Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

PREZYDENT PODPISAŁ NOWELĘ WS. LIMITU PŁATNOŚCI

Prezydent podpisał nowelizację ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 30 maja br.

Nowelizacja obniża limit płatności związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej i dokonywanych bez pomocy rachunku płatniczego. Jednocześnie obowiązek dokonywania płatności poprzez rachunek zostanie powiązany z kwestią podatkowych rozliczeń. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1.01.2017 r.

Zgodnie z nowelizacją, dokonywanie albo przyjmowanie płatności między firmami ma następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zawsze wtedy, gdy jednorazowa kwota transakcji przekracza 15 tys. zł (teraz limit wynosi 15 tys. euro). Znaczenia nie będzie mieć liczba wynikających z transakcji płatności, a w przypadku walut obcych przeliczenie na złote ma być przeprowadzone zgodnie z kursem średnim walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.

W ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT wprowadzona zostanie zasada przewidująca, że podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której płatność dokonana została bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych po 31 grudnia 2016 r., a stare zasady mają być stosowane względem płatności wynikających z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r.

NOWA KLAUZULA Z DODATKOWYM OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM

Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wprowadzają klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Podatnicy będą musieli się  liczyć się z nowym obowiązkiem informacyjnym, który dotyczyć będzie ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT).

Do Ordynacji podatkowej trafił całkiem nowy dział – „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, w którym określona została definicja nowej klauzuli oraz postępowanie podatkowe w sytuacji unikania opodatkowania. Unikanie opodatkowanie zostało zdefiniowane jako czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej i sprzeczna z celem danego przepisu.

Na etapie prac sejmowych wprowadzono też nowy obowiązek dla podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Będą oni zobowiązani do przekazywania (bez wezwania) resortowi finansów informacji dotyczących ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT. Dane mają być przesyłane każdego miesiąca (do 25. dnia kolejnego miesiąca). Taki wymóg będzie obowiązywać już w przypadku danych za lipiec br., przy czym mali i średni przedsiębiorcy będą do końca 2016 r. zwolnieni z obowiązku, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw będzie to koniec 2017 r.

ODDZIAŁY ZUS – NOWE ROZPORZĄDZENIE WS. WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ

W pierwszej połowie września br. wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące siedzib i właściwości miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne, zgodnie z którym właściwość miejscowa pokrywa się z terytorialnym zasięgiem danego oddziału.

Aktualnie każdy dyrektor oddziału ZUS jest administracyjnym organem egzekucyjnym należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, należności od nich pochodnych i nienależnie pobranych świadczeń. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia administracyjnym organem egzekucyjnym takich należności będzie – wyznaczony przez resort finansów – dyrektor danego oddziału.

Projektodawcy chcą wprowadzenia zasady, zgodnie z którą właściwość miejscowa dyrektora oddziału ZUS będzie pokrywać się z terytorialnym zasięgiem oddziału, którym kieruje. W przypadku dochodzenia należności związanych z wnioskiem państwa Unii Europejskiej albo Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu taką rolę pełnić będzie dyrektor oddziału ZUS w Opolu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 25 kwietnia 2016 r.) Ministra Finansów w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne.

SEJM PRZYJĄŁ NOWELĘ DOTYCZĄCĄ PIERWSZEJ DNIÓWKI

Senat przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która dotyczy tzw. pierwszej dniówki. Nowe przepisy wejdą w życie 1.09.2016 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzi obowiązek potwierdzania – jeszcze przed dopuszczeniem do pracy – pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę.

Do tej pory, zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia - czyli do końca tego dnia. Podczas kontroli inspekcji pracy osoby, które takiej umowy nie mają, wskazywane są jako pracujące pierwszy dzień. W ocenie PIP tzw. syndrom pierwszej dniówki to najczęściej nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.

