Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

OD 1 KWIETNIA 2016 R. NOWY ROK SKŁADKOWY SKŁADKI WYPADKOWEJ

Wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe ustalana jest na rok składkowy, który rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa do 31 marca następnego roku. O jej wysokości decyduje liczba osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego.

Wszyscy płatnicy składek zostali podzieleni przez ZUS na dwie grupy:

 • firmy zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz takie, które nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,
 • firmy zgłaszające do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych.

W przypadku firm zatrudniających do 9 osób, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest dla wszystkich taka sama i wynosi 50% najwyższej składki ustalonej na dany rok składkowy. Od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 wysokość składki wypadkowej jest taka sama jak dotychczas i wynosi 1,80% podstawy wymiaru. Natomiast dla firm zgłaszających do ubezpieczenia co najmniej 10 osób jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ustali wysokość składki dla takiego przedsiębiorcy pod warunkiem, że za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe przekazał on do ZUS informację ZUS IWA.

Pozostali płatnicy składek, czyli ci, którzy nie składali formularzy ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe, a zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego minimum 10 osób, zobowiązani są do samodzielnego ustalenia wysokości składki wypadkowej. Stopę tą powinni ustalić na podstawie załącznika nr 2 do Rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. określającego „Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności". Aby tego dokonać, należy najpierw sprawdzić, do jakiego rodzaju przeważającej działalności według PKD nasza firma została zaklasyfikowana. Następnie na podstawie dwóch pierwszych cyfr ustalamy do jakiej sekcji/działu zostaliśmy przydzieleni i dzięki tej informacji będziemy w stanie odczytać wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe z załącznika do rozporządzenia.

Informację o składce wypadkowej przedsiębiorcy mogą znaleźć w panelu Płatnika, na elektronicznej platformie PUE ZUS, dostępnej pod adresem pue.zus.pl. W przypadkach, gdy wysokość stopy procentowej składki wypadkowej jest wyliczana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dla płatników składających ZUS IWA), zostaje ona pobrana z systemu ZUS w procesie synchronizacji kartoteki płatnika.

Aby móc sprawdzić wysokość tej składki wystarczy zarejestrować się przez stronę internetową do portalu, a następnie zweryfikować swoją tożsamość przy pomocy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – ZMIANA ROZPORZĄDZENIA

W życie weszła nowelizacja rozporządzenia dotycząca prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany mają ułatwić ewidencjonowanie wydatków na badania i rozwój (B+R), podlegających odliczeniu na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Przepisy dostosowano do zmian wdrożonych ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1767). W ustawie tej wprowadzono nową ulgę podatkową na działalność B+R. Ulga pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na tego rodzaju działalność, a także na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania części tych kosztów (tzw. koszty kwalifikowane). W związku z tym w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia PKPiR przewidziano wyodrębnienie kosztów działalności B+R – mają być one wpisywane do osobnej kolumny.

Ponadto:

·         podatników kontynuujących działalność gospodarczą zwolniono z obowiązku  sporządzenia dwóch spisów z natury – na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnicy ci nie będą zobowiązani do sporządzania spisu na dzień 1 stycznia następnego roku. Spis na dzień 31.12 będzie jednocześnie spisem na dzień 1.01.

·         w przypadku komputerowego prowadzenia księgi nie będzie obowiązku jej wydrukowania  – wystarczające jest obecnie przeniesienie treści księgi na informatyczny nośnik danych, który powinien zapewniać trwałość zapisu informacji.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2016 r., poz. 467). Rozporządzenie weszło w życie 8 kwietnia 2016 r.  Z nowym rozporządzeniem oraz załącznikami do niego można zapoznać się pod adresem:
http://dziennikustaw. .pl/du/2016/467/D2016000046701.pdf

LEASING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH A SKŁADEKA AC

W myśl obowiązujących przepisów o podatku dochodowego od osób prawnych, jak i osób fizycznych w przypadku samochodów leasingowanych stosuje się ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów firmy składki ubezpieczeniowej AC samochodów o wartości powyżej 20 tys. euro tylko wówczas, gdy to sam leasingobiorca zawiera umowę ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczenie AC zawarte jest w ratach leasingowych ograniczenia tego nie stosuje się.

Stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Taka sama zasada jest wyrażona w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), przy czym tu pod uwagę bierze się inny kurs euro, a mianowicie średni kurs tej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Reguła ta dotyczy zarówno tych wydatków na polisy AC, które są zawierane w związku z posiadaniem samochodów i stanowią środek trwały w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i tych, które są zawierane przez niego w przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany na podstawie umowy leasingu.

