Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

MINISTERSTWO FINANSÓW UDOSTĘPNIŁO WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIA PODATKOWE PIT

Od 18 marca br. dostępne są wstępnie wypełnione roczne zeznania podatkowe (tzw. usługa PFR – pre-filled tax return) za rok 2015 – poinformowało Ministerstwo Finansów. W obecnym roku usługa obejmuje zarówno zeznanie PIT-37, jak i PIT-38. 

Usługa PFR to ułatwienie dla składających roczne zeznania podatkowe. Podatnik, który rozlicza się drogą elektroniczną, może otrzymać od administracji podatkowej propozycję częściowo wypełnionego rozliczenia rocznego. W efekcie podatnik może wyraźnie ograniczyć czas konieczny do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Jednocześnie pozwalać ma to na uniknięcie błędów, które mogą pojawiać się przy tradycyjnym przepisywaniu danych z informacji pochodzących od płatników podatku dochodowego PIT.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, osoby korzystające z usługi PFR powinny sprawdzać poprawność danych, które zawarto w udostępnionym przez urząd zeznaniu. Następnym krokiem powinno być złożenie podpisu i wysłanie zeznania.

Co istotne, podatnicy mają również możliwość uzupełnienia takiego wstępnie wypełnionego zeznania np. o ulgi na dzieci, odliczenia oraz kwotę 1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Oczywiście nadal można składać deklaracje PIT-37 i PIT-38 na dotychczasowych zasadach, czyli drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej”.

Więcej informacji nt. usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) można znaleźć pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr

KOSZTY UPOMNIENIA – NOWE ZASADY ZALICZANIA WPŁAT

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana zasad dotyczących kolejności zaliczania wpłat dokonanych przez podatnika. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 62 § 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa: (...) jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

Zgodnie z zapisami uzasadnienia do projektu zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw projektodawca wskazał, że obecne rozwiązanie polegające na konieczności egzekwowania samych kosztów upomnienia jest uciążliwe dla podatnika i nieekonomiczne. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego na same koszty upomnienia generuje dalsze koszty egzekucyjne, dlatego właściwsze jest zaspokajanie tych kosztów wraz z wpłatą na należność główną. Wobec tego proponuje się wprowadzenie obowiązku zaliczania przez organy podatkowe dokonanej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet kosztów doręczonego upomnienia.

W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. organ podatkowy nie miał prawa zaliczyć w pierwszej kolejności wpłaty dokonanej przez podatnika na poczet kosztów upomnienia. Z uwagi na to powstawały sytuacje, w których wierzyciel podatkowy, po dokonaniu przez podatnika wpłaty na poczet zaległości podatkowej (po uprzednim doręczeniu upomnienia), nie mógł jej zaliczyć w pierwszej kolejności na koszty upomnienia. Stąd w wielu gminach i urzędach skarbowych istniał problem egzekwowania samych kosztów upomnienia, co wiązało się z generowaniem dalszych kosztów egzekucyjnych, co w dalszej kolejności wiązało się z licznymi sporami między organami podatkowymi a dłużnikami.

Ponadto ustawodawca wprowadził przepis, zgodnie z którym w określonych przypadkach nie ma konieczności wydawania postanowień w razie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia (art. 62 § 4a). Są to przypadki następujące:

  1. wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę,
  2. zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika,
  3. kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia,
  4. od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5.

Konsekwencją częściowego zaliczenia wpłat na poczet zaległości podatkowych może być sytuacja, w której dokonana wpłata spowoduje, że do zapłaty pozostanie tzw. reszta w groszach, co będzie skutkowało brakiem zastosowania regulacji zawartej w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej dotyczącej zaokrągleń. Zgodnie bowiem z art. 63 § 3 cytowanej powyżej ustawy przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji zaliczenia wpłaty, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Resort finansów opublikował projekt kolejnego rozporządzenia dotyczącego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), którego wprowadzenie umożliwić ma prowadzenie e-kontroli i zwiększyć efektywność organów podatkowych. W nowym rozporządzeniu określono m.in. szczegóły dotyczące sposobu przesyłania ksiąg podatkowych oraz wymagania techniczne dla nośników danych, na których zapisywane i przekazywane mają być księgi podatkowe. 

Początkowo nowy obowiązek przekazywania danych w formie JPK obowiązywać ma firmy, które zatrudniają ponad 250 osób albo mają obroty na poziomie ponad 50 mln euro (lub sumę aktywów na poziomie 43 mln euro). Dla tych podatników obowiązek wprowadzony zostanie już 1 lipca 2016 r. Dla pozostałych ma to być lipiec 2018 r.

Nowy projekt zakłada, że księgi podatkowe, części tych ksiąg i dowody księgowe w postaci elektronicznej będą mogły być przesyłane za pomocą „oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych”.

