Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

USTALANIE KOSZTÓW PRZY SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH SFINANSOWANYCH DOTACJĄ

Minister Finansów zmienił interpretację indywidualną wydaną przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy dotyczącą zasad ustalania kosztów przy sprzedaży środka trwałego sfinansowanego otrzymaną dotacją. Dotychczas interpretacja urzędów skarbowych w tej sprawie nie była jednolita – część z nich uważała, że niezamortyzowana wartość tego środka trwałego może być kosztem uzyskania przychodu przy jej zbycie, część zaś że nie.

W wydanej interpretacji nr DD9/033/495/BRT/2013/RD-124989 Minister Finansów ujednolicił stanowisko w tej sprawie uznając, że przy sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją, niezamortyzowana wartość środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodu przy jego sprzedaży. Poniżej wybrane fragmenty interpretacji:

„…W związku z powyższym, dochód ze sprzedaży składnika majątku stanowiącego środek trwały w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, ustala się na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości.

Z powyżej powołanych przepisów wynika (chodzi o art. 22a-22o i art. 23 ust. 1 pkt 25 ustawy), że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera pewne ograniczenia dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych wg zasad określonych w art. 22a-22o. Tak więc nie są kosztem podatkowym odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości środka trwałego, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy). Jednakże wartość odpisów amortyzacyjnych, także tych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, należy uwzględniać podczas ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego.

W związku z powyższym przy sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest różnica między wartością początkową środka trwałego, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy). Na sumę odpisów amortyzacyjnych składają się odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jak i te niestanowiące kosztów podatkowych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów…”.

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MINIMALNEJ WARTOŚCI ZAKUPÓW TAX-FREE

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 kwietnia 2016 r. poz. 500 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

Wydane rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, upoważniającej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, minimalnej łącznej wartości zakupów wynikającej z dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 (,,ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”), przy której można żądać zwrotu podatku w przypadku podróżnych.

Wartość minimalną tych zakupów Minister Finansów podniósł z 200 zł  do 300 zł.

W świetle art. 147 ust. 1 lit. c dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej stawkę 0%, a w konsekwencji zwrot podatku podróżnemu, stosuje się do dostaw towarów jeżeli całkowita wartość dostawy, z VAT, przekracza kwotę 175 euro lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej. Jednakże państwa członkowskie mogą dokonać zwrot VAT podróżnemu, gdy całkowita wartość dostawy jest niższa od kwoty 175 euro. Ma to miejsce w przypadku Polski.

INFORMACJA W SPRAWIE ROZLICZANIA FIRMOWYCH AUT UŻYCZONYCH PRACOWNIKOM DO CELÓW PRYWATNYCH

W ostatnim okresie sądy odnosiły się do sprawy obciążania pracowników dodatkowym podatkiem za zużyte paliwo finansowane przez pracodawcę, wykorzystywane do służbowego samochodu używanego do celów prywatnych. Sądy zakwestionowały dotychczasowe interpretacje organów skarbowych o konieczności obciążania pracownika dodatkowym podatkiem za koszty paliwa. Orzekały, że naliczenie pracownikowi w ww. przypadku miesięcznego ryczałtu w wysokości 250 zł lub 400 zł (w zależności od pojemności silnika) jest jedynym obciążeniem, które pracownik powinien ponieść. Podkreślano, że świadczeniem pracodawcy jest zapewnienie możliwości używania służbowego samochodu przez pracownika, a więc także pokrycie wszelkich związanych z nim wydatków, w tym na paliwo. Bez niego nie jest możliwe wykorzystywanie auta. Dlatego należy uznać, że wydatki na paliwo są uwzględnione w ryczałcie.

 

Stanowisko to zostało potwierdzone w wyrokach sądu:

 • WSA we Wrocławiu – sygn.. I SA/Wr 1595/15
 • WSA w Opolu – syg. I SA/Op 68/16
 • WSA w Warszawie – sygn.. III SA/Wa 1925/15.

