Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

MINIMALNE WYNAGRODZENIE OD 2017 R. 

Od 01.01.2017 r. wchodzą nowe regulacje prawne dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie ze stosunku pracy nie może być niższe niż 2000 zł, ponadto:

 • zostaje uchylony art. 6 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określający wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy na poziomie nie niższym niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem od 2017 r. wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę zostają zrównane w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia, niezależnie od długości ich wcześniejszych okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • rozszerzeniu ulega katalog składników wynagrodzeń nie wliczanych do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1.01.2017r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się nie tylko nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ale też dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (dodany pkt 4 w art. 6 ust. 5 ustawy).

 Umowy cywilnoprawne

Od 01.01.2017 r. wprowadzona zostaje minimalna stawka godzinowa dla osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego tj. 13 zł za godzinę (kwota to została ogłoszona 27.09.2016 r. w Monitorze Polskim).

Zgodnie ze słowniczkiem do ustawy „przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi" to:

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami (tzw. samozatrudnieni) albo
 • osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym", na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Gwarancją minimalnej stawki godzinowej nie zostaną więc objęte osoby fizyczne wykonujące prace:

 • w ramach umowy o dzieło (art. 627- 646 Kodeksu cywilnego) oraz umowy agencyjnej (art. 758-764 [6] Kodeksu cywilnego)
 • na rzecz innej osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą

niezależnie od tego czy wykonują je jako „samozatrudnieni”, czy też jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.

Ponadto zgodnie z nowym art. 8d ust. 1 pkt 1 ustawy regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej nie będą dotyczyły umów uregulowanych w art. 734 i 750 kc, spełniających łącznie dwa warunki:

 1. o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi,
 2. przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Ustawa definiuje wynagrodzenie prowizyjne jako wynagrodzenie uzależnione od wyników uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi - takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności (art. 8d ust. 3 ustawy).

Ponadto gwarancją minimalnej stawki godzinowej nie będą objęte umowy:

 1. dotyczące usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy o pomocy społecznej,
 2. o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 3. o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 4. w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 5. w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
 6. w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 7. w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora. Jednak dotyczy to przypadków, gdy ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi świadczone są nieprzerwanie przez okres przekraczający dobę,
 8. dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek,
 9. dotyczące usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Wyjątkami wymienionymi w pkt 2 – 8 są objęte jedynie te usługi, które ze względu na charakter sprawowanej opieki są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 dobę, przy czym przez dobę, należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po 31.12.2016 r. w umowach cywilnoprawnych kwota wynagrodzenia była określana inaczej niż według stawki godzinowej, np. wg stałej stawki miesięcznej. Należy jednak przy tym mieć na względzie konieczność określenia wysokości należnego wynagrodzenia w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była ona niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 1 ustawy). 

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie będzie tego zapewniała, będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem ustawowego minimum (art. 8a ust. 2 ustawy). Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie minimalne.

Ustawa wprowadza także dodatkowe rygory w zakresie zasad dokonywania wypłat wynagrodzenia należnych z tytułu wykonywania umów objętych gwarancją minimalnej stawki godzinowej:

 • wynagrodzenie nie może być opłacane w innej formie niż pieniężna,
 • w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłata wynagrodzenia ma być dokonana co najmniej raz w miesiącu (wobec braku odrębnej definicji miesiąca na gruncie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zastosowanie znajdą odpowiednie regulacje kc).

W związku z brzmieniem art. 8a ust. 4 ustawy, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi objęte gwarancją minimalnej stawki godzinowej nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.

Dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie czasu wykonywania umów

Zgodnie z art. 8b ustawy nim strony umów zawartych w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej co do zasady powinny określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług bezpośrednio w umowie. Forma dokumentowa, do której odwołuje się znowelizowana ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynika z nowych regulacji Kodeksu cywilnego tj.

art. 772  Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie

art. 77 Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Jeśli umowa nie będzie zawarta z zachowaniem żadnej z tych form (będzie zawarta np. ustnie), na przedsiębiorcy albo innej jednostce organizacyjnej będzie ciążył obowiązek przekazania przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi informacji o sposobie potwierdzania liczby godzin pracy przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Potwierdzenie to może być dokonane wyłącznie formie pisemnej, elektronicznej.

