Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZASADY KORYGOWANIA DEKLARACJI VAT W 2016 R.

Obecnie obowiązujący art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej określa, że wraz z deklaracją korygującą podatnik musi złożyć osobne pismo wyjaśniające przyczyny złożenia korekty. Wyjątek w tym zakresie dotyczy korygowania m.in. formularzy VIU-D, VIN-D czy VAT-27. Wzór pisma wskazującego przyczyny złożenia korekty nie został określony w przepisach, jednak wiele organów podatkowych stosuje w tym przypadku niestanowiący wzoru urzędowego formularz ORD-ZU. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik sam sporządził takie wyjaśnienie, pamiętając przy tym, że powinno ono zawierać następujące elementy: datę i miejsce sporządzenia pisma,  dane podatnika,  urząd skarbowy do którego jest adresowane pismo, wyjaśnienie przyczyny korekty, podpis.

Wątpliwości podatników w związku z wymogiem uzasadnienia przyczyn złożenia korekty dotyczą często konsekwencji niezłożenia, lub nieterminowego złożenia takiego uzasadnienia. Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują żadnych sankcji wobec podatników, którzy nie złożą wraz z deklaracją korygującą wymaganego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty. Zatem nawet wówczas, gdy podatnik złoży deklarację korygującą bez uzasadnienia przyczyn złożenia korekty, korekta ta będzie prawnie skuteczna. Należy jednak liczyć się z tym, że organ podatkowy wezwie podatnika do dostarczenia uzasadnienia. Stanowisko to potwierdził m.in. NSA w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 973/12.

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiły zmiany w tym zakresie. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) zniosła obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty. Zatem od 1 stycznia 2016 r. ten formalny obowiązek zostanie zniesiony.

Korekta po postępowaniu kontrolnym lub podatkowym  -  prawo do korekty deklaracji podatkowej jest jednym z podstawowych praw podatników VAT. Nie jest ono jednak nieograniczone. W niektórych przypadkach podatnik nie ma możliwości złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Prawo to jednak przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że podatnik, u którego organ podatkowy przeprowadza kontrolę podatkową, nie może złożyć skutecznej korekty deklaracji, za kontrolowany okres. Mimo to, w okresie kontroli podatnik może złożyć korektę deklaracji za inne okresy rozliczeniowe (nieobjęte postępowaniem kontrolnym) na ogólnych zasadach.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego podatnik, który nie ma zastrzeżeń do ustaleń poczynionych w protokole z kontroli, powinien po jej zakończeniu złożyć korektę deklaracji, jeszcze przed wszczęciem wobec niego postępowania podatkowego. Składając korektę w związku z postępowaniem kontrolnym, podatnik powinien w wyjaśnieniach przyczyn złożenia korekty wskazać, że korekta ma związek z tym postępowaniem.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, jaka wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nie zmieniła zasady, zgodnie z którą korekta złożona przez podatnika w czasie trwania kontroli lub postępowania podatkowego – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą, nie wywołuje skutków prawnych. Istotną zmianą w tym zakresie jest obowiązek poinformowania przez organ podatkowy podatnika o bezskuteczności złożonej w takich okolicznościach korekty. Zawiadomienie to będzie miało jednak wyłącznie charakter informacyjny i podatnik nie będzie miał możliwości jego zaskarżenia.

Niższe odsetki przy dobrowolnej korekcie deklaracji - w wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej, wynikającej z ustawy z dnia 10 września 2015 r., już od 1 stycznia 2016 r. zmieni się przepis regulujący zasady zapłaty niższych odsetek przez podatników korygujących deklaracje podatkowe. Stawka obniżonych odsetek wynosić będzie nie 75%, ale 50% stawki odsetek za zwłokę, jednak zapłata w takiej wysokości będzie możliwa przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

·         złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

PODATEK OD ODPRAW I ODSZKODOWAŃ WPROWADZONY

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2015 r., pod poz. 1992, opublikowano ustawę z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższą ustawą wprowadzono 70% podatek dochodowy od osób fizycznych od odpraw i odszkodowań. Podatek powyższy będzie pobierany przez płatników.

 

Stanowią o tym dodane do art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy o PDOF. Zgodnie z tymi przepisami, zryczałtowany podatek dochodowy (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów) od dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. będzie pobierany:

  • z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania,
  • z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa wyżej, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką - w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

NOWE WZORY ZEZNAŃ, DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH

W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2015 r., pod poz. 1993, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozporządzenie to określa wzory: PIT-28, PIT-28/A i 28/B, PIT-16A, PIT-19A

 

W tym samym Dzienniku Ustaw (z 30 listopada br.), pod poz. 1998, opublikowano z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie to określa wzór: oświadczeń PIT-2, PIT2A,PIT-3, PIT-12 i deklaracji: PIT4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

 

W Dzienniku Ustaw z 30 listopada br., pod poz. 2001, opublikowano także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie to określa wzory: PIT-40, PIT-37, PIT-36 I 36L, PIT-38, PIT-39 oraz załączników do tych zeznań.