 

SEJM PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ ORDYNACJI PODATKOWEJ Z ZAKRESU OBOWIĄZKÓW JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO.

 

Od 1 lipca 2016 roku wejdą w życie przepisy art. 193a Ordynacji podatkowej, które zmienią zasady prowadzenia postępowań oraz kontroli podatkowych i skarbowych w Polsce.

 

Część podmiotów prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będzie od tego dnia zobowiązana, na wezwanie organów podatkowych, do przekazania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w tym ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów, podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT oraz innych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych (tzw. Jednolity Plik Kontrolny), budzą szereg wątpliwości oraz pytań. Nie wiadomo jaki będzie zakres obowiązku przekazywania danych, czy konieczne będą zmiany w systemach komputerowych firm, jak należy identyfikować pojęcie ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych np. czy faktury wysyłane w formie papierowej będą objęte obowiązkiem przekazywania danych w formie elektronicznej itd.

Odpowiedzi udzielane na stronach Ministra Finansów dotyczą tylko niektórych pytań oraz są krótkie, lakoniczne i wymijające. Należy pamiętać, że po 1 lipca 2016 roku w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej, podatnik nieprzygotowany do przekazywania danych organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, naraża się na ryzyko sankcji oraz kar przewidzianych przepisami Ordynacji podatkowej, Ustawy o kontroli skarbowej oraz Kodeksie karnym skarbowym.

 

Właśnie przekazana została do Senatu ustawa z dnia 13 maja 2016r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która w diametralny sposób zmienia obowiązki w zakresie JPK od dnia 25 sierpnia 2016r.


W art. 82 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:


„§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.”; JPK z zakresem VAT.


1. Informację, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r.
2. Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.[1]));

za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 5, art. 4 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. wszystkie firmy będą zobowiązane do przekazywania rejestrów VAT co miesiąc w terminie do 25-go każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Jest to ostatnia zmiana, która nie była wcześniej konsultowana ze środowiskami przedsiębiorców.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ PRACOWNIKÓW ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ – SKUTKI W VAT

 

Minister Finansów w interpretacji z dnia 25 kwietnia 2016 r. nr PT8.8101.92.2016/PBD zmienił z urzędu interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 r. nr IPPP2/443-328/10-4/IG dotyczącą podstawy opodatkowania usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz pracowników za częściową odpłatnością.

 

W dniu 25 maja 2010 r. z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który nabywa za odpłatnością usługi systemowego dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych (realizowane przy użyciu kart danego programu) oraz usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 55.52.13). Wydatki na powyższe usługi ponoszone są ze środków obrotowych Podatnika. Następnie usługi są udostępniane pracownikom, którzy są ich bezpośrednimi konsumentami. W związku z tym są oni przez Podatnika obciążani częścią kosztów ponoszonych na nabycie tych usług. W rezultacie, z tego tytułu Podatnik rozpoznaje po swojej stronie sprzedaż podlegającą opodatkowaniu.

 

Podatnik zadał pytanie, czy kwoty, którymi obciąża pracowników za udostępnienie wymienionych usług, stanowią wynagrodzenie za świadczone na rzecz pracowników usługi i jako kwoty należne z tytułu sprzedaży, po pomniejszeniu o kwotę podatku należnego, stanowią całkowity jej obrót z tego tytułu. Zdaniem Podatnika kwoty, którymi obciąża pracowników za udostępnienie opisanych w stanie faktycznym usług, stanowią jego wynagrodzenie za świadczone na rzecz pracowników usługi i jako kwoty należne z tytułu sprzedaży, po pomniejszeniu o kwotę podatku należnego, stanowią całkowity obrót z tego tytułu. W konsekwencji, z tytułu świadczenia przedmiotowych usług Podatnik powinien rozliczać podatek należny, przyjmując za podstawę opodatkowania ustaloną z pracownikami kwotę, którą w związku z wymienionymi usługami są oni faktycznie obciążani przez Podatnika.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18 sierpnia 2010 r. nr IPPP2/443-328/10-4/IG uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zmienił z urzędu ww. interpretację stwierdzając, że jest ona nieprawidłowa, a w konsekwencji stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku z dnia 18 sierpnia 2010 r. jest nieprawidłowe. Minister Finansów wskazał, że podstawą opodatkowania (w stanie prawnym z 2010 r.), zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Podatnik dokona na rzecz pracowników sprzedaży świadczeń będących przedmiotem wniosku - po cenach niższych niż ceny rynkowe, to w sprawie znajdzie zastosowanie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zawierający normę zapobiegającą unikaniu opodatkowania w takich sytuacjach. Zatem nie można zgodzić się z twierdzeniem Podatnika, iż: „(…) przepisy dotyczące szacowania obrotu przez organy podatkowe na podstawie art. 32 ustawy o VAT odnoszą się jedynie do relacji między podatnikami i nie obejmują swoim zakresem bezpośredniej (podstawowej) relacji pracodawca-pracownik.”.