W przypadku samochodów stanowiących własność podatnika i ujętych w ewidencji środków trwałych nie istnieje w tym zakresie żadna metoda optymalizacji kosztów ponoszonych na ubezpieczenie AC. Możliwość korzystniejszego rozliczenia tych składek pod względem podatkowym mają za to podatnicy, którzy leasingują samochody, których równowartość przekracza 20 000 euro.

Zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o CIT (art. 23b ust. 1 ustawy o PIT) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego (z pewnymi zastrzeżeniami określonymi w tym przepisie). We wskazanym przepisie nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o górną wysokość opłaty leasingowej, ani o to, jakie składowe może ona obejmować. Tak więc nie ma żadnych przeszkód, aby leasingodawca wkalkulował koszt składek na polisę AC w koszt opłat leasingowych. W takim wypadku koszt całej opłaty leasingowej może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 7 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1033/15. W stanie faktycznym wskazane zostało, że spółka zawiera umowy dzierżawy pojazdów, których wartość rynkowa przewyższa równowartość 20 000 euro, które to umowy spełniają warunki uznania ich za umowy leasingu. Część z nich zawiera postanowienia dotyczące tego, że to wydzierżawiający (leasingodawca) zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia OC, AC, NNW. Kwota ubezpieczenia uwzględniona jest wtedy w kwocie czynszu. Spółka nie ma możliwości poznania wartości żadnego z ubezpieczeń, nawet jeśli znana jest jej wartość całego ubezpieczenia. Spółka nie zawiera z ubezpieczycielami umów, nie ma wpływu na negocjowanie stawek ubezpieczenia, nie wie również, jakie są istotne postanowienia takich umów oraz kiedy one zostały zawarte, a także jaka wartość pojazdów została przyjęta dla celów ubezpieczenia.

W sprawie tej sąd uznał, że: „Wkalkulowanie kosztów ubezpieczenia ponoszonych przez wydzierżawiającego w raty leasingowe nie powoduje, że Spółka może być uznana za podmiot ubezpieczający samochody, który uiszcza składki ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczyciela. Ograniczenie wynikające z treści art. 16 ust. 1 pkt 49 odnosi się zaś wyłącznie do składek na ubezpieczenie samochodu i tym samym nie może mieć zastosowania do stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę. Spółka ponosi bowiem wyłącznie ekonomiczny ciężar składek opłacanych przez wydzierżawiającego, który ponoszone przez siebie wydatki wkalkulował w wartość opłat wymaganych z tytułu zawartych ze Spółką umów (czynszu dzierżawy i opłaty serwisowej). Ponoszone przez Spółkę wydatki, o ile zawarte umowy spełniają warunki określone w art. 17b ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT, podlegają zatem w całości zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodu bez ograniczenia wynikającego z treści art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT.”

ZMIANA PRZEPISÓW

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16.10.2015 r. poz. 1634). Ustawa zmienia ustawę z dnia 17.11.1964 r. KPC (Dz.U. z 214 poz. 101 ze zm.)

 

Ustawa ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów na rynku usług finansowych poprzez reformę dotychczas funkcjonującego systemu eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień wzorców umownych. Ustawa wzmacnia uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do krajowego rynku finansowego, co ma stanowić odpowiedź na wyzwania związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym rynków finansowych i pozwolić na uszczelnienie systemu ochrony konsumentów.

Podstawową zmianą w stosunku do obowiązującego stanu prawnego jest wprowadzenie do katalogu zakazanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nazwanej praktyki polegającej na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów, lub proponowaniu nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Drugą istotną kwestią regulowaną w ustawie jest system eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami. Obecnie przyjęty system opiera się na kontroli sądowej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który orzeka o uznaniu danego postanowienia wzorca umowy za niedozwolony i zakazuje jego wykorzystywania. W oparciu o prawomocne orzeczenie sądu Prezes UOKiK dokonuje wpisu takiego postanowienia do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone. Dopiero po wpisaniu danego postanowienia do rejestru Prezes UOKiK może wszcząć przeciwko przedsiębiorcy stosującemu postanowienie postępowanie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowy interes konsumentów i nałożyć na niego karę.

Ustawa dokonuje całkowitej przebudowy systemu abstrakcyjnej kontroli klauzul stosowanych we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, powierzając ją Prezesowi UOKiK. Kontrola ta będzie miała charakter administracyjny, z zachowaniem rozpatrywania odwołań od decyzji Prezesa UOKiK przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola incydentalna stosowania klauzul pozostanie w gestii sądów cywilnych, które w dalszym ciągu będą rozpatrywały powództwa konsumentów w tym zakresie.

MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W VAT DLA USŁUG BUDOWLANYCH LUB BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - INTERPRETACJA OGÓLNA MF

Od czasu zmiany przepisów VAT tj. od 2014 r. podatnicy w dalszym ciągu mają problemy z prawidłowym ustaleniem daty powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych: czy ma to być data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury, czy też data protokołu odbioru robót. Wątpliwości te rozstrzygnął  Minister Finansów wydając interpretację ogólną z dnia 1 kwietnia 2016 r. znak: PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 - Ministra Finansów. W związku z tym, że interpretacja ta może być dla Państwa przydatna w bieżącej pracy poniżej przedstawiam ją w całości.

„Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w zakresie przedstawionego we wniosku zagadnienia dotyczącego niejednolitego stosowania przez organy podatkowe przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej „.ustawą o VAT” w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych, wyjaśniam co następuje.

I. Stan prawny

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT). Stosownie do art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługę, dla której w związku zjej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Jak stanowi art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Stosownie natomiast do art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Natomiast, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt I i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a (art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). Stosownie do art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Stosownie do art. 106i ust. 8 ustawy o VAT, przepis ust. 7 pkt I nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług. o których mowa w art. I 9a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

II. Moment wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej

W przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury, które są jednak determinowane przez datę wykonania usługi.

Umowy o wykonanie usług budowlanych lub budowlano-montażowych mogą być skonstruowane w różny sposób, przewidując np. jednorazowe przekazanie całości wykonanych usług albo przekazywanie części wykonywanych usług (przekazywanie usług etapami) albo też mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności w związku ze świadczeniem tych usług, tj. usługa nie jest częściowo przyjmowana lecz jest częściowo płacona (usługa o charakterze ciągłym).

Celem zatem określenia w prawidłowy sposób momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej każdorazowo należy badać postanowienia umowne w kontekście przytoczonych wyżej przepisów ustawy o VAT, przy czym należy mieć na uwadze, że określenie momentu wykonania tych usług dla celów podatku od towarów i usług powinno następować na podstawie obiektywnych przesłanek, a postanowienia umowne mogą mieć tutaj jedynie charakter pomocniczy.

Wykonanie usługi budowlanej lub budowlano-montażowej w przypadku usług przekazywanych (przyjmowanych) w całości lub w części

O momencie wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych decyduje faktyczne wykonanie tych usług (vide: wyroki sądów administracyjnych, m.in: sygn. akt I SA/Kr 708/15, I SA/Ol 118/15, I SA/Bd 190/15, I SA/Wr 23 86/14, III SA/Wa 1664/14). Niemniej jednak samo pojęcie faktycznego wykonania usługi budowlanej budzi pewne wątpliwości, w szczególności, z uwagi na fakt, że w praktyce gospodarczej faktyczne wykonanie usługi łączone jest zwykle z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub wystawieniem określonego świadectwa np. w przypadku realizacji inwestycji budowlanych lub budowlano-montażowych na warunkach kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Pojęcie wykonania usługi, o którym mowa w ustawie o VAT, należy rozpatrywać w kontekście regulacji dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006. str. 1, z późn. zm),zwanej dalej „dyrektywą 2006/112/WE” oraz w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej - „TSUE”) dotyczącego tych regulacji. Jak wynika z orzecznictwa TSUE, chwila, w której podatek staje wymagalny (w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług), a tym samym możliwy do odliczenia przez podatnika (nabywcę), co do zasady nie może zostać określona przez spełnienie formalności, takich jak wpis do ksiąg rachunkowych usługodawców kosztów, jakie ponieśli oni przy świadczeniu ich usług (wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-18/13, pkt 46, EU:C:2014:69). W wyroku tym TSUE stwierdził, że (pkt 45) „Jeżeli chodzi o kwestię, czy krajowe przepisy o rachunkowości mogą przewidywać, że usługę uważa się za wyświadczoną w chwili, w której zostały spełnione przesłanki uznania przychodu pochodzącego z danego świadczenia, należy stwierdzić, iż przepis ten skutkowałby tym, że podatek VAT stałby się wymagalny na podstawie takiego świadczenia jedynie od chwili, w której koszty poniesione przez usługodawcę lub jego podwykonawcę zostały wpisane do ksiąg rachunkowych tych podmiotów.” Dokonanie zatem tych formalności ze zwłoką skutkowałoby tym, że podatek stałby się wymagalny dopiero z ich dokonaniem a zaniechanie dokonania tych formalności oznaczałoby zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. W związku z tym - dla celów podatku od towarów i usług - nie należy wiązać momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej ze spełnieniem formalności cywilnoprawnej, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego lub też np. w przypadku realizacji tych usług na warunkach kontraktowych FIDIC - z datą wystawienia określonych świadectw.