Dopiero w sytuacji, kiedy nie zostanie spełniony żaden z powyższych warunków (w umowie nie zostanie określony sposób potwierdzania czasu pracy, a zleceniodawca/usługobiorca także nie przekaże tej informacji świadczącemu pracę), przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób. Wyjątkiem od tej zasady objęte są jedynie umowy o świadczenie usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W takim przypadku to pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 Z literalnego brzmienia przepisu wynika obowiązek prowadzenia ewidencji liczby godzin pracy wyłącznie w odniesieniu do pracodawcy użytkownika. W odniesieniu do stron innych umów cywilnoprawnych ustawodawca przewiduje jedynie obowiązek raportowania ogólnej ilości godzin pracy przez wykonującego pracę, a nie przedkładania ewidencji jako takiej. W praktyce rzetelne zaraportowanie łącznego czasu wykonywania usługi może wymagać ewidencjonowania czasu pracy w poszczególnych dniach, tym niemniej ustawa nie nakłada tego obowiązku ani na wykonującego pracę ani na powierzającego jej wykonanie. Dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług mają być przechowywane przez podmiot, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

 Odpowiedzialność karna

Regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 8a i 8f ustawy.

Art. 8e. Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

-podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Art. 8f. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 8e, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm. ).

Analogicznie znowelizowana ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy rozszerza uprawnienia kontrole Inspektorów w odniesieniu do samej wypłaty wynagrodzeń w ustawowo gwarantowanej wysokości. Kwestia dowodowa będzie w praktyce wymuszała nie tylko archiwizację stosowanej dokumentacji, ale także jej przedkładania kontrolującym.

LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWEJ OD 2017 ROKU

Od 2017 roku zmniejszeniu ulega z 15 tys. euro do 15 tys. zł limit płatności gotówkowych w obrocie gospodarczym. Oznacza to, ze nie można regulować gotówkowo należności oraz przyjmować tych, których wartość przekracza 15 tys. zł.

ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2017r.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono kolejne obszerne zmiany w podatku VAT.

Wśród najważniejszych zmian wynikających ze wspomnianego projektu należy wymienić:

 • rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na niektóre towary (m.in. procesory oraz srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku);
 • objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. W przypadku wspomnianych usług mechanizm odwróconego obciążenia dotyczyłby jednak tylko przypadku, gdy usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca,
 • likwidację zwolnienia z VAT dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi ubezpieczeniowej (w szczególności ze zwolnienia z VAT nie będzie korzystały usługi likwidacji szkód oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego),
 • uzależnienie terminu odliczenia VAT naliczonego w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji VAT. Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik powinien uwzględnić VAT naliczony wynikający ze wspomnianych czynności w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, jednakże nie będzie mogło to nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli nastąpi to w późniejszym terminie podatnik będzie mógł uwzględnić VAT naliczony w związku z tą transakcją w deklaracji składanej „na bieżąco”,
 • zmiany w zakresie przedłużania terminu zwrotu VAT (przedłużenie będzie skuteczne do czasu zakończenia weryfikacji bez względu na formę w jakiej będzie prowadzone (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe),
 • rozszerzenie zakresu weryfikacji w przypadku sprawdzania zasadności zwrotu VAT (wprowadzenie wprost zapisu umożliwiającego organom podatkowym na prowadzenie czynności sprawdzających w odniesieniu do wszystkich podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towarów lub świadczeniu usługi – dostawcy i nabywcy w całym łańcuchu obrotu),
 • znaczne ograniczenie możliwości korzystania ze zwrotu VAT w 25-dniowym terminie (m.in.: łączna kwota należności z tzw. faktur gotówkowych nie może przekroczyć 15.000 zł, kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji nie może przekroczyć 3.000 zł, brak w poprzednich 2 latach zaległości w podatkach przekraczających 20.000 zł),
 • wprowadzenie specjalnych zasad liczenia struktury dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • uzależnienie rejestracji jako podatnika VAT od złożenia tzw. kaucji rejestracyjnej. Kaucja ta, w zależności od spełnienia określonych ustawowych przesłanek będzie obligatoryjna lub uznaniowa (fakultatywna). Kaucja obowiązkowa będzie dotyczyła między innymi przypadku gdy składający zgłoszenie rejestracyjne ma lub miał w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach w wysokości przekraczającej 20.000 zł lub osoba zaangażowana w działalność składającego zgłoszenie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe. W niektórych przypadkach ewentualny obowiązek uiszczenia tzw. kaucji rejestracyjnej będzie zależał od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Kaucja fakultatywna będzie dotyczyła np.: rejestracji podatnika korzystającego z wirtualnego biura. Wysokość kaucji rejestracyjnej będzie określana przez naczelnika urzędu skarbowego i będzie ona wynosiła od 20.000 zł do 200.000 zł.
 • wprowadzenie zasady, iż naczelnik nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jeżeli podmiot ten nie istnieje, nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem lub pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Na podstawie analogicznych przesłanek będzie dokonywane również wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT,
 • wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika,
 • wprowadzenie automatycznego wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT. Będzie to dotyczyło m.in. zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy, wystawianie faktur lub faktur korygujących nie dokumentujących rzeczywistych czynności, dokonywanie transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub miał podstawę aby przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio udział w dostawie tego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku; składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,
 • automatyczne przekwalifikowanie podatnika VAT czynnego na podatnika zwolnionego z VAT, jeżeli w deklaracjach składanych za 6 kolejnych miesięcy wykazuje on tylko sprzedaż zwolnioną (nie będzie to miało jednak zastosowania, jeżeli podatnik złoży wyjaśnienia, iż okoliczność ta nie wynika z zaprzestania sprzedaży opodatkowanej, ale ze specyfiki działalności gospodarczej),
 • ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne (możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne nie będą miały podmioty inne niż mali podatnicy, a także podmioty rozpoczynające działalność przez okres pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT),
 • wprowadzenie obowiązku składania w formie elektronicznej deklaracji VAT, informacji podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (brak możliwości składania deklaracji w formie papierowej),
 • w przypadku nabycia towarów objętych tzw. odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe wprowadzenie dodatkowych przesłanek wyłączenia wspomnianej odpowiedzialności, a mianowicie obowiązku zapłaty należności za towar na rachunek bankowy wykazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym oraz posiadanie przez sprzedawcę na dzień poprzedzający dokonanie dostawy – wymaganych w dokonywaniu takiej działalności koncesji,
 • rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej na towary tj.: dyski twarde (dyski HDD) oraz pamięci półprzewodnikowe (dyski SSD), folia typu stretch,
 • w przypadku sprzedaży towarów objętych tzw. odpowiedzialnością solidarną podmiot składający kaucję gwarancyjną będzie musiał upoważnić bank do przekazywania informacji organom podatkowym o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku,
 • wprowadzenie sankcji w postaci tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu lub różnicy podatku do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy) w wysokości 30 % lub 100 % wspomnianego zaniżenia lub zawyżenia,
 • podwyższenie kwoty limitu uprawniającej do zwolnienia z VAT ze 150.000 zł do 200.000 zł. Podwyższona kwota ma obowiązywać do 31.12.2018 r. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także podatnicy, u których w 2016 r. łączna wartość sprzedaży przekroczyła 150 tys. zł, ale była mniejsza niż 200 tys. zł.
 • przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. stosowania stawki 23 % i 8 %.