W konsekwencji powyższego w opisanym zdarzeniu przyszłym podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa wykonywanych świadczeń pomniejszona o kwotę podatku.

 

OPÓŹNIENIE W PRZEPROWADZENIU BADANIA TECHNICZNEGO SAMOCHODU NIE WPŁYWA NA ODLICZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 17 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Ol 54/16 wyjaśnił, że nieterminowe przeprowadzenie badania technicznego pojazdów samochodowych nie pozbawia podatnika odliczenia podatku naliczonego w 100% wysokości od momentu zakupu pojazdu do momentu przeprowadzenia badania technicznego.

Chodziło o podatnika, który w maju, lipcu i sierpniu 2014 r. nabył 4 nowe samochody. Samochody te mogły być uznane za „ciężarowe”, tj. takie od których możliwe jest pełne odliczanie VAT od zakupu i wszelkich wydatków związanych z tymi pojazdami (olej napędowy, usługi serwisowe, akcesoria) jeżeli wobec nich przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne dokonane przez okręgową stację kontroli pojazdów, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu zawierającym odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Podatnik dokonał badań technicznych samochodów i uzyskał dla nich zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów dopiero w końcu października 2014 r. Organ podatkowy pozbawił podatnika prawa do odliczenia stwierdzając, że prawo do pełnego odliczenia podatku w wysokości 100% przysługiwało po uzyskaniu zaświadczenia i wpisie w dowodzie rejestracyjnym.

Spór dotyczył tego, czy podatnik może korzystać z 100% odliczenia od momentu zakupu tych pojazdów, pomimo braku ich badań technicznych (które wykonał w terminie późniejszym), czy też do momentu przeprowadzenia badania technicznego przysługuje mu 50% odliczenie od pojazdów i wszelkich wydatków z nimi związanych, a odliczenie w wysokości 100% dopiero od momentu tego badania technicznego.

Zdaniem Sądu w sprawie nie budzi wątpliwości to, że nabyte zostały 4 nowe samochody, nie używane oraz nieprzerabiane. Określone parametry techniczne samochody te miały zatem od momentu zakupu, bez względu na datę przeprowadzenia badania technicznego. Sąd potwierdził stanowisko Podatnika, że zaświadczenie i wpis w dowodzie rejestracyjnym są tylko potwierdzeniem, że dany samochód spełnia wymogi, zawarte w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Świadczy o tym wprost zapis art. 86a ust. 10 pkt 1, gdzie ustawodawca wyraźnie określił, że „spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9 pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań”. Sąd zauważył, że brak jest przepisu, który uzależniałby ograniczenie prawa do odliczenia od terminu uzyskania zaświadczenia i wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Taki przepis funkcjonuje jedynie w przypadkach określonych przepisem art. 86a ust. 11 ustawy o VAT.

Zdaniem Sądu zaświadczenie i wpis są tylko potwierdzeniem, że dany samochód spełnia wymogi określone w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. W konsekwencji opóźnienie w przeprowadzeniu badania technicznego, nie może skutkować pozbawienia podatnika prawa do podatku naliczonego.