Po zmianie, pracodawca i każdy pracujący będzie musiał mieć umowę na piśmie albo na piśmie potwierdzone jej warunki, co będzie jednoznaczne dla służb kontrolujących zatrudnienie. Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników.

Nowelizacja przygotowana w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej zakłada również, że pracownik musi być zapoznany z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej - obecnie ma być zapoznany przed rozpoczęciem pracy. Przewiduje też sankcję dla pracodawcy za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi jego umowy o pracę - za naruszenie przepisów wymierzana byłaby grzywna. Za nieprzestrzeganie nowej regulacji grozić będą kary grzywny na poziomie 1-30 tys. zł.

OPŁACANIE PODATKÓW I SKŁADEK ZUS ZA WSPÓLNIKA PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOWĄ - ODPOWIEDZI MF I ZUS 

Wspólnicy spółek osobowych (jawnych, komandytowych, partnerskich) nie zawsze chcą płacić podatek dochodowy  i składki ZUS samodzielnie z własnej kieszeni. Pojawia się więc pytanie, czy w takim przypadku możliwe jest, aby takie wypłaty dokonywane były z konta bankowego spółki.

1.1. Zapłata zobowiązania podatkowego przez inny podmiot - regulacje wynikające z Ordynacji podatkowej

Do końca 2015 r. przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidywały możliwości zapłaty podatku przez inny podmiot. Z praktyki wypracowanej na podstawie orzecznictwa sądowego wynikało jednak, że dokonywanie takich wpłat było możliwe, jeżeli były one realizowane przez tzw. posłańca, który dokonywał wpłaty w imieniu podatnika i z jego zasobów pieniężnych. Natomiast kwestia zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik jest od 1 stycznia 2016 r. uregulowana w Ordynacji podatkowej.

Zapłata podatku do wysokości 1.000 zł

Od 1 stycznia 2016 r. Ordynacja podatkowa reguluje możliwość zapłaty podatku przez inny podmiot. Do spółki, która chce zapłacić podatek swojego wspólnika, zastosowanie ma art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, zapłata podatku może nastąpić także przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. W takiej sytuacji, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62b § 2 O.p.).

Także organy podatkowe obecnie potwierdzają, że spółka osobowa może zapłacić podatek dochodowy wspólników z konta bankowego spółki. Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 marca 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-788/15/ZK. Przedmiotem powyższej interpretacji było pytanie wspólnika spółki osobowej (komandytowej), czy w sytuacji, gdy wspólnicy będą podejmować uchwały o wypłacie zaliczek na poczet zysków oraz o regulowaniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników, jednocześnie wpłaty z zysku będą pomniejszane o te zaliczki na podatek, to czy w tych okolicznościach spółka może te zaliczki wpłacać z jej rachunku bankowego? Organ podatkowy stwierdził, że w świetle art. 62b O.p., zapłata za wspólnika spółki osobowej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z konta bankowego spółki spowoduje skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, o ile kwota z tego tytułu nie przekroczy 1.000 zł, a treść dowodu wpłaty nie będzie budzić wątpliwości, co do przeznaczenia wpłaty.

Czy podatek o wysokości przekraczającej 1.000 zł może za podatnika zapłacić inny podmiot?

Jak wskazano, obecnie (od 1 stycznia 2016 r.) art. 62b § 1 pkt 3 O.p. wprost wskazuje na możliwość zapłaty podatku (do wysokości 1.000 zł) przez podmiot inny, niż podatnik. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy podatek o wyższej wartości może za podatnika zapłacić inny podmiot (np. czy spółka osobowa może ze swojego rachunku bankowego opłacić podatek wspólnika), jeżeli występuje on w charakterze tzw. posłańca. Ministerstwo Finansów,  w odpowiedzi z 6 kwietnia br. wyjaśniło:

"(...) art. 62b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zawiera zamknięty katalog przypadków dopuszczających zapłatę podatku przez inny podmiot niż podatnik.