 ODWROTNE OBCIĄŻENIE VAT W BRANŻY BUDOWLANEJ

Jedną z ważniejszych zmian, które wchodzą w życie w 2017 r. jest wprowadzenie odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług dla usług podwykonawców budowlanych. Zmianę wprowadzono  w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Mechanizm ten ma mieć zastosowanie w przypadku, gdy usługodawcy i usługobiorcy są podatnikami czynnymi VAT oraz w przypadku usług wymienionych w poz. 2-34 załącznika nr 14, przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Niestety w przepisach nie zdefiniowano, co należy rozumieć pod pojęciem „podwykonawca”, w związku z czym należy stosować określenia powszechnie przyjęte. Niestety mogą tu pojawić się wątpliwości, bo odpowiedź wydaje się prosta:

… jest nim ten, kto został zaangażowany przez wykonawcę. W potocznym rozumieniu – tak. Nie jest tak jednak do końca. Zwłaszcza jeśli wziąć jeszcze pod uwagę zapisy Prawa zamówień publicznych (PZP). Stąd stwierdzenie, że podwykonawca podwykonawcy nie równy.

Kodeks Cywilny nie zawiera definicji podwykonawcy. Można więc sięgnąć do orzecznictwa sądowego. Pozwoli to lepiej zrozumieć, kogo uważa się za podwykonawcę w sensie prawnym. W jednym z orzeczeń stwierdzono, że jeżeli prace wykonywane przez podwykonawcę w ramach umowy prowadzić będą do powstania danego obiektu, stanowiąc przy tym część składową ostatecznego efektu, to taka umowa z podwykonawcą będzie traktowana jako umowa z podwykonawcą w rozumieniu art. 6471 k.c. Zdaniem sądu, umowa taka może być jednak zakwalifikowana jako umowa o dzieło. (Porównaj wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2014 r., I ACa 242/14).

Art. 6471 § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.

2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Sąd Apelacyjny zwrócił także uwagę, że: „Dla przyjęcia, że mamy do czynienia z umową o podwykonawstwo robót budowlanych, istotne znaczenie mogą mieć także takie elementy, jak: związek powierzanych robót z rozwiązaniami technicznymi ujętymi w projekcie budowlanym obiektu budowlanego i pozwoleniu na budowę czy zinstytucjonalizowany nadzór nad jego wykonaniem […]. Z tego względu w orzecznictwie sądowym wyrażono pogląd, że dyspozycją art. 647 (1) k.c., nie jest np. umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych […].

Pomocne jest także zapoznanie się z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2008r., I CSK 106/08. Sąd uznał, że z dobrodziejstwa solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy korzystają zarówno podwykonawcy realizujący usługi na podstawie umowy o roboty budowlane jak i podwykonawcy spełniający usługi na podstawie umowy o dzieło. Zwrócił także uwagę, że odwołanie się do robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę ma jedynie taki sens, że rezultat świadczenia podwykonawcy powinien składać się na obiekt stanowiący przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane. Sąd wyraźnie podkreślił, że: „Nie są natomiast niewątpliwie umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art. 6471 § 5 k.c. umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych.”

Widać więc, że charakter umowy podwykonawczej związanej z umową o roboty budowlane określony jest przez to co świadczy wykonawca. Stąd już prosta droga do stwierdzenia kto jest podwykonawcą. Podwykonawcą jest podmiot wykonujący roboty budowlane. Podwykonawcą nie jest natomiast podmiot który dostarcza materiałów lub narzędzi związanych z robotami, na podstawie umowy sprzedaży lub umowy dostawy.

Sprawa zaczyna się komplikować na gruncie Prawa zamówień publicznych. Jest tak, gdyż PZP zawiera definicję podwykonawcy to raz, a dwa według tej definicji, krąg podmiotów uznanych za podwykonawcę jest szerszy w porównaniu z regulacją Kodeksu cywilnego.

Art. 2 PZP pkt 9b) - „Ilekroć w ustawie jest mowa o: umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotemusługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;”

Może Ministerstwo Finansów zdecyduje się na ogólną interpretacje pojęcia „podwykonawcy” dla celów VAT, jeśli nie na pewno podatnicy będą mieli z tym problem.