Mając powyższe na uwadze za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym - w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa Jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części - wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi).

W przypadku zatem, gdy usługa jest oddawana w całości za moment wykonania tej usługi należy uznać moment faktycznego jej wykonania, tj. dzień, w którym wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru. Gdy usługa będzie natomiast przyjmowana częściowo - tj. umowa będzie przewidywała cykliczne zapłaty po wykonaniu części usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, za moment wykonania części usługi należy wskazać moment, w którym wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi (doszło do faktycznego zakończenia części prac) i zgłosił ją nabywcy do odbioru (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT). Odnosząc się do zastosowanego w art. 19a ust. 2 ustawy o VAT sformułowania, iż „określono zapłatę” należy wskazać, że nie oznacza ono, że kwota zapłaty musi być znana (określona) z góry, przed wykonaniem usługi.

Wykonanie usługi budowlanej lub budowlano-montażowej w przypadku gdy ustalane są następujące po sobie terminy płatności w związku ze świadczeniem tych usług (wykonanie usług o charakterze ciągłym)

W przypadku, gdy umowa o wykonanie usług przewiduje wykonanie usług o charakterze ciągłym (usługa niepowiązana z przyjmowaniem częściowym, aczkolwiek częściowo płacona), zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Dla zastosowania tego przepisu określenie kwoty zapłaty nie jest konieczne - wystarczające będzie jedynie wskazanie w umowie cyklicznych okresów rozliczeniowych, za które zapłata ta będzie określana. Jednocześnie należy wskazać, iż w przypadku, gdy możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych czynności składających się na usługę budowlaną wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, nie jest możliwe uznanie takiej usługi za usługę świadczoną w sposób ciągły.

W przypadku usługi o charakterze ciągłym (tj. usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń), usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W przypadku usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT).

III. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług (konsumentów)

Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podmiot niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług (konsument), obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych usług powstanie z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT), tj.:

 • w przypadku usług przekazywanych w całości - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, w której wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;
 • w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, w której wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;
 • w przypadku usług o charakterze ciągłym - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia usługi, z tym że w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy powstanie z upływem każdego roku podatkowego (tj. 31 grudnia), do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Należy dodatkowo wskazać, iż w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi budowlanej lub budowlano-montażowej lub ich części (w przypadku usług przyjmowanych częściowo), obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

IV. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych świadczonych na rzecz podatników podatku od towarów i usług

Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT). W takim przypadku fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi (art. 106i ust. 3 pkt I ustawy o VAT), lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed tym dniem (art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT). W przypadku usług o charakterze ciągłym faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia od dnia wykonania usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy o VAT).

Obowiązek wystawienia faktury wystąpi również w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Termin na wystawienie faktury dokumentującej wykonanie usługi lub usługi budowlano-montażowej (lub jej części - w przypadku usług przyjmowanych częściowo) wynikający z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT:

 • w przypadku usług przekazywanych w całości - będzie biegł od dnia w którym wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;
 • w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę - będzie biegł od dnia w którym wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;
 • w przypadku usług o charakterze ciągłym - będzie biegł od dnia upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia usługi, z tym że w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, termin na wystawienie faktury będzie biegł od dnia upływu każdego roku podatkowego (tj. od 31 grudnia), do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Jeżeli w ww. przypadkach podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury określonego w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, tj. 30. dnia od dnia wykonania usługi lub jej części - w przypadku usług przyjmowanych częściowo (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). Moment wykonania usługi określa się natomiast w sposób, o którym mowa wyżej w niniejszej interpretacji.

W przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi budowlanej lub usługi budowlano-montażowej lub ich części (w przypadku usług przyjmowanych częściowo), obowiązek podatkowy - podobnie jak przy wykonywaniu usług na rzecz konsumentów - powstanie z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).”

Dla podatku dochodowego w dalszym ciągu obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania usługi niezależnie od daty wystawienia faktury np.: wykonanie usługi nastąpi     31 marca a faktura zostanie wystawiona w kwietniu – obowiązek podatkowy dla podatku dochodowego powstaje w marcu.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.