W obecnym stanie prawnym, poza przypadkami wymienionymi (...), zapłata podatku z rachunku bankowego innego podmiotu nie jest w ogóle możliwa. Dla dopuszczalności zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik nie ma żadnego znaczenia kwestia występowania w charakterze posłańca (wyręczyciela).

Zapłata podatku wspólnika spółki osobowej z rachunku bankowego tej spółki jest możliwa (art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), ale tylko w kwocie nieprzekraczającej 1.000 zł. W takim przypadku, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika. Jeżeli kwota podatku przekracza 1.000 zł, taka zapłata jest niedopuszczalna."

UWAGA! Powyższe nie dotyczy zapłaty podatku z konta założonego przez wspólników spółki cywilnej. W takim bowiem przypadku z prawnego punktu widzenia rachunek bankowy jest kontem osób fizycznych (wspólników, a nie spółki cywilnej). Z tego rachunku wspólnicy spółki cywilnej mogą więc opłacać swoje zobowiązania podatkowe (w tym np. zaliczki na podatek dochodowy), bez stosowania jakichkolwiek ograniczeń kwotowych.

 

1.2. Zapłata składek ZUS z konta bankowego spółki osobowej

Co do zasady, spółka osobowa (tj. jawna, komandytowa lub partnerska) nie jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych za osobę fizyczną będącą jej wspólnikiem. Składki ZUS wspólnik takiej spółki ma obowiązek opłacać samodzielnie za siebie, następnie ich rozliczenia dokonuje na oddzielnym druku deklaracji rozliczeniowej, w którym wykazuje swoje dane identyfikacyjne. Takie też dane identyfikacyjne powinien podać na dowodzie wpłacanych za siebie składek ZUS.

Definicję osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ustawodawca zawarł w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.). Na podstawie tego przepisu, uważa się za nią m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Zgłasza się samodzielnie do tych ubezpieczeń. Podleganie tym ubezpieczeniom wiąże się z koniecznością opłacania na nie składek.

Ponadto osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki osobowej i podlegająca z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym opłaca też za siebie składkę na FP. Obowiązkiem takim jest objęta, o ile nie ma ukończonego odpowiedniego wieku (55 lat - w przypadku kobiety lub 60 lat - w przypadku mężczyzny). Składkę tę nalicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

WAŻNE: Wspólnicy spółki osobowej są płatnikami zobowiązanymi do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne.

Składki na ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji też na ubezpieczenie zdrowotne oraz ewentualnie na Fundusz Pracy) za osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tj. m.in. wspólników spółek jawnej, komandytowej i partnerskiej) finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. Zatem wymienieni wyżej wspólnicy, będąc zobowiązanymi do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne, pełnią funkcję płatnika tych składek, co wynika z art. 4 pkt 2 lit. d) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio m.in. art. 62b § 1 pkt 2 i § 3 Ordynacji podatkowej. W przepisie tym nie ma jednak odwołania do art. 62b § 1 pkt 3 tej ustawy. Czy oznacza to zatem, że składki ZUS za wspólników spółki osobowej nie mogą być opłacane z rachunku bankowego tej spółki, czy też spółka może dokonywać wpłat jako tzw. "posłaniec"?

ZUS w odpowiedzi udzielił następujących wyjaśnień:

"(...) Wpłaty z tytułu składek są dokonywane dedykowanymi dokumentami płatniczymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) i wypełnianymi zgodnie z zawartą w tym rozporządzeniu instrukcją. Oznacza to, że jeśli z dowodu wpłaty jednoznacznie wynika, którego płatnika dotyczą przekazane środki, czyli jest zachowana zgodność danych identyfikacyjnych wykazanych na dowodzie wpłaty z danymi, na podstawie których zostało założone konto płatnika, Zakład przyjmuje, że należności zostały opłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W praktyce, opisanie wpłaty danymi identyfikacyjnymi płatnika składek, na rzecz którego są dokonane, przesądza o ich zaksięgowaniu na jego koncie w ZUS. Tylko w przypadku, w którym dane identyfikacyjne wskazane na wpłacie nie są zgodne z danymi, na podstawie których zostało założone konto płatnika (tj. brak jest jednoznacznej identyfikacji wpłaty z kontem), przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające z nadawcą wpłaty albo instytucją, która przekazała wpłaty."

