolny), w którym podatnicy będą przekazywali organom kontrolującym raporty z ksiąg podatkowych i dowody księgowe. Ten obowiązek będą mieli „duzi” podatnicy od lipca przyszłego roku. Pozostali podatnicy (mali i średni przedsiębiorcy) do 30 czerwca 2018 r. będą mogli, ale nie będą musieli stosować jednolitego pliku kontrolnego. Dopiero od 1 lipca 2018 r. obowiązek ten obejmie podatników będących małymi i średnimi przedsiębiorcami.

 

 

MOŻNA SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ NIP

Od 19 października na Portalu Podatkowym można weryfikować on-line identyfikator podatkowy NIP. To kolejna elektroniczna usługa Ministerstwa Finansów, która zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Usługa umożliwi użytkownikom sprawdzenie statusu prawnego każdego NIP. Źródłem danych wykorzystywanych w procesie weryfikacji jest Centralny Rejestr Podatników - Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP). Aktualizacja danych będzie odbywać się raz na dobę.

Udostępnienie nowej usługi na Portalu Podatkowym pozwoli na jej całodobową dostępność.

 

Po podaniu przez użytkownika NIP serwis zwraca informację, że wskazany NIP jest poprawny bądź nie istnieje lub został unieważniony, ewentualnie uchylony. Usługa daje możliwość wydrukowania widoku ekranu, ze zwróconym po weryfikacji komunikatem.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.