 

"Nowe" druki należy generalnie stosować do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2015 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń (za wyjątkiem "nowego" wzoru deklaracji PIT-6, który należy stosować do przychodów, dochodów/strat uzyskanych/poniesionych od dnia 1 stycznia 2016 r.).

Powyższe nie ma jednak zastosowania, jeżeli przed 1 stycznia 2016 r. deklaracje (informacje, itp.) zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku za prawidłowe uznaje się zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących do końca 2015 r.

Wszystkie ww. rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

STAWKI KARTY PODATKOWEJ NA 2016 R.

W Monitorze Polskim z 24 listopada 2015 r., pod poz. 1120, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r.

NOWY WZÓR WNIOSKU O ZASTOSOWANIE OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

W Dzienniku Ustaw z 26 listopada 2015 r., pod poz. 1972, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowe. Wzór tego wniosku (PIT-16) określono w załączniku do tego rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w tej samej sprawie.

OPUBLIKOWANO JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z VAT

W Dzienniku Ustaw z 28 maja 2015 r., pod poz. 736, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w powyższej sprawie, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, ogłoszono w załączniku do ww. obwieszczenia.

 

ZMIANA PRZEPISÓW O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

W Dz.U. z 19.05.2015 r. pod poz. 689 opublikowano ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zmienia ustawę
 z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)

Komentarz:

Ustawa przewiduje zmianę przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przez dopuszczenie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również należności finansowanej przez ubezpieczonego.

Nowelizacja zawiera również zmiany związane z ewidencjonowaniem opłaty prolongacyjnej na subkoncie ubezpieczonego oraz na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w celu zabezpieczenia interesu ubezpieczonego pracownika i uzyskania przez niego rekompensaty związanej ze spłatą należności z tytułu składek.

 

W obecnym stanie prawnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może na wniosek płatnika składek (dłużnika) - ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie - odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć spłatę należności na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Powyższe ulgi mogły dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika składek. Nie dotyczyły one składek finansowanych przez ubezpieczonych, niebędących płatnikami składek potrącanych przez płatnika z ich wynagrodzenia. Stanowiło to często barierę uniemożliwiającą spłatę zadłużenia.

 

Należy podkreślić, że obecnie płatnik składek, który chciał zawrzeć układ ratalny lub skorzystać z odroczenia terminu płatności składki musiał przed zawarciem umowy dokonać opłacenia części składki finansowanej przez ubezpieczonego. Dla dużej grupy płatników był to warunek uniemożliwiający zawarcie takiej umowy z ZUS. Zmiana przepisów umożliwiająca spłatę w układzie ratalnym całości zobowiązań względem ZUS pozwoli wielu przedsiębiorcom wyjść z zadłużenia i kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie.

 

Rozwiązanie to umożliwi także szersze odzyskiwanie przez ZUS kwot zaległych składek, których pełna egzekucja niejednokrotnie bywa nieskuteczna.

Przyjęcie tych rozwiązań wymogło również wprowadzenie mechanizmu chroniącego składki ubezpieczonego przed realnym spadkiem ich wartości, spowodowanym opóźnionym przekazaniem ich do OFE i zewidencjonowaniem na subkoncie, nie zrekompensowanym należnymi odsetkami. W niniejszej nowelizacji przyjęto, ż opłata prolongacyjna byłaby naliczana w przypadku udzielenia ulgi związanej ze spłatą należności i podlegałaby przekazaniu na rachunek ubezpieczonego do OFE oraz zewidencjonowana na subkoncie.

RACHUNKI BANKOWE URZĘDÓW SKARBOWYCH

Od 7.12.2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od: czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

Zostały one określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. - Dz. Urz. MF z dnia 8 grudnia 2015 r., poz.86 (plik PDF 1,51 MB).

Z kolei w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów, w których określone zostały nowe wzory zeznania podatkowego SD-3 oraz zgłoszenia SD-Z2. Formularze dostosowano do zmian wprowadzanych w przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn. Rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. , a z nowymi wzorami można zapoznać się pod adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2068/D2015000206801.pdf (SD-3,SD-3/A)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2060/D2015000206001.pdf (SD-Z2).

 

 

LIMITY SKŁADKI ZUS I SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO ODLICZENIA W ZWEZNANIU ROCZNYM

 

W zeznaniu rocznym można odliczyć składki ZUS w wysokości:

  1. Składka z ubezpieczeniem chorobowym           -            9.027,63 zł
  2. Składka bez ubezpieczenia chorobowego          -            8.332,36 zł

Dla nowych firm

  1. Składka z ubezpieczeniem chorobowym          -           1.997,50 zł
  2. Składka bez ubezpieczenia chorobowego         -           1.843,70 zł

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne                      -            2.879,45 zł

 

W załączeniu przesyłam również informację dotyczącą obowiązków związanych z zakończeniem roku.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.