Natomiast w odpowiedzi uzupełniającej z 12 maja br. organ wyjaśnił:

"(...) podkreślić należy, że grupa podmiotów, określona zarówno w pkt 1, jak i 3 powołanego przepisu (art. 62b § 1 O.p. - przyp. red.), nie została normatywnie uprawniona wprost (poprzez odesłanie z art. 31 ustawy o s.u.s.) do dokonywania wpłat. Nie oznacza to jednak, że podmioty te nie mogą obecnie takiej wpłaty dokonać. Możliwość taka istnieje już obecnie na gruncie wspomnianej ustawy o s.u.s. i to bez jakichkolwiek ograniczeń tak podmiotowych, jak i przedmiotowych. (...)"

SPRZEDAŻ SAMOCHODU OD KTÓREGO ODLICZONO MAX. 6 TYS. ZŁ

Podatnicy, którzy do końca marca 2014 r. nabyli samochód osobowy, odliczając maksymalnie 6.000 zł podatku naliczonego mogli zastosować przy jego sprzedaży (jeśli sprzedaż nastąpiła do końca marca 2014 r.) zwolnienie od podatku wynikające z § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013, poz. 1722). Konsekwencją dostawy takiego pojazdu było z jednej strony obligatoryjne zwolnienie od podatku, z drugiej natomiast również obowiązkowe dokonanie korekty podatku naliczonego za pozostały okres korekty, który dla pojazdów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł wynosił 5 lat licząc od początku roku, w którym zostały oddane do użytkowania – art. 91 ust. 2 ustawy o VAT.

Przepis § 3 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia z dniem 1 kwietnia 2014 r. został uchylony. W następstwie jego uchylenia ustawodawca wprowadził art. 90b ustawy o VAT wskazujący na konieczność („in minus”), bądź możliwość („in plus”) dokonywania korekt podatku naliczonego odliczonego w całości, bądź odliczonego w części podatku naliczonego w sytuacji zmiany wykorzystywania pojazdu.

Przez zmianę wykorzystywania pojazdów, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przy nabyciu których odliczono pełną kwotę podatku naliczonego ustawodawca rozumie zmianę z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, np. odliczanie 100% VAT w związku z prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, a następnie rezygnacja z jej prowadzenia. Natomiast przez zmianę wykorzystywania pojazdów, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, przy nabyciu których odliczono 50% kwoty podatku naliczonego ustawodawca rozumie zmianę z wykorzystywania do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, np. odliczenie 50% kwoty podatku przy nabyciu, a następnie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 90b ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Oznacza to, że również sprzedaż pojazdu samochodowego przy nabyciu którego odliczono 50% kwoty podatku naliczonego uprawnia podatnika do dokonania korekty nieodliczonej części kwoty podatku naliczonego. Oczywiście podatnik nie będzie mógł odliczyć w momencie sprzedaży bądź zmiany przeznaczenia całej pozostałej nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, tj. pozostałej połowy kwoty podatku. W świetle art. 90b ust. 4 zdanie drugie ustawy o VAT korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Natomiast w myśl art. 90b ust. 1 ustawy o VAT okres korekty nie będzie trwał, jak w stanie prawnym obowiązującym do końca marca 2014 r. 5 lat, lecz 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy. Możliwy jest również krótszy okres korekty, tj. 12 miesięczny, jednak wyłącznie w odniesieniu do pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł.

W sytuacji, gdy okres korekty zakończy się, tj. upłynie 60 miesięcy albo 12 miesięcy od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, korekta nie będzie dokonywana („in minus”), jak również nie będzie można jej dokonać („in plus”).