W związku z tym Sąd nie podzielił poglądu organu podatkowego, że w że w przypadku niespełnienia wymogu przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, w terminach określonych w ustawie, podatnikom będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT, ale tylko od wydatków poniesionych począwszy od dnia spełnienia wymogów (co do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego wraz z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym).

 

Sąd wyjaśnił, że jedynie w art. 86a ust. 11 ustawy VAT wskazano, że „w przypadku gdy w pojeździe samochodowym, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, uznaje się, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej”. Jako zasadę przyjmuje się, że nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, od dnia wprowadzenia zmian. Tylko i wyłącznie ustawodawca w tym przypadku wprowadził zasadę, że termin przeprowadzenia badań technicznych ma charakter materialnoprawny. Świadczy o tym zapis, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, od dnia wprowadzenia zmian. W tej dacie podatnik traci prawo do podatku naliczonego w pełnej wysokości. Natomiast w dacie wykonania badania technicznego i uzyskania zaświadczenia i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, podatnik odzyskuje prawo do podatku naliczonego w pełnej wysokości.

 

ZMIANA PRZEPISÓW

 

 1. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18.11.2015 r. poz. 1893)

 

Ustawa ta zmienia następujące przepisy:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. ­ Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855)
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. ­ Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649 i 1844)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.)

Komentarz:

Ustawa obejmuje swym zakresem zmiany dotyczące:

 • uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej CEIDG),
 • ujednolicenia zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG,
 • poszerzenia zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG,
 • ograniczenia zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej,
 • ułatwień w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz umożliwienia rezygnacji z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

 

 
 1. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy ­ Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych (Dz. U. z dnia 19.11.2015 r. poz. 1923)

 

Ustawa zmienia ustawę  z dnia 29 sierpnia 1997 r. ­ Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)

 

Komentarz:

Ustawa ma na celu ułatwić zakładanie i funkcjonowanie korporacyjnych osób prawnych jakimi są stowarzyszenia.

Do najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą należy:

 • przyznanie stowarzyszeniom uprawnienia do reprezentowania w zakresie swoich celów statutowych interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej,
 • możliwość wynagradzania członków zarządu stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji,
 • zredukowanie minimalnej liczby członków założycieli stowarzyszenia z obecnych 15 do 7 członków,
 • wprowadzenie wymogu określenia w statucie warunków jakie muszą być spełnione aby terenowa jednostka organizacyjna mogła uzyskać osobowość prawną, jeżeli taką możliwość przewiduje statut,
 • umożliwienie wprowadzenia do terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną zarządu komisarycznego uchwałą określonego w statucie organu stowarzyszenia, jeżeli jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia i statut stowarzyszenia tak stanowi,
 • zniesienie nadzoru organu nadzorującego na etapie rejestracji stowarzyszenia (czyli możliwość wypowiedzenia się w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszenia oraz przystąpienia do postępowania jako zainteresowany),
 • wprowadzenie obowiązku badania przez sąd rejestrowy, w postępowaniu o wpis terenowej jednostki organizacyjnej do KRS, czy zostały spełnione przez nią warunki uzyskania osobowości prawnej określone w statucie,
 • dookreślenie, że postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia oraz terenowych jednostek organizacyjnych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych (?) jest wolne od opłat sądowych,
 • dookreślenie, że organ nadzoru wykonuje swoje uprawnienia wyłącznie w zakresie legalności działalności stowarzyszenia oraz w przypadku żądania wyjaśnień winien wskazać uzasadnienie ich żądania,
 • upodmiotowienia stowarzyszeń zwykłych przyznając im zdolność prawną (czyniąc z nich "ułomne", czy też "ustawowe" osoby prawne), jednocześnie określając zakres odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania oraz warunki ich zaciągania,
 • wprowadzono ewidencje stowarzyszeń zwykłych prowadzoną przez organ nadzoru.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.