W celu uściślenia rodzaju usług objętych proponowaną zmianą, do ustawy dodano załącznik nr 14, w którym wymieniono poszczególne usługi budowlane, przewidując jednocześnie przeniesienie do niego ww. usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które do tej pory były ujęte w treści zmienianego przepisu:

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY
(załącznik nr 14 do ustawy o VAT)

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

1

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 1542)

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

4

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

5

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

6

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

7

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

8

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

9

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

10

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

11

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

12

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

13

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

14

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

15

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

16

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

17

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

18

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

19

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

20

43.34.10.0

Roboty malarskie

21

43.34.20.0

Roboty szklarskie

22

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

23

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

24

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

25

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

26

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

27

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

28

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

29

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

30

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

31

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

32

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

33

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

34

bez względu na symbol PKWiU

Wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z symbol PKWiU operatorami i wynajem personelu dla tych usług

 

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, nowe brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 będzie stosowało się do usług wymienionych w poz. 2-34 załącznika nr 14 (tj. usług budowlanych), które będą wykonane dopiero od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że podatek VAT od usług budowlanych wykonanych przed 2017 r., będzie rozliczany na zasadach ogólnych.

Dodajmy, że w celu ustalenia momentu wykonania usług będzie stosować art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT, a mianowicie:

 • w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (ust. 2);
 • usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (ust. 3).

SKŁADKI ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W 2017 R.

Od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wyniesie w przyszłym roku 2000 zł (w tym roku jest to 1850 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się wczoraj, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł).

ZUS dla nowych firm

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla tych osób będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. tj. od kwoty 2000 zł).

Za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

 • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty:      117,12 zł (19,52%),
 • na ubezpieczenia rentowe od kwoty:             48,00 zł ( 8%),
 • na ubezpieczenie wypadkowe                        46,04 zł (1,80%)
 • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty:        14,70 zł (2,45%)

Duży ZUS

II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy). Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 z 30 września 2016 r. (druk 881), prognozowane przeciętne wynagrodzenie ma wynieść 4263 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

 • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty        499,28 zł (19,52%)
 • na ubezpieczenia rentowe od kwoty             204,62 zł ( 8%)
 • na ubezpieczenie chorobowe                           62,67 zł (2,45%)
 • na ubezpieczenie wypadkowe                         46,04 zł (1,80%)
 • Fundusz pracy                                                  62,67 zł (2,45%)

Przy założeniu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku wyniesie 4263 zł, a zatem kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 wynosi 127 890 zł.

Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2017 r.

KASY FISKALNE W 2017 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do dnia pisania tej informacji nie zostało ono jeszcze opublikowane.

Zgodnie z projektem utrzymano kwotę zwalniającą z obowiązku stosowania kasy t6j. 20 tys. Zł.

Projekt nowego rozporządzenia przewiduje zmiany dotyczące zwolnień w zakresie transakcji, za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK.

Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dotyczyło m.in. świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzymywał w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata.

Zgodnie z projektem z powyższego zwolnienia będzie można korzystać nadal, jednakże konieczne będzie spełnienie dodatkowego warunku. Warunek ten dotyczy obowiązku upoważnienia – co najmniej do końca 2017 r. – banku lub SKOKu, prowadzących rachunek, na który dokonywana będzie zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Upoważnienie ma być sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden ma otrzymać bank lub SKOK, drugi natomiast ma być przekazywany do naczelnika US właściwego dla podatnika. Upoważnienie powinno zostać złożone najpóźniej przed dniem wykonania przedmiotowych czynności, a w przypadku podatników korzystających dotychczas z tego zwolnienia do końca roku 2016.

W przypadku usług wynajmu i zarządzania nieruchomości zwolnienie z obowiązku stosowania kas będzie można stosować, jeżeli całość zapłaty zostanie udokumentowana fakturą lub gdy zostanie dokonana przelewem za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK. Nie będzie tutaj konieczne składanie upoważnienia dla banku.

W pozostałym zakresie projekt rozporządzenia zasadniczo powiela dotychczasowe przepisy. W dalszym ciągu zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących mają być w szczególności:

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów;
 • usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca; usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy);
 • dostawa nieruchomości (pod warunkiem udokumentowania sprzedaży fakturą);
 • usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Integralną częścią Informacji jest terminarz podatkowy.

Pozostałe zmiany, które będą od 1 stycznia 2017 r., w tym w zakresie podatku dochodowego omówię w kolejnej Informacji Podatkowej.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.