Z przytoczonych przepisów dotyczących korekt podatku naliczonego wynika, że nie odnoszą się one do samochodów, przy nabyciu których odliczono 60% kwoty podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł, a więc takich, które zostały nabyte i odliczono od nich podatek naliczony na zasadach obowiązujących do końca marca 2014 r.

Zasadą jest bowiem, że przepisy obowiązujące od kwietnia 2014 r. dotyczące korekt odnoszą się do samochodów nabytych od dnia 1 kwietnia 2014 r. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 312). Zgodnie z jego treścią przepisy art. 90b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Na zasadzie wyjątku (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r.) systemem korekt w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia zostaną jednak objęte przypadki dokonania od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaży pojazdów samochodowych zakupionych przed tym dniem, objętych ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie 60% kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż odpowiednio 6.000 zł).

Ostatecznie podatnik, który nabył pojazd i odliczył przy nabyciu maksymalnie 6.000 zł i od 1 kwietnia 2014 r. nie mógł zastosować zwolnienia od podatku, jest zobowiązany do opodatkowania dostawy samochodu, przy równoczesnej korekcie podatku naliczonego.

Podatnik dokonując korekty podatku powinien stosować się do postanowień art. 90b ust. 4 ustawy o VAT, w myśl którego: na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Dlatego też podatnik dokonując zmiany sposobu wykorzystywania samochodu (w tym sprzedaży) będzie miał obowiązek (w przypadku korekty „in minus”), bądź też prawo (w przypadku korekty „in plus”) do dokonania korekty podatku naliczonego w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

W broszurze informacyjnej pt.: „Zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” ministerstwo finansów dla zobrazowania przypadku korekty podatku przy sprzedaży pojazdu przy nabyciu którego odliczono maksymalnie 6.000 zł podatku naliczonego podaje następujący przykład:

Podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego w październiku 2012 r. nabył samochód osobowy. Dane wynikające z faktury: cena netto 80.000 zł, podatek VAT – 18.400 zł (80.000 zł x 23%). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 6.000 zł, który został w rozliczeniu za październik 2012 r. odliczony od podatku należnego. W kwietniu 2014 r. podatnik sprzedaje ten samochód (sprzedaż opodatkowana). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc kwiecień 2014 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8.680 zł

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

18.400

2

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

6.000

3=1-2

Kwota podatku nieodliczona w zł

12.400

4

Liczba miesięcy okresu korekty

60

5

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 – 18)

42

6=(3/4)*5

Wielkość korekty w zł

8.680

Należy jednak zauważyć, że dokonując korekty przy sprzedaży (dostawie) samochodu przy nabyciu którego odliczono maksymalnie 6.000 zł zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. ustawodawca nie odsyła do odpowiedniego stosowania art. 90b ust. 4 ustawy o VAT, co może sugerować, że podatnikowi który dokonuje takiej korekty przysługuje prawo do odzyskania całej kwoty podatku naliczonego bez względu na ilość miesięcy, które pozostały do końca okresu korekty.

Ponadto korekta dokonywana w stosunku do pojazdów samochodowych nabytych do 31 marca 2014 r, przy nabyciu których odliczono maksymalnie kwotę 6.000 zł może dotyczyć wyłącznie ich sprzedaży (dostawy). Korekty podatku naliczonego nie można natomiast przeprowadzić w sytuacji zmiany wykorzystywania pojazdu wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, np. odliczenie 60% kwoty podatku przy nabyciu (przed kwietniem 2014 r.), a następnie rozpoczęcie np. w 2016 r. prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej.

RÓŻNICE KURSOWE NA RACHUNKU WALUTOWYM

Na  konto walutowe wpływają środki w euro z tytułu zapłaty należności za sprzedane wyroby. Następnie z tego konta przelewane są te środki na konto złotówkowe. Czy na koncie walutowym powstają różnice kursowe, które należy uwzględniać podatkowo?

