Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

DANE DOTYCZĄCE 2016 ROKU BEZ ZMIANY

W 2016 r. w dalszym ciągu zamrożona jest skala podatkowa i kwota wolna od podatku. Również stawki podatku VAT będą nadal na podwyższonym poziomie.

Skala podatkowa obowiązująca w 2016 r. pozostaje bez zmian:

do 85.528 zł                           -  podatek 18% minus kwota zmniejszająca  

                                                  podatek  556,02 zł  

ponad  85.528 zł                    -  podatek 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad

                                                  85.528 zł

 

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek     -          46,33 zł

Kwota wolna od podatku dochodowego w 2016 roku wynosi – 3.091 zł.


Koszty uzyskania przychodu w 2016 r. pozostają takie same jak w 2015 r. tj.

z jednego stosunku pracy                  -     111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                                  więcej niż 1335 zł. Jeżeli podatnik uzyskuje

                                                                  przychody z wielu stosunków pracy koszty 

                                                                 uzyskania przychodu nie mogą za rok

                                                                  podatkowy przekroczyć 2002,05 zł.

 

dla dojeżdżających do pracy

z innej miejscowości                          -     139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                                  więcej niż 1668,72 zł. Jeżeli podatnik 

                                                                  dojeżdżający  do pracy  uzyskuje przychody z

                                                                 wielu stosunków pracy, roczne koszty uzyskania

                                                                  nie mogą  przekroczyć 2502,56 zł.

 

SKŁADKA ZUS NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 2016

W 2016 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy w lutym.

Prezes GUS 20.01.2016 ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,80 zł. W związku z tym podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2016 roku stanowi   75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 roku, tj. 3210,60 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, więc kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń - grudzień 2016 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 288,95 zł. 

Odliczenie składki zdrowotnej 2016 - odliczeniu podlega 7,75 proc. z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 248,82 zł miesięcznie.

 

Jednocześnie przypomina się, że składki ZUS w 2016 roku wynoszą:

 • dla firmy opłacającej pełny ZUS – podstawa wymiaru składki 2433,00 zł.

składka emerytalna     -           474,92 zł (19,52%)

składka rentowa         -           194,64 zł (8%)

składka chorobowa    -             59,61 zł (2,45%)

składka wypadkowa  -             43,79 zł (1,80%)

składka na FP             -             59,61 zł (2,45%)

·         dla nowych firm (składki preferencyjne)  – podstawa wymiaru składki 555,0 zł

składka emerytalna     -           108,34 zł (tj. 19,52%),

składka rentowa         -             44,40 zł (tj. 8%),

składka chorobowa    -             13,60 zł (tj. 2,45%).

Składka wypadkowa  -               9,99 zł (1,80%)

 

ZMIANA ZASAD NALICZANIA ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Co do zasady – z nielicznymi wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm. dalej: O.p.) – od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Podmiotami zobowiązanymi do ich naliczenia są: podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, a niekiedy tylko czyni to organ podatkowy. Odsetki należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego, przy czym trzeba wiedzieć, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Rok 2016 – trzy stawki odsetek za zwłokę

Do zaległości podatkowych, które powstaną po 31 grudnia 2015 r., będą miały zastosowanie trzy stawki odsetek za zwłokę:

 1. stawka podstawowa - podstawowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2% z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Przepis ten nie uległ zmianie w stosunku do rozwiązań obowiązujących w roku 2015.
 2. stawka obniżona - stawka obniżona jest równa 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Oznacza to, że została ustalona w znacznie niższej wysokości niż ma to miejsce w latach 2009–2015. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że można ją zastosować tylko w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków, tj.:
  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym jeszcze w roku 2015, z obniżonej stawki w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych po 31 grudnia 2015 r. nie można będzie już skorzystać w sytuacji, gdy korekta będzie dotyczyła okresu wcześniejszego niż wspomniane 6 miesięcy.

W dalszym ciągu utrzymany został warunek, że z obniżonych odsetek nie będzie można skorzystać w sytuacji, gdy korekta deklaracji jest:

 • składana po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
 • dokonywana w wyniku czynności sprawdzających.
 1. stawka podwyższona - całkowitą nowością jest wprowadzenie stawki podwyższonej. Wynosi ona 150% stawki odsetek za zwłokę, przy czym stosuje się ją wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym i to jedynie w przypadku:
 • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego,
 • korekty deklaracji: złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej, dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu,
 • ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

DO 1 LUTEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ  DRUK  ZUS  IWA

Niektórzy płatnicy składek do 1 lutego muszą złożyć informację ZUS IWA za 2015 r. zawierającą dane konieczne do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy.