W takiej sytuacji konieczne będzie opatrywanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dowodem i potwierdzeniem terminu przekazania ksiąg będzie urzędowe poświadczenie odbioru wydane – po weryfikacji prawidłowości danych i autentyczności – przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego.

Początkowo główną formą przekazywania danych w formie JPK będzie najprawdopodobniej przesyłanie informatycznych nośników danych (np. płyta CD). Jak wskazano w projekcie, taki nośnik będzie musiał być: – odpowiednio oznakowany (w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację); – przystosowany do przenoszenia między powszechnie stosowanymi urządzeniami odczytującymi; – dostosowany do przechowywania w temperaturze 18-22 °C (przy wilgotności względnej 40-50 proc.).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 14 marca 2016 r.) Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane. Tekst projektu w formacie pdf można pobrać: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12283251/12341701/12341702/dokument212230.pdf

NOWY LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Resort finansów przygotowuje projekt przepisów, w którym zaproponowano zmniejszenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu wartości transakcji między przedsiębiorstwami, po przekroczeniu którego płatność musi być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego. Naruszenie tego obowiązku będzie skutkowało tym, że podatnik utraci prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty danej płatności.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 21 stycznia 2016 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE – WAŻNE ZMIANY JUŻ WE WRZEŚNIU

Z początkiem września 2016 r. w życie wejdzie duża nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu minimalnym – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Główną zmianą jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń i umów o świadczenie usług, która wyniesie 12 zł brutto za godzinę pracy. Podwyżka stawek dotyczyć będzie tylko nowo zawieranych umów. Od 1 stycznia 2018 r. stawka  minimalnego wynagrodzenia ze zlecenia, tak jak minimalnej płacy, będzie podwyższana co roku o wskaźnik liczony na podstawie inflacji.

Jak tłumaczy resort pracy, przepisy o minimalnej stawce godzinowej mają w założeniu ograniczyć skalę nadużyć związanych z pracą na podstawie umów cywilnoprawnych.

Minimalna stawka godzinowa wynosić ma 12 zł brutto i mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (np. według stawki godzinowej, tygodniowej czy miesięcznej). Podmiot zlecający zostanie zobowiązany do prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przez tego typu pracowników. Za naruszenia przepisów grozić ma grzywna w wysokości 1-30 tys. zł.

W projekcie przewidziano również zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę. W konsekwencji nie będzie już możliwości stosowania niższej (80 proc. wysokości w pierwszym roku pracy danego pracownika) płacy minimalnej – przepis ten zacznie obowiązywać od 2017 r. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 stycznia 2016 r.) o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

SPRZEDAŻ AUTA PO WYKUPIE Z LEASINGU A PIT - ZMIANA STANOWISKA FISKUSA – WAŻNA INTERPRETACJA

Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu i przeznaczonego na cele prywatne (bez ujmowania w ewidencji środków trwałych) po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie nie wystąpi przychód do celów podatkowych (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 03 marca 2011 r. Nr ITPB1/415-1138b/10/RR wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 grudnia 2010 r. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji źródła przychodów, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 03 marca 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji źródła przychodów. Interpretacja wydana została na wniosek Pani … z dnia 02 grudnia 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą rozliczając podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą uproszczoną w sposób określony przepisem art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 22 ust. 6b tej ustawy, tj. zalicza wydatki do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia bez względu na datę uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego spełniającego warunki określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uiszczenie opłaty wstępnej dotyczącej umowy leasingu operacyjnego warunkuje wydanie przedmiotu leasingu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.Czy w przypadku sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu i przeznaczonego na cele prywatne (bez ujmowania w ewidencji środków trwałych) po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie nie wystąpi przychód do celów podatkowych (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż po upływie pół roku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d samochodu, który został wykupiony po zakończeniu umowy leasingu i przestał być wykorzystywany w działalności gospodarczej a ma zostać przeznaczony do celów prywatnych (bez wprowadzenia do ewidencji środków trwałych) nie rodzi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 03 marca 2011 r. Nr ITPB1/415-1138b/10/RR, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że „(…) sprzedaż przedmiotowego samochodu generować będzie przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. (...).”

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - zwana dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Jednakże, jeżeli rzecz ruchoma stanowi składnik majątku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, to przychód ze sprzedaży tej rzeczy będzie zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli do działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody uzyskane z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3, podlegają opodatkowaniu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Zatem odnosząc wyżej powołane regulacje prawne do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdza się, że skoro wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie przez Wnioskodawczynię wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W sytuacji, gdy zbycie samochodu miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, obowiązek podatkowy po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie.

Stanowisko to potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 574/13, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 1028/14.

Wobec powyższego stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest ona nieprawidłowa. Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 25 lutego 2016 r., sygn. DD9.8220.2.56.2016.KZU - Minister Finansów

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.