W przypadku opisanej sytuacji powstaną różnice kursowe na własnych środkach pieniężnych. Takie różnice powstają wówczas, gdy wartość otrzymanych (np. z tytułu zapłaty należności) lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa (powstaje dodatnia różnica kursowa) lub wyższa (powstaje ujemna różnica kursowa) od wartości tych środków w dniu zapłaty lub innej formy wypływu (np. przelania tych środków na rachunek złotówkowy). Do przeliczenia wpływu i wypływu stosuje się faktycznie zastosowane kursy waluty z tych d+ni. W przypadku otrzymania środków z tytułu zapłaty należności faktycznym kursem jest kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu, a do rozchodu należy przyjąć kurs faktycznie zastosowany przez bank z dnia dokonania przewalutowania (przelania środków). Powstałe różnice kursowe należy zaliczyć do przychodów (dodatnie) albo do kosztów (ujemne) podatkowych.

ROZLICZENIE ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ - JAKI KURS DO PRZELICZENIA KOSZTÓW?

Pracownik odbył zagraniczną podróż służbową. Po powrocie przedstawił rozliczenie wydatków (były to wyłącznie diety i ryczałty za przejazdy). Pracownikowi nie była wypłacona zaliczka, a zwrot kosztów wypłaciliśmy w złotych. Jaki kurs waluty dla celów bilansowych i podatkowych należało przyjąć do przeliczenia kosztów?

Do przeliczenia na złote kosztów z tytułu zagranicznej podróży służbowej, zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych, należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia tej podróży.

§ 20 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) wynika, że pracownik powinien otrzymać zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia wypłaty zaliczki. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia. Przepis powyższy odnosi się do rozliczenia zaliczki, a w przypadku, o którym mowa w pytaniu, pracownikowi nie wypłacono zaliczki. Natomiast przepisy rozporządzenia nie regulują sposobu przeliczenia należności, gdy zaliczki nie wypłacono.

Dodać jednak należy, że niezależnie od tego, czy wypłacono zaliczkę, czy nie, przepisy ww. rozporządzenia dotyczą rozliczeń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Nie mają one wpływu na przeliczanie kosztów wyrażonych w walucie obcej dla celów podatkowych i bilansowych, które muszą być dokonywane według przepisów ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 11a ustawy o PDOF oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Wydatki związane z podróżami służbowymi, co do zasady, zaliczane są do kosztów pośrednio związanych z przychodem. U prowadzących księgi rachunkowe za dzień poniesienia kosztu pośredniego uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

W przypadku podróży służbowych dniem poniesienia kosztu jest dzień przedłożenia przez pracownika rozliczenia kosztów podróży. Tak się przyjęło w praktyce i potwierdzają to także organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 września 2014 r., nr IPPB5/423-560/14-2/IŚ, który stwierdził:

"(...) w celu zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z delegacją zagraniczną, stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji. Za dzień rozliczenia podróży służbowej należy rozumieć datę złożenia przez pracownika rozliczenia kosztów podróży. (...)"

Przykład

Pracownik spółki jawnej powrócił z podróży służbowej do Włoch 15 maja br. W dniu 18 maja przedłożył rozliczenie kosztów podróży, wykazując wydatki na sumę 360 euro. Pracownikowi nie była wypłacona zaliczka na poczet kosztów podróży. Wypłaty kosztów dokonano w złotych.

Spółka przeliczyła koszty z tytułu podróży, przyjmując średni kurs euro NBP z dnia 17 maja, który wynosił 4,3610 zł/euro (tabela NBP nr 094/A/2016 z 17 maja 2016 r.). Wyniosły one 1.569,96 zł. Taką kwotę spółka zaksięgowała w koszty bilansowe i podatkowe oraz wypłaciła pracownikowi.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.