W kwietniu 2016 roku zacznie się nowy rok składkowy – czyli okres, w którym płatników obowiązuje konkretna stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Stopę tę na każdy rok składkowy ustala ZUS na podstawie danych, które płatnicy wykazali w informacjach IWA. Do jej złożenia zobowiązani są płatnicy składek, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2016 r.,
 • byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.,
 • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2015 średnio miesięcznie, co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS).

W pozostałych przypadkach, tj. dla płatników, którzy nie składają do ZUS informacji IWA, w roku składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2016 r. wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników nie podlegających wpisowi do rejestru REGON, będzie  wynosiła tak jak dotychczas 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności.

 

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH DLA ZATRUDNIONYCH EMERYTÓW LUB RENCISTÓW

 

Płatnicy składek zatrudniający emerytów lub rencistów objętych z danego tytułu ubezpieczeniami społecznymi muszą - w terminie do 29 lutego 2016 r. - powiadomić ZUS o przychodach osiągniętych przez te osoby w 2015 r. Obowiązek ten wynika z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.), dalej: ustawy emerytalnej, a wspomniany termin - z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Zaświadczenie powinno być też wystawione za emeryta lub rencistę, który:

 • wyłączony jest z obowiązku ubezpieczeń społecznych z uwagi na posiadanie uprawnień emerytalno-rentowych,
 • wykonuje działalność nieobjętą obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z uwagi na podleganie im z innego tytułu.

Płatnicy nie muszą natomiast przekazywać do ZUS omawianych zaświadczeń, jeżeli:

 • przed podjęciem zatrudnienia dana osoba ukończyła powszechnie obowiązujący wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej,
   
 • emeryt lub rencista pobiera świadczenie, które nie jest objęte ograniczeniami zarobkowymi, np. rentę przysługującą inwalidom wojskowym, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 • dana osoba miała zawieszoną emeryturę przez cały rok z innych przyczyn niż uzyskiwanie przychodów,
 • emeryt lub rencista podejmuje zatrudnienie albo wykonuje działalność nieobjętą obowiązkiem ubezpieczenia emerytalno-rentowego - poza przedstawionymi wyżej wyjątkami.

Mimo, że przepisy mówią tylko o obowiązku poinformowania o łącznej kwocie rocznego przychodu, wskazanym jest wykazanie jego w rozbiciu na poszczególne miesiące. Brak takiego rozbicia może bowiem skutkować koniecznością złożenia w późniejszym terminie dodatkowego formularza.

 

KOMUNIKAT  ZUS  W SPRAWIE WPROWADZENIA OD 2016 R. NOWYCH KODÓW I ZMIANY WZORU DEKLARACJI ROZLICZENIOWEJ ZUS DRA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował na swoich stronach, że w dniu 30 listopada 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1996) wprowadzające następujące zmiany:

 • od dnia 1 stycznia 2016 r. dodane zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia: 05 80 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego, 05 81 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • od dnia 1 kwietnia 2016 r. dodany został nowy kod świadczenia/przerwy: 329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • od dnia 1 kwietnia 2016 r. wprowadzono nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Jednocześnie Zakład informuje, że kod świadczenia/przerwy 329 obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r., może być wykazywany nie wcześniej, niż w dokumentach rozliczeniowych składanych za marzec 2016 r. Zatem w razie wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego w styczniu lub w lutym 2016 r. należy to świadczenie rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata (tj. wykazać w imiennych raportach miesięcznych oraz w deklaracji rozliczeniowej) łącznie z zasiłkami macierzyńskimi, z użyciem kodu świadczenia/przerwy właściwego dla dokonywanej wypłaty zasiłku, tj. z zastosowaniem odpowiednio kodu 311, 319 lub 325.

Zmieniony wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA umożliwia w bloku V pola 04 - Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS, wykazanie łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to podlega rozliczeniu w ciężar składek (świadczenie jest finansowane ze środków z budżetu państwa). W związku z tym, iż nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r., pierwsze rozliczenie składek na nowym formularzu będzie mogło nastąpić za marzec 2016 r.

NOWY WZÓR UMOWY O PRACĘ

W Dz.U. z 1.12.2015 r. poz. 2005 opublikowano rozporządzenie MPiPS z 10.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w spr. zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika. W rozporządzeniu tym opublikowano nowy wzór umowy o pracę.

Zmiana wzoru stała się konieczna z uwagi na zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie właśnie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja likwiduje umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ponadto w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony, która została zawarta na okres przekraczający określone w przepisach limity, pracodawca będzie musiał w umowie o pracę zamieścić informacje o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji zostało również zmienione pod kątem drugiej dużej nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie              2 stycznia 2016 r. i dotyczy zmian w uprawnieniach rodzicielskich. W związku z tym określono, iż dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego powinny znajdować się w części B akt osobowych. Podobnie dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego.

Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r., natomiast zmiany dotyczące przechowywania dokumentów związanych z korzystaniem z ww. urlopów wejdą w życie 2 stycznia 2016 r.

NOWE LIMITY WPŁAT NA IKE I IKZE

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenia dotyczące maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w 2016 r. Limity te wyniosą odpowiednio 12 165 oraz  4 866 zł. 

W przypadku IKE, którego korzyścią podatkową jest brak opodatkowania zysków oraz brak opodatkowania przy wypłacie środków, limit maksymalnej wpłaty wynosi 12 165 zł.

Roczny limit dla IKZE zostanie z kolei podniesiony z obecnych 4 750,80 do 4 866 zł. Osoby decydujące się na tą formę oszczędzania odnoszą taką korzyść, że wpłacone kwoty pomniejszają dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie dany podatnik po rocznym rozliczeniu podatku otrzyma z urzędu skarbowego zwrot podatku.

Od zysków uzyskanych w ramach IKZE nie jest również naliczany tzw. podatek Belki. Od środków wypłacanych z IKZE naliczany jest jednak podatek – jeżeli pieniądze zostaną pobrane po ukończeniu 65 lat, to stawka opodatkowania wyniesie 10 proc. wypłaconej kwoty.

Limity kwot określają: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej                z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016 (M. P. z 2015 r., poz. 1266); obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016 (M. P. z 2015 r., poz. 1268).

NOWY WZÓR ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO VAT-R

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2015 r., pod poz. 2208, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. "Nowy" wzór zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) określono w załączniku do ww. rozporządzenia. Należy je składać do:

 • naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na:
  • adres siedziby - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • miejsce zamieszkania - w przypadku osób fizycznych,
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 • naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w przypadku rejestracyjnego może być stosowany do 30 czerwca 2016 r.podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Z tym że na mocy przepisu przejściowego (§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia), dotychczasowy wzór zgłoszenia

PRZYZNANIE W 2016 R. RABATU DO SPRZEDAŻY DOKONANEJ W 2015 R. A MOMENT KORYGOWANIA PRZYCHODÓW PODATKOWYCH

W grudniu 2015 r. spółka sprzedała kontrahentowi krajowemu towar, wykazując z tego tytułu przychód. W styczniu 2016 r. spółka udzieliła kontrahentowi rabatu, wystawiając fakturę korygującą. W którym miesiącu spółka powinna zmniejszyć przychody - w grudniu poprzedniego roku, czy w styczniu tego roku?

W świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., korekta przychodu w związku z udzielonym rabatem powinna nastąpić generalnie w miesiącu wystawienia faktury korygującej, tj. w tym przypadku - w styczniu br.

Do końca poprzedniego roku trwał spór o to, w którym momencie podatnicy powinni korygować przychody (a także koszty) podatkowe, m.in. w związku z udzielonym rabatem. W ustawach o podatku dochodowym brak było bowiem przepisów regulujących te kwestie.

Z "nowego" art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP wynika, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w ww. okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (art. 12 ust. 3k ww. ustawy

Powyższych regulacji nie stosuje się, gdy korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

art. 11 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595), wprowadzającej ww. zasady korygowania przychodów (i kosztów) podatkowych zapisano, że zasady te stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. przed 1 stycznia 2016 r.

W komunikacie, zawartym na stronie Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl), wyjaśniono: "(...) Opisywane zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia.Na podstawie przepisu przejściowego, nowe regulacje będą miały zastosowanie również do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu. (...)

Przykład

Podatnik w marcu 2016 r. otrzyma zwrot towaru, w związku z czym skoryguje fakturę dokumentującą sprzedaż tego towaru, wystawioną w sierpniu 2015 r.Zgodnie z nowymi regulacjami, podatnik dokona korekty przychodów (...) w marcu 2016 r., czyli w miesiącu, w którym wystawi fakturę korygującą. (...)"

A zatem, w sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka w styczniu 2016 r. udzieli kontrahentowi rabatu dotyczącego towarów sprzedanych w poprzednim roku i w tym też miesiącu wystawi fakturę korygującą dokumentującą ten rabat, to korekty przychodu spółka dokona w styczniu 2016 r. Gdyby w styczniu spółka nie osiągnęła przychodów lub osiągnięte przychody byłyby niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas zwiększyłaby koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Dla celów bilansowych korekty przychodów, będącej wynikiem udzielonego rabatu, należy dokonać generalnie w tym roku, w którym miała miejsce sprzedaż towarów objętych rabatem (zob. art. 54 ustawy o rachunkowości). Odnosząc to do sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka skoryguje (zmniejszy) przychody bilansowe za 